Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog i Zakona o vanparničnom postupku

25.08.2023.


Vlada Federacije BiH je na sjednici, održanoj u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona FBiH, kao i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku. Predlagač, Federalno ministarstvo pravde, ističe da su pristupili ciljanim izmjenama oba zakona kako bi se proveli principi na koje je ukazao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH, ap. br. 3427/13 od 3. novembra 2015. godine, te izvršilo njihovo usaglašavanje.

Predlagač, također, naglašava kako su, prilikom izrade teksta prednacrta oba zakona, obavljene konsultacije sa Odjelom Vijeća Evrope za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, te da je zaključeno je da se sa predloženim zakonima postiže provedba presude u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Federalnog ministarstva pravde kao obrađivača Porodičnog zakona FBiH, kao i Zakona o vanparničnom postupku.

Produženje roka za otkup stanova certifikatima do kraja juna 2024. godine

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru u skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, kojim se rok za otkup stanova certifikatima produžava do 30. juna 2024. godine.

 Federalno ministarstvo finansija, kao predlagač Nacrta ovih izmjena, smatra da bi istekom dosadašnjeg zakonskog roka, 30. juna 2023. godine, svim osobama kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan ili koja ostvare povrat stanova po osnovi stanarskog prava, bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate. Dodaju da je dostavljena i inicijativa Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za produženje roka narednih godinu dana za otkup stanova certifikatima.

Odobrena sredstva za isplatu plata za juni i juli radnicima preduzeća "Zrak" u stečaju

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH Privrednom društvu “Zrak” d.d. Sarajevo - u stečaju.

Ovom odlukom, Federalna vlada, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrava da se za isplatu neisplaćenih plata radnicima ovog privrednog društva za šesti i sedmi mjesec ove godine iznos od 86.000 KM doznači iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenog kod Centralne banke BiH.

Razvojna banka FBiH će ova sredstva uplatiti na transakcijski račun “Zraka”, nakon što Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i ovo preduzeće potpišu ugovor o realizaciji dodijeljenih grant sredstava, kojim će biti precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Razvojna banka FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredno društvo “Zrak” d.d. Sarajevo - u stečaju, svako u okviru svoje nadležnosti. Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.

Kako je navedeno u obrazloženju, Privredno društvo “Zrak” d.d. Sarajevo - u stečaju obratilo se Federalnom ministarstvu sa zahtjevom za hitnu dodjelu finansijske pomoći. U zahtjevima za odobravanje sredstava za prevazilaženje trenutne situacije u ovom preduzeću, zatraženo je da Vlada FBiH odobri sredstva za isplatu neisplaćenih plata za juni i juli ove godine radnicima “Zraka”.

Federalno ministarstvo je izdvajanje novčanih sredstava u iznosu od 86.000 KM predložilo shodno raspoloživim sredstvima na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

Utvrđen koeficijent jedan za obračun i isplatu mjesečnih egzistencijalnih naknada

Odlukom Vlade Federacije BiH utvrđen je koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2023. godine (III kvartal).

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade za period juli - septembar 2023. godine.

Radi se o ovogodišnjem budžetskom transferu za provođenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada.

Budžetom Federacije BiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata osigurano je 50 miliona KM namjenskih sredstava za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

12,9 miliona KM za ublažavanje negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize

Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske Unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize" utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 12.912.350 KM.

Program je donesen s ciljem provođenja Akcionog plana/Mape puta za Ugovor o paketu energetske podrške za BiH i izgradnju otpornosti u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu), i to za realizaciju mjere 4. iz cilja I Akcionog plana "Podrška mjerama energijske efikasnosti za stambene objekte".

Konačni cilj realizacije ovog Programa je pružanje bespovratne finansijske pomoći vlasnicima/ suvlasnicima stambenih objekata na području Federacije BiH. Riječ je o sufinansiranju provođenja mjera energijske efikasnosti u postojećim stambenim objektima u zavisnosti o tipu stambenog objekta, i to za 2.600 domaćinstava kao indikatoru uspješnosti provedbe mjere 4. cilja I Akcionog plana. Sufinansiranje se odnosi na toplotnu izolaciju vanjskih zidova, stropa/krova, poda, zatim zamjenu vanjske stolarije (prozori i vrata), te unapređenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode (instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacionih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode). Predmetom sufinansiranja može biti i sistem unutrašnjeg razvoda grijanja samo u slučaju ako se podnosi prijava za mjeru instalacije kotla ili toplotne pumpe.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizička lica (građani) vlasnici stambenih objekata (individualnih stambenih objekata - porodičnih kuća, te stanova/etažnih cjelina), prijavom na javni poziv.

