Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Akcioni plan institucija Bosne i Hercegovine za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima

23.10.2020.


Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcioni plan institucija Bosne i Hercegovine za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020. -2023. koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Akcione planove usvajaju i vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH za institucije iz svoje nadležnosti.

Paket mjera, između ostalog, sadrži aktivnosti koje će provesti nadležne institucije BiH u određenim rokovima u cilju unapređenja koordinacije za suprotstavljanje trgovini ljudima, boljeg načina prikupljanja i analize statističkih podataka u ovoj oblasti, usklađivanja krivičnog zakonodavstva sa preporukama Vijeća Evrope i Evropske unije, kao i poboljšanja zaštite i prava žrtava trgovine ljudima, a sastavni dio su i mjere prevencije. U Akcionom planu definirane su mjere za jačanje partnerstva i poboljšanje saradnje s civilnim društvom, akademskom zajednicom i privatnim sektorom.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juli 2020. godine, kada je prijavljen 2.361 nezakoniti migrant, što je za 52% više u odnosu na juni ove godine, ali i za 43% manje u odnosu na isti mjesec 2019.

Državljani Bangladeša (940) su najbrojniji među nezakonitim migrantima prijavljenim Službi za poslove sa strancima u julu 2020. godine, a njihov broj je povećan za 269% u odnosu na prethodni mjesec. Nakon njih slijede nezakoniti migranti iz Afganistana (544), Pakistana (428), Maroka (116) i Irana (91).

Zloupotreba sistema azila se nastavlja i u julu jer je od 2.307 osoba koje su iskazale namjeru za podnošenje zahtjeva za azil samo njih 10 ili 0,4% podnijelo zahtjev, a među njima je najviše državljana Maroka.

U sedam mjeseci ove godine prijavljena su ukupno 9.002 nezakonita migranta, što predstavlja smanjenje za 59,2% u odnosu na isti period 2019. godine, kada su prijavljena 15.193 nezakonita migranta.

Najveći broj nezakonitih migranata u ovom periodu su državljani Afganistana (2.299 ili 25,5%), Pakistana (2.195 ili 24,4 %), Bangladeša (1.340 ili 14,9%), Maroka (1.107 ili 12,3%) i Iraka (455 ili 5,1%).

Sigurnosni i humanitarni izazovi s kojima se BiH suočava u ovoj migrantskoj krizi dodatno su usložnjeni u vrijeme bolesti COVID-19, zbog rizika prijenosa koronavirusa među migrantima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru Programa Stipendium Hungaricum za period 2020. – 2022. godine, kojim se jačaju prijateljski bilateralni odnosi te promovira saradnja u oblasti visokog obrazovanja.

Zaključivanjem ovog memorandum omogućava se bosanskohercegovačkim studentima da dobiju stipendije i da studiraju u Mađarskoj, i to do 50 stipendija godišnje od kojih su 40 za osnovne i postdiplomske studije u oblasti poljoprivrede i prirodnih nauka, odnosno tehničkih i ekonomskih nauka. Pet stipendija planirano je za doktorske studije u bilo kojoj oblasti i isto toliko za integrirane master studije u oblasti medicine.

Memorandumom se omogućava da mađarski studenti nastave studiranje u BiH pod uvjetima utvrđenim u okviru CEEPUS programa.

Prijedlog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložena ministrica civilnih poslova.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicijskog granta SIDA-e BiH Munic WatSan, zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke 2013. godine, a izmijenjenog 2018. godine.

Produžavanjem roka omogućava se završetak aktivnosti do 31. decembra 2022. godine, a povlačenje sredstava iz ovog sporazuma o grantu do 30. septembra 2022. godine.

Radi se o 6,04 miliona eura granta koji će biti korišten kao investicijski grant za finansiranje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i za mjere saniranja štete od poplava u općinama u Bosni i Hercegovini.

Prijedlog amandmana sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je i dostavit će Predsjedništvu BiH pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji dva ugovora i jednog sporazuma.

Riječ je o ratifikaciji Ugovora o zajmu (GRCF2 W2 – Projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o zajmu (GRCF W2 – Projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), kao i Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG-02-BIH-TRA-06, "Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – cestovna interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica I Tarčin – Ivan."

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede u Bosni i Hercegovini.

Radi se o sredstvima u iznosu 300.000,00 KM, predviđenim u budžetu ovog ministarstva za 2020. godinu, koja će putem javnog poziva biti dodijeljena organizatorima sajamskih i drugih manifestacija u zemlji održanim u toku ove godine ili na čijim se pripremnim aktivnostima i planiranju radilo tokom ove godine, a u skladu sa definiranim kriterijima i uz uvažavanje situacije uzrokovane Covidom-19.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju "Prioriteta u integraciji poduzetničkog učenja i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini (2021. – 2030.)." Donošenjem ove odluke BiH usklađuje svoje prioritete u ovoj oblasti s prioritetima zemalja Evropske unije, te osigurava pristup sredstvima Evropske komisije za njihovo provođenje.

