Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika

24.02.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 59. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj.

Cilj donošenja ovog zakona je otklanjanje administrativnotehničkih barijera i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta u privlačenju stranih i domaćih investitora u realizaciji kapitalnih projekata za zadovoljenje javnih potreba. Ovim zakonom, kao novina, proširen je krug lica koja mogu biti privatni partneri, tako što je propisano da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati domaća i strana, fizička i pravna lica. Predlaganjem ovakvih rješenja prevaziđena su ograničenja koja su bila propisana Zakonom koji je na snazi.

Javnoprivatno partnerstvo se može realizovati u svim oblastima u kojima javni partner pruža usluge ili su u okviru nadležnosti javnog partnera.

Važna izmjena se odnosi na pravo jedinica lokalne samouprave da odlučuju o projektima javno-privatnog partnerstva, odnosno da daju saglasnost na prijedlog projekta i zaključivanje ugovora, ako je javni partner jedinica lokalne samouprave. Takođe, bitno je naglasiti da je pojednostavljen i ubrzan postupak odobravanja projekta i smanjen broj faza potrebnih za realizaciju projekta putem javno-privatnog partnerstva. Ovim izmjenama Zakona, procedura realizacije projekata modelom javnoprivatnog partnerstva bi se pojednostavila, prvenstveno kroz procedure odobravanja projekata i zaključivanja ugovora.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Predloženenim izmjenama i dopunama poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku radi efikasnije zaštite njegovih prava, a to uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja.

Izmijenjene su procesne odredbe, koje su u funkciji višeg nivoa zaštite prava osumnjičenih, odnosno optuženih lica i prava oštećenih.

Smanjena je funkcionalna nadležnost sudije pojedinca, prenesena nadležnost za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti sa okružnog na republičkog tužioca, skraćena dužina trajanja pritvora u istrazi, osiguran dodatni stepen zaštite interesa djeteta kao neposredno oštećenog/žrtve, krivičnog djela i oštećenog u seksualnim deliktima kroz način ispitivanja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske bilo je neophodno pristupiti iz razloga što je Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-69/17 ("Službeni glasnik RS", br.: 104/18), neustavnim proglašene odredbe člana 2. stav 2. i člana 56. tačka 2) Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US), kao i stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019).

Predloženim nacrtom zakona vrši se preciziranje načela zakonitosti, zamjena kazne dugotrajnog zatvora kaznom doživotnog zatvora, uvođenje instituta izuzetnosti kratkotrajne kazne zatvora koja supstituiše institut pravosnažno izrečene kazne zatvora do šest mjeseci.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje Programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za sprovođenje predškolskog programa pripreme za djecu u godini pred polazak u školu u ukupnom iznosu od 404,611.00 KM.

Program će se realizovati od 2. marta do 29. maja ove godine u 40 predškolskih ustanova, i to u 37 javnih i tri privatne predškolske ustanove, te u 78 osnovnih škola. Pored toga, u program će biti uključeno dvoje djece predškolskog uzrasta koja se nalaze na bolničkom liječenju u Banjoj Luci, a program će biti organizovan i u Roditeljskoj kući za djecu koja borave u ovoj ustanovi. U ovaj tromjesečni predškolski program biće uključeno 4.279 ili 45 odsto djece od ukupnog broja djece koja u septembru treba da krenu u prvi razred.

Program za djecu u godini pred polazak u školu predstavlja podršku djetetu u pogledu fizičkog zdravlja i fizičke zrelosti, kognitivnog razvoja, socijalne zrelosti i emocionalne stabilnosti, kroz pružanje osnovnih znanja koja će se nadograđivati u školi, sticanje radnih navika, razvijanje ljubavi prema učenju, osposobljavanje za samostalan i kreativan rad, razvijanje osjećaja odgovornosti, međusobne tolerancije i učenje pravila ponašanja u grupi. Ovaj program predstavlja značajan doprinos stvaranju povoljnijih uslova za veliki broj djece kojima je uskraćeno stimulativno i povoljno okruženje za razvoj i učenje i da, kao posebna mjera, pored toga što podstiče kvalitetan razvoj djeteta i što olakšava početak obaveznog školovanja, pruža roditeljima podršku u njihovoj roditeljskoj ulozi. Program za djecu u godini pred polazak u školu je posebno značajan u ruralnim, manje pristupačnim sredinama, ali i u urbanim sredinama koje nemaju predškolsku ustanovu.

Od 2011. godine Programom za djecu u godini pred polazak u školu obuhvaćeno je 37.629 djece u 1.628 vaspitnih grupa.

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije".

Cilj ove informacije je pružanje Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske sveobuhvatnog pregleda ostvarenih rezultata, ali i nastupajućih obaveza u svim segmentima procesa pridruživanja BiH EU, počevši od politike integrisanja, odnosno provođenja neposrednih obaveza iz SSP-a, te drugih relevantnih dokumenata, preko usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i praksom i standardima Savjeta Evrope, do procesa sprovođenja projekata finansiranih iz sredstava pomoći EU u okviru 1. i 2. komponente i drugih donatorskih sredstava koja su na raspolaganju BiH i Republici Srpskoj, te sprovedenim pripremama za sprovođenje programa pretpristupne pomoći u periodu 2021–2027. godine (IPA 3) i održanim obukama i edukacijama u oblasti evropskih integracija.

U informaciji je dat prikaz aktivnosti koje su se sprovodile u dijelu izrade i tehničke finalizacije odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za izradu Mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU.

Informacija sadrži i pregled realizovanih aktivnosti i ocjenu Evropske komisije po pitanju obezbjeđenja neophodnih standarda u kontekstu očuvanja bezviznog režima za državljane BiH u šengenskom prostoru tokom 2019. godine; pregled statusa rezolucija Evropskog parlamenta iz 2019. godine koje su se odnosile na BiH; podatke o usklađivanju zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU; pregled aktivnosti koje su sprovedene u oblasti realizacije fondova EU; informacije o procesu jezičke, stručne i pravne redakture propisa Republike Srpske za potrebe procesa evropskih integracija i pregled realizacije obuka u oblasti evropskih integracija u 2019. godini.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2019. godinu.

Od ukupno planiranih namjenskih sredstava Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije je doznačeno 5.741.535,10 KM, a realizovano je kroz izvršenje Programa 5.671.249,81 KM ili 98,78%.

Sredstva su utrošena za sljedeće namjene: zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, obezbjeđenje svih vidova alternativnog smještaja raseljenih lica i izbjeglica; obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica i neophodne komunalne infrastrukture; obezbjeđenje reintegracije povratnika i integraciju raseljenih lica kroz stimulisanje održivog povratka; obnovu kulturnih i vjerskih objekata u svrhu povratka u Republiku Srpsku i Federaciju BiH; provođenje mjera migracione politike i podrške za readmisirana lica; udruživanje sredstava za zajedničke projekte koji se finansiraju iz Fonda za povratak BiH i pomoć udruženjima koja se bave problemima raseljnih lica, izbjeglica i povratnika.

Takođe, Vlada Republike Srpske usvojila je i Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2020. godinu.

Ovim programom vrši se operacionalizacija sredstava odobrenih u Budžetu Republike Srpske u ukupnom iznosu od 8.635.300,00 KM od čega 6.417.000,00 KM namjenskih sredstava sa ciljem sveobuhvatnog rješavanja problema koji proističu iz raseljenosti izbjeglica, raseljenih lica i povratnika i ostvarivanja njihovih prava.

Značajno je napomenuti da je ovim Programom značajnije podržan povratak Srba u Federaciju BiH u odnosu na raniji period.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluka o osnivanju regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srpskoj.

Ovom Odlukom osnivaju se regionalni monitoring timovi za borbu protiv trgovine ljudima Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje, te se uređuje njihova organizacija, sastav, nadležnosti i druga pitanja od značaja za rad regionalnih monitoring timova.

Timovi su koordinirajuće strukture osnovane u cilju unapređenja funkcionalnih veza između javnih tužilaštava, policije, inspekcije rada, ustanova socijalne zaštite i drugih nadležnih organa u Republici Srpskoj koje učestvuju u sprovođenju aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju trgovine ljudima. Timovi su otvoreni za učešće drugih ovlaštenih subjekata uključenih u prevenciju i suzbijanje trgovine ljudima u ovim regijama, a u cilju efikasnijeg suprotstavljanja trgovini ljudima. Takođe, regionalni monitoring timovi međusobno sarađuju u sprovođenju aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju trgovine ljudima.

Zadaci regionalnih monitoring timova su:

  • prikupljati i analizirati informacije o trendovima trgovine ljudima na svojim područjima i vršenje analize i procjene adekvatnosti pravnog okvira, institucionalnog okvira, strateškog okvira, ljudskih i drugih kapaciteta za adekvatan odgovor na trgovinu ljudima i predlaganje mjera za unapređenje;

  • unaprijediti postupanje i saradnju tužilaca i policijskih službenika u otkrivanju krivičnih djela trgovine ljudima, razmjena informacija i saradnja sa drugim institucijama nadležnim sa suzbijanje trgovine ljudima i pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima; sprovoditi preventivne aktivnosti u suprotstavljanju trgovini ljudima;

  • sprovoditi kampanje u cilju podizanja svijesti građana o trgovini ljudima, njenim oblicima, uzrocima i rizicima;

  • razvijanje kapaciteta institucija uključenih u suprotstavljanje trgovini ljudima, naročito u postupcima identifikacije i upućivanja žrtava;

  • obezbjediti održive programe i procedure za proaktivnu zaštitu žrtava i svjedoka žrtava i pružanje pomoći žrtvama svih oblika trgovine ljudima, a naročito ranjivih grupa;

  • smanjenje rizika za viktimizaciju i reviktimizaciju žrtava i svjedoka žrtava;

  • planirati i preduzimati koordinisane aktivnosti u kreiranju individualnih programa rehabilitacije, reintegracije, i resocijalizacije identifikovanih žrtava trgovine ljudima i svjedoka žrtava i njihovo sprovođenje i realizacija aktivnosti predviđenih strateškim dokumentima u ovoj oblasti u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 21.2.2020.

Naslov: Redakcija