Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o provođenju odluka sudova, o stečaju, o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

24.12.2020.


Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Odluku o dodjeli finansijske pomoći izvozno orjentiranim privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u okolnostima pandemije COVID-19.

Sredstva u ukupnom iznosu od 8.199.933,02 KM bit će dodijeljena na ime finansijske pomoći, prema odobrenim zahtjevima, za 31 izvozno orjentirani privredni subjekt iz poljoprivredno-prehrambenog sektora. Sredstva su obezbijeđena u Budžetu FBiH za 2020. godinu na razdjelu subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da sa subjektima iz ove odluke potpiše ugovor i vrši kontinuiran nadzor nad utroškom sredstava, a u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Podsjetimo Federalna vlada je ovom uredbom u tekućoj godini kao pomoć privredi izdvojila 90 miliona KM.

Vlada FBiH donijela je Odluku o dodjeli sredstava JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 u iznosu od 3.000.000 KM. Ova sredstva utvrđena su u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu i bit će dodijeljena JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u vidu subvencije.

Namijenjena su za isplatu plaća, isključivo do visine minimalno utvrđene bruto plaće u Federaciji BiH, uključujući doprinose i pripadajuće poreze i tekuće troškove poslovanja.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da sa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kao korisnikom finansijske pomoći zaključi ugovor kojim će biti uređena međusobna prava i obaveze i koji treba sadržavati elemente propisane Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Federacija Bosne i Hercegovine prihvatila je grant namijenjen za finansiranje Projekta Koridor Vc "Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin - Ivan" po Sporazumu o grantu zaključenim u Sarajevu 29. jula ove godine između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu do 11.780.000 eura.

Sredstva granta će biti korištena za realiziranje projekta izgradnje približno 4,9 kilometara duge nove dionice autoceste, uključujući dva mosta i odmorište u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između korisnika i Federacije i Sporazuma o pod-grantu između Federacije i JP Autocesta FBiH za ova sredstva.

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Sporazuma o pod-grantu, ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o stečaju kojim se uređuju predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i provođenja predstečajnog i stečajnog postupka, reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj i uputila ga Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku.

Kako je navedeno u obrazloženju za ovaj postupak, riječ je o tekstu koji sadrži zakonska rješenja neophodna za otklanjanje štetnih posljedica u poslovanju po poslovne subjekte nastale kao rezultat pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19). Propisana su potpuno nova zakonska rješenja kojima se uvodi predstečajni postupak kao potpuno nova faza sudskog postupka, s ciljem revitalizacije poslovnih subjekata koji se susreću sa određenim poteškoćama u poslovanju i otklanjanja tih poteškoća kako bi poslovni subjekt ponovno nastavio s normalnim radom.

Ovaj zakonski tekst je u formi nacrta razmatrao Parlament Federacije BiH, te je provedena opsežna javna rasprava, a kao njen završni dio organizirana je usmena sesija u zgradi Federalnog ministarstva pravde 21.2.2017. godine. Hitni postupak je predložen s ciljem otklanjanja štetnih posljedica po poslovne subjekte u Federaciji BiH, odnosno po kompletnu privredu u Federaciji BiH, kao i radi što bržeg privrednog oporavka Federacije BiH koji je evidentno neophodan zbog pandemije.

U razlozima za donošenje ovog zakona je navedeno da se, analizirajući postojeće zakonsko rješenje u oblasti provođenja stečajnog postupka, te uzevši u obzir sve činjenice koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti u postojećim zakonskim odredbama, pristupilo izradi novog Zakona o stečaju. Naime, važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je neznatne izmjene i dopune, a ekonomske i socijalne prilike u Federaciji BiH su se znatno promijenile. Nadalje, potpuno nove okolnosti u razvoju poslovnog okruženja same po sebi nameću potrebu za donošenjem novog zakonskog rješenja u ovoj oblasti, s posebnim težištem na afirmaciji oživljavanja posrnulih privrednih subjekata.

Imajući u vidu probleme i poteškoće u stečajnom postupku, novim zakonskim rješenjem se utiče na blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje perioda trajanja stečajnog postupka, smanjenje troškova stečajnog postupka, naročito troškova predujma, način imenovanja stečajnih upravnika uz zaštitu prava povjerilaca u stečajnom postupku.