Za realizaciju Programa zadužena su federalna ministarstva prostornog uređenja i finansija, te Fond za zaštitu okoliša, svako u okviru svojih nadležnosti.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će u roku od 60 dana od stupanja na snagu Odluke, cjelokupan iznos sredstava prenijeti Fondu za zaštitu okoliša FBiH na otvoren namjenski račun. Sredstva predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti i dodjeljivat će se putem Fonda za zaštitu okoliša FBiH krajnjim korisnicima kao bespovratna sredstva u skladu sa Programom. Nadzor i provjeru namjenskog trošenja sredstava kod krajnjih korisnika vrši Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Eventualna neutrošena sredstva Fond je dužan vratiti u Federalni budžet po okončanju Programa.

Sredstva će se korisnicima dodijeliti putem javnog poziva, koji će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, te na web stranicama Vlade Federacije BiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, kao i u dnevnim novinama.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na navedenim web stranicama.

Dva miliona KM za razvoj turizma u Federaciji BiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele - Transfer za razvoj turizma u FBiH, utvrđen ovogodišnjim Budžetom FBiH u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM. Ovim sredstvima obuhvaćeno je šest programa. Svrha programa je podrška i poticaj razvoju turizma u FBiH, kao i razvoju održivog turizma. Federalno ministarstvo ove programe sufinansira s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva utvrđenih strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina.

Za podršku turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH planirano je 300.000 KM, dok je za podršku ovim manifestacijama koje imaju značaj za domaći/lokalni turizam osigurano 200.000 KM.

Sredstva od 150.000 KM namijenjena su za podršku iznajmljivačima smještajnih kapaciteta u ruralnim područjima koji imaju kategorizirane objekte, odnosno za unapređenje usluga i kapaciteta.

Isti iznos od 150.000 KM namijenjen je i za sufinansiranje ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima u cilju obogaćivanja i unapređenja autohtonih ugostiteljskih djelatnosti, kroz nabavku sredstava za rad koji su ekološki prihvatljivi.

Za sufinansiranje promotivnog materijala iz oblasti turizma kroz brendiranje pojedinih mjesta, događaja i proizvoda, a u svrhu jačanja turističke ponude planirano je 200.000 KM.

Sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM planirana su za sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke FBiH – Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora, u cilju razvoja održivog turizma u Federaciji BiH. Iznos pojedinačnog kredita bit će do maksimalno 500.000 KM, sa rokom otplate do osam godina i grace periodom do 12 mjeseci. Fiksna kamatna stopa bit će 2,50 posto na godišnjem nivou. Redovnu kamatu subvencionirat će Ministarstvo u visini od 2,50 posto za cijelo vrijeme otplate kredita, kao i troškove jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Sredstva za prvih pet programa dodjeljivat će se korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dok će za sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke FBiH, odabir korisnika vršiti Razvojna banka FBiH u skladu sa procedurama.

Razvojna banka je dužna Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostaviti na saglasnost javni poziv prije njegove objave, kao i odluku o dodijeljenim sredstvima prije zaključenja ugovora sa aplikantima.

Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava – Transfer za razvoj turizma u FBiH za svih šest programa utvrđeni su kriteriji za raspodjelu sredstava, korisnici sredstava, minimalan i maksimalan iznos za dodjelu, kao i sama svrha svakog programa.

Podrška unapređenju zdravstvenog sektora u FBiH

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt finansiranja razvojne politike zdravstvenog sektora u ukupnom iznosu do 92.300.000 eura odobrenih sredstava za BiH, od čega se 55.380.000 eura ili 60 posto odnosi na Federaciju BiH. Ovaj prijedlog upućen je Parlamentu FBiH na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga odluke kao razlog za njeno donošenje navedeno je zaduženje Federacije BiH po osnovu Sporazuma o zajmu kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) kao ključni dio sveukupnog programa reforme, s ciljem dugoročne finansijske održivosti zdravstvenog sistema u BiH i unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i zdravstvenih ishoda.

Kako je navedeno u Informaciji Federalnog ministarstva zdravstva, projekt se odnosi na pružanje podrške reformama politike, te institucionalnim reformama grupisanim u dva stuba. Prvi se tiče unapređenja finansijske održivosti zdravstvenih sistema i pruža podršku BiH na neophodnim reformama za sanaciju neizmirenih obaveza, kao i drugih kratkoročnih i dugoročnih dugova kliničkih centara, kantonalnih i općih bolnica, te za zaustavljanje stvaranja novih neizmirenih obaveza. Drugi stub je unapređenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga i zdravstvenih ishoda, odnosno podrška potrebnim zakonskim i regulatornim izmjenama radi uvođenja odgovarajućih poticaja za unapređenje zdravstvenih ishoda u FBiH.

Navedeni kredit predviđa rok otplate od 18 godina uz petogodišnji grace period. Kako se navodi u Informaciji, odlukom će se stvoriti osnova za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH, a kojim će se propisati uvjeti za davanje zajma Federaciji i koji će biti istovjetni uvjetima pod kojima IBRD odobrava zajam Bosni i Hercegovini.

