Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Član 1.

U Zakonu o zaštiti od požara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12), u članu 4. u tački d) poslije riječi: "licima" briše se riječ: "i" i dodaje zapeta.

U tački đ) poslije riječi: "drugim organima" dodaje se zapeta i nove t. e), ž), z) i i) koje glase:

"e) otpornost na požar je sposobnost objekta ili dijela objekta da za utvrđeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili integritet (E) i/ili toplotnu izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano standardima o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti na požar,

ž) evakuacioni put iz objekta je put koji vodi od bilo koje tačke u objektu do spoljnog prostora ili sigurnog i bezbjednog prostora u objektu,

z) koridor evakuacije čine građevinske konstrukcije zgrade kojima se ograničavaju prostorije za komunikaciju (hodnici, tampon-prostorije, stepeništa, vjetrobrani, ulaz i slično) i tako sprečava prodor plamena i dima iz prostorija za boravak i drugih prostorija ugroženih požarom, a koje imaju takve karakteristike (otpornost i reakcija na požar, širina, visina i drugo) da omogućavaju da lica zatečena u požaru mogu sigurno i bezbjedno (samostalno ili uz pomoć spasioca) napustiti objekat i

i) zaštitni sistemi i uređaji su sistemi u funkciji bezbjednosti ljudi koji borave u objektu, objekta i vatrogasaca – spasilaca (stabilni sistemi za gašenje požara, stabilni sistemi za dojavu požara, stabilni sistemi za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, sistemi za kontrolu dima i toplote, sigurnosni sistemi napajanja, instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilni uređaji za gašenje požara)."

Član 2.

U članu 6. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

"(5) U cilju sticanja znanja, vještina i navika neophodnih za unapređivanje i učvršćivanje pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za zaštitu od požara djece i učenika, nadležne školske i predškolske ustanove dužne su da u okviru školskih i predškolskih programa utvrde i sprovedu program edukacije o zaštiti od požara.

(6) Nadzor nad utvrđivanjem i sprovođenjem programa edukacije o zaštiti od požara sprovodi ministarstvo nadležno za poslove prosvete, koje je dužno da obavijesti Ministarstvo o preduzetim radnjama iz stava 5. ovog člana."

Član 3.

U članu 8. stav 2. mijenja se i glasi:

"(2) Ministar donosi rješenje za kategorije I i II stepena rizika ugroženosti od požara, a nadležni Centar donosi rješenje za kategorije III i IV stepena rizika ugroženosti od požara, kojim se subjekti zaštite od požara razvrstavaju u odgovarajuće kategorije stepena rizikaugroženosti od požara."

Član 4.

U članu 9. u stavu 1. poslije riječi: "privredna društva i druga pravna lica" dodaje se zapeta i riječi: "koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta", a riječi: "sa odgovarajućim brojem" zamjenjuju se riječima: "i odgovarajući broj".

U stavu 2. poslije riječi: "privredna društva i druga pravna lica" dodaje se zapeta i riječi: "koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta".

U st. 3, 4. i 5. riječi: "Subjekti zaštite od požara" zamjenjuju se riječima: "Privredna društva i druga pravna lica, koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta".

Član 5.

Poslije člana 9. dodaje se novi član 9a. koji glasi:

"Član 9a.

Vlasnici, odnosno korisnici objekata koji su namijenjeni za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi, odnosno radi veći broj lica (bolnice, hoteli, pansioni, ugostiteljski objekti, sportske i druge dvorane, robne kuće, tržni centri, škole, željezničke i autobuske stanice, aerodromi i drugi slični objekti, izuzimajući stambene objekte) dužni su da podnesu zahtjev za kategorizaciju objekata u skladu sa članom 8. ovog zakona u roku od 15 dana od dana početka rada, odnosno od dana dobijanja rješenja za rad od organa grada, odnosno opštine za navedeni objekat."

Član 6.

U članu 13. poslije stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:

"(6) Plan zaštite od požara (gradova i opština i privrednih društava i drugih pravnih lica, koji su vlasnici, odnosno korisnici objekta ili zemljišta iz člana 9. st. 1. i 2. ovog zakona) mora biti usklađen sa promjenama nastalim kao posljedica urbanističkih, tehničko-tehnoloških i drugih promjena od značaja za zaštitu od požara kroz izmjene i dopune plana zaštite od požara.

(7) Na plan zaštite od požara, kao i na izmjene i dopune, pribavlja se saglasnost nadležnog Centra."

Član 7.

U članu 14. poslije tačke ž) dodaje se nova tačka z) koja glasi:

"z) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbjedno evakuisati iz objekta,".

Dosadašnje t. z) i i) postaju t. i) i j).

Član 8.

Poslije člana 14. dodaju se novi čl. 14a. i 14b. koji glase:

"Član 14a.

(1) Privredna društva i druga pravna lica, koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta I i II kategorije stepena ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, a koji moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu.

(2) Privredna društva i druga pravna lica, koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta III i IV kategorije stepena ugroženosti od požara, Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara donose u skladu sa članom 14b. ovog zakona, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu.

Član 14b.

(1) Privredna društva i druga pravna lica, koja su vlasnici, odnosno korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namjene i slobodnostojećih garaža, a razvrstani su u III i IV kategoriju stepena rizika ugroženosti od požara, a koji nisu obavezni da imaju Plan zaštite od požara prema članu 9. ovog zakona, kao i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara, koja obuhvataju:

a) organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude osigurana bezbjedna evakuacija ljudi i imovine i spriječeno njegovo širenje,

b) zaštitu od požara u zavisnosti od namjene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara,

v) Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara,

g) način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara,

d) prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara i

đ) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbjedno evakuisati iz objekta.

(2) Na obaveze stambene zgrade ne odnose se t. a), b), g), d) i đ) iz stava 1. ovog člana.

(3) Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara iz stava 1. tačka v) ovog člana moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu.

(4) Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da postupaju po proračunima iz Pravila zaštite od požara."

Član 9.

U članu 16. u stavu 1. riječi: "Prostornim, urbanističkim, regulacionim planom i urbanističkim projektom" zamjenjuju se riječima: "Dokumentima prostornog uređenja".

U tački v) poslije riječi: "zone" riječ: "i" briše se i dodaje zapeta.

U tački g) poslije riječi: "požara" dodaje se riječ: "i" i nova tačka d) koja glasi:

"d) nosioci izrade dokumenata prostornog uređenja dužni su da u posebnoj cjelini definišu mjere zaštite od požara i eksplozije".

Stav 2. mijenja se i glasi:

"(2) U postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja ili u postupku njihove izmjene ili dopune pribavlja se mišljenje Ministarstva u pogledu planiranih mjera zaštite od požara."

Član 10.

U članu 17. u stavu 3. riječ: "pisano" zamjenjuje se riječima: "u pisanoj formi".

Član 11.

U članu 19. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"(3) Svi prodori instalacija: električnih, vodovodnih, grijanja, klimatizacije i ventilacije, između požarnih sektora moraju biti tako izvedeni da sprečavaju prolaz dima i toplote iz jednog požarnog sektora u drugi.

(4) Svi materijali ugrađeni u zidove između požarnih sektora, kao i vatrootporni premazi potrebno je da imaju mišljenje iz člana 31. ovog zakona, a njihova ugradnja mora biti povjerena privrednom društvu ili drugom pravnom licu ovlašćenom od proizvođača."

Član 12.

U članu 20. st. 1, 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"(1) Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole prilaže se i saglasnost Ministarstva za predviđene mjere i normative zaštite od požara u tehničkoj dokumenataciji.

(2)Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje:

a) objekata za preradu nafte, naftnih derivata, zapaljivih tečnosti i gasova,

b) objekata za proizvodnju eksplozivnih materija,

v) proizvodnih objekata u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces,

g) objekata za proizvodnju električne energije,

d) objekata za proizvodnju energije iz obnovljenih izvora energije (vjetar, bio-gas, solarna energija, geotermalna energija, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda), kao i elektrana sa kombinovanom proizvodnjom instalirane snage iznad 50 kW,

đ) visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje,

 e) trafostanice napona iznad 110 kW,

ž) tunela dužih od 1.000 m,

z) međunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda za transport, gasovoda nazivnog radnog natpritiska više od 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dvije opštine, magistralnih i regionalnih toplodalekovoda, objekata za proizvodnju bio-dizela,

i) stadiona za 10.000 i više gledalaca, objekata konstruktivnog raspona 50 m i više, objekata visine 50 m i više, silosa kapaciteta više od 10.000 m3,

j) postrojenja za tretman opasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno,

k) postrojenja za tretman neopasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralnih skladišta i/ili deponija za odlaganje opasnog otpada,

l) regionalnih deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje koje ima više od 200.000 stanovnika,

lj) aerodroma za javni saobraćaj,

m) pristaništa, luka, marina i pristana (pontona),

n) javne željezničke infrastrukture sa priključcima,

nj) telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su od međunarodnog i magistralnog značaja koji se grade na teritoriji dviju ili više opština, zaključno sa glavnim kapacitetima,

o) dalekovoda koji se grade na teritoriji dviju ili više opština,

p) drugih objekata od posebnog značaja za Republiku i

r) auto-puteva i brzih puteva, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na ove puteve i graničnih prelaza.

