Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o utvrđivanju liste korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19. Utvrđen Nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti u FBiH

24.12.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Odlukom se utvrđuje lista korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima za period od 01.08.2020. godine do 31.07.2021. godine i iznosom dodjeljenih sredstava po Uredbi o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke utvrđena su u Budžetu FBiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 59.999.335,49 KM i dodjeljuju se za 24.766 korisnika. Jedinična vrijednost koeficijenta u skladu sa Uredbom iznosi 859,88 KM.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Federalno ministarstvo finansija u saradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta na osnovu ove odluke. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu sa Uredbom.

Razlozi donošenja ove odluke je realizacija Uredbe, koja za cilj ima ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica za obrte i ostale samostalne djelatnosti u okolnostima pandemije COVID-19, opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima.

Ova uredba je rezultat nastojanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi, usljed poteškoća u poslovanju subjekata male privrede.

Cilj dodjele ove finansijske pomoći je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Pravo na dodjelu finansijske pomoći po ovoj uredbi ostvarili su svi obrti i ostale samostalne djelatnosti, koje uredno izmiruju svoje obaveze, a na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH, kao i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ovakav vid dodjele pomoći elektronskim putem, bez dostavljanja bilo kakvih dokumenata, a na osnovu službenih evidencija, proveden je prvi put u Federaciji BiH uspješno, uz veoma pozitivne reakcije javnosti, te od strane subjekata male privrede kojima je pomoć namijenjena.

Ovom uredbom podržano je ukupno 44.056 radnih mjesta u Federaciji BiH. Ključ za raspodjelu sredstava je posječan broj radnika u periodu od 12 mjeseci, a maksimalan iznos pomoći po jednom subjektu je 30.000 KM. Isplata sredstava će biti obavljena u januaru 2022. godine.

Finansijska pomoć namjenjena je za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike.

Uredba je omogućila samostalnim djelatnostima koje uredno izmiruju svoje obaveze i koji su očuvali zaposlene da postanu korisnici finansijske pomoći, bez bilo kakve procedure apliciranja i prikupljanja dokumentacije, što je svojevrsna novina i značajno olakšanje svim korisnicima.

Lista korisnika finansijske pomoći bit će dostupna putem linka https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/ koji će biti objavljen na internet stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila Nacrt zakon o psihološkoj djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Ovim zakonom uređuju se pravo na samostalno obavljanje poslova u struci, pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, prava i obaveze psihologa i korisnika psiholoških usluga, način obavljanja psihološke djelatnosti, komora psihologa, te nadzor nad obavljanjem psihološke djelatnosti kao djelatnosti od interesa za Federaciju BiH.

Kao djelatnost od interesa za Federaciju, koja podliježe kontroli standarda obrazovanja i standarda kvalitete, psihološka djelatnost je sistem pojedinačno ili grupno usmjerenih stručnih postupaka zasnovan na načelima i spoznajama psihološke nauke i prakse. Obuhvata prevenciju, psihološku procjenu i psihodijagnostiku, psihološke postupke, psihološko savjetovanje, edukacijske aktivnosti, stručna istraživanja, psihološku evaluaciju i psihološka vještačenja.

Psihološka se djelatnost organizuje i provodi na način koji obezbjeđuje pristupačnu, pravičnu, sveobuhvatnu, kvalitetnu, kontinuiranu i efikasnu uslugu kako pojedincima, tako i određenim grupama, u skladu s njihovim potrebama za psihološkim uslugama.

Odredbama Zakona uređuje se pravo na samostalno obavljanje poslova u struci, pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, kao i prava i obaveze psihologa i korisnika psiholoških usluga. Također, uređen je način obavljanja psihološke djelatnosti, Komora psihologa FBiH, nadzor nad provođenjem ovoga zakona, te prekršajne, prijelazne i završne odredbe.

