Zastava Srbije

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH: Agencija i banke iz FBiH neće koristiti novac Svjetske banke po osnovu Projekta jačanja bankarskog sektora u BiH

25.07.2017.


Agencija za bankarstvo Federacije BiH i banke sa sjedištem u FBiH, nisu korisnici sredstava po osnovu Projekta jačanja bankarskog sektora u BiH, koji finansira Svjetska banka.

Kako je saopšteno iz Agencije za bankarstvo FBiH, cilj ovog projekta Svjetske banke je pružanje tehničke pomoći Bosni i Hercegovini pri unapređenju kapaciteta za regulaciju, superviziju i restrukturiranje banaka, kao i jačanje rukovođenja nad entitetskim razvojnim bankama.

Uslov za puštanje sredstava Svjetske banke po navedenom Projektu je da Agencija za bankarstvo Federacije BiH izvrši reformu regulatornog okvira u skladu sa utvrđenom dinamikom.

Bankarski sektor FBiH je, u periodu provođenja reformi, dostigao zavidan nivo i predstavlja najrazvijeniji i najsnažniji dio finansijskog i ukupnog ekonomskog sistema FBiH. Banke u Federaciji ispunjavaju zakonski propisane uslove, čak i znatno iznad svih zakonskih minimuma.

U prvom kvartalu 2017. godine ostvaren je neznatan rast bilansne sume i depozita, te nastavak pozitivnih trendova koji se ogledaju u rastu kredita, štednje stanovništva i kapitala. Na nivou sistema zabilježen je pozitivan finansijski rezultat, bankarski sektor je i dalje ostao stabilan i adekvatno kapitaliziran sa zadovoljavajućom likvidnošću.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 24.07.2017.

Naslov: Redakcija