(3) Nadležni centar javne bezbjednosti Ministarstva (u daljem tekstu: Centar) daje saglasnost za građenje:

a) objekata i prostora namijenjenih za obavljanje poslovnih djelatnosti,

b) naftovoda, produktovoda i gasovoda,

v) trafostanice napona do 110 kW,

g) dalekovoda koji se grade na teritoriji opštine,

d) skladišnih objekata,

đ) proizvodnih objekata u kojima se na jednom lokalitetu u jednom objektu obavlja jedinstven tehnološki proces,

e) tunela dužine od 200 m do 1.000 m,

ž) objekata koji su namijenjeni za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi, odnosno radi veći broj lica (bolnice, hoteli, pansioni, ugostiteljski objekti, sportske i druge dvorane, robne kuće, tržni centri, škole, željezničke i autobuske stanice, aerodromi i drugi slični objekti),

z) objekata zdravstvenih ustanova, stacionara i domova za smještaj lica sa posebnim potrebama i objekata kazneno-popravnih ustanova,

i) objekata blokovskog tipa i visokih objekata,

j)nadzemnih i podzemnih garaža za automobile,

k) telekomunikacionih objekata (baznih stanica), odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji jedne opštine,

l) deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno do 200.000 stanovnika,

lj) objekata za proizvodnju energije iz obnovljenih izvora energije (vjetar, biogas, solarna energija, geotermalna energija, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda), kao i elektrana sa kombinovanom proizvodnjom instalisane snage do 50 kW i

m) objekata za eksploataciju, preradu i oplemenjivanje ruda (površinske kopove)."

Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"(5) Saglasnost iz člana 20. st. 2. i 3. ovog zakona daje se za cijeli objekat, a kada se objekat gradi po dijelovima za dio objekta, ako taj dio predstavlja zasebnu tehničku i funkcionalnu cjelinu i može se samostalno koristiti, odnosno ako će izgradnja cijelog objekta trajati duže."

U stavu 5. riječi: "(ʼSlužbeni glasnik Republike Srpskeʼ, broj 78/11)" brišu se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 13.

U članu 21. stav 2. mijenja se i glasi:

"(2) Prilog iz stava 1. tačka b) ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koje su predmet projektovanja i sadrži izjavu sa sačinjenom listom primijenjenih tehničkih propisa u skladu sa ovim zakonom, sa potpisom glavnog projektanta i projektanta za zaštitu od požara."

Stav 3. briše se, a dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

Član 14.

U članu 22. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"(3) Elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži izjavu sa sačinjenom listom primijenjenih tehničkih propisa u skladu sa ovim zakonom, sa potpisom glavnog projektanta i projektanta za zaštitu od požara."

Član 15.

U članu 23. stav 1. mijenja se i glasi:

"(1) Za izradu elaborata iz člana 22. ovog zakona može se ovlastiti organizacija koja ima najmanje četiri angažovana projektanta koji imaju visoku stručnu spremu ili završene studije prvog ciklusa sa 240 ESTЅ bodova tehničkog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit u toj struci, od kojih najmanje jedan projektant mora da ima položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara."

U stavu 2. poslije riječi: "sjedištu" dodaju se riječi: "na period od pet godina".

Član 16.

U članu 24. stav 1. mijenja se i glasi:

"(1) Uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja zasebnu tehničku i funkcionalnu cjelinu i koji se kao takav može samostalno koristiti prilaže se i saglasnost Ministarstva kojem se utvrđuje da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji."

U stavu 2. riječi: "stav 2." zamjenjuju se riječima: "st. 2. i 5.", a riječi: "stav 3." zamjenjuju se riječima: "st. 3. i 5.".

U stavu 4. poslije riječi: "Ministarstva" dodaju se riječi: "na period od pet godina".

Član 17.

U članu 25. poslije stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"(2) Sistemi za ventilaciju ili klimatizaciju u prostorijama u kojima se stvara zapaljiva prašina ili pare masnoće moraju se redovno pregledati, a navedeni sistemi čistiti svaka tri mjeseca.

(3) Gradovi i opštine na teritoriji Republike Srpske dužni su da donesu odluku o formiranju dimnjačarske službe ili potpišu ugovor sa firmama koje vrše tu djelatnost, koja podrazumijeva obavezu jednom godišnje čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izuzev individualnih stambenih objekata."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 18.

U članu 30. u stavu 4. poslije riječi: "stambenih objekata" dodaju se riječi: "i objekata".

Poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

"(5) U visokim objektima (osim stambenih zgrada), u zgradama arhiva i dokumentacije od posebnih vrijednosti, u objektima u kojima se obavlja trgovina, površine preko 3.500 m2, u objektima koji služe za izložbe, površine preko 1.000 m2, muzejima, bioskopima, pozorištima, aerodromskim zgradama, površine preko 1.000 m2, pored uređaja iz stava 4. ovog člana, obavezna je ugradnja uređaja koji omogućavaju blagovremeno gašenje požara (stabilni sistemi za gašenje požara).

(6) Uređaji za otkrivanje i javljanje požara i uređaji za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom stanju, u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača, tako da se obezbijedi njihovo stalno i nesmetano funkcionisanje."

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

Član 19.

U članu 31. u stavu 2. poslije riječi: "stava 1. ovog člana" i zapete dodaju se riječi: "kao i uslove za redovno ispitivanje i servisiranje".

Član 20.

U članu 32. u stavu 2. poslije riječi: "Ministarstva" dodaju se riječi: "na period od pet godina".

Član 21.

U članu 36. u stavu 1. poslije riječi: "dužni su" dodaje se zapeta i riječi: "a najkasnije u roku od 30 dana".

Član 22.

Poslije člana 38. naziv glave: "V ORGANIZACIJA VATROGASNE SLUŽBE" mijenja se i glasi: "V ORGANIZACIJA VATROGASNO-SPASILAČKE SLUŽBE".

Poslije Glave V naziv odjeljka: "1. Vatrogasne jedinice" mijenja se i glasi: "1. Vatrogasno-spasilačke jedinice".

Član 23.

U član 39. stav 5. mijenja se i glasi:

"(5) Vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama."

Član 24.

U članu 41. broj: "(1)" briše se.

St. 2. i 3. brišu se.

Član 25.

U članu 42. u stavu 2. riječi: "opštinskoj, odnosno gradskoj" zamjenjuju se riječju: "teritorijalnoj".

Član 26.

U članu 44. stav 3. briše se.

Član 27.

U članu 46. stav 1. mijenja se i glasi:

"(1) Vatrogasne jedinice iz člana 44. ovog zakona donose godišnji plan i program za stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca – spasilaca (u daljem tekstu: vatrogasaca) i njihovu spremnost za brzo i efikasno djelovanje u izvršavanju zadataka, kao i način vršenja provjere stručnog znanja vatrogasaca."

U stavu 4. riječ: "profesionalni" briše se.

Stav 5. briše se.

Član 28.

U članu 47. u stavu 1. riječi: "Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice" zamjenjuju se riječima: "Vatrogasne jedinice".

U stavu 2. riječi: "Profesionalne vatrogasne jedinice" zamjenjuju se riječima: "Vatrogasne jedinice", a riječi: "obavijeste nadležni Centar" zamjenjuju se riječima: "dostave izvještaj o intervenciji u nadležni Centar".

Član 29.

U članu 49. u stavu 1. riječi: "Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica" zamjenjuju se riječima: "Vatrogasne jedinice".

Poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"(6) Vatrogasne jedinice moraju da obezbijede minimum vatrogasne opreme na osnovu Plana zaštite od požara grada, odnosno opštine."

Član 30.

U članu 50. u stavu 1. riječ: "profesionalnoj" briše se, a poslije riječi: "jedinici" dodaju se riječi: "iz člana 44. ovog zakona".

U članu 50. u tački b) riječi: "25 godina" zamjenjuju se riječima: "21 godinu".

Član 31.

U članu 51. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"(3) Starješina iz člana 42. stav 1. ovog zakona dužan je da u roku od šest mjeseci od dana imenovanja položi stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara."

Dosadašnji st. 3 i 4. postaju st. 4 i 5.

Član 32.

U član 52. u stavu 1. riječi: "stav 3." zamjenjuju se riječima: "st. 3. i 4.", a poslije riječi: "imenuje" dodaje se riječ: "nadležni".

