Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Donijeta Odluka o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2020. godinu

25.11.2019.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 47. sjednici u Banjaluci, Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2020. godinu.

1) Razvijene jedinice lokalne samouprave su: Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Mrkonjić Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Stanari, Teslić, Trebinje i Ugljevik.

2) Srednje razvijene jedinice lokalne samouprave su: Bileća, Brod, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Milići, Modriča, Sokolac, Srbac, Foča i Čelinac.

3) Nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

4) Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.

Projekti će se sufinansirati sa budžetske pozicije - transferi nerazvijenim opštinama, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave, na sljedeći način:

1) Opština Vlasenica, Projekat "Poboljšanje energetske efikasnosti javne rasvjete u urbanom području opštine Vlasenica" u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM; 2) Opština Višegrad, Projekat "Modernizacija Doma zdravlja - Unapređenje ultrazvučne dijagnostike", u ukupnom iznosu od 16.736,85 KM 3) Opština Petrovo, Projekat "Unapređenje obrazovanja Petrovo", u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju isplate sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u ukupnom iznosu od 900.262,00 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 794 radnika iz 34 preduzeća, koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o završetku realizacije projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske 2019." (podrška izjednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psiho-fizički razvoj).

JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, osamnaestu godinu realizuje projekat "Socijalizacija djece Republike Srpske". Tokom svih tih godina u Projektu je učestvovalo preko 32 319 lica, odnosno djece dvanaest najosjetljivijih kategorija i odraslih lica (vaspitača, stručnog osoblja, roditelja-pratilaca djece sa smetnjama u razvoju). Projektom su obuhvaćena djeca na području Republike Srpske, čije je odrastanje osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim i materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima. Oni zajedno sa talentovanom djecom i istaknutim sportistima (pobjednicima na republičkim i državnim takmičenjima), na inkluzivnom principu, provode deset (ili osam) dana u odmaralištu na moru. Uzrasna dob djece - učesnika je od 6 do 15 godina, za lica sa smetnjama u razvoju do 17 godina. Najznačajniji partneri Fonda u realizaciji Projekta i ostvarivanju ciljeva su i tokom 2019. godine bili: centri za socijalni rad - službe socijalne i dječije zaštite. Ostali partneri su relevantne vladine institucije, Boračka organizacija Republike Srpske, druge republičke organizacije i udruženja, specijalizovane ustanove socijalne i dječije zaštite, nevladin sektor, zdravstvene ustanove, Univerziteti Srpske i pojedinci. Realizacijom projektnih ciljeva se pruža direktna podrška zadovoljavanju razvojnih potreba djece i socijalizacije djece, kao i porodicama u ostvarivanju njihove zaštitne, ekonomske i vaspitne funkcije. Javni konkurs je raspisan u februaru 2019. godine. Prema projektnoj dokumentaciji, projekat je realizovan u vremenskom periodu od 20.05 do 21.09.2019. godine u četrnaest smjena. U 2019. godini obuhvaćeno je ukupno 2088 lica, a sa spoljnim stručnim saradnicima i članovima Stručnog tima u Projektu ukupno je boravilo 2100 lica. Učesnici projekta boravili su u Bečićima u desetodnevnim smjenama.

Na poziciji troškova prava i programa - "zadovoljavanje razvojnih potreba" za realizaciju projekta"Socijalizacija djece Republike Srpske 2019", Budžetom JU Javnog fonda za dječiju zaštitu za 2019. godinu predviđeno je 1.150,000,00 KM, a utrošeno je 1.122.440 KM što iznosi 98% planiranih sredstava. Utrošak sredstava za realizaciju Projekta je bio u skladu sa budžetom i utvrđenom dinamikom projekta.

Realizacija ovog projekta planirana je Budžetom i Programom rada JU Javnog fonda za dječiju zaštitu i za 2020. godinu, u periodu od maja do septembra, 2020. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o unapređivanju kvaliteta rada Zavoda za obrazovanje odraslih, kroz reorganizaciju.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da u saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih definiše pravce reorganizacije rada Zavoda za obrazovanje odraslih u skladu sa novim potrebama tržišta rada, pri čemu će se pored dosadašnjih poslova, obratiti posebna pažnja jačanju profesionalnog razvoja pojedinca i njegovog aktivnog uključivanja na tržište rada preko razvoja, unapređivanja, provođenja programa za obrazovanje odraslih i vrednovanja kvaliteta obrazovanja odraslih, u Republici Srpskoj.

Strategijom razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine prepoznata je potreba za cjeloživotnim učenjem i pružanjem mogućnosti za kontinuirano sticanje novih, funkcionalnih i operativnih znanja kroz omogućavanje daljeg obrazovanja odraslih, odnosno mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom cijelog radnog vijeka.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.11.2019.

Naslov: Redakcija