Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i set prijedloga obrazovnih zakona

25.05.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 72. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuje se pravo na besplatnu pravnu pomoć i utvrđuju korisnici besplatne pravne pomoći, oblici i subjekti nadležni za pružanje besplatne pravne pomoći, postupak pružanja besplatne pravne pomoći, uslovi i način ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, promijenjene okolnosti koje nastupe u postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i s tim u vezi neopravdano odobrena besplatna pravna pomoć, troškovi zastupanja, kao i nadzor nad primjenom zakona i kontrola u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama. U tom smislu, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Izmjenama je definisano organizovanje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje radi pomoći predškolskim ustanovama u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Budući da mnoge predškolske ustanove nemaju zaposlene stručne saradnike defektologe, logopede i druge, resursni centri bi vršili procjene i predlagali ustanovi prilagođene planove i programe za svako dijete koji bi sadržavali i konkretne mjere i aktivnosti za rad sa svakim djetetom, vršili savjetodavni rad sa roditeljima, vršili obuke za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskim ustanovama i drugo. Izmjenama su takođe propisane mjere besplatnog pohađanja predškolske ustanove za djecu bez roditeljskog staranja i za djecu sa smetnjama u razvoju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Izmjenama zakona stvoren je pravni osnov za donošenje Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika u Republici Srpskoj, kao i Pravilnika o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Srpske. Primarna svrha standarda je da doprinesu unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa kroz unapređenje kvaliteta rada svih zaposlenih u stručnim službama te istovremeno da se naglasi značaj rada stručne službe, te njihov doprinos u radu sa djecom. Za učenike koji iskazuju posebna interesovanja predviđeno je da se organizuje fakultativna nastava.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Izmjenama je predviđeno da se praktična nastava realizuje kod poslodavca najviše u obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, kao i da se za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave. S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada propisano je uspostavljanje institucionalne saradnje Ministarstva, Republičkog pedagoškog zavoda i Privredne komore radi provođenja dualnog obrazovanja, kao i ovlaštenje Privrednoj komori za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje praktične nastave kod poslodavca, te uvođenje mentora kao lica kojeg određuje poslodavac koji realizuje praktičnu nastavu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Srateški plan za saradnju sa dijasporom, te zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u saradnji sa nadležnim institucijama, izradi Akcioni plan za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom za period 2020–2024. godina u roku od 90 dana od dana donošenja ovog zaključka i da ga dostavi Vladi na usvajanje. Osnovni razlog za donošenje Strateškog plana jeste da se na sistemski način kreira politika prema dijaspori s ciljem jačanja saradnje i produbljivanje veza između Republike Srpske i Srba u inostranstvu, te promocije i očuvanja srpskog nacionalnog identiteta u dijaspori. Dokument je u svojoj osnovi fokusiran na unapređivanje i razvijanje odnosa sa dijasporom koje treba da se odvija na institucionalan način, uz uključivanje svih relevatnih aktera, a definisani su strateški i operativni ciljevi koji će biti operacionalizovani kroz akcione planove. Dalje, razlozi za donošenje ovog strateškog plana proističu i iz prepoznate potrebe za unapređivanjem postojećih i kreiranjem novih oblika saradnje sa dijasporom kroz institucionalne okvire Republike Srpske. Do ovakvih zaključaka smo došli nakon uspješno održanih Foruma dijaspore 2018. i 2019. godine, na kojima je iskazana potreba za pravnim uređenjem, kao i definisanjem strateških pravaca ove saradnje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Investicionog fonda za Zapadni Balkan (WBIF) u iznosu od 6.800.000,00 evra za finansiranje projekta izgradnje prekograničnog mosta u Gradišci.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.05.2020.

Naslov: Redakcija