 Inicijativu o kreditnom zaduženju kod IBRD-a za realizaciju Projekta “Finansiranje razvojne politike zdravstvenog sektora”, Vlada FBiH je podržala na sjednici održanoj 29.12.2022. godine. Pregovori sa predstavnicima IBRD-a, Ministarstva finansija i trezora BiH, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva zdravstva, te predstavnika Republike Srpske, održani su 21. februara ove godine.

Izvještaj o izvršenju Federalnog budžeta za prvih šest mjeseci ove godine

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila Izvještaj o izvršenju Federalnog budžeta za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

 Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM, što je 42 posto planiranog za 2023. godinu i veći su za osam posto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Od poreza je prihodovano 2.418,63 miliona KM, što je 50 posto planiranog, a u odnosu na isti period prethodne godine više je za 16 posto. Neporezni prihodi iznosili su 145,57 miliona KM, primljeni tekući transferi 81,49 miliona, a prihodi po osnovu finansiranja budžeta 149,77 miliona KM. Prihodi od indirektnih poreza u prvih pola godine bili su 983,20 miliona KM, što je 47 posto sredstava planiranih za 2023. godinu i više je za 15 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci od početka januara do kraja juna ove godine iznosili su 2.739,03 miliona KM. Na tekuće transfere i druge tekuće rashode odnosi se 2.025,34 miliona KM, što je za 14 posto više u odnosu na izvršenje Federalnog budžeta u istom periodu periodu godine.

Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u periodu januar-juni 2023. godine su redovni mjesečni transferi, među kojima su isplata penzija (1.543,66 miliona KM), doprinosi za zdravstveno osiguranje (17,96 miliona KM), naknade za fizičku onesposobljenost (1,43 miliona KM), te za civilne žrtve rata (12,27 miliona KM). Transfer za vojne invalidnine u prvih pola godine iznosio je 143,97 miliona KM, a slijede transferi za provođenje Zakona o podršci porodicama sa djecom (46,07 miliona KM), kao i Zakona o roditeljima njegovateljima (6,10 miliona KM), te pomoć u liječenju boraca (milion KM). Tu su i transferi za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih boraca (novčana egzistencijalna naknada 29,52 miliona KM), potom Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (8,97 miliona KM), te za civilne invalidnine (95,65 miliona KM).

Transferi za zdravstvo iznosili su 40 miliona KM, a najznačajniji su Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (16,9 miliona KM), za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (16,95 miliona KM), te biomedicinski potpomognutu oplodnju (pet miliona KM). Subvencije javnim preduzećima iznosile su ukupno 21,38 miliona KM, od čega se najveći iznosi odnose na transfere JP Željeznice Federacije BiH (redovni transfer od 10,33 miliona KM, te za izmirenje obaveza tri miliona KM). Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u periodu januar-juni 2023. godine realizirane su u iznosu od 27,54 miliona KM, a najviše se odnose na subvencioniranje poljoprivrede (26,38 miliona KM).

Kapitalni izdaci u periodu januar - juni ove godine realizirani su u iznosu od 23,95 miliona KM.

Imenovana radna grupa za izradu politike demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH

Vlada je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike imenovala Radnu grupa za izradu Politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine.

Zadatak ove radne grupe je da najkasnije do 31.12.2023. godine izradi i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavi dokument Politike demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH, koji će na sistematičan i stručan način ponuditi konkretne, kratkoročne i dugoročne mjere na poboljšanju trenutne demografske slike u Federaciji BiH s posebnim fokusom na rješavanje problema odlaska mladih i smanjenja stope nataliteta, te sve prisutnije pojave ubrzanog starenja stanovništva.

Tehničku pomoć u radu Radne grupe pružat će Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNPFA BiH), koji će podržati i izradu dokumenta Politike demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH.

Imenovanom Radnom grupom predsjedava Miroslav Jurešić, a u njenom sastavu su Dobrica Jonjić, Kenan Spahić, Ernis Imamović, Tarik Smailbegović, Asim Pandžić, Zaim Beriša, Vildana Doder, Adela Kulukčija, Bešćo Alibegović, Aida Resić Salkunić, Muamera Idrizović, Amir Cerić, Zlatan Tabaković, Šeila Cilović-Lagarija, Omer Korjenić, Emira Hodžić, Mersiha Jusić, Zlatan Hrnčić, Mirza Emirhafizović, Mirjana Milićević, Željko Blagojević, Faruk Hadžić i Tado Jurić.

Informacija u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Vlada Federacije BiH primila je na znanje Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Republika Hrvatska. Riječ je aktivnostima u vezi sa implementacijom istraživanja Grupe poslova 1.