U okviru tematske cjeline koja se odnosi na pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence propisuju se ključni elementi obavljanja pripravničkog staža kao što su pojam, pravo i obaveza njegovog obavljanja, te trajanje i način njegovog obavljanja. Nadalje, utvrđuju se uslovi pripravničkog staža koji se obavlja u javnim ustanovama i privatnoj praksi koje ispunjavaju uslove prostora, opreme i kadra. Utvrđuju se i praćenje i nadzor nad radom psihologa pripravnika koji provodi psiholog mentor. Zakon u ovom dijelu propisuje i obavezu polaganja stručnog ispita pri čemu definiše način njegovog polaganja, kao i mogućnost priznavanja pripravničkog staža obavljenog u inostranstvu. Osim toga, propisuju se i postupci izdavanja osnovne licence, te posebne i specijalističke licence koje izdaje komora psihologa, postupak izdavanja licenci, te uslovi pod kojima licenciranom psihologu licenca može biti oduzeta.

U obrazloženju Ministarstvo navodi da je relevantnost i opravdanost donošenja Zakona neupitna, budući da bi se uspostavljanjem jasnog pravnog okvira za obavljanje psihološke djelatnosti u Federaciji riješio čitav niz uočenih problema u ovoj oblasti, te bi se unaprijedila kvaliteta psiholoških usluga i zaštitili kako korisnici psiholoških usluga, tako i njihovi pružatelji. Stoga Zakon o psihološkoj djelatnosti predstavlja odgovarajući pravni instrument pomoću kojeg je jedino moguće realizirati temeljne ciljeve u ovoj oblasti, te razviti efikasan i profesionalan sistem pružanja psiholoških usluga na cijelom prostoru Federacije.

U skladu sa Uredbom o pravilima za sudjelovanje zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike prethodno je realiziralo proces javnih konsultacija o ovom zakonu, te ga dostavilo na mišljenje nadležnim kantonalnim ministarstvima. Nakon prikupljenih mišljenja nadležnih kantonalnih ministarstava, mišljenje na Zakon dostavila su i federalna ministarstva finansija, pravde, zdravstva, te razvoja, poduzetništva i obrta.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš.

Uredbom se utvrđuju postupanja koja se odnose na prekogranični i međuentitetski uticaj predloženih projekata u Federaciji BiH na okoliš susjednih država, te Republiku Srpsku i/ili Brčko distrikta BiH i uključivanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma u slučaju da se utvrdi vjerovatni prekogranični i međuentitetski uticaj projekata susjednih država, drugog entiteta i/ili Brčko distrikta na okoliš Federacije BiH.

Primjenjuje se kada pravna osoba, odnosno nosilac izrade zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš i studije uticaja na okoliš, procijeni da bi projekt mogao vjerovatno imati značajan uticaj na okoliš druge države, Republike Srpske ili Brčko distrikta BiH.

Na osnovu utvrđenog vjerovatnog značajnog uticaja projekta, Uredba se primjenjuje i u postupku razmatranja zahtjeva i priložene dokumentacije za prethodnu procjenu uticaja projekta na okoliš, te u postupku ocjene studije uticaja na okoliš u kontekstu meduentitetskih uticaja projekta. Također primjenjuje se i u slučaju kada Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaprimi obavještenje o vjerovatnom prekograničnom i međuentitetskom uticaju projekta druge države ili Republike Srpske ili Brčko distrikta BiH na okoliš Federacije BiH.

Postupanje i konsultacije obavljaju se u skladu sa podzakonskim propisom koji se donosi na osnovu Zakona o zaštiti okoliša. Uredbom su definisane i konsultacije prilikom prethodne procjene utjecaja na okoliš, kao i u postupku ocjene studija utjecaja na okoliš.

Sastavni dio Uredbe čine tri priloga, a obuhvataju popis projekata koji mogu imati negativan okolinski prekogranični i međuentitetski uticaj, te sadržaj dokumentacije o procjeni uticaja na okoliš i opće kriterije za pomoć pri utvrđivanju značajnih negativnih prekograničnih i međuentitetskih uticaja na okoliš.