Također, unapređuje se proces reorganizacije, u smislu njegovog pojednostavljenja, usklađuju propisi koji imaju uticaja na primjenu Zakona o stečajnom postupku, određuje organ koji bi nadzirao primjenu zakonske odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i koji bi izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za zastupanje stečajnog dužnika usljed neblagovremenog pokretanja postupka.

Novim Zakonom o stečaju se uređuje predstečajni postupak, kojim se uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata, a omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima s ciljem lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza. Time bi se izbjegao stečaj privrednog društva i ono bi nastavilo poslovnu djelatnost, a povjerioci bi bili namireni bolje nego u stečajnom postupku koji dugo traje i puno košta.

Zakon propisuje da je Finansijsko informatička agencija (FIA) nadležna, odnosno ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika ako stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika, ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti i da će se kazniti novčanom kaznom za prekršaj.

S obzirom na to da su ovim zakonom propisane dodatne nadležnosti FIA-i u pogledu stečajnog postupka, hitno je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o FIA-i, kojim će se propisati nadležnost ove agencije, koje su propisane ovim zakonom i tako uskladiti ova dva zakona.

Novim zakonom skraćeni su rokovi za preduzimanje pojedinih radnji u postupku i određene sankcije za stečajnog upravnika i druge učesnike u postupku ukoliko kasne u provođenju potrebnih radnji. Utvrđen je i način praćenja izvršenja određenih radnji u postupku od predsjednika sudova i rukovodilaca organa uprave, zavisno od toga da li je riječ o sudskim ili upravnim postupcima. Prava radnika po osnovu njihovih potraživanja su u potpunosti zaštićena i radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika se nalaze u povoljnijem položaju u odnosu na važeći zakon.

U odnosu na raniji zakon, jasno su određena pravila čiji je cilj brže i transparentnije unovčenje imovine, što je preduslov bržeg i boljeg namirenja povjerilaca u stečajnom postupku. Zakonom je propisana obaveza ministra pravde za donošenje pravilnika o načinu upravljanja stečajnom masom, kojim će biti propisani standardi upravljanja i unovčenja imovine, čime će se uvesti više reda u ove radnje stečajnog upravnika.

Zakonom je predviđena i prodaja stečajnog dužnika kao pravnog subjekta, te znatno strožije novčane kazne za prekršaje u odnosu na raniji zakon. Potreba za postizanjem konciznog, sadržajnog i nadasve praktičnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti predstavlja korak ka ispunjenju ciljeva u otklanjanju pravnih i drugih prepreka za investiciona ulaganja u Federaciji BiH, a koja trebaju donijeti značajna novčana sredstva kao i nova radna mjesta, odnosno donošenje ovakvog zakona predstavlja korak naprijed u realizaciji zadatih ciljeva kojima se postiže ekonomski i finansijski napredak.  

Također, treba istaći da je i Evropska komisija donijela preporuke o novom pristupu stečaju, čiji je cilj podsticanje reorganizacije nelikvidnih privrednih društava kroz finansijsko i operativno restrukturiranje, da bi se spriječila insolventnost i nastavilo poslovanje društva. Novim zakonskim rješenjima o postupku stečaja žele se stvoriti uslovi kojim bi stečaj predstavljao lijek za poslovno oživljavanje poslovnih subjekata koji imaju strukturne probleme koje ne mogu sami riješiti, a imaju radni ili bilo koji drugi kapacitet koji ih može pokrenuti.

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i uputila ga u parlamentrnu proceduru po skraćenom postupku jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Ovim zakonskim rješenjem uvodi se definicija osobe od povjerenja i propisuje pravo žrtve nasilja da odredi osobu od povjerenja, kao i obavezu sudova i drugih organa da omoguće prisustvo osobi od povjerenja.

Osoba od povjerenja je član porodice ili druga fizička osoba ili zaposlenik organa starateljstva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije u koju žrtva nasilja ima povjerenje. Predviđeno je da žrtva nasilja ima pravo odrediti osobu od povjerenja koja može biti prisutna svim postupcima i radnjama propisanim ovim zakonom u koje je uključena žrtva, a koji su u vezi sa ostvarenjem zaštite i podrške vezano za nasilje.

Sudovi i drugi državni organi su obavezni da omoguće prisustvo osobe od povjerenja u svim postupcima i radnjama.