Ova grupa poslova obuhvata geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička i seizmološka istraživanja, te istražna bušenja predviđena Projektnim zadatkom Ekspertskog tima.

Institucije uključene u ove aktivnosti su federalni zavodi za geologiju i agropedologiju, te Federalni hidrometeorološki zavod i Agencija za vodno područje rijeke Save.

Usvojenim zaključkom Vlada Federacije BiH je zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da za realizaciju prve faze ove Grupe poslova, osigura finansijska sredstva u iznosu od 205.000 KM.

Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljen u Službenim novinama Federacije BiH.

Odluke i zaključci

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija Federalna vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH, a s ciljem harmonizacije uredbe sa zakonima o budžetima, računovodstvu i reviziji, te finansijskom upravljanju i internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Vlada je na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova donijela zaključak kojim daje saglasnost za produženje važenja Strategije BiH za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje (2018-2022.) na period 2023-2027. godina, a po prethodno upućenom zahtjevu Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Vlada je donijela odluku o izradi sektorske strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2024 – 2033. godina.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Jajce za period od deset godina i uputila je na donošenje Parlamentu Federacije BiH.

Na prijedlog resornog ministarstva data je saglasnost federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa 4. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode termalne vode sa bunara Š-1-Šumatac Donji Purići-Velika Kladuša.

Na prijedlog resornog ministarstva donijete su odluke o poništenju odluka o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije komplementarnih djelatnosti, kao i za pozicije sufinansiranje filmskih projekata za 2023. godinu od 26.4.2023. godine

Federalna vlada je donijela potrebne akte za raspisivanje javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć BiH koje imenuje Vlada FBiH.

Izvještaji i informacije

Na prijedlog premijera prihvaćena je Informacija o pozivu Teniskog saveza BiH za članstvo u Počasnom odboru DAVIS CUP susreta reprezentacija BiH i SR Njemačke. Zaduženi su nadležno ministarstvo i stručna služba da za narednu sjednicu pripreme potrebne akte za izdvajanje 10.000 KM iz Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2023. godinu, a u skladu sa zahtjevom Teniskog saveza BiH.

Vlada Federacije BiH primila je na znanje lzvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2022. godinu, te ovaj izvještaj uputila Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja.

Odobren je Izvještaj o poslovanju i Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH za 2022. godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta “Energetska efikasnost u javnim zgradama" za Federaciju BiH za 2022. godinu.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period 1.1.- 30.6.2023. godine.

Primila je na znanje Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, koji će sa prijedlogom odluke o prihvatanju predmetnog izvještaja dostaviti na razmatranje Parlamentu Federacije BiH.

Federalna vlada je upoznata sa Izvještajem o funkcioniranju informacionog sistema SOTAC u FBiH za 2022. godinu, koji je sačinilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kao i sa Informacijom o održanom šestom sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine od 24. aprila 2023. godine, sa predloženim zaključcima.

Prihvaćena je Informacija o Izvještaju o finansijskoj reviziji lzvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2022. godinu, sa predloženim zaključcima.

Kadrovska rješenja

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija u Komisiju za Program javnih investicija Federacije BiH, na period od četiri godine, imenovani su Alija Aljović (predsjednik), Rijad Kovač (zamjenik predsjednika), te Stipo Buljan, Mirsad Ibrović, Jadranko Puljić, Anamarija Magazinović i Azra Zaimović (članovi).

Vlada je odlukom osnovala Komisiju za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada FBiH, kao stalno radno tijelo Vlade. U Komisiju su imenovani Arijana Huseinović-Ajanović (predsjednik), te Marica Bulić, Fadil Mandal, Josip Nikolić i Fahrudin Smajlović (članovi).

Rješenjem je formiran Pregovarački tim Vlade FBiH za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH u vezi Nacrta kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. Šef Pregovaračkog tima je federalni ministar pravde Vedran Škobić, a članovi su federalni ministar finansija Toni Kraljević, te federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Izmjenom rješenja o osnivanju stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama FBiH, u ovo tijelo imenovan je Sanjin Dugalić.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike formirana je Ministarska koordinacija u oblasti socijalne politike u FBiH, koju čine federalni ministar rada i socijalne politike sa pomoćnikom, te resorni kantonalni ministri i njihovi pomoćnici. Njen zadatak je zajedničko djelovanje na unapređenju i jačanju sistema socijalne zaštite i podrške, kao i ujednačavanju socijalnih davanja na području cijele FBiH.

 Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Senada Zekića (Aluminij d.d. Mostar), Adnana Mahmutovića (BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Elbisu Zagorčić (ArcelorMittal Zenica d.o.o.), Halku Balavca (Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo) i Amira Halilčevića (RMU „Banovići" d.d. Banovići).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 24.08.2023.

Naslov: Redakcija