Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM: Osobama koje se podvrgavaju MPO-u osiguravaju se najmanje dvije procedure asistirane reprodukcije, dok će finansiranje takve oplodnje biti u nadležnosti entiteta


Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH uputila je nedavno u parlamentarnu proceduru Prijedlog okvirnog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (MPO).

Predsjedavajući Komisije Mirsad Isaković je istaknuo značaj donošenja ovog zakona, čiji je cilj omogućiti ostvarivanje potomstva i planiranje porodice za one bračne, odnosno vanbračne parove i žene sa sterilitetom, postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, odnosno omogućiti im ostvarivanje njihovog osnovnog ljudskog prava garantiranog i međunarodnim i domaćim dokumentima.

Isaković ističe da su, nakon rasprave koja je trajala gotovo godinu dana sa stručnjacima iz različitih oblasti, predložili okvirni, krovni zakon, koji bi bio na nivou države i "koji ne bi ulazio u nadležnosti entiteta".

- Ono što je bitno, ostale bi nadležnosti entiteta onakve kakve i danas imaju - potcrtao je Isaković.

Po njegovim riječima, sve zemlje u okruženju imaju poseban zakon u ovoj oblasti.

- Vidite situaciju da se otvaraju klinike i u Federaciji BiH i u RS-u. Nemamo odgovarajućeg zakona, u RS-u je to definirano nekim podzakonskim aktima, ali de facto nema zakona. Tamo žene imaju pravo na dva besplatna pokušaja, dok u FBiH nemaju ni jedan pokušaj besplatan. Ovaj zakon je usklađen s evropskim propisima i predviđa da je finansiranje takve oplodnje u nadležnosti entiteta, dakle ima sigurne izvore finansiranja - rekao je Isaković.

Kako je navedeno u predloženom zakonu, sredstva za liječenje primjenom postupaka MPO-a i naknada troškova u vezi s ovim postupkom liječenja osiguravaju se u skladu s entitetskim propisima i propisima Brčko Distrikta iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zaštite. Također je navedeno da se "osobama koje se podvrgavaju MPO-u osiguravaju najmanje dvije procedure asistirane reprodukcije čije će troškove snositi nadležni fondovi zdravstvene zaštite i osiguranja u entitetu i fond Brčko Distrikta".

Isaković je podsjetio da je Vlada Federacije BiH u maju 2012. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, utvrdila Nacrt zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji te ga uputila u parlamentarnu procedure, ali zakon nije usvojen.

Republika Srpska nema poseban zakon kojim se reguliraju ova pitanja, a zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita regulirani su Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009 i 106/2009). Ovim Zakonom propisano је i da se način, postupak i uvjeti za uzimanje i presađivanje organa, tkiva i ćelija, kao dijelova ljudskog tijela, odnosno liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, utvrđuju posebnim zakonom.

- I pored utvrđene obaveze u ovom pogledu, nije donesen poseban zakon kojim se reguliraju način, postupak i uvjeti za liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a reguliranje ovog pitanja samo djelimično je riješeno Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. S obzirom na to da je u entitetima ova složena materija regulirana podzakonskim aktima, što nije dovoljno i zbog pravnih praznina ostavlja veliku mogućnost za arbitrarnost u odlučivanju, kao i zloupotrebu, neophodno je ovu oblast urediti prvo okvirnim zakonom na državnom nivou, kojim bi se istovremeno propisala obaveza entitetima i Brčko Distriktu da donesu svoje zakone i podzakonske akte kojim bi se ova oblast na sveobuhvatan način regulisala - mišljenja je Isaković.

On navodi da, po statističkim podacima koje ima, 17 posto brakova ima ovaj problem.

- U eri 'bijele kuge' želimo da na ovaj način pomognemo ženama i da svakome damo priliku da osjeti radost porodice - zaključio je Isaković.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 24.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772