Član 33.

U članu 53. stav 1. mijenja se i glasi:

"(1) U vatrogasnim jedinicama iz člana 44. ovog zakona rad se odvija u smjenama, s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 časova."

Član 34.

U članu 54. broj: "(1)" briše se.

Stav 2. briše se.

Član 35.

U članu 56. u stavu 2. riječi: "stav 3." zamjenjuju se riječima: "stav 4.".

U stavu 3. riječi: "st. 1. i 3." zamjenjuju se riječima: "st. 1. i 4.".

Član 36.

U članu 72. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"(6) Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva vrši nadzor nad primjenom propisa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji za građenje objekata i izgrađenih objekata, u postupku davanja saglasnosti iz čl. 20. i 24. ovog zakona, kao i pregled dokumentacije i kontrolu usaglašenosti dokumentacije i stvarnog stanja objekata, u postupku kategorizacije ugroženosti od požara."

Član 37.

U članu 73. u stavu 1. riječi: "opštinske, odnosno gradske organizacione jedinice za zaštitu od požara posredstvom radnika teritorijalne" zamjenjuju se riječima: "vatrogasne jedinice iz člana 44. ovog zakona posredstvom radnika".

Stav 2. mijenja se i glasi:

"(2) Poslove iz stava 1. ovog člana mogu vršiti samo rukovodioci akcije gašenja požara."

Član 38.

U članu 79. u stavu 2. riječi: "Zakonom o civilnoj zaštiti" zamjenjuju se riječima: "Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama".

                                                                       Član 39.

U članu 80. u stavu 1. riječi: "Zakonom o civilnoj zaštiti (ʹSlužbeni glasnik Republike Srpskeʹ, br. 26/02, 39/03 i 29/10)" zamjenjuju se riječima: "Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama".

Član 40.

U članu 83. u stavu 1. tačka a) mijenja se i glasi:

"a) ne utvrdi propisanu organizaciju (član 9) i ne podnese zahtjev za propisanu kategorizaciju (član 9a),".

U tački b) riječi: "(član 21. stav 3. i član 23. stav 1)" zamjenjuju se riječima: "(čl. 21. i 22)".

Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"(5) Novčanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM kazniće se odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave:

a) ukoliko ne sprovede predviđene mjere iz člana 25. stav 3. ovog zakona,

b) ukoliko ne obezbijedi brojnost vatrogasaca iz član 49. stav 1. ovog zakona i

v) ukoliko ne obezbijedi uslove iz člana 49. st. 5. i 6. ovog zakona."

Član 41.

U članu 84. stav 1. u tački l) riječi: "stav 2." brišu se.

U tački m) poslije riječi: "(član 67. stav 3)" riječ: "i" briše se i dodaje zapeta.

U tački n) poslije riječi: "zakona" dodaje se riječ: "i" i nove t. nj) i o) koje glase:

"nj) ukoliko ne sprovede mjere zaštite od požara (član 74) i

o) ne donesu Pravila zaštite od požara (član 14b)".

Član 42.

Poslije člana 86. dodaje se novi član 86a. koji glasi:

"Član 86a.

Organizacije koje posjeduju odobrenje za izradu elaborata iz člana 22. stav 1. ovog zakona, dužne su da pokrenu postupak za izdavanje ovlašćenja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 43.

Poslije člana 87. dodaje se novi član 87a. koji glasi:

"Član 87a.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o izgledu i sadržaju projekta za tehničko opremanje vatrogasnih jedinica iz člana 81. stava 10. ovog zakona i Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima sprovođenja zaštite od požara."

Član 44.

 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

IZ OBRAZLOŽENJA

V RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o zaštiti od požara objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 71/12), a počeo je da se primjenjuje od 4. avgusta 2012. godine.

Programom rada Vlade Republike Srpske za 2015. godinu predviđena je izrada novog teksta Zakona o zaštiti od požara. Međutim, nakon analize važećeg Zakona i razmatranja potrebnih regulatornih promjena utvrđeno je da se cilj može postići izmjenama i dopunama važećeg Zakona.

Analizom efekata primjene Zakona o zaštiti od požara, uočena je potreba za izmjenom i dopunom pojedinih normi, da bi se na što bolji i efikasniji način dostigli ciljevi koji su se željeli postići njegovim usvajanjem.

Naime, razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odnose se na potrebu propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, zatim propisivanje obaveze za jedinice lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara, podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara.

Takođe, u cilju povećanja efikasnosti gašenja požara uvidjela se potreba za promjenom posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa za vatrogasce, na način da se dobna granica smanji sa 25 godina na 21 godinu, te da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca – spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama.

Uzimajući u obzir navedeno, u skladu sa članom 56. stav 1. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/14), pristupilo izradi Zakona o izmjenama i dopunama važećeg Zakona o zaštiti od požara.

VI OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

U članu 1. dopunjen je član 4. novim t. e), ž), z) i i) kojima su objašnjeni novi pojmovi: tačkom e) otpornost na požar, tačkom ž) evakuacioni put, tačkom z) koridor evakuacije i tačkom i) zaštitni sistemi i uređaji.

Članom 2. dopunjen je član 6. novim st. 5. i 6. kojim je propisana obaveza za nadležne školske i predškolske ustanove da u okviru svojih programa utvrde i sprovedu program edukacije o zaštiti od požara, te da nadzor nad sprovođenjem ovog programa sprovodi ministarstvo nadležno za poslove prosvjete i dužnost obavještavanja Ministarstva unutrašnjih poslova o preduzetim radnjama, sa ciljem podizanja svijesti kod djece i omladine u oblasti zaštite od požara.

U članu 3. izmijenjen je član 8. stav 2. kojim je propisano da ministar unutrašnjih poslova donosi rješenje za kategorije I i II stepena rizika ugroženosti od požara, a nadležni Centar i rješenje za kategorije III i IV stepena rizika ugroženosti od požara, kojim se subjekti zaštite od požara razvrstavaju u odgovarajuće kategorije stepena rizika ugroženosti od požara.

Članom 5. dopunjen je novi član 9a. kojim je propisana obaveza vlasnicima, odnosno korisnicima objekta koji su namijenjeni za javnu upotrebu u kojima boravi veći broj lica, za podnošenje zahtjeva za kategorizaciju nivoa stepena ugroženosti od požara, u cilju podizanja nivoa zaštite od požara u objektima u kojima se okuplja veći broj lica.

Članom 6. dopunjen je član 13. sa novim st. 6. i 7. kojim je propisano da Plan zaštite od požara mora biti usklađen sa promjenama nastalim kao posljedica urbanističkih, tehničko-tehnoloških i drugih promjena od značaja za zaštitu od požara kroz izmjene i dopune Plana zaštite od požara, te da se za navedeni Plan i njegove izmjene pribavlja saglasnost nadležnog centra javne bezbjednosti.

Članom 7. dopunjen je član 14. sa novom tačkom z) kojom je utvrđen proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbjedno evakuisati iz objekta.

Članom 8. propisani su novi čl. 14a. i 14b. kojima je propisana obaveza za privredna društva i druga pravna lica I, II, III i IV kategorije da moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, te da subjekti III i IV kategorije donose navedeni plan i uputstvo na osnovu Pravila zaštite od požara.

Članom 9. dopunjen je član 16. novom tačkom d) kojom je propisano da su nosioci izrade dokumenata prostornog uređenja dužni da u posebnoj cjelini definišu mjere zaštite od požara i eksplozija.

Članom 11. dopunjen je član 19. sa novim st. 3. i 4. kojima je propisano da svi prodori instalacija između požarnih sektora moraju biti izvedeni da sprečavaju prolaz dima i toplote iz jednog požarnog sektora u drugi, kao i da svi materijali ugrađeni u zidove, te vatrootporni premazi između požarnih sektora, potrebno je da imaju mišljenje Ministarstva u sjedištu.

 Članom 12. izmijenjen je član 20. stav 1. na način da je propisano da se uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole prilaže i saglasnost Ministarstva, stav 2. u tački e) i lj), tako što je propisano da Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje trafostanice napona iznad 110 kw i aerodroma za javni saobraćaj. Isti stav dopunjen je tačkom r) kojom se navedena saglasnost odnosi i na građenje auto-puteva i brzih puteva, putnih objekata i saobraćajnih priključaka. U istom članu stav 3. izmijenjena je tačka v) tako što je propisano da nadležni CJB Ministarstva daje saglasnost za građenje trafostanice napona do 110 kw. U istom stavu brisana je tačka j) i dodate su nove t. k), l), lj) i m). Isti član dopunjen je stavom 5. kojim je propisano da se saglasnost iz st. 2. i 3. člana 20. daje za cijeli objekat, a kada se objekat gradi po dijelovima za dio objekta, ako taj dio predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i može se samostalno koristiti, odnosno ako će izgradnja cijelog objekta trajati duže.

