Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O FAKTORINGU: Propisana mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge (cesija)

24.02.2020.


Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu kojim je, uz pojedine unesene tehničke ispravke, propisana mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge (cesija). Također, ovaj propis je usklađen sa odbredbama Zakona o Agenciji koje propisuju žalbeni postupak.

Federalno ministarstvo finansija je dobilo inicijativu Udruženja banaka za dopunu ovog zakona, koja je upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, u vezi sa izmjenom ugovornih odredbi u pogledu rokova dospijeća naplate tražbine, koja u predloženom tekstu nije prihvatljiva, te je predložena dopuna.

Ugovoreni rokovi između kupca i prodavca definirani kupoprodajnim ugovorom ne mogu biti mijenjani na osnovu ugovora o faktoring poslu, shodno definiciji faktoring posla, gdje je u osnovi kupoprodaja postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine nastale iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, ali postoji mogućnosti zaključivanja akcesornog (naknadnog) pravnog posla tj. cesije, te se na osnovu predloženih odredbi daje mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.02.2020.

Naslov: Redakcija