Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O PRIVREMENOM IZDRŽAVANJU DJECE RS: Propis upućen u skupštinsku proceduru

24.05.2022.


Vlada Republike Srpske razmatrala je Nacrt zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske (Alimentacioni fond) i uputila ga u skupštinsku proceduru. Riječ je o zakonskom rješenju kojim se prvi put jasno definiše, između ostalog, pravo na privremeno izdržavanje i korisnici ovog prava, postupak za ostvarivanje prava, isplata i povrat iznosa privremenog izdržavanja.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske jeste potreba za unapređenjem položaja djece, kojima je potrebna podrška Republike da ostvare zakonsko pravo na izdržavanje.

Pravo na privremeno izdržavanje od strane Fonda ima dijete čiji dužnik obaveze izdržavanja, na osnovu izvršne isprave, ne izvršava ili djelimično izvršava obavezu izdržavanja, na način da nisu plaćena tri mjesečna obročna davanja i više mjesečnih obročnih davanja izdržavanja u posljednjih 12 mjeseci uzastopno ili sa prekidima, računajući od dana kada je pokrenut izvršni postupak.

Zakonom je, između ostalog, definisano da se pravo na privremeno izdržavanje priznaje djetetu od dana podnošenja zahtjeva Fondu. Novčani iznos privremenog izdržavanja određuje se u visini iznosa određenog u izvršnoj ispravi, a postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje Fond pokreće na zahtjev zakonskog zastupnika djeteta, ili na zahtjev organa starateljstva.

Privremeno izdržavanje isplaćuje Fond na osnovu rješenja o priznatom pravu na privremeno izdržavanje, a to podrazumijeva: ukupan iznos dospjelih a neisplaćenih potraživanja djeteta prema obvezniku izdržavanja i ubuduće, u mjesečnim iznosima za mjesec u kome potraživanje dospijeva. Isplatom iznosa privremenog izdržavanja Fond stupa u pravni položaj povjerioca prema obvezniku izdržavanja i na njega prelaze potraživanja izdržavanja u visini isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja uvećanog za iznos zakonske zatezne kamate i troškova postupka.

Do potpunog namirenja potraživanja od obveznika izdržavanja, obvezniku izdržavanja će se odbiti izdavanje putne isprave, odnosno putna isprava će se oduzeti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava.

Osnivanje novog Fonda, sa posebnom namjenom po ovom osjetljivom društvenom pitanju, jasno nas opredjeljuje da se uhatimo u koštac sa nesavjesnim zakonskim dužnicima, kada je u pitanju izdržavanje djece.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.05.2022.

Naslov: Redakcija