Članom 13. izmijenjen je u članu 21. stav 2. koji propisuje da prilog uz tehničku dokumentaciju privrednih društava i drugih pravnih lica sadrži izjavu sa sačinjenom listom primijenjenih tehničkih propisa sa potpisom glavnog projektanta i projektanta za zaštitu od požara.

Članom 14. dopunjen je član 22. stavom 3. kojim je propisano da elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži izjavu sa sačinjenom listom primijenjenih tehničkih propisa u skladu sa ovim zakonom sa potpisom glavnog projektanta i projektanta za zaštitu od požara, u cilju podizanja odgovornosti projektanata prilikom izrade eleborata mjera zaštite od požara.

Članom 15. u članu 23. izmijenjen je stav 1. kojim je propisano da za izradu elaborata iz člana 22. ovog zakona može se ovlastiti organizacija koja ima najmanje četiri angažovana projektanta koji imaju visoku školsku spremu ili završene studije prvog ciklusa sa 240 ESTЅ bodova tehničkog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit u toj struci, od kojih najmanje jedan projektant mora da ima položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara.

Članom 17. dopunjen je član 25. novim st. 2. i 3. kojima je propisano da se sistemi za ventilaciju ili klimatizaciju u prostorijama u kojima se stvaraju zapaljiva prašina ili pare masnoće moraju redovno pregledati, a navedeni sistemi čistiti svaka tri mjeseca, te da su jedinice lokalne samouprave na teritoriji Republike Srpske dužne donijeti odluku o formiranju dimnjačarske službe ili potpisati ugovor sa firmama koje vrše tu djelatnost koja podrazumijeva obavezu jednom godišnje čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izuzev individualnih stambenih objekata.

Članom 18. dopunjen je član 30. novim st. 5. i 6. kojima je propisano da u visokim objektima (osim stambenih zgrada), u zgradama arhiva i dokumentacije od posebnih vrijednosti, u objektima u kojima se obavlja trgovina površine preko 3.500 m2, u objektima koji služe za izložbe površine preko 1.000 m2, muzejima, bioskopima, pozorištima, aerodromskim zgradama površine preko 1.000 m2, pored uređaja iz stava 4. ovog člana, obavezna je ugradnja uređaja koji omogućavaju blagovremeno gašenje požara (stabilni sistemi za gašenje požara), kao i da se uređaji za otkrivanje i javljanje požara i uređaji za gašenje požara moraju održavati u ispravnom stanju, u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača, tako da se obezbijedi njihovo stalno i nesmetano funkcionisanje.

Članom 19. izmijenjen je u članu 31. stav 2. kojim je propisano da je za stavljanje u promet uređaja, opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija iz stava 1. ovog člana, kao i uslove za redovno ispitivanje i servisiranje potrebno pribaviti mišljenje Ministarstva u sjedištu, u cilju preciznijeg definisanja odgovornosti i obaveze uvoznika da posjeduje adekvatnu servisnu službu.

Članom 22. izmijenjen je naziv pete glave i prvog odjeljka ove glave.

Članom 23. izmijenjen je član 39. stav 5. kojim je propisano da vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama..

Članom 24. brisani su st. 2. i 3. člana 41.

Članom 25. u članu 42. stavu 2. riječi: "opštinskoj, odnosno gradskoj" zamijenjene su riječju: "teritorijalnoj".

Članom 26. brisan je stav 3. člana 44.

Članom 27. izmijenjen je u članu 46. stav 1. kojim je propisano da vatrogasne jedinice donose godišnji plan i program za stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. U istom članu stav 5. je brisan.

Članom 29. dopunjen je član 49. novim stavom 6. kojim je propisano da vatrogasne jedinice moraju da obezbijede minimum vatrogasne opreme na osnovu Plana zaštite od požara.

Članom 30. izmjenjen je član 50. stav 1. u tački b) tako što je kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa za vatrogasce dobna granica za zasnivanje radnog odnosa smanjena sa 25 godina na 21 godinu, u cilju podmlađivanja vatrogasaca, s obzirom na specifičnost poslova koje obavljaju (osim gašenja požara i učestvovanje u spasilačkim akcijama).

Članom 31. dopunjen je član 51. novim stavom 3. kojim je propisano da je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice dužan da u roku od šest mjeseci od dana imenovanja da položi stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara.

Članom 33. izmijenjen je član 53. stav 1. kojim je propisano da se u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama rad odvija u smjenama, te da jedna smjena ne može trajati duže od 12 sati.

Članom 34. u članu 54. brisan je stav 2.

Članom 36. dopunjen je član 72. novim stavom 6. kojim je propisano da nadležna organizaciona jedinica Ministarstva vrši nadzor nad primjenom propisa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji za građenje objekata i izgrađenih objekata, u postupku davanja saglasnosti, kao i pregled dokumentacije i kontrolu usaglašenosti dokumentacije i stvarnog stanja objekata, u postupku kategorizacije ugroženosti od požara.

Članom 37. izmijenjen je član 73. stav2. kojim je propisano da poslove iz stava 1. ovog člana mogu vršiti samo rukovodioci akcije gašenja požara.

Članom 40. mijenjan je član 83. u stavu 1. tačka a) kojom je propisano da će se novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM kazniti za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice, ukoliko ne utvrdi propisanu organizaciju iz člana 9. ovog zakona i ne podnese zahtjev za propisanu kategorizaciju iz član 9a. ovog zakona. Isti član dopunjen je novim stavom 5. kojim je propisano da će se novčanom kaznom od 500 do 3.000 KM kazniti odgovorno lice u jedinicama lokalne samouprave, ukoliko ne sprovede mjere propisane članom 25. stav 3. ovog zakona, zatim ne obezbijedi brojnost vatrogasaca iz člana 49. stav 1. i ukoliko ne obezbijedi uslove iz člana. 49. st. 5. i 6.

Članom 41. dopunjen je član 84. novom tačkom nj) kojom je propisano da će se novčanom kaznom kazniti za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako ne donesu Pravila zaštitite od požara.

Članom 42. dodat je novi član 86a. kojim je propisano da su organizacije koje posjeduju odobrenje za izradu elaborata dužne obnoviti svoje rješenje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 43. dodat je novi član 87a. kojim je propisano da će ministar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o izgledu i sadržaju projekta za tehničko opremanje vatrogasnih jedinica i Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima sprovođenja zaštite od požara.

Članom 44. propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Press služba Skupštine Republike Srpske, 23.02.2016.

 

  • PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA KOJE SE MJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA KOJE SE MJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 4.

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) požar – proces nekontrolisanog sagorijevanja gorive materijekojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina, a koji je karakterističan po istovremenom otpuštanju toplote, dima, toksičnih gasova i plamena,

b) požarni sektor – granica širenja požara koja se određuje na osnovu analize požarnog opterećenja, načina širenja požara, požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta u kojem se određuje,

v) dimovod – unutrašnji dio dimnjaka kroz koji se odvodi dim,       

g) teritorijalna vatrogasna jedinica je vrsta profesionalne vatrogasne jedinice koja se osniva na području opštine ili grada,

d) preduzetna vatrogasna jedinica je vrsta profesionalne vatrogasne jedinice koja se osniva u privrednim društvima i drugim pravnim licima,

đ) dobrovoljna vatrogasna jedinica je vrsta vatrogasne jedinice koja se formira u jedinicama lokalne samouprave, vatrogasnim društvima, privrednim društvima, drugim pravnim licima, republičkim organima uprave ili drugim organima,

e) otpornost na požar je sposobnost objekta ili dijela objekta da za utvrđeno vrijeme ispunjava zahjtevanu nosivost (R) i/ili integritet (E) i/ili toplotnu izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano standardima o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti na požar,

ž) evakuacioni put iz objekta je put koji vodi od bilo koje tačke u objektu do spoljnog prostora ili sigurnog i bezbjednog prostora u objektu,

z) koridor evakuacije čine građevinske konstrukcije zgrade kojima se ograničavaju prostorije za komunikaciju (hodnici, tampon-prostorije, stepeništa, vjetrobrani, ulaz i slično) i tako sprječava prodor plamena i dima iz prostorija za boravak i drugih prostorija ugroženih požarom, a koje imaju takve karakteristike (otpornost i reakcija na požar, širina, visina i drugo) da omogućavaju da lica zatečena u požaru mogu sigurno i bezbjedno (samostalno ili uz pomoć spasioca) napustiti objekat i

i) zaštitni sistemi i uređaji su sistemi u funkciji bezbjednosti ljudi koji borave u objektu, objekta i vatrogasaca – spasilaca (stabilni sistemi za gašenje požara, stabilni sistemi za dojavu požara, stabilni sistemi za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, sistemi za kontrolu dima i toplote, sigurnosni sistemi napajanja, instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilni uređaji za gašenje požara).