Propis o uvjetima i načinu postupanja osobe od povjerenja donijet će federalni ministar pravde u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je unaprjeđenje normativnog okvira kojim je uređen postupak zaštite žrtve od nasilja u porodici uvođenjem novog instituta "osoba od povjerenja", čime je predlagač, Federalno ministarstvo pravde, uvažilo inicijativu Centra ženskih prava Zenica od 13.10.2020. godine. Time bi bile omogućene konkretne mjere kojima bi se ojačao položaj žrtve nasilja u porodici i osiguralo da su njena prava i interesi dosljedno i adekvatno predstavljeni i uzeti u obzir u svim fazama i kroz sve institucionalne i vaninstitucionalne mehanizme zaštite.

Učvršćivanje položaja žrtve nasilja podrazumijeva predviđanje konkretnih i efikasnih mjera zaštite kojima će biti osigurano da su njihova prava i interesi propisno predstavljeni u okviru sudskih postupaka.

 Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o provođenju odluka sudova kojim se uređuje provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za čije je izvršenje nadležna Vlada Federacije BiH, odluka Ustavnog suda Federacije BiH i odluka Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su nadležne institucije Federacije BiH, te druga pitanja vezana za izvršenje tih odluka.

Prema ovom prijedlogu organi vlasti Federacije BiH kojima su dostavljene ove odluke dužni su ih provoditi u skladu sa Ustavom Federacije BiH i zakonom utvrđenim nadležnostima propisanim ovim zakonom. Također, propisano je da su ih dužni izvršavati brzo i efikasno uz poštovanje zadatih rokova i da podliježu odgovornosti u slučaju njihovog neizvršenja.

Kako je navedeno u razlozima za donošenje ovog zakonskog rješenja, nakon provođenja dvogodišnjeg projekta Misije OSCE-a u BiH "Demokratsko upravljanje", utvrđen je problem porasta broja neizvršenih odluka najviših sudskih institucija, te njihovo sporo i neefikasno izvršavanje, odnosno neizvršavanje.

Između ostalih, detektovan je problem nedostatka procedura izvršenja odluka, nedovoljno razvijenog sistema praćenja provođenja odluka putem organa u čijoj nadležnosti treba biti praćenje njihovog provođenja i nedovoljno izgrađen sistem mjera prevencije.

Ovakvim zakonskim rješenjima bi bila stvorena pretpostavka za uspostavu jasnog mehanizma u procesu izvršenja odluka kroz zakonodavni i administrativni okvir, što bi vodilo ka daljem jačanju institucija vlasti i promicanju načela vladavine prava.

Stoga se ukazala nužnost da se precizira postupak izvršavanja odluka ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, iz nadležnosti institucije na nivou vlasti FBiH, s ciljem njihovog bržeg, efikasnijeg i odgovornijeg izvršenja.

Činjenica da ne postoje jasno propisane procedure koje će precizirati načine postupanja sa odlukama ustavnih sudova, te komuniciranja i saradnje između institucija vlasti FBiH u ovom procesu kako bi se izbjeglo isuviše dugo i nepotrebno zadržavanje u pojedinim organima, a da to nije poznato nadležnim za njihovu dalju obradu, pokazala se kao faktor koji utiče na neizvršenje odluka.

O izvršenju odluka iz ovog zakona jednom godišnje će biti informiran Parlament Federacije BiH, a informacija o tome treba sadržavati podatke o ukupnom broju i vrsti odluka koje su donesene, stanju izvršenja po pojedinim odlukama, mjere preduzete na izvršenju i razloge neizvršenja s prijedlogom zaključka.

Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije koju je predložilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a proizilaze iz Zakona o vodama. Uz ovo, dato je mišljenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Kako je navedeno, prvi razlog za izmjene je suštinske prirode i odnosi se na inicijativu za smanjenje određenih parametara koju je uputilo preduzeće Sisecam Soda Lukavac d.o.o., a što se, osim ove industrije, može primijeniti i na druge i slične postojeće industrije i privredne aktivnosti koje su od strateške važnosti, u skladu s planovima Vlade Federacije BiH i Parlamenta FBiH i drugih nivoa vlasti u FBiH, kada je riječ o postojećim aktivnostima koje utiču na prihvatno vodno tijelo, te zahtijevaju primjenu uslova koji su sadržani u odredbama Zakona o vodama.

