Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

24.01.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je 23. januara 2018. godine, na 161. sjednici, u Banjaluci, odluke o povećanju osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka, mjesečnog boračkog dodatka, za isplate mjesečnih primanja civilnim žrtvama rata, i za obračun primanja za 2018. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr., 40/2012 i 18/2015 - odluka US), u skladu sa ranijim dogovorom sa Boračkom organizacijom Republike Srpske da se neće smanjivati nivo prava, već da će se svake godine povećavati osnovice za obračun u odnosu na proteklu godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2018. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 - prečišćeni tekst). Osnovica za obračun mjesečnih primanja utvrđuje se u iznosu od 435,10 KM, a koeficijent visine isplate utvrđuje se u vrijednosti od 1,00.

Kako se navodi u obrazloženju Odluke, imajući u vidu da je u Budžetu za 2018. godinu planiran isti iznos sredstava za isplatu primanja propisanih Zakonom kao u prethodnoj godini, te činjenicu da se broj korisnika prava na civilnu invalidninu kontinuirano smanjuje zbog prestanka prava po raznim osnovama, kao osnovica za obračun tih primanja za 2018. godinu može se utvrditi iznos od 435,10 KM, odnosno povećati osnovica za 2% u odnosu na osnovicu iz prethodne godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2018. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Osnovice za obračun primanja utvrđenih članom 16. st. 1. i 2. Zakona, izuzev boračkog dodatka, utvrđuje se u procentu od 69,90% prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini za 2018. godinu iznosi 580,20 KM.

Kako se navodi u obrazloženju, imajući u vidu iznos sredstava u Budžetu za 2018. godinu planiranih za isplatu primanja propisanih Zakonom, te činjenicu da se broj korisnika tih primanja kontinuirano smanjuje zbog gubitka prava po raznim osnovama, kao osnovica za obračun tih primanja za 2018. godinu može se utvrditi procenat od 69,90% od prosječne neto plate iz prethodne godine odnosno nominalni iznos od 580,20 KM, što predstavlja povećanje osnovice u odnosu na prethodnu godinu za 2%.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2018. godinu.

Visina osnovice utvrđuje se u procentu od 0,445% od osnovice iz člana 16. stav 3. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske odnosno prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 3,70 KM. Nominalni iznos godišnjeg boračkog dodatka za 2018. godinu dobije se množenjem osnovice sa brojem mjeseci angažovanja boraca u zoni borbenih dejstava.

S obzirom da je određen broj boraca prve i druge kategorije nakon navršenih 60 godina života ispunio uslove za korištenje mjesečnog boračkog dodatka, broj korisnika godišnjeg boračkog dodatka za 2018. godinu je manji u odnosu na broj korisnika u 2016. godini za 3343 korisnika. Uzimajući u obzir planirani iznos sredstava na budžetskoj poziciji za borački dodatak i broj korisnika koji imaju pravo na godišnji borački dodatak, obračun godišnjeg boračkog dodatka se može izvršiti po osnovici od 3,70 KM, što je za 8,8% više u odnosu na osnovicu za obračun za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2018. godinu. Visina osnovice utvrđuje se u procentu od 0,198 % od osnovice iz člana 16. stav 3. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske odnosno prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 1,65 KM. Nominalni iznos mjesečnog boračkog dodatka dobije se množenjem osnovice iz tačke II ove odluke sa brojem mjeseci angažovanja borca u zoni borbenih dejstava.

Kako se navodi u obrazloženju, uzimajući u obzir planirani iznos sredstava na budžetskoj poziciji za borački dodatak za 2018. godinu, te broj korisnika mjesečnog boračkog dodatka kojima će se vršiti isplata od 2018. godine, za isplatu mjesečnog boračkog dodatka se može utvrditi osnovici od 1,65 KM, što je za 3,1% više u odnosu na prošlogodišnju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sanaciji Javne ustanove Studentski centar "Nikola Tesla" Banja Luka – Paviljon I sa restoranom, Paviljon II i vanjsko uređenje. Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za sanaciju Paviljona I sa restoranom, Paviljona II i vanjsko uređenje, u iznosu od 2.562.548,15 KM bez PDV. Zadužuje se i Studentski centar "Nikola Tesla", Banja Luka, da provede postupak naplate štete po osnovu osiguranja imovine, te da sa naplaćenim iznosom štete učestvuje u finansiranju sanacije objekata Studentskog centra. Zadužuje se rukovodstvo Studentskog centra "Nikola Tesla", Banja Luka, da uporedo sa postupkom sanacije provede postupak legalizacije Paviljona 1 i Paviljona 2. Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da provedu postupak nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, uvažavajući krajnju hitnost postupanja. Zadužuje se Republička direkcija za obnovu i izgradnju da obezbijedi potrebnu dokumentaciju sa predmjerom i predračunom radova na sanaciji objekata Javne ustanove Studentski centar "Nikola Tesla" Banja Luka.

Na sjednici je razmatran i usvojen Prijedlog Vlade Republike Srpske za Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2018. godinu. Ovaj dokument će biti dostavljen Narodnoj skupštini radi izrade Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2018. godine.

Vlada Republika Srpske usvojila je Informaciju u vezi izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske. Vlada je zadužila Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija da utvrde sve neophodne naredne aktivnosti kako bi se pokrenuo postupak izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske u što kraćem periodu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, po hitnom postupku.

Cilj ovog zakona je normiranje koeficijenata i ciljeva za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom, koja se prikuplja po principu "zagađivač plaća" i uplaćuje se na račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske, te raspoređuje na račun Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i namjenski troši za upravljanje ambalažnim otpadom, kao i za kontrolu i evidenciju obveznika sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Ovaj zakon takođe predviđa i dodatno uređivanje pitanja izrade i donošenja Republičkog plana upravljanja otpadom u skladu sa Direktivom broj 2008/98 Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. decembra 2008. godine o otpadu i stavljanju van snage određenih direktiva. Usvajanjem ovog zakonskog rješenja steći će se uslovi za korišćenje već obezbijeđenih finansijskih grant sredstava Kraljevine Švedske za izradu navedenog planskog dokumenta kojim će se detaljnije urediti sistem upravljanja otpadom u Republici Srpskoj slijedeći ciljeve utvrđene Strategijom upravljanja otpadom za period 2017–2026. godina ("Sl. glasnik RS", br. 67/2017).

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt Strategije za unapređenje položaja starijih lica  Republici Srpskoj, za period od 2018.do 2027. godine.

Osnovni razlog za donošenje Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2018. do 2027. godine jeste vraćanje porodičnih vrijednosti i moralnih normi, razvijanje međugeneracijske solidarnosti gdje različite generacije mogu biti jedne drugima na usluzi (stariji mlađima, mlađi starijima), te poboljšanja zdravog i aktivnog starenja.

Donošenje Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj predstavljao bi sastavni dio strateških opredjeljenja Valde Republike Srpske za oblast socijalne zaštite njenih građana.

Opšti cilj Strategije je unapređenje kvalitete života starijih lica, a strateški ciljevi su smanjenje siromaštva kod starijih lica, unapređenje socijalne zaštite za starija lica, unapređenje pristupa javnim uslugama za zadovoljenje osnovnih životnih potreba starijih lica, sa posebnim osvrtom na ruralna područja, unapređenje volonterskih aktivnosti za starija lica u lokalnim zajednicama, povećanje svijesti generalne populacije o potrebama starijih lica, unapređenje zdravlja starijih lica, unapređenje pristupa programima cjeloživotnog učenja, sportskim i kulturnim sadržajima za starija lica, prevencija nasilja nad starijim licima i zaštita i spašavanje starijih lica u vanrednim situacijama.

Donošenjem Strategije stvoriće se mogućnost povlačenja sredstava iz EU fondova za podršku programa koji se odnose na realizaciju strateškog plana, kroz planiranje namjenskih grantova na lokalnom i republičkom nivou za sufinansiranje navedenih programa.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog porijekla u Republici Srpskoj. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, predloži model upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla u Republici Srpskoj.

Pravilnim upravljanjem načinima zbrinjavanja nusproizvoda živtinjskog porijekla doprinosi se održivosti i evropskim ciljevima, obezbjeđujući da životinjski nusproizvodi budu ponovo korišćeni za ekonomsku upotrebu i kada je sigurno, ponovo uđu u lanac snabdjevanja kao izvor hrane za kućne ljubimce, goriva i đubriva, proizvodnja biodizela/biogas itd. Posebno treba istaći značaj proizvodnje biogasa, koji nastaje kao posljedica biološkog razgađenja u anaerobnim uslovima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebnim finansijskim sredstvima za početak rada i obavljanje djelatnosti Konfučijevog instituta na Univerzitetu u Banjaluci. Vlada je zadužila Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da obezbijede finansijska sredstva u iznosu od 200.000,00 KM, s ciljem davanja podrške radu Konfučijevog instituta.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2018. godini.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti i spremnosti s ciljem unapređenja efikasnosti sistema zaštite i spasavanja i veće bezbjednosti ljudi i materijalnih dobara od poplava.

Republička uprava civilne zaštite je nadležna za koordinaciju, usklađivanje, praćenje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za sprovođenje ovog plana, dok je, zadatak ostalih subjekata u integralnom sistemu zaštite i spasavanja, u dijelu vlastite odgovornosti, da izrade i u datom roku sprovedu izvedene operativne planove, prema Planu.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2018. godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa, kojom se utvrđuje da je od opšteg interesa izgradnja i modernizacija regionalnog puta R -405 Banja Luka – Sanski Most, dionica Bronzani Majdan – Stratinska – Granica Federacije (Tromeđa) L = 10 391,43 m, pa se u tu svrhu može izvršiti potpuna eksproprijacija ukupno 206 nekretnina.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi Ministarstva inostranih poslova BiH u vezi sa jačanjem saradnje sa zemljama Južne Amerike.

Vlada Republike Srpske je stava da postoji potreba da se jača ekonomska saradnja sa svim zemljama, uključujući i zemlje Južne Amerike, ali da osnivanju novih diplomatsko-konzularnih predstavništvama treba nužno prethoditi detaljna analizu njihove opravdanosti sa različitih aspekata.

Vlada Republike Srpske je stava da osnivanje novih diplomatsko-konzularnih predstavništava treba da se realizuje u okviru postojećih finansijskih resursa, što podrazumijeva izradu analize opravdanosti sa različitih stanovišta (uključjujući i ravnomjernost geografske zastupljenosti) postojeće diplomatsko-konzularne mreže BiH i prijedlog evenutalne preraspodjele resursa u slučaju potrebe za novim diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o predmetnom zaključku informiše Ministarstvo inostranih poslova BiH. 


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.01.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772