Član 6.

(1) Subjekti zaštite od požara dužni su da u sprovođenju mjera zaštite od požara postupaju u skladu sa ovim zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima subjekata zaštite od požara.

(2) U izvršavanju obaveza iz stava 1. ovog člana ostvaruje se saradnja sa ovlašćenim privrednim društvima i drugim pravnim licima iz člana 23. ovog zakona i privrednim društvima i pravnim licima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara.

(3) Direktor privrednog društva ili drugog pravnog lica, odnosno rukovodilac koji rukovodi republičkim organom uprave ili drugim organom, rukovodni radnici u privrednom društvu i pravnom licu, odnosno radnici sa posebnim ovlašćenjima u republičkom organu uprave, svaki u svom djelokrugu odgovorni su za organizovanje i sprovođenje zaštite od požara, posebno za primjenu propisanih i naloženih mjera, održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara, kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara u vezi sa njihovim poslovima i zadacima.

(4) Svaki građanin koji primijeti požar ili neposrednu opasnost od požara dužan je da ga ugasi ili otkloni neposrednu opasnost od požara, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog.

(5) U cilju sticanja znanja, vještina i navika neophodnih za unapređivanje i učvršćivanje pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za zaštitu od požara djece i učenika, nadležne školske i predškolske ustanove dužne su da u okviru školskih i predškolskih programa utvrde i sprovedu program edukacije o zaštiti od požara.

(6) Nadzor nad utvrđivanjem i sprovođenjem programa edukacije o zaštiti od požara sprovodi ministarstvo nadležno za poslove prosvjete, koje je dužno da obavijesti Ministarstvo o preduzetim radnjama iz stava 5. ovog člana.

Član 8.

(1)Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovođenje mjera zaštite od požara, subjekti zaštite od požara razvrstavaju se u četiri kategorije I, II, III i IV stepena rizika ugroženosti od požara, a zavisno od tehnološkog procesa, vrste materijala koji proizvode, prerađuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrijebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta.

(2) Ministar donosi rješenje za kategorije I i II stepena rizika ugroženosti od požara, a nadležni Centar donosi rješenje za kategorije III i IV stepena rizika ugroženosti od požara, kojim se subjekti zaštite od požara razvrstavaju u odgovarajuće kategorije stepena rizika ugroženosti od požara.

 (3)Ministar donosi propise o uslovima, osnovima i mjerilima za razvrstavanje privrednih društava i drugih pravnih lica, republičkih organa upravei drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije stepena rizika ugroženosti od požara.

 (4)U određenim slučajevima, ministar može odrediti, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja djelatnosti koje vrše subjekti zaštite od požara da oni budu razvrstani u kategoriju neposredno višeg stepena rizikaugroženosti od požara.

Član 9.

(1)Privredna društva i druga pravna lica, koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta, razvrstana u kategorijuI stepena rizika ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vlastituvatrogasnu jedinicu i odgovarajući broj radnika na organizovanju i sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara.

(2)Privredna društva i druga pravna lica, koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta, razvrstana u kategoriju II stepena rizika ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivih mjera zaštite od požara radi organizovanja službe zaštite od požara.

(3) Privredna društva i druga pravna lica koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta razvrstani u kategoriju III stepena rizika ugroženosti od požara obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara.

(4) Privredna društva i druga pravna lica koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta razvrstani u kategoriju IV stepena rizika ugroženosti od požara moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom.

(5) Privredna društva i druga pravna lica koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta razvrstani u kategorije iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9a.

Vlasnici, odnosno korisnici objekata koji su namijenjeni za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi, odnosno radi veći broj lica (bolnice, hoteli, pansioni, ugostiteljski objekti, sportske i druge dvorane, robne kuće, tržni centri, škole, željezničke i autobuske stanice, aerodromi i drugi slični objekti, izuzimajući stambene objekte) dužni su da podnesu zahtjev za kategorizaciju objekata u skladu sa članom 8. ovog zakona u roku od 15 dana od dana početka rada, odnosno od dana dobijanja rješenja za rad od organa grada, odnosno opštine za navedeni objekat.

Član 13.

(1)Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata, kao i planova zaštite od požara.

(2) U skladu sa zakonom i drugim propisima, plan zaštite od požara na nivou opštine donosi skupština opštine, a skupština grada donosi plan zaštite od požara na nivou grada, odnosno opština u sastavu grada.

 (3)Planove zaštite od požara donose privredna društva i druga pravna lica, republički organi upravei drugi organi, u skladu sa ovim zakonom, odlukama i planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima.

(4)Plan zaštite od požara u privrednim društvima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja, a u republičkim organima upravei organima opštine, odnosno grada, rukovodilac koji rukovodi tim organom.

(5)Republički organi uprave, grad i opština, u skladu sa svojim pravima i dužnostima, utvrđenim zakonom, brinu se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovođenju propisanih mjera od privrednih društava i drugih pravnih lica, republičkih organa upravei drugih organa, preduzetnika i drugih fizičkih lica i vrše druge zakonom određene poslove u vezi sa sprovođenjem i unapređivanjem zaštite od požara.

(6) Plan zaštite od požara (gradova i opština i privrednih društava i drugih pravnih lica koji su vlasnici, odnosno korisnici objekta ili zemljišta iz člana 9. st. 1. i 2. ovog zakona) mora biti usklađen sa promjenama nastalim kao posljedica urbanističkih, tehničko-tehnoloških i drugih promjena od značaja za zaštitu od požara kroz izmjene i dopune plana zaštite od požara.

(7) Na plan zaštite od požara kao i na izmjene i dopune, pribavlja se saglasnost nadležnog Centra.

Član 14.

(1) U planovima zaštite od požara utvrđuju se:

a) procjena ugroženosti od požara,

b) organizacija zaštite od požara,

v) način upotrebe vatrogasnih jedinica,

g) sistem obavještavanja,

d) postupak u slučaju požara,

đ) tehnička oprema i sredstva za gašenje požara,

e) način snabdijevanja vodom,

ž) putevi, prolazi i prilazi,

 z) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbjedno evakuisati iz objekta,

i) saradnja sa drugim vatrogasnim jedinicama, jedinicama i formacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i

j) druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapređivanje zaštite od požara i sprovođenje nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara.

(2)Metodologiju za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana utvrđuje ministar.

Član 14a.

(1) Privredna društva i druga pravna lica koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta I i II kategorijestepena ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, a koji moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu.

(2) Privredna društva i druga pravna lica koja su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta III i IV kategorije stepena ugroženosti od požara Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara donose u skladu sa članom 14b. ovog zakona, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu.

Član 14b.

(1) Privredna društva i druga pravna lica, koji su vlasnici, odnosno korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namjene i slobodnostojećih garaža, a razvrstani su u III i IV kategoriju stepena rizika ugroženosti od požara, a koji nisu obavezni da imaju Plan zaštite od požara prema članu 9. ovog zakona, kao i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara koja obuhvataju:

 a) organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude osigurana bezbjedna evakuacija ljudi i imovine i spriječeno njegovo širenje,

 b) zaštitu od požara u zavisnosti od namjene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara,

 v) Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara,

 g) način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara,

 d) prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara i

 đ) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbjedno evakuisati iz objekta.

(2) Na obaveze stambene zgrade ne odnose se t. a), b), g), d) i đ) iz stava 1. ovog člana.

(3) Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara iz stava 1. tačka v) ovog člana moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

(4) Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da postupaju po proračunima iz Pravila zaštite od požara.

Član 16.

(1) Dokumentima prostornog uređenja i urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrđuju se:

a) sistem objekata vodosnabdijevanja, razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara,

b) udaljenost između zona predviđenih za industrijske objekte, skladišta zapaljivih tečnosti, gasova i eksplozivnih materija,

v) udaljenost između objekata različite namjene unutar industrijske zone,

g) širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vrijeme gašenja požara i

 d) nosioci izrade dokumenata prostornog uređenja dužni su da u posebnoj cjelini definišu mjere zaštite od požara i eksplozije.

(2) U postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja ili u postupku njihove izmjene ili dopune pribavlja se mišljenje Ministarstva u pogledu planiranih mjera zaštite od požara.

 (3) Ministar donosi propis o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta kod kojih je povećan rizik od požara.

Član 17.

(1)Građevinski objekti grade se na mjestu i na način da se time ne stvara opasnost od požara za druge objekte.

(2)Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbjednosti od požara na objektu ili na susjednim objektima.

(3)Izvođač radova na objektima iz st. 1. i 2. ovog člana dužan je da u pisanoj formi odredi i preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara.

Član 19.