Drugi razlog je da se isprave uočene tehničke greške i propusti u međusobnom usklađivanju određenih vrijednosti.

Ovim izmjenama i dopunama je u najvećoj mjeri realizovana predložena inicijativa za izmjenu Uredbe, čime će se kako ovoj tako i drugim industrijama u Federaciji BiH omogućiti da svoju proizvodnju usaglase sa najboljim raspoloživim praksama u zemljama članicama EU. Dalje, izvršene su korekcije tipkovnih grešaka i propusti u nekim parametrima u prilozima Uredbe u smislu njihovog međusobnog usklađivanja s graničnim vrijednostima emisija supstanci i parametara kvaliteta za tehnološke otpadne vode navedena u Uredbi, a koje se odnose općenito na sve industrije koje otpadne vode ispuštaju u površinski vodotok.

Izmjenama i dopunama obrađenih pitanja, stvorene su sve pretpostavke da se Uredba može primjenjivati u punom kapacitetu.

Federalna vlada usvojila je informaciju o potrebama unaprjeđenja pravnog okvira u vezi sa ekološki prihvatljivim protokom i njegovim poštivanjem kod malih hidroelektrana. U svrhu realizacije Zaključka Vlade Federacije BiH od 12.5.2020. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je imenovalo Radnu grupu od predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora, koja je identifikovala nedostatke u pravnom okviru o procjeni ekološki prihvatljivog protoka, njegovoj provedbi i kontroli poštivanja obaveza po osnovu ekološki prihvatljivog protoka kod malih hidroelektrana i drugih korisnika vode.

Analiziran je postojeći Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku i predložene mjere za njegovo unapređenje. Predložena su također unapređenja kroz izmjene drugih zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na procjene i primjene ekološki prihvatljivog protoka. Na osnovu ove informacije Vlada Federacije BiH je zaključkom obavezala Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo okoliša da izvrše predložene izmjene propisa s ciljem osiguranja kontrole i poštivanja obaveza ekološki prihvatljivog protoka kod malih hidroelektrana i svih drugih korisnika voda.

Vlada FBiH izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojom je za izgradnju gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup - Buća Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša predviđeno 6.000.000 KM, implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Ova sredstva namijenjena su za projektiranje, reviziju, izvođenje radova, nadzor radova, te izradu studije optimizacije željezničke infrastrukture u Kantonu Sarajevo.

Federalna vlada donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije BiH 2021.-2027. godina (Strategija PIFC). Strategija predstavlja sektorski strateški dokument Federacije BiH koji definira i usmjerava razvoj internih finansijskih kontrola (finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije) u javnom sektoru Federacije s ciljem jačanja preduslova za zakonito, efikasno, transparentno i odgovorno upravljanje javnim finansijama u Federaciji BiH.

Strategija PIFC utvrđuje prioritete sistema internih finansijskih kontrola (finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije) u javnom sektoru u Federaciji BiH, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir, provedbu, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Nosilac izrade ove strategije je Federalno ministarstvo finansija, koje koordinira i vodi proces izrade, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Učesnici u izradi Strategije PIFC su nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, te relevantni socioekonomski partneri, kako bi optimalno bile reflektovane razvojne potrebe sistema svih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo finansija će voditi računa o usaglašenosti razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja FBiH 2021.-2027. godina, dokumenata relevantnih za proces integracije BiH u Evropsku uniju i drugih međunarodno preuzetih obaveza BiH.

Donošenje nove Strategije PIFC 2021.-2027. je jedan od uslova iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u vezi je sa ispunjavanjem strateškog cilja, održavanje fiskalne stabilnosti u Federaciji BiH sadržanog u Planu rada Vlade Federacije (Federalno ministarstvo finansija) za 2020. godinu.

Vlada Federacije BiH prihvatila je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za novembar 2020. godine i period 1.1.- 30.11.2020. godine.

U novembru ove godine raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa, za budžete svih razina vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH, ostvaren je u ukupnom iznosu od 187,9 miliona KM, što je za 17,4 posto manje u odnosu na isti mjesec prošle godine. U poređenju s naplatom iz oktobra ove godine, u novembru je navedena kategorija prihoda bila manja za 19 posto. Sagledavajući odnos naplate između ova dva mjeseca, potrebno je naglasiti da je novembar inače mjesec s nižim nivoom naplate prihoda na Jedinstvenom računu. U oba mjeseca je došlo i do očekivanog izvršenja poravnanja između Federacije BiH i Republike Srpske za raspodjele prihoda s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje iz ranijih perioda u jednakim mjesečnim iznosima.

