Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS

24.02.2022.


23. februara 2022. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i sedamdeset i osma redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti poslovanja Ustavnog suda.

Ustavni sud je na ovoj sjednici, među ostalim odlukama, donio i odluku u predmetu broj U-9/21 kojom je utvrđeno da član 45. stav 1. Statuta opštine Novo Goražde nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Osporenom odredbom ovoga najvišeg akta lokalne samouprave propisano je da će se prva sjednica skupštine opštine održati najkasnije 30 dana nakon objavljivanja rezultata izbora, u skladu sa zakonom. Ustavni sud je ocjenio da navedena sporna odredba Statuta pomenute opštine nije u skladu sa zakonskom odredbom kojom je na drugačiji način normativno uređeno ovo pitanje, što je čini nesaglasnom i sa ustavnim načelom zakonitosti podzakonskih opštih akata.

Na istoj sjednici Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-26/21. Ustavni sud je ovom odlukom utvrdio da član 67. u dijelu koji glasi “... koja su to zvanje stekla prije reforme visokog obrazovanja u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini...” Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019 i 82/2019) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Osporenom odredbom propisano je da stručni ispit ne polažu, između ostalih lica, i lica koja imaju naučno zvanje doktor pravnih nauka ili magistar pravnih nauka koja su to zvanje stekla prije reforme visokog obrazovanja u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini. Na ovaj način se, prema ocjeni Ustavnog suda, zakonom isključuje mogućnost da lica koja su stekla naučno zvanje doktor pravnih nauka, kao i magistar pravnih nauka, poslije reforme visokog obrazovanja budu oslobođena od polaganja stručnog ispita. Imajući u vidu da se navedena lica nalaze u istoj pravnoj situaciji bez obzira da li su to naučno zvanje stekla prije ili poslije reforme visokog obrazovanja na njih se pravila o polaganju stručnog ispita moraju jednako primjenjivati, te je njihov različit tretman suprotan ustavnoj garanciji o jednakosti i ravnopravnosti građana.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-31/21 kojom je utvrđeno da je tačka I podtačka 1. Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje cijene vode i uvođenje mjesečne naknade za mjerno mjesto u Gradu Banja Luka, u dijelu koji glasi: “...uvođenje mjesečne naknade za mjerno mjesto, koja, prema profilu vodomjera, iznosi:....” nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Naime, uvođenje posebne mjesečne naknade za mjerno mjesto, odnosno davanje saglasnosti davaocu komunalne usluge – “Vodovodu” a.d. Banja Luka – za njeno uvođenje na način kako je to učinjeno navedenim Zaključkom u osporenom dijelu, nema osnova u relevantnim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, odnosno ima značenje proširivanja zakonom utvrđenih izvora sredstava za obavljanje komunalne djelatnosti. Time je, prema ocjeni Ustavnog suda, Skupština Grada Banja Luka ovakvo normiranje preduzela bez ovlašćenja u zakonu čime je povrijeđeno ustavno načelo zakonitosti opštih akata.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-2/21, U-11/21, U-12/21, U-17/21, U-19/21, U-21/21 i U-55/21 kojim su odbijeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima i ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata. Ustavni sud je, takođe, pored navedenih ustavnosudskih pitanja odlučivao i o pitanjima iz domena svoga poslovanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 23.02.2022.

Naslov: Redakcija