(1)Iz požarnih sektora u objekatima iz člana 18.ovog zakonamora biti omogućena bezbjedna evakuacija u slučaju požara, a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima.

(2)Požarni sektori određuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja, načina širenja požara, požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela.

(3) Svi prodori instalacija: električnih, vodovodnih, grijanja, klimatizacije i ventilacije, između požarnih sektora moraju biti tako izvedeni da sprečavaju prolaz dima i toplote iz jednog požarnog sektora u drugi.

(4) Svi materijali ugrađeni u zidove između požarnih sektora, kao i vatrootporni premazi potrebno je da imaju mišljenje iz člana 31. ovog zakona, a njihova ugradnja mora biti povjerena privrednom društvu ili drugom pravnom licu ovlašćenom od proizvođača.

Član 20.

(1) Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole prilaže se i saglasnost Ministarstva za predviđene mjere i normative zaštite od požara u tehničkoj dokumenataciji.

 (2) Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za građenje:

a) objekata za preradu nafte, naftnih derivata, zapaljivih tečnosti i gasova,

b) objekata za proizvodnju eksplozivnih materija,

v) proizvodnih objekata u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces,

g) objekata za proizvodnju električne energije,

d) objekata za proizvodnju energije iz obnovljenih izvora energije (vjetar, biogas, solarna energija, geotermalna energija, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda), kao i elektrana sa kombinovanom proizvodnjom instalirane snage iznad 50 kW,

đ) visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje,

 e) trafostanice napona iznad 110 kW,

ž) tunela dužih od 1000 m,

z) međunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda za transport, gasovoda nazivnog radnog natpritiska više od 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dvije opštine, magistralnih i regionalnih toplodalekovoda, objekata za proizvodnju biodizela,

i) stadiona za 10.000 i više gledalaca, objekata konstruktivnog raspona 50 m i više, objekata visine 50 m i više, silosa kapaciteta više od 10.000 m3,

j) postrojenja za tretman opasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno,

k) postrojenja za tretman neopasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralnih skladišta i/ili deponija za odlaganje opasnog otpada,

l) regionalnih deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje koje ima više od 200.000 stanovnika,

 lj) aerodroma za javni saobraćaj,

m) pristaništa, luka, marina i pristana (pontona),

n) javne željezničke infrastrukture sa priključcima,

nj) telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su od međunarodnog i magistralnog značaja koji se grade na teritoriji dviju ili više opština, zaključno sa glavnim kapacitetima,

o) dalekovoda koji se grade na teritoriji dviju ili više opština,

p) drugih objekata od posebnog značaja za Republiku i

r) auto-puteva i brzih puteva, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na ove puteve i graničnih prelaza.

(3) Nadležni centar javne bezbjednosti Ministarstva (u daljem tekstu: Centar) daje saglasnost za građenje:

a) objekata i prostora namijenjenih za obavljanje poslovnih djelatnosti,

b) naftovoda, produktovoda i gasovoda,

 v) trafostanice napona do 110 kW,

g) dalekovoda koji se grade na teritoriji opštine,

d) skladišnih objekata,

đ) proizvodnih objekata u kojima se na jednom lokalitetu u jednom objektu obavlja jedinstven tehnološki proces,

e) tunela dužine od 200 m do 1000 m,

ž) objekata koji su namijenjeni za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi, odnosno radi veći broj lica (bolnice, hoteli, pansioni, ugostiteljski objekti, sportske i druge dvorane, robne kuće, tržni centri, škole, željezničke i autobuske stanice, aerodromi i drugi slični objekti),

z) objekata zdravstvenih ustanova, stacionara i domova za smještaj lica sa posebnim potrebama i objekata kazneno-popravnih ustanova,

i) objekata blokovskog tipa i visokih objekata,

j) nadzemnih i podzemnih garaža za automobile,

k) telekomunikacionih objekata (baznih stanica), odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji jedne opštine,

l) deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno do 200.000 stanovnika,

lj) objekata za proizvodnju energije iz obnovljenih izvora energije (vjetar, biogas, solarna energija, geotermalna energija, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda), kao i elektrana sa kombinovanom proizvodnjom instalisane snage do 50 kW i

m) objekata za eksploataciju, preradu i oplemenjivanje ruda (površinske kopove).

(4) Za individualnu stambenu izgradnju i objekte koji se povremeno koriste za boravak i odmor nije potrebna saglasnost iz stava 3. ovog člana.

(5) Saglasnost iz člana 20. st. 2. i 3. ovog zakona daje se za cijeli objekat, a kada se objekat gradi po dijelovima za dio objekta, ako taj dio predstavlja zasebnu tehničku i funkcionalnu cjelinu i može se samostalno koristiti, odnosno ako će izgradnja cijelog objekta trajati duže.

(6) Saglasnost na predviđene normative zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji za građenje magacina za smještaj eksplozivnih materija kao i objekata za uskladištavanje i trgovinski promet zapaljivih tečnosti, zapaljivih gasova i gasa u bocama izdaje Ministarstvo u sjedištu, odnosno nadležni Centar u skladu sa čl. 49. i 62. Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

(7) Ministar donosi propis o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara.

Član 21.

(1) Privredna društva i druga pravna lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju za građenje objekata dužna su da:

a) pri izradi tehničke dokumentacije ugrade sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom,

b) uz tehničku dokumentaciju izrade prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korišćenju objekta i mjera koje su predviđene u tehničkoj dokumentaciji da bi se ove opasnosti otklonile i

v) navedu sve propise koji su korišćeni pri izradi tehničke dokumentacije.

(2) Prilog iz stava 1. tačka b) ovog člana izrađuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koje su predmet projektovanja i sadrži izjavu sa sačinjenom listom primjenjenih tehničkih propisa u skladu sa ovim zakonom sa potpisom glavnog projektanta i projektanta za zaštitu od požara.

(3) Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u privrednom društvu i drugom pravnom licu iz stava 1. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu ili završene studije prvog ciklusa sa 240 ESTЅ bodova ili 180 ESTЅ bodova, tehničkog smjera i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara.

(4) Privredno društvo i drugo pravno lice koje izrađuje tehničku dokumentaciju, odnosno prilog zaštite od požara iz stava 1. tačka b) ovog člana, a nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara, zaključuje ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu projektne dokumentacije,koje u stalnom radnom odnosu ima zaposlenog odgovornog projektanta za zaštitu od požara.

Član 22.

(1) Za objekte i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu za predviđene mjere i normative zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji, kao i za industrijske objekte i objekte namijenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica, uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan da priloži i poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga, proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji, sa predviđenim, odnosno odabranim sistemom zaštite od požara, njegovom funkcionalnosti i efikasnosti.

 (2) Za objekte iz stava 1. ovog člana, za koje su posebnim propisom određene mjere zaštite od požara, investitor ne prilaže poseban elaborat već uz tehničku dokumentaciju izrađuje prilog zaštite od požara iz člana 21. stav 1. tačka b) ovog zakona.

(3) Elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži izjavu sa sačinjenom listom primjenjenih tehničkih propisa u skladu sa ovim zakonom sa potpisom glavnog projektanta i projektanta za zaštitu od požara.

Član 23.

(1) Za izradu elaborata iz člana 22. ovog zakona može se ovlastiti organizacija koja ima najmanje četiri angažovana projektanta koji imaju visoku stručnu spremu ili završene studije prvog ciklusa sa 240 ESTЅ bodova tehničkog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit u toj struci, od kojih najmanje jedan projektant mora da ima položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara.

 (2) Ovlašćenje iz stava 1. ovog članana zahtjev privrednog društva ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu na period od pet godina.

(3) Rješenjem se ukida dato ovlašćenje ako se u organizaciji iz stava 1. ovog člana promijene okolnosti tako da organizacija ne ispunjava propisane uslove ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom izrade elaborata ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara.

Član 24.

(1) Uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole izgrađenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja zasebnu tehničku i funkcionalnu cjelinu i koji se kao takav može samostalno koristiti prilaže se i saglasnost Ministarstva kojem se utvrđuje da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji.

 (2) Saglasnost iz stava 1. ovog člana za objekte iz člana 20. st. 2. i 5. ovog zakona daje Ministarstvo u sjedištu, a za objekte iz člana 20. st. 3. i 5. ovog zakona daje nadležni Centar.

(3) Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrađeni sistem za dojavu i gašenje požara, uređaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i uređaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnost i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primijenjenim standardima i normativima.

(4) Ispitivanje iz stava 3. ovog članai periodično ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača mogu vršiti samo privredna društva i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost i koji su dobili odobrenje Ministarstva na period od pet godina.

(5) Ministar donosi propis o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara.

Član 25.

(1) Električne, ventilacione, gasne, naftovodne, toplovodne, gromobranske i druge instalacije i uređaji, kao i dimovodi, moraju se postaviti, odnosno izvoditi, koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima i uputstvima proizvođača, o čemu mora postojati dokumentacija.