Dokument daje pregled relevantnih EU politika koje predstavljaju osnov za modernizaciju nastavnih planova i programa u Bosni i Hercegovini, pregled dosadašnjih aktivnosti na tom planu, kao i popis katkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih prioriteta. Uz svaki od prioriteta sastavljena je i lista aktivnosti za njihovo provođenje. Prioriteti su namijenjeni nadležnim obrazovnim vlastima i ostalim partnerima sektora obrazovanja i obuke u BiH.

Razvijanje poduzetničkih vještina jedan je od najvažnijih elemenata Evropskog referentnog okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, i doprinosi razvoju pojedinca i njegove samostalnosti, ustrajnosti, kreativnosti i kritičkog razmišljanja, te podstiče proaktivno djelovanje, što u konačnici vodi do veće konkurentnosti na tržištu rada te do mogućnosti pokretanja vlastitog biznisa.

Ključne kompetencije su definirane kao cjeloživotne, pa prioriteti prate sve nivoe formalnog obrazovanja (osnovno, srednje, visoko), uključujući i obrazovanje odraslih.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prijenosu vlasništva nad osnovnim sredstvima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Riječ je o opremi za analogni sistem radioveze koja će bez naknade biti prenesena u vlasništvo Opštine Petrovo, Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, Radio kluba "Zavidovići" i Službe za civilnu zaštitu Gračanice, a na njihov zahtjev. Oprema sadrži analogni repetitor, mobilne i ručne radiostanice, te baze punjača za ručne radiostanice.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ne koristi više ovu opremu jer je ranije prešla na Digitalni sistem radioveze – DMR.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2020. godine.

Do 30. juna ove godine javna zaduženost BiH iznosila je 12 milijardi i 175,22 miliona KM, od čega je vanjski dug osam milijardi i 664,75 miliona KM (71,17%), dok je unutrašnji dug tri milijarde i 510,47 miliona KM (28,83%) od ukupne javne zaduženosti.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 35,5%.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,75%, Republika Srpska sa 48,24% institucije BiH sa 0,47% i Brčko distrikt BiH sa 0,54%.

U stanju vanjskog duga BiH najveće učešće imaju Svjetska banka - IDA i IBRD sa 3l,64%, Evropska investiciona banka sa 23,11%, Međunarodni monetarni fond sa 10,87%, Pariški klub sa 6,67%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 5,94% i Evroobveznica RS sa 3,79%, što predstavlja oko 82% ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga u prvom polugodištu 2020. godine iznosio je 375,86 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 297,97 miliona KM, a na kamatu 77,89 miliona KM.

Sve relevantne institucije u Bosni i Hercegovini pozvane su da intenziviraju aktivnosti na provođenju preporuka iz Mape puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU, čime BiH ispunjava svoju obavezu na putu ka članstvu u Evropsku uniju.  

Prethodno je uz korekcije na sjednici usvojena Informacija Ministarstva civilnih poslova o provođenju Mape puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama u kojoj se navodi da su započete aktivnosti u ovoj oblasti i daje se njihov pregled.

Provođenjem Mape puta, BiH će omogućiti povećanje mobilnosti i zapošljavanja radne snage te stvoriti uvjete za brži i jednostavniji pristup u procesu priznavanja kvalifikacija. Ove direktive se odnose na sedam profesija, i to doktore medicine i stomatologije, medicinske sestre, babice, farmaceute, veterinare i arhitekte.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, s određenom korekcijom na sjednici, a nakon što je usvojilo informaciju o njegovoj pripremi.

Ovim planom predstavljene su smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja koje su planirale nadležne institucije u području zapošljavanja u 2020. godini, radi poboljšanja kvaliteta i povećanja konkurentnosti ponude na tržištu rada, te poticanja potražnje za radnom snagom.

U ovoj godini planirane su, između ostalog, aktivnosti koje su usmjerene na jačanje posredničke uloge zavoda i službi za zapošljavanje u BiH, nastavak provođenja reformi tržišta rada kao i povećanje efikasnosti tržišta rada, što podrazumijeva fokusiranje na mjere aktivne politike i usluga koje su usmjerene na skraćivanje perioda nezaposlenosti, te kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih.

Ovaj plan su uradili predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za otklanjanje identificiranih nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (2018. – 2022.) za period od 29. 8. 2018. do 1. 9. 2019. godine.

Ministarstvo sigurnosti će pripremiti i dostaviti na usvajanje Vijeću ministara odgovarajuću odluku u skladu sa FATF metodologijom koja predviđa ažuriranje Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma svake dvije godine. Također će pripremiti prijedlog odluke kojim bi se riješio mehanizam koordinacije i prevencije pranja novca i finansiranje terorizma u BiH, kao privremeno rješenje do stupanja na snagu odgovarajućih zakonskