Zastava Srbije

IZMJENE ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BIH: Predviđa se eliminiranje minimalne satnice kao element obračuna osnovice zbog toga što je minimalna plaća u federalnoj administraciji daleko iznad minimalne plaće utvrđene Kolektivnim ugovorom

24.01.2017.


Savjetnik federalnog premijera Zlatko Hurtić izjavio je da će se Predstavnički dom u srijedu, a u četvrtak Dom naroda Parlamenta Federacije BiH po hitnom postupku izjašnjavati o predloženim izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, koje predviđaju eliminiranje minimalne satnice kao element obračuna osnovice zbog toga što je minimalna plaća u federalnoj administraciji daleko iznad minimalne plaće utvrđenom Kolektivnim ugovorom.

Razlog za donošenje izmjena ogleda se u činjenici da je došlo do nekonzistentnosti Zakona u više članova, koji su na kraju, ističe, poslužili da državna administracija i namještenici tuže i dobijaju presude po osnovu takozvanog nezakonitog umanjenja osnovice za obračun plaće.

- Navedene tužbe su krenule u masovnom obliku i prijete da naruše fiskalnu stabilnost zemlje. Kako bi se izbjegle te nelogičnosti Vlada Federacije BiH utvrdila je zakonske izmjene koje idu u smjeru pojašnjenja da bi se spriječilo da tužbe eskaliraju i s ciljem održavanja fiskalne stabilnosti budžeta - ukazao je Hurtić.

Tako je predloženom odredbom preciziran pojam fiskalne odgovornosti i to tako da ona znači "obavezu da se isplata bruto plaća i naknada korisnicima prava koje tretira ovaj zakon, na osnovu utvrđene osnovice, može vršiti samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene".

"U slučaju da su planirana sredstva nedovoljna za isplatu plaća primjenom utvrđene osnovice, primjenjivat će se isplatni koeficijent za obračun plaće u određenom postotku za fiskalnu godinu, koji utvrđuje Vlada FBiH u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH".

Predloženo je, u članu 5., da se osnovica za obračun plaća utvrđuje zakonom, odnosno odlukom općinskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju, a nakon konsultacija sa sindikatom i primjenjuje od 1. januara za svaku narednu godinu.

Pored osnovice, prilikom obračuna plaće će biti korišten i bod za obračun plaće koji se utvrđuje na isti način i primjenjuje također od 1. januara za svaku narednu godinu.

Pri utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće u obzir će biti uzete projekcije budžeta za narednu godinu i kretanje GDP i indeksa potrošačkih cijena.

- Osnovna plaća, prema Prijedlogu zakona, se utvrđuje množenjem osnovice za plaću iz člana 5. ovog zakona i boda za obračun plaće sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5 posto za svaku započetu godinu penzijskog staža izabranog dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika, službenika sudske policije i zatvorskih policajaca - stražara, a najviše do 20 posto - pojasnio je Hurtić.

Osnovna plaća, kako se predviđa, ne može biti manja od 70 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

U slučaju da množenjem utvrđene osnovice, boda za obračun plaće i pripadajućeg koeficijenta platnog razreda osnovna plaća iznosi manje od 70 posto prosječne plaće, zaposleniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku.

Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućem platnom razredu.

Ukoliko zaposlenik radi s nepunim radnim vremenom, u skladu s posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna plaća odredit će se srazmjerno vremenu provedenom na radu. Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati sedmično.

Predložene izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH stupit će na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. novinama FBiH" ako ove sedmice budu odobrene u oba doma Federalnog parlamenta.


IZVOR: Vijesti, 23.01.2017.