(2) Sistemi za ventilaciju ili klimatizaciju u prostorijama u kojima se stvara zapaljiva prašina ili pare masnoće moraju se redovno pregledati, a navedeni sistemi čistiti svaka tri mjeseca.

(3) Gradovi i opštine na teritoriji Republike Srpske dužni su da donesu odluku o formiranju dimnjačarske službe ili potpišu ugovor sa firmama koje vrše tu djelatnost, koja podrazumjeva obavezu jednom godišnje čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izuzev individualnih stambenih objekata.

(4) Instalacije i uređaji iz stava1. ovog člana, kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni.

Član 30.

(1) U objektima u kojima se održavaju javni skupovi, priredbe, sajmovi i slično, organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbijede vatrogasno dežurstvo.

(2) U privrednim društvima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara.

(3) Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. 1. i 2. ovog člana podrazumijeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara.

(4) Pri projektovanju i izgradnji visokih stambenihobjekata i objekata namijenjenih za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi, odnosno radi veći broj lica (bolnice, hoteli, pansioni, sportske i druge dvorane, robne kuće, tržni centri površine više od 500 m2, aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima obavezno je postavljanje uređaja koji omogućavaju otkrivanje i javljanje požara.

(5) U visokim objektima (osim stambenih zgrada), u zgradama arhiva i dokumentacije od posebnih vrijednosti, u objektima u kojima se obavlja trgovina, površine preko 3.500 m2, u objektima koji služe za izložbe, površine preko 1.000 m2, muzejima, bioskopima, pozorištima, aerodromskim zgradama, površine preko 1.000 m2, pored uređaja iz stava 4. ovog člana, obavezna je ugradnja uređaja koji omogućavaju blagovremeno gašenje požara (stabilni sistemi za gašenje požara).

(6) Uređaji za otkrivanje i javljanje požara i uređaji za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom stanju, u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača, tako da se obezbijedi njihovo stalno i nesmetano funkcionisanje.

 (7) U objektima u kojima se odvijaju tehnološki procesi u kojima se proizvode, prerađuju, koriste i uskladištavaju zapaljive, eksplozivne i druge opasne materije, pored uređaja iz stava 4. ovog člana, obavezna je i ugradnja:

a) uređaja koji omogućavaju blagovremeno gašenje požara (stabilni sistemi za gašenje požara) i sprečavanje njegovog širenja,

b) uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smjesa (gasovi, pare i prašina) i

v) drugih uređaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa, zavisno od namjene objekata i opasnosti od pojave požara.

(8) Ministar donosi propis o tehničkim normativima za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdjeveni sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje.

Član 31.

(1) Strano privredno društvo koje stavlja u promet uređaje, opremu i sredstva za zaštitu od požara i eksplozija dužno je da prije stavljanja u promet pribavi atest (ispravu) registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji u RepubliciSrpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02), a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama dužno je da Ministarstvu u sjedištu dostavi dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklađenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija zemlje porijekla.

(2)Za stavljanje u promet uređaja, opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija iz stava 1. ovog člana, kao i uslove za redovno ispitivanje i servisiranje, potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u sjedištu.

Član 32.

(1) Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbijede redovno ispitivanje aparata prema uputstvu proizvođača, odnosno standardima, a najmanje jednom godišnje.

(2) Ispitivanje aparata iz stava 1. ovog članakoji se nalaze u upotrebi može vršiti privredno društvo i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost, a imaju odgovarajuću tehničku opremu, poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva na period od pet godina.

(3) O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija, koja sadrži identifikacioni broj aparata, ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja.

(4) Evidenciju iz stava 3. ovog člana propisuje ministar.

Član 36.

(1) Privredna društva i druga pravna lica, republički organi uprave i drugi organi dužni su, a najkasnije u roku od 30 dana da obezbijede obuku koja se sastoji u informisanju i upoznavanjusvakog radnika prema posebno utvrđenom programu u pogledu opasnosti od požara koje se tiču poslova i zadataka na koje je raspoređen, kao i o mjerama i sredstvima za gašenje požara, praktičnoj upotrebi priručnih aparata, uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i da ih upoznaju sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara prilikom:

a) zapošljavanja,

b) premještaja ili promjene posla,

v) uvođenja nove radne opreme ili promjene opreme i

g) uvođenja novih tehnologija.

(2) Subjekti zaštite od požara dužni su da jedanput u toku tri godine vrše provjeru znanja radnika iz stava 1. ovog člana, o čemu se vodi evidencija.

(3) Obuka radnika u smislu stava 1. ovog člana sprovodi se u toku radnog vremena.

(4) Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana primjenjuju se i na preduzetnike.

V ORGANIZACIJA VATROGASNO-SPASILAČKE SLUŽBE

1. Vatrogasno-spasilačke jedinice

Član 39.

(1) Radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara, koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije, gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, sprovođenje mjera zaštite od požara utvrđenih planom zaštite od požara opštine – grada, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama, osnivaju se vatrogasne jedinice.

(2) Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice.

(3) Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili grada ili za dio tog područja kao teritorijalne vatrogasne jedinice, a u privrednim društvima i drugim pravnim licima kao preduzetne vatrogasne jedinice.

(4) Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima, a mogu se formirati i u privrednim društvima i drugim pravnim licima, jedinicama lokalne samouprave, republičkim organima uprave i drugim organima.

(5) Vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

Član 41.

Dvije ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu.

Član 42.

(1) Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice, kojeg imenuje načelnik opštine, odnosno gradonačelnik na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

(2) Nadležni organ opštine, odnosno grada donosi propis o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu.

Član 44.

(1) U jedinicama lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika obavezno se osniva teritorijalna vatrogasna jedinica.

(2) U jedinicama lokalne samouprave do 20.000 stanovnika obavezno se osniva teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara.

Član 46.

(1) Vatrogasne jedinice iz člana 44. ovog zakona donose godišnji plan i program za stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca – spasilaca (u daljem tekstu: vatrogasaca) i njihovu spremnost za brzo i efikasno djelovanje u izvršavanju zadataka, kao i način vršenja provjere stručnog znanja vatrogasaca.

(2) Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost na plan i program iz stava 1. ovog člana, a kontrolu nad njegovim izvršavanjem vrši nadležni Centar.

(3) Vatrogasne jedinice iz stava 1. ovog člana nakon izvršavanja plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca.

(4) Vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja ne pokaže zadovoljavajući uspjeh ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je raspoređen.

Član 47.

(1) Vatrogasne jedinice dužne su da vode evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama, kao i evidenciju o učešću u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine.

(2) Vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. ovog zakona dužne su da skupštini opštine, na njen zahtjev, dostavljaju stalne i povremene izvještaje koji se tiču poslova zaštite od požara i da odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom dostave izvještaj o intervenciji u nadležni Centar.

Član 49.

(1) Vatrogasne jedinice iz člana 44. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca.

(2) Prilikom utvrđivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikasno gašenje požara.

(3) U svakoj smjeni mora biti prisutan broj vatrogasaca određen planom zaštite od požara.

(4) U vrijeme obavljanja poslova i zadataka vatrogasac ne smije biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci.

(5) Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna, u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvođača, o čemu se vodi evidencija.

(6) Vatrogasne jedinice, moraju da obezbjede minimum vatrogasne opreme na osnovu Plana zaštite od požara grada, odnosno opštine.

Član 50.

(1) Za vatrogasca u vatrogasnoj jedinici iz člana 44. ovog zakona može se primiti lice koje, pored opštih uslova, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) da ima najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke),

b) da nije starije od 21 godinu i

v) da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

(2) Zdravstvene i psihofizičke uslove iz stava 1. ovog člana propisuje podzakonskim aktom ministar nadležan za poslove zdravlja i socijalne zaštite.

(3) Lice iz stava 1. ovog člana može učestvovati u gašenju požara ako je položilo stručni ispit za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici.

(4) Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice, odnosno privrednog društva i drugog pravnog lica koje je osnovalo preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca.

Član 51.

(1) Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su da polože starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica, njihovi zamjenici, radnici profesionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara, kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom u gašenju požara.

(2) Izuzetno od odredbe stava1. ovog člana, članovi (vatrogasci) dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno, polažu ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske.

(3) Starješina iz člana 42. stav 1. ovog zakona dužan je da u roku od šest mjeseci od dana imenovanja položi stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara.

(4) Radnici profesionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara, kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz stava 1. ovog člana koji rukovode jedinicom u gašenju požara, mogu polagati stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara ako imaju položen stručni ispit za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici i jednu godinu radnog iskustva na poslovima vatrogasca, nakon položenog stručnog ispita za vatrogasca.

(5) Ministar donosi propise o programu i načinu polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara, kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama.

