Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o lokalnoj samoupravi, o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, donjeta Uredba o pravilima za odabir, ocjenu i utvrđivanje prioriteta projekata javnih investicija Republike Srpske


  • VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o lokalnoj samoupravi, o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, donjeta Uredba o pravilima za odabir, ocjenu i utvrđivanje prioriteta projekata javnih investicija Republike Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je 22.07.2016. godine na 83. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi.

Ovim zakonom uređuju se sistem lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, način i uslovi njihovog formiranja, poslovi lokalne samouprave, organi jedinica lokalne samouprave, međusobni odnosi skupštine jedinice lokalne samouprave i gradonačelnika, odnosno načelnika opštine, imovina i finansiranje jedinica lokalne samouprave, akti i javnost rada organa jedinica lokalne samouprave, postupak nadzora nad radom organa jedinica lokalne samouprave, oblici neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, saradnja organa jedinica lokalne samouprave, odnos republičkih organa i organa jedinice lokalne samouprave, zaštita prava lokalne samouprave, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ovim zakonom uređuju se prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika zaposlenih u organima jedinicelokalne samouprave.

Na prava i dužnosti iz radnog odnosa funkcionera u organima jedinice lokalne samouprave primjenjuje se poseban zakon, osim ako pojedina prava i dužnosti nisu uređena ovim zakonom.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju Radne grupe za praćenje implementacije donesenih zaključaka Narodne skupštine Republčike Srpske i koordiniranje aktivnosti u popisu u kojoj se konstatuje da se aktivnosti Vlade Republike Srpske u vezi sa implementacijom zaključaka Narodne skupštine RS vezano za popis stanovništva odvijaju optimalno i da su stvoreni uslovi da se dobiju validni rezultati popisa za Republiku Srpsku.

Konstatovano je i da je u skladu sa ovim aktivnostima upućena apelacija Ustavnom sudu BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o pravilima za odabir, ocjenu i utvrđivanje prioriteta projekata javnih investicija Republike Srpske.

Postupak odabira, ocjene i utvrđivanja prioriteta projekata odvija se kroz šest faza: identifikacija potencijalnih projekata, utvrđivanje kriterijuma i rangiranje projekata u PIMIS informacionom sistemu, podnošenje obrasca "Informacija o projektu", sačinjavanje Preliminarne liste prioritetnih projekata, analiza i utvrđivanje Jedinstvene liste prioritetnih projekata i usvajanje Programa javnih investicija Republike Srpske sa Jedinstvenom listom.

Uredba je usaglašena sa Reformskom agendom za BiH 2015–2018. godina, Ekonomskom politikom za 2016. godinu, Akcionim planom za realizaciju Ekonomske politike za 2016. godinu i usvojenim Prijedlogom programa javnih investicija Republike Srpske za period 2016–2018. godina.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o raspodjeli akumuliranog dobitka Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, iskazane na dan 31.12.2015.godine.

Neraspoređeni dobitak JPŠ"Šume Republike Srpske", a.d. Sokolac iz 2015. godine u iznosu od 9.242.226,05 KM biće raspoređeno na:

- pokriće dijela gubitka iz ranijih godina po organizacionim dijelovima, iz dobiti 2015. godine, u iznosu od 1.843.437,89 KM,

- zakonske rezerve, u iznosu od 464.045,09 KM,

- dividendu, u iznosu od 5.000.000,00 KM koja će se uplatiti u budžet Republike Srpske i

- neraspoređenu dobit u iznosu od 1.934.743,07 KM.

Akumuliranim dobitkom iz ranijih godina u iznosu od 32.733.694,95 KM će se pokriti gubitak iz ranijih godina po organizacionim jedinicama u iznosu od 661.654,45 KM, ostatak dobitka iz 2015. ostaje neraspoređen po organizacionim dijelovima u kojim postoji taj dobitak.

Akumulirani nepokriveni gubitak u ukupnom iznosu od 33.688.135,82 KM ostaje nepokriven po organizacionim dijelovima gdje postoji taj gubitak.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan Strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine, kojim je precizirana realizacija strateških ciljeva u obrazovanju Republike Srpske.

U skladu sa strateškim ciljem koji se odnosi na povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem do 30 odsto, predviđeno je da se radi na izgradnji novih te obnovi postojećih objekata predškolskih ustanova i škola.

Predviđeno je jačanje vaspitne uloge škole kroz razvijanje obrazovnih aktivnosti te unapređivanje partnerstva škole, porodice i lokalne zajednice prvenstveno kroz definisane obaveze, prava i dužnosti škole, nastavnika i porodice kao najznačajnijeg činioca u vaspitanju i brizi o djetetu/učeniku. Poseban akcenat je na unapređenju podrške nadarenim i talentovanim učenicima, prvenstveno kroz formiranje Centra za talente te unapređivanje sadržaja i kvaliteta usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.

Akcionim planom precizirano je uspostavljanje Kvalifikacionog okvira Republike Srpske za srednje stručno obrazovanje, razvijanje standarda zanimanja, zasnovanih na kompetencijama i ishodima učenja i jačanje sistema usmjeravanja i informisanja pri izbora budućeg zanimanja učenika. Od ključnog značaja je povezivanje stručnog obrazovanja i tržišta rada kroz planiranje upisne politike u skladu sa potrebama privrednog razvoja jedinice lokalne samouprave u kojoj stručna škola djeluje i potrebama tržišta rada.

Akcioni plan definiše realizaciju strateških ciljeva i u oblasti visokog obrazovanja, prije svega, unapređenje organizacione strukture visokog obrazovanja, izgradnju naučnoistraživački orijentisanog visokog obrazovanja i povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada te modernizaciju studijskih programa za inicijalno obrazovanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, kao i unapređivanje studentskog standarda.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Posebnog fonda za klimatske promjene (SCCF) za finansiranje regionalnog Projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu.

Prihvataju se donatorska sredstva Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Posebnog fonda za klimatske promjene (SCCF), kojim se finansira regionalni projekat upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu, u ukupnom iznosu 8.732.420,00 od čega oko 2.100.000,00 USD za Republiku Srpsku.

Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Projektnog sporazuma i Subsidijarnog sporazuma o prihvatanju donatorskih sredstava između Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara BiH i ovlastila ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u ime Vlade Republike Srpske, potpiše Subsidijarni sporazum.

Sredstva iz ove odluke, namijenjena su za finansiranje aktivnosti integralnog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Drine, na području Republike Srpske, FBiH, BiH, Srbije i Crne Gore i realizovaće se putem Svjetske banke u skladu sa njenim važećim procedurama.

Za realizaciju komponente 2 i komponente 3 namjenjene za Republiku Srpsku, u iznosu 1.129.875 USD, zadužuje se Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU).

Izvor: Vebsajt Vlade RS, 22.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772