U obrazloženju Ministarstva za donošenje ovog propisa, pored ostalog, navedeno je da je BiH pristupila Konvenciji o procjeni uticaja na okoliš u prekograničnom kontekstu, koja je stupila na snagu 2010. godine, te da Federacija BiH nema jasno propisane procedure iz ove oblasti. Također je navedeno da je u februaru 2021. godine donesen novi zakon o zaštiti okoliša u kojem su preuzeti zahtjevi ove Konvencije, te utvrđen pravni osnov i obaveze Vlade Federacije BiH da propiše postupanja za prekogranični i međuentitetski uticaj na okoliš.

Vlada Federacije BiH usvojila je informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa uplatom sredstava dobiti BH Telecoma d.d. Sarajevo u iznosu od 20 miliona KM na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora, za realizaciju projekta izgradnja poddionice Šićki Brod - Đurdevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da iznos od 20 miliona KM, uplaćen iz sredstava dobiti BH Telecoma d.d. Sarajevo, prenese na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da osigura namjenski utrošak ovih sredstava u svrhu realizacije projekta izgradnja poddionice Šićki Brod - Đurdevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo.

U informaciji Ministarstva navedeno je da je utvrđena lista prioritetnih projekata koji se finansiraju iz Budžeta FBiH za 2021.godinu kroz Program “Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”. U sklopu ovog programa odobren je projekt izgradnja poddionice Šićki Brod - Đurdevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo, čiji implementator je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Riječ je o projektu kojim se planira izgradnja potpuno nove cestovne dionice na pravcu Tuzla-Sarajevo (u 1. fazi radi se o obilaznici grada Živinice).

Postojeća magistralna cesta Tuzla- Sarajevo je izložena ogromnom prometnom opterećenju uslijed prijevoza putnika i roba, te svojim trenutnim tehničkim elementima ne pruža uslove za kvalitetan i efikasan promet vozila. Poseban problem je pitanje sigurnosti sudionika u prometu na ovom pravcu jer zbog velikog broja vozila i značajne naseljenosti često dolazi do zastoja u prometu i prometnih nezgoda sa stradalim osobama i materijalnom štetom.

U informaciji je naglašeno da je izrada glavne projektne dokumentacije pred završetkom, kao i da nadležne službe grada Živinice ubrzano vrše poslove izvlaštenja nekretnina na 1. dionici koja se odnosi na obilaznicu Živinica.

Također, od strane JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo pokrenut je tender i u toku je evaluacija ponuda za izbor najpovoljnijeg izvodača radova za Lot 2- izgradnja obilaznice Živinica u dužini oko pet kilometara. U toku 2022. godine očekuje se početak radova na izgradnji poddionice Šički Brod - Đurdevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo za Lot 2- obilaznica Živinica.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera “Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa FBiH - JP Aerodrom Bihać” utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.000.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za nastavak otkupa eksproprijacije zemljišta.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava, te da s JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima. JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati ovo federalno ministarstvo. Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.02.2022. godine, JP Aerodrom Bihać d.o.o. je dužan sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo prometa komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Aerodrom Bihać d.o.o. svako u okviru svoje nadležnosti.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izmjenom se iznos od 2.100.000 KM, zamjenjuje sa iznosom od 3.100.000 KM.

Ova sredstva namjenjena su za dodjelu jednokratne pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija, fizičkim osobama koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija. Imajući u vidu da je povećan broj pristiglih zahtjeva za troškove sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija, odobrena je unutrašnja preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu, te je iznos za ovaj transfer povećan za jedan miliona KM.

Izmjenjena je i Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca/branitelja” utvrđenog Budžetom

FBiH za 2021.godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog

rata. Izmjenom se iznos od 3.000.000 KM zamjenjuje sa iznosom od 4.500.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su za pomoć u liječenju fizičkih osoba koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija. Imajući u vidu da je povećan broj pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika branilačkih populacija ovaj transfer je unutrašnjoj preraspodjeli sredstava povećan za 1.500.000 KM.

Vlada Federacije BiH usvojila je informacija o statusu Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj u dijelu kojeg implementira Federalno ministarstvo zdravstva.

Data je i saglasnost na Aneks Sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekat kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP), te je za njegovo potpisivanje ovlašten premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Naime, imajući u vidu činjenicu da je za okončanje započetih procedura nabavki, kao i pokretanje preostalih procedura u skladu s planom nabavki potrebno dodatno vrijeme u odnosu na trajanje Sporazuma koji je na snazi, bilo je potrebno izvršiti produženje roka završetka za tri mjeseca, odnosno do 30.06.2022. godine.

U skladu sa odredbama Sporazuma, sve bitne revizije zahtijevaju izmjene i dopune između strana u pisanom obliku, propisno potpisane od strane ovlaštenih predstavnika, a s obzirom da su Vlada i UNDP saglasni produžiti trajanje aktivnosti prema Sporazumu, aneksom se produžava realizacija ovog projekta te se 30. juni 2022. godine određuje kao datum njegova završetka.

Cilj projekta, navodi se u informaciji, je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVID-19 u Bosni i Hercegovini. U okviru komponente koja se odnosi na Federaciju BiH pruža se neposredna podrška za sprečavanje dodatnih slučajeva COVID-19, a radi ograničavanja lokalnog prenosa pomoću strategija suzbijanja, kao i za sprečavanje zapadanja u siromaštvo pojedinaca i domaćinstava pogođenih pandemijom.

U okviru ove komponente podržava se poboljšanje kapaciteta za otkrivanje bolesti obezbjeđenjem tehničke ekspertize, laboratorijske opreme i sistema za osiguravanje brzog pronalaženja slučajeva i njihovih kontakata. Projekt će, također, doprinijeti jačanju pripravnosti zdravstvenog sistema, poboljšanju kvaliteta medicinske njege koja se pruža pacijentima s COVID-19 i minimiziranju rizika za zdravstveno osoblje i pacijente.

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju u FBiH. Na ovaj način se zakon usklađuje sa odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) FBiH, čiji se Nacrt, također, nalazi u parlamentarnoj proceduri razmatranja i usvajanja.

Stoga su izmjenama i dopunama u nadležnost Agencije dodani i poslovi koji se odnose na javno-privatno partnerstvo i poticanje investicija.

Iz djelokruga javno-privatnog partnerstva nadležnost Agencija obavlja poslove provođenja postupka ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje, te prijedloga ugovora, u skladu sa odredbama Zakona o JPP, zatim donošenju odluke i priprema prijedloge rješenja u vezi sa obavljanjem poslova propisanih Poglavljem Vl Zakona o JPP, kao i podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog zakona.

Agencija, uz ostalo, vrši i nadzor nad provedbom projekata JPP-a i vodi Registar projekata, priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz Zakona o JPP i propisa donesenih na osnovu tog zakona, te organizuje kontinuirane obavezne programe edukacije za javna tijela i druge učesnike u skladu sa Uredbom o edukaciji učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a.

Agencija u okviru poslova poticanja investicija vodi postupak prijave, ocjene i dodjele sredstava za poticanje strateških investicija u Federaciji BiH. U tom smislu ima nadležnost da provodi proaktivni pristup poticanja investicija u skladu sa Strategijom razvoja FBiH, pomaže u uklanjanju administrativnih barijera i vodi postinvesticijsku brigu, potom pruža savjetodavne usluge privrednim društvima i pravnim osobama u provođenju investicija. Nadležna je da organizira konferencije i forume za poticanje investicija i koordinira svoje aktivnosti s Privrednom komorom FBiH. Također, Agencija proaktivno provodi postupak ocjene i dodjele poticaja za strateške investicije u FBiH, predlaže ovlaštenim predlagačima izmjene i dopune propisa važnih za poticanje investicija u FBiH u skladu s najboljim praksama iz svijeta, te odgovara na upite potencijalnih investitora i sarađuje s domaćim i stranim investitorima, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Udruženjem poslodavaca FBiH, Vijećem stranih investitora, socijalnim partnerima, akademskom zajednicom, nevladinim udruženjima i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređenja poticaja i mjera za povećanje investicija u FBiH.

