Zastava Srbije
glavna-slika

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne i nezakonite pojedine odredbe Pravilnika o uslovima za izdavanje dozvole za monitoring kvaliteta vazduha

24.05.2019.


22. maja 2019. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i i četrdeset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka, Ustavni sud je na ovoj sjednici donio odluku u predmetu broj U-41/18 kojom je utvrđeno da član 3. stav 1.tačka 1. Pravilnika o uslovima za izdavanje dozvole za monitoring kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018 i 57/2018) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011 i 46/2017). Pomenutu normu, kojom je propisano da se uz zahtjev za dobijanje dozvole za monitoring kvaliteta vazduha i/ili zahtjev za mjerenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja, pored ostalog, podnosi i dokaz da je pravno lice registrovano u Republici Srpskoj, Ustavni sud je ocijenio neustavnom s obzirom na to da Zakon o zaštiti vazduha nije propisao pomenuti uslov za obavljanje ove djelatnosti. Ovakvim normiranjem je donosilac predmetnog pravilnika, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, izašao iz zakonskih okvira čime je došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti, prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-54/18 kojom je, između ostalog, utvrđeno da član 1. stav 1 u dijelu koji glasi "[...] generalnog sekretara Vijeća naroda i zamjenika generalnog sekretara [...]" i član 48. Odluke o pravima i obavezama izabranih i imenovanih lica u Vijeću naroda Republike Srpske, kao i dio odredbe člana 3. Odluke o izmjeni i dopuni navedene Odluke koji glasi "Ova odluka stupa na snagu danom donošenja", nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Ustavni sud je ocijenio da osporavane odredbe, kojim je propisano da navedeni normativni akti stupaju na snagu danom donošenja, ne zadovoljavaju ustavni princip prema kojem opštenormativni akti ne mogu stupiti na pravnu snagu prije njihovog objavljivanja. Takođe, Ustavni sud je ocijenio da je neustavan i dio odredbe člana 1. stav 1. navedene Odluke prema kojoj su generalni sekretar Vijeća naroda i njegov zamjenik određeni kao izabrana lica jer je u suprotnosti sa članom 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 11/1994, 6/1997, 16/2002 - dr. zakon, 96/2003, 118/2008 - dr. zakon i 43/2010 - dr. zakon), čime je došlo do povrede ustavnih načela vladavine prava, podjele vlasti, kao i načela ustavnosti i zakonitosti.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-46/18, U-50/18, U-52/18, U-57/18 i U-59/18 kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o studentskom organizovanju, Zakona o javnom okupljanju, Zakona o uređenju prostora i građenju, Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. U predmetu broj U-69/18 Ustavni sud je donio rješenje kojim je obustavio postupak, jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 22.05.2019.

Naslov: Redakcija