Zastava Srbije

NAREDBE FEDERALNOG ŠTABA O KRETANJU GRAĐANA NA OTVORENOM PROSTORU

25.03.2020.


Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Sl. novine FBiH", br. 39/2003, 22/2006 i 43/2010) i odluke Vlade FBiH, Federalni štab civilne zaštite donio je niz novih naredbi kojim će se pokušati suzbiti širenje koronavirusa na području FBiH.

NAREDBA:

1. Naređuje se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra na području Federacije BiH;

2. Naređuje se taksi vozačima na području Federacije BiH da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača;

3. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstvava unutrašnjih poslova;

4. Zadužuju se ministarstva iz tačke 3. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim preduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe;

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja

Krizni štab je donio još jednu naredbu koja obavezuje sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, a sve u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

I ova odluka od danas stupa na snagu, a za njeno provođenje odgovorni su kantonalni štabovi civilne zaštite i kantonalni krizni štabovi zdravstva.


IZVOR: Vebsajt Klix, 22.03.2020.

Naslov: Redakcija