U novembru 2020. godine budžetu Federacije BiH raspoređen je iznos nešto veći od 68 miliona KM, što je u odnosu na novembar prošle godine manje za 14,3 miliona KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 96,2 miliona KM i manji je za 20,2 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 15,8 miliona KM, što je za 3,3 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza za Federaciju BiH sagledamo na nivou kumulativa za period 1.1.-30.11. ostvarenje iznosi 2.276,8 miliona KM i za 15,6 posto je manje u odnosu na isti period 2019. godine.

Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriju Federacije BiH u novembru 2020. godine iznosili su 23,7 miliona KM i manji su za 10 posto u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Na nivou kumulativa, ukupni prihodi od poreza na dobit prikupljeni su u iznosu od 323,6 miliona KM i manji su za 8,2 posto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Prihodi od poreza na dohodak u novembru 2020. godine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 36,5 miliona KM, što je u poređenju sa ostvarenjem iz novembra 2019. godine više za 3,6 posto. U odnosu na naplatu iz oktobar ove godine, ostvarenje u novembru povećano je za 1,3 posto ili za približno pola miliona KM. Na nivou kumulativa, u periodu 1.1.-30.11.2020. godine ukupno prikupljen porez na dohodak iznosi 378,2 miliona KM i u poređenju sa istim periodom prošle godine manji je za 0,7 posto.

Uplata prihoda od poreza na imovinu u korist računa javnih prihoda kantonalnih budžeta u novembru 2020. godine je izvršena u iznosu od 1,7 miliona KM i manja je za 1,4 posto u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Na nivou kumulativa prihodi od poreza na imovinu iznose 32,2 miliona KM i manji su za 5,9 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

U novembru 2020. godine ukupna naplata prihoda po osnovi doprinosa za penziono i invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti iznosila je 296,4 miliona KM i manja je za 2,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na nivou kumulativa za period 1.1.-30.11.2020. godine ukupni prihodi po osnovi doprinosa iznose približno 3.285,3 miliona KM i manji su za jedan posto u poređenju s naplatom iz istog perioda prethodne godine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se upoznala s Konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar - septembar 2020. godine.

Izvještaj obuhvata izvršenje budžeta Federacije BiH, 10 kantona, 80 općina i gradova, kao i izvršenje finansijskih planova 25 vanbudžetskih fondova (Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, 10 kantonalnih zdravstvenih zavoda, 10 kantonalnih službi za zapošljavanje i tri kantonalne direkcije za ceste).

Ukupni prihodi za period januar - septembar 2020. godine ostvareni su u iznosu od 6.289,9 miliona KM što je za 8,6 posto manje u odnosu na isti period prošle godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 67,6 posto.

Ukupni rashodi za period januar - septembar 2020. godine ostvareni su u iznosu od 6.045,4 miliona KM što je za 7,6 posto više u odnosu na isti period prošle godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 60,6 posto.

Konsolidovani kapitalni transferi za devet mjeseci 2020. godine iznose 83,9 miliona KM. U odnosu na period januar - septembar 2019. godine njihovo ostvarenje je više za 6,9 miliona KM.

U periodu januar - septembar 2020. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su ukupan finansijski rezultat u iznosu od 222,9 miliona KM dok je u istom periodu prošle godine on ostvaren u iznosu od 756,3 miliona KM.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17.11.2020. godine, o čemu će obavijestiti i Parlament FBiH.

Na aukciji je FBiH ponudila 5.000 trezorskih zapisa pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000 KM (ukupno 50.000.000 KM), s rokom dospijeća od šest mjeseci. Pristiglo je 19, a prihvaćeno sedam ponuda za kupovinu, te prodano svih 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM.

Trezorski zapisi su prodati po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9881, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,024 posto na godišnjem nivou.

Cjelokupnu emisiju trezorskih zapisa kupio je bankarski sektor.

Federalna vlada utvrdila je izjašnjenje o amandmanima na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, koje je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević. U izjašnjenju, koje je pripremilo Federalno ministarstvo finansija, navedeno je uz obrazloženje da amandmani nisu prihvatljivi.

Utvrđeno je i izjašnjenje o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, koje je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sanela Klarić. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz obrazloženje je navelo da amandmani nisu prihvatljivi.

Vlada je utvrdila i mišljenje, koje je pripremilo Federalno ministarstvo finansija, a u kojem je navedeno da se ne prihvata Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) koji je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Hasan Muratović. U mišljenju je, između ostalog, navedeno da bi primjena predloženih zakonskih rješenja imala za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti u zemlji zbog njegovih retroaktivnih elemenata, a predložene su u postavke na kojima bi se rješavanje ove problematike trebalo zasnivati.

Federalna vlada je prihvatila odgovor Federalnog ministarstva pravde u vezi sa inicijativom za davanje autentičnog tumačenja člana 222. stav (3) Porodičnog zakona FBiH, koju je podnijela direktorica JU Centar za socijalni rad Ključ Maida Đođić. U odgovoru je navedeno da se odluka o potrebi davanja autentičnog tumačenja, kao i njegovog sadržaja prepušta nadležnom tijelu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, a u skladu s Poslovnikom o radu ovog doma.

Utvrđeno je i izjašnjenje o inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenela Zuko. U izjašnjenju je navedeno da se, s obzirom da je u parlamentarnoj proceduri Prijedlog zakona o porezu na dohodak koji naknade iz ove inicijative predviđa kao neoporezive, te činjenicu da se porezni propisi moraju primjenjivati od 1.1. kalendarske godine uzimajući u obzir porezni period (kalendarska godina), cijeni da je inicijativa već prihvaćena i prepoznata u ovom prijedlogu zakona, te se zbog toga ne prihvata.

Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu za izvorno tumačenje odredbi Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom u dijelu koji se tiče načina i uslova korištenja prava na dodatak za njegu i pomoć od druge za osobe sa invaliditetom, koju je u parlamentarnu proceduru uputila grupa građana Mirko Đorđić, Milada Ablaković, Mirjana Ćirić i drugi iz Sarajeva. U obrazloženju je navedeno da je riječ o jasnim i precizno definiranim zakonskim odredbama.

Federalna vlada utvrdila je izjašnjenje o inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama FBiH, koju je podnijelo Udruženje "Vaša prava BiH". U izjašnjenju, koje je pripremilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, je navedeno da je inicijativa većim dijelom neosnovana, te da ovo ministarstvo nije saglasno s njom.

 Utvrđeno je i izjašnjenje o inicijativi za donošenje Zakona o razvoju ruralnih sredina u FBiH, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elvir Karajbić. U izjašnjenju, koju je pripremilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je, između ostalog, navedeno da su započelo aktivnosti na izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021.-2027. godina, kao i Prijedlog zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju FBiH i Prijedlog zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju FBiH, te bi donošenje Zakona o razvoju ruralnih sredina, u slučaju da se opredijeli za tu opciju, u svakom slučaju trebalo biti komplementarno sa ovim aktima i biti njihova nadopuna.

Federalna vlada je usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu privrednih društava iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH za 2019. godinu - Rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU "Banovići" d.d. Banovići.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je zaduženo da u svojstvu vladajućeg društva koje, ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zajedno sa upravama rudnika uradi analizu poslovanja i utvrdi uzroke lošeg poslovanja u ZD rudnici uglja za 2019. godinu, predloži mjere i način rješenja problema i o tom putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvijesti Vladu FBiH u roku od 45 dana od dana donošenja ovog zaključka.

Zadužuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvijesti Vladu FBiH o funkcioniranju novog modela upravljanja rudnicima koji su u sastavu Koncerna do 15.1.2021. godine.

Usvojen je Završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije".

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da pokrene proceduru povrata nenamjenski utrošenih sredstava dodijeljenih privrednom društvu "MSA Metalworking – Obrada metala" d.o.o. Bugojno u iznosu od 90.773,24 KM, na jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

Usvojen je i Izvještaj ovog ministarstva, o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union Banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu.

Ovo ministarstvo je zaduženo da nastavi aktivnosti na kontroli i praćenju namjenskog utroška, te kontroli povrata sredstava Trajnog revolving fonda u skladu sa otplatnim planovima, Programom i Ugovorom o komisionim poslovima zaključenim između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union Banke d.d. Sarajevo.

