Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Hitno donijeti podzakonske akte na Zakon o duvanu BiH, podržan energetski zakon na nivou BiH


Nakon razmatranja problematike u vezi sa postupanjem inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vlada Federacije BiH je zaključila da Vijeću ministara BiH uputi inicijativu za hitno donošenje nedostajućih podzakonskih akata na Zakon o duvanu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2010).

Federalna vlada je posebnim rješenjem imenovala članove interresorne radne grupe u čiji sastav bi ušli predstavnici federalnih ministarstava trgovine, pravde, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i energije, rudarstva i industrije i Federalne uprave za inspekcijske poslove, sa zadatkom da sačini pravnu analizu procedura kod izdavanja ovlaštenja laboratorijama za obavljanje analiza. Ova interresorna radna grupa je zadužena da, na temelju urađene pravne analize, definiše oblast monitoringa.

Nadležna resorna ministarstva Vlada je zadužila da sačine posebne programe monitoringa, dinamiku njegovog provođenja, broj uzoraka i na koji način će biti raspoređivani i na koja ovlaštena tijela, prema obimu akreditiranih laboratorija, kao i iznos i ko snosi troškove monitoringa.

Vlada FBiH je, također. imenovala radnu grupu sa zadatkom da sačini inventurnu listu federalnih propisa u kojima nisu precizno utvrđene odredbe o inspekcijskom nadzoru, te da predloži mjere i aktivnosti radi definisanja izmjena odredbi kojima će biti preciziran organ nadležan za obavljanje inspekcijskog nadzora u federalnom propisu.

Federalna vlada će Vijeću ministara BiH uputiti zahtjev da zaduži nadležna BiH ministarstva, kao predlagače propisa, da izmjenama odgovarajućih odredbi preciziraju inspekcijski organ koji će provoditi nadzor konkretnog bh. propisa.

Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizovanim aktivnostima vezanim za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine s tzv. Trećim energetskim paketom u dijelu koji se odnosi na slučaj ECS-8/11 i donošenje Odluke o sankcijama za BiH.

Federalna vlada je podržala Nacrt državnog energetskog zakona, koji je dostavio Sekretarijat Energetske zajednice kao osnov za dalje usaglašavanje i izradu državnog zakona.

Vlada Federacije BiH smatra da usaglašeni tekst nacrta državnog zakona mora biti konzistentan i usklađen sa Ustavom BiH i ustavnim nadležnostima institucija BiH.

Federalna vlada prihvata obavezu da pristupi izradi i usvajanju entitetskog zakona za oblast prirodnog gasa kojim će prenijeti cjelokupnost Trećeg energetskog paketa, i koji će biti harmonizovan s državnim zakonom, nakon donošenja državnog zakona, a sve u skladu s terminima iz priloženog Akcionog plana.


Izvor: Vebsajt eKapija, 21.10. 2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772