Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica, nacrti zakona o porezu na dohodak i o doprinosima

25.09.2017.


Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su 21. septembra 2017. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica. Zakon je ranije usvojen i u Predstavničkom domu.

Između ostalog, tim zakonom je data definicija jedinstvenog registra boraca za koji federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević kaže da je neophodan kako bi se uredila ta oblast, a da ga traže i borci.

 "Smatramo da je opravdan zahtjev boraca i da javnost mora znati ko, šta i na osnovu čega prima. Želimo da znamo ko je šta dobio, stan, prostor, bespovratna sredstva da možemo pomoći onima koji nisu dobili pomoć, zato nam treba zakonski okvir uspostave registra", rekao je Bukvarević na sjednici Doma naroda.

Istakao je da će podaci iz registra biti dostupni svim institucijama da bi se došlo do boraca koji su u stanju potrebe.

Federalna vlada krajem aprila ove godine utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, čime je omogućena i provedba presuda Ustavnog suda FBiH od 4. maja 2005. i 1. oktobra 2013. godine.

Ujedno, u objašnjenju stoji da je ovim izvršena preporuka Komiteta za ljudska prava UN-a koji je BiH naložio ukidanje obaveze članovima porodice da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.

Brisana je odredba prema kojoj su članovi porodice nestalog borca bili dužni da nestalog proglase umrlim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.

Izmjene i dopune definiraju ko se smatra borcem, organizatorom otpora, dobrovoljcem, veteranom odbrambenooslobodilačkog rata, jer su ovi pojmovi presudom Ustavnog suda FBiH proglašeni neustavnim.

Podršku delegata Doma naroda Parlamenta FBiH dobio je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica.

Izmjena je predložena jer je Ustavni sud Federacije BiH presudom od 7. novembra 2012. godine utvrdio da prvi član ovog zakona, kojim je propisan cenzus za korisnike prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja, nije u saglasnosti s Ustavom FBiH.

Prijedlogom zakona brisana je osporena odredba po kojoj je ostvarivanje prava bilo uvjetovano prihodovnim cenzusom, čija je primjena počela 1. maja 2010. godine.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je i nacrte novih zakona o porezu na dohodak i doprinosima.

"Budući da su ranije odobreni u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH sada slijedi javna rasprava od 60 dana o ovim zakonima, koji nikada nisu mijenjani", izjavila je dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Novim zakonom o doprinosima namjeravaju se pojednostaviti obračunavanja i plaćanja doprinosa, uspostaviti kvalitetniji nadzor i jačanje finansijske discipline. Vladin stav je da se na sva primanja plaćaju doprinosi i porez na dohodak.

 "Opredijelili smo se da podržimo stopu od 33 posto i da se toliko proširi osnovica koja će donijeti toliko prihoda koliko imaju i sada izvanbudžetski fondovi. Osnovni princip je da se smanje doprinosi na bruto plate koji su po sadašnjem zakonu 41,5 posto. Osnovica za obračun doprinosa proširena je, osim na plate i na naknade za obrok, prevoz i regres", kaže Milićević.

Rješenjima u novom zakonu o porezu na dohodak, kako ističe, želi se smanjiti porezni teret na niska primanja, a povećati na visoka primanja.

Propisano je uvođenje progresivnog oporezivanja kroz dvije stope: 10 posto na mjesečni dohodak do 1.500 KM i 20 posto na razliku mjesečnog dohotka iznad 1.500 KM. Neoporezivi dio je 700 KM.

Progresivne stope poreza od 10 i 20 posto primjenjuju se i na dohodak od samostalnog rada, od ulaganja kapitala, imovine i imovinskih prava, itd.

U osnovicu dohotka uključene su naknade za topli obrok, prevoz i regres, kao i djelimično oporezivanje ostalih naknada koje se isplaćuju u skladu sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom.


Izvor: Vebsajt BHRT, 21.09.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772