Federalna vlada je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Kako je obrazloženo, prilikom realizacije Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ukazala se potreba za njegovom izmjenom jer je na nekim modelima bilo planirano više sredstava nego je pristiglo zahtjeva, dok je planirani iznos za drugi model bio nedovoljan za izmirenje svih obaveza.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila je na znanje informaciju o održavanju 5. sastanaka Posebne grupe za reformu javne uprave. Uime Vlade FBiH u okviru političkog dijaloga na visokom nivou prisustvovat će pomoćnik federalne ministrice finansija Alija Aljović, federalni ministar pravde Mato Jozić, sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić, direktor Ureda Vlade FBiH za europske integracije Vjekoslav Čamber, te direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić.

Federalna vlada zadužila je nadležna federalna ministarstva i druge federalne organe uprave da blagovremeno dostave svoje doprinose za potrebe 5. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave, te da imenuju predstavnike za izlaganje na tehničkom dijelu sastanka.

Također, data je saglasnost za učestvovanje i ostalim ministarstvima i organima uprave Vlade FBiH u okviru dijaloga na visokom nivou, ukoliko izmjene dnevnog reda, od strane Europske komisije ili Bosne i Hercegovine, budu zahtijevale njihovo učešće.

Vlada Federacije BiH je prihvatila Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2019. godinu i zaduženi Generalni sekretarijat Vlade FBiH i Federalno ministarstvo finansija da ga objave na svojim internet stranicama.

Izmijenjena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada FBiH upoznala se s Izvještajem o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji BiH za 2019. godinu s Prijedlogom preporuka koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH.

Data je se saglasnost na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu.

Prihvaćen je Izvještaj Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije o postupanju po Zaključku Vlade FBiH od 5.12.2019. godine u razdoblju od 25.6.2020. do 15.12.2020. godine i zaduženi federalni organi uprave i federalne upravne organizacije i Agencija za državnu službu, koji nisu u cjelosti postupili po zaduženju iz Zaključka od 5.12.2019. godine da bez odlaganja preduzmu daljnje aktivnosti s ciljem njegove konačne i sveobuhvatne realizacije.

Pokrenut je postupak izrade sektorske strategije u oblasti stručnog usavršavanja u organima državne službe u Federaciji BiH za razdoblje 2021-2027. godina, a za nosioca izrade određena je Agencija za državnu službu Federacije BiH.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o aktivnostima na realizaciji dodijeljenih sredstava po osnovu Javnog poziva za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću i odobreno prolongiranje roka da korisnici sredstava ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava najkasnije do 28.2.2021. godine.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o realizaciji Druge faze projekta Federalnog ministarstva okoliša i turizma "Rekonstrukcija i revitalizacija Pašine tabije u starom gradu Počitelju i zadužila ovo ministarstvo da Upotrebnu dozvolu s pratećom dokumentacijom za "Pašinu tabiju" preda u nadležnost Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka.

Data je preporuka za prijem u državljanstvo Ayat Yacine, mašinskom inžinjeru, državljaninu Alžira, kao osobi od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu čiji je doprinos u oblasti socijalne zaštite, kulture i ekonomije od značaja za razvoj i prosperitet BiH.

Vlada FBiH je imenovala Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u sastavu Eugen Ćubela (predsjednik), Derviš Delić, Sabahudin Ibrahimagić, Danijel Mucić, Edis Ramović, Slavko Vukić, Kasim Mulalić, Merima Hajdarević i Redžo Mehić (članovi). Još dva člana UO će biti imenovana naknadno po okončanju procedure u kantonima. Ovaj odbor imenovan je na dvije godine.

Donesena je odluka o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH iz reda stručnjaka za indirektno oporezivanje. Utvrđen je i tekst ovog javnog konkursa.

Federalna vlada je donijela odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnih oglasa za izbor i imenovanje direktora, te predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje. Imenovane su i komisije za provođenje ovih postupaka, kao i utvrđeni tekstovi javnih oglasa.

Vlada Federacije BiH izmjenila je Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike FBiH. Ovom izmjenom je u Odbor, umjesto Mustafe Selmanovića kojem je istekao mandat, imenovan Zoran Čegar.

 Marinko Bošnjak je ovlašten da u svojstvu punomoćnika zastupa Vladu Federacije BiH na Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 22.12.2020.

Naslov: Redakcija