Član 52.

(1) Stručni ispit iz člana 51. stava 1. ovog zakona, kao i stručni ispit iz člana 50. st. 3. i 4. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje nadležni Centar.

(2) Komisija iz stava 1. ovog člana ima pet članova od kojih jedan član mora biti iz Ministarstva u sjedištu, a jedan iz Vatrogasnog saveza Republike Srpske.

(3) Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je ona kandidata uputila na polaganje.

(4) Visinu troškova za polaganje stručnog ispita određuje ministar.

Član 53.

(1) U vatrogasnim jedinicama iz člana 44. ovog zakona rad se odvija u smjenama, s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 časova.

(2) Rad u jednoj smjeni može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine, kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka određenih opštim aktom vatrogasne jedinice.

Član 54.

Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja građana u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, kao i radi preventivne djelatnosti, propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara, u skladu sa ovim zakonom i planom zaštite od požara, fizička lica i privredna društva i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva.

Član 56.

(1) U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici.

(2) Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. ovog zakona, može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. stav 1. t. a) i v) i člana 51. stav 4. ovog zakona.

(3) Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. st. 1. i 4. ovog zakona.

(4) Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava, obaveze i odgovornosti koje su ovim zakonom utvrđene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama.

Član 72.

(1) Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara, kao i nad sprovođenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara vrši Inspektorat.

(3) Inspekcijske poslove iz stava 2. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara.

(4) Kontrolu nad radom vatrogasne jedinice u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinice, stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jedinice za gašenje požara vrši Centar.

(5) Izuzetno od stava 2. ovog člana, kontrolu nad primjenom propisa o tehničkim normativima zaštite od požara kod privrednih društava ili drugih pravnih lica koja uz tehničku dokumentaciju za građenje izrađuju priloge i elaborate zaštite od požara u skladu sa čl. 21. i 22. ovog zakona vrši inspektor za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara u Ministarstvu.

(6) Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva vrši nadzor nad primjenom propisa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji za građenje objekata i izgrađenih objekata, u postupku davanja saglasnosti iz čl. 20. i 24. ovog zakona, kao i pregled dokumentacije i kontrolu usaglašenosti dokumentacije i stvarnog stanja objekata, u postupku kategorizacije ugroženosti od požara.

Član 73.

(1) Vatrogasne jedinice iz člana 44. ovog zakona posredstvom radnika, vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnose na blagovremenost i povećanje efikasnosti vatrogasne intervencije, funkcionalnost i ispravnost vodozahvata, hidranata, aparata za gašenje požara, dimovoda, odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima, na tavanima i drugim mjestima koja predstavljaju opasnost, prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama, hidrantima, aparatima, blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima, zabranu korišćenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima.

(2) Poslove iz stava 1. ovog člana mogu vršiti samo rukovodioci akcije gašenja požara.

(3) O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu da dovedu do izbijanja i širenja požara, koji se dostavlja vlasniku, odnosno korisniku objekta.

(4) Ako vlasnik, odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz stava 3. ovog člana, vatrogasna jedinica iz stava 1. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat.

(5) Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. ovog člana vrši Inspektorat.

Član 79.

(1) Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštini, odnosno gradu kao posebnih unutrašnjih organizacionih jedinica obezbjeđuju se u budžetu opštine, odnosno grada, kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost ovih jedinica, te drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuje privredno društvo ili drugo pravno lice koje je osnovalo tu jedinicu, kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite, osnovana u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

Član 80.

(1) Sredstva za rad vatrogasnih društava i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeđuju se iz budžeta opštine, odnosno grada, članarina i poklona, namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, te iz drugih izvora.

(2) Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više privrednih društava ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeđuju se iz sredstava privrednog društva, odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano, i drugih izvora.

Član 83.

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice iz člana 23. ovog zakona ili privredno društvo i drugo pravno lice koje izrađuje tehničku dokumentaciju za građenje objekata, odnosno novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje izrađuje tehničku dokumentaciju za građenje objekata, ako:

a) ne utvrdi propisanu organizaciju (član 9) i ne podnese zahtjev za propisanu kategorizaciju (član 9a),

b) suprotno propisima, standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primijenjeni propisi, standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbijeđena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih, odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. 21. i 22) i

v) ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 24. stav 4, člana 32. stav 2. i člana 33. ovog zakona, te ako ta ispitivanja vrši bez odobrenja iz člana 24. stav 4. i člana 32. stav 2. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog članakazniće se preduzetnik registrovan za vršenje djelatnosti zaštite od požara novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1. ovog članakazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu iz člana 23. ovog zakona ili privrednom društvu i drugom pravnom licu ili preduzetniku registrovanom za vršenje djelatnosti zaštite od požara novčanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM.

(4) Ako Vatrogasni savez Republike Srpske, sredstva za tehničko opremanje vatrogasnih jedinica koriste suprotno odredbama iz člana 81. stava 1. ovog zakona kazniće se novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM, a odgovorno lice u Vatrogasnom savezu Republike Srpske, gradu ili opštini kazniće se novčanom kaznom od 300 KM do 1.000. KM.

(5) Novčanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM kazniće se odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave:

a) ukoliko ne sprovede predviđene mjere iz člana 25. stav 3. ovog zakona,

b) ukoliko ne obezbijedi brojnost vatrogasaca iz član 49. stav 1. ovog zakona i

v) ukoliko ne obezbijedi uslove iz člana 49. st. 5. i 6. ovog zakona.

Član 84.

(1) Novčanom kaznom od 1000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

a) pri izvođenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 17. stav 3),

b) ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori određeni (član 18),

v) upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije, uređaje, kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 25),

g) drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbama člana 26. stav 1. ovog zakona ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 26. stav 2. ovog zakona,

d) ne drži u pripravnosti uređaje, opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 28. stav 1),

đ) ne obezbijedi vatrogasno dežurstvo (član 30.) i ako ne obezbijedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 32. stav 1),

e) ne obezbijedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti uređaja, odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvođača, a najmanje jedanput godišnje i ako o tome ne postoji evidencija (član 33),

ž) stavi u promet uređaje, opremu i sredstva protivno odredbama člana 31. ovog zakona ili ako ne izrši naređenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76),

z) se ponaša suprotno odredbi člana 34. ovog zakona,

i) ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 36),

j) ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovođenje ili ne vrši provjera stručnog znanja vatrogasaca (član 46),

k) ne obezbijedi brojnost vatrogasaca (član 49. stav 3) ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. stav 4. ovog zakona ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. stav 5. ovog zakona,

l) po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. ovog zakona,

lj) sprečava ili ometa izvršenje naređenja rukovodioca gašenja požara (član 66),

m) bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat, prevozna, tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine (član 67. stav 3),

n) ne uplaćuju obaveze iz člana 81. ovog zakona,

nj) ukoliko ne sprovode mjere zaštite od požara (član 74) i

o) ne donesu Pravila zaštite od požara (član 14b).

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog članakazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 KM do 5.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog članakazniće se novčanom kaznom od 150 KM do 1.500 KM i odgovorno lice u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetnik.

Član 86.

Postojeće vatrogasne jedinice i vatrogasna društva osnovana u skladu sa ranije važećim zakonom, uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 86a.

Organizacije koje posjeduju odobrenje za izradu elaborata iz člana 22. stav 1. ovog zakona, dužne su da pokrenu postupak za izdavanje ovlašćenja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 87.

Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće propise:

a) Pravilnik o uslovima, osnovima i mjerilima za razvrstavanje privrednih društava i drugih pravnih lica, republičkih organa uprave i drugih organa i preduzetnika u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara (član 8. stav 3),

b) Metodologiju za izradu planova zaštite od požara (član 14. stav 2),

v) Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta kod kojih je povećan rizik od požara (član 16. stav 3),

g) Pravilnik o tehničkim normativima zaštite od požara u objektima namijenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja, boravi ili radi veći broj lica (član 18. stav 2),

d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (član 24. stav 5),

đ) Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (član 27. stav 2),

e) Pravilnik o tehničkim normativima za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdjeveni sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje (član 30. stav 6),

ž) Pravilnik o vođenju evidencije iz člana 32. stav 4. ovog zakona,

z) Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara (član 51. stav 4),

i) Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama (član 51. stav 4) i

j) Pravila službe vatrogasnih jedinica (član 51. stav 4).

 (2) Ministar će u roku iz stava 1. ovog člana, u saradnji sa ministrom nadležnim za poslove energetike, donijeti Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (član 20. stav 6).

Član 87a.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o izgledu i sadržaju projekta za tehničko opremanje vatrogasnih jedinica iz člana 81. stava 10. ovog zakona i Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima sprovođenja zaštite od požara.


Izvor: Press služba Skupštine Republike Srpske, 23.02.2016.