Odluke, rješenja i drugi upravni akti Agencije doneseni u oblasti JPP-a su konačni i protiv njih se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ujedno, Nacrtom izmjena i dopuna Zakona je iz dosadašnjih nadležnosti Agencije brisan dio u vezi s privatizacijom i reorganizacijom preduzeća u dijelu koji se odnosi na banke.

U obrazloženju Nacrta zakona istaknuto je da je, obzirom da Nacrtom zakona o JPP Vlada FBiH prenosi javna ovlaštenja za poslove u vezi sa planiranjem, odobravanjem, sprovođenjem i nadzorom projekata JPP na Agenciju za privatizaciju u FBiH, te da utvrđuju njene dodatne nadležnosti, bilo potrebno istovremeno u parlamentarnoj proceduri razmatrati i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju.

Vlada Federacije BiH odobrila je da se iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH, a u skladu sa zaključkom sa prethodne sjednice i zahtjevom Federalnog ministarstva kulture i sporta, izdvoji 408.500 KM za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima za ostvarene vrhunske rezultate na međunarodni takmičenjima u drugoj polovini 2021. godine.

Zahtjeve za dodjelu nagrada uime klubova i sportista koji su ostvarili rezultate, Federalnom ministarstvu kulture i sporta, dostavila su slijedeća sportska udruženja: Taekwondo klub “Novi Grad” iz Sarajeva u iznosu od 79.000 KM, Atletski klub “Sarajevo” iz Sarajeva u iznosu od 21.000 KM, Savez sjedeće odbojke BiH iz Sarajeva u iznosu od 110.500 KM, Karate klub “Okinawa” iz Sarajeva u iznosu od 22.500 KM, Karate Klub “Ippon” iz Sarajeva u iznosu od 11.250 KM, Atletski klub invalida “Sarajevo” u iznosu od 4.500 KM, Streljački klub “Sarajevo” iz Sarajeva u iznosu od 19.000 KM, Stonoteniski savez BiH iz Sarajeva u iznosu od 14.000 KM, Atletski savez BiH iz Sarajeva u iznosu od 4.500 KM, Taekwondo klub “Mladost” iz Sarajeva u iznosu od 2.500 KM, Taekwondo klub “Magone” iz Livna u iznosu od 2.500 KM, Taekwondo klub “Nur” iz Kaknja u iznosu od 2.500 KM, Bokserski savez BiH iz Sarajeva u iznosu od 42.500 KM, Stonoteniski klub “Mladost” iz Zenice u iznosu od 2.500 KM, Hrvatski taekwondo klub “Hvojnica” iz Fojnice u iznosu od 2.500 KM, Udruženje biciklista “Rotacija - Spin” iz Zenice u iznosu od 9.500 KM, Udruženje Univerzitetski sportski judo klub “Nippon” iz Sarajeva u iznosu od 5.000 KM, Udruženje Stonoteniski klub “Spin 2012” iz Sarajeva u iznosu od 2.500 KM, Udruženju građana Atletskom klubu “Sloboda - Tehnograd” iz Tuzle u iznosu od 2.500 KM, Udruženje Klub brdskog biciklizma “Puls” iz Vogošće u iznosu od 9.500 KM, Kickboxing savez FBiH iz Sarajeva u iznosu od 19.500 KM, Taekwondo klub Akademija Tešanj iz Tešnja u iznosu od 11.250 KM, te Taekwondo klub “Poskok” iz Posušja u iznosu od 7.500 KM.

U okviru odobrenih iznosa sportskim udruženjima planirane su pojedinačne nagrade za najuspješnije sportiste.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Prima-commerce Zenica, u iznosu od 900.000 KM. Sredstva se dodjeljuju na osnovu Program utroška sredstava, a putem javnog poziva.

Dodjela ovih sredstava, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima i aneksa Ugovora između Union banke d.d. Sarajevo, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta, izvršiti će se putem Union banke d.d. Sarajevo.

Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesene i objavljene Odluke i Rješenja vršiti ugovaranje s korisnikom sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu, u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u “Službenim novinama Federacije BiH”, izuzev ukoliko od strane korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje ugovora.

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, te Union banka d.d. Sarajevo zaduženi su za realizaciju ove odluke, svako u okviru svoje nadležnosti.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je zadužila rudnike koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, da odmah obustave sve konkursne procedure za prijem radnika.

Riječ je o rudniku uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja “Đurdevik” d.o.o. Đurdevik, “Kakanj” d.o.o. Kakanj, Breza” d.o.o. Breza, “Zenica” d.o.o. Zenica i “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, te rudniku uglja “Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje.

Obaveza obustave konkursnih procedura odnosi se i na sve započete postupke za prijem, bez obzira da li se radi o prijemu u radni odnos na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Zaduženi su članovi uprava i nadzornih odbora ovih privrednih društava, da poslovne politike društava usklade s razvojnim politikama Vlade Federacije BiH. Izuzetno, Vlada FBiH može dati saglasnost za provođenje konkursne procedure i zapošljavanje, na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za pojedino društvo iz Koncerna, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Zaključak je donesen u skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sa 27. redovne sjednice, održane 27.11.2021. godine, kada je razmatrana Informacija o stanju u rudnicima uglja u FBiH, a kojim je zatraženo od Vlade FBiH da donese moratorij na zapošljavanje u rudnicima u Federaciji BiH.

Donesena je Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o preuzimanju poslova evidencija u vezi s regulisanom vojnom obavezom građana s prebivalištem na području Brčko distrikta BiH između Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH.

Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva finansija o primjeni i izradi fiskalnih procjena uticaja na budžet zakonskih i podzakonskih propisa u postupku predlaganja i usvajanja na Vladi Federacije BiH odnosno Parlamentu FBiH.

Vlada FBiH donijela je Odluku o osnivanju prava služnosti na dijelu zemljišta koje je eksproprisano uime i za račun Federacije BiH, radi izmještanja i zaštite 10(20) kV elektroenergetskih objekata, a u svrhu izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic, u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo.

Usvojen je završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu.

Prihvaćen je izvještaj Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije o postupanju po Zaključku Vlade Federacije BiH od 05.12.2019. godine, i to za period od 15.06. do 15.12.2021. godine.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o stanju i mjerama za poboljšanje stanja bezbjednosti saobraćaja na cestama, te zadužila ovo federalno ministarstvo da pripremi smjernice i metodologiju provođenja istraživanja Indikatora bezbjednosti saobraćaja na cestama u Federaciji BiH.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva trgovine o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji BiH u 2020. godini, te primljena na znanje informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar-novembar 2021. godine.

Izvozno kreditnoj agenciji BiH date su na privremeno korištenje, na period od 01.01. do 30.06.2022. godine, bez naknade, prostorije u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu, ukupne površine 196,60 m˛.

Vlada FBiH imenovala je Željka Dolečeka za vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca od dana imenovanja. Prethodno je donesena odluka o razrješenju v.d. direktora Operatora za OIEiEK-a, zbog isteka perioda na koji je imenovan.

Za predstavnika Vlade Federacije BiH u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine su predloženi Edhem Bičakčić i Amadeo Mandić.

U Radnu grupu Vlade FBiH za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade u Sarajevu, radi prenamjene prostora potrebama, imenovani su Olja Lovrenović, Zijo Krvavac, Dejan Kvesić, Igor Dizdar, Danica Petrović, Jelena Dreca, Alma Bunar i Lejla Pintol.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Nedžada Koldže za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci. Prethodno je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva, zbog podnesene ostavke.

Data je prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Nihade Glamoč, Maje Hadžihalilović i Asmira Mujanovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine o njihovom imenovanju. Prethodno je data prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani.

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje Amira Brigića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca.

Data je prethodna saglasnost za imenovanje Adija Kalema, Kemala Jahića, Vlade Džoića, Indire Ćatić i Emira Tipure za članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo ispred državnog kapitala na četiri godine, nakon okončane konkursne procedure, a počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Samira Kaimovića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o njegovom imenovanju.

Za učešće u radu i odlučivanje na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Adnan Mahmutović (Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići) i Jasmina Pašić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.12.2021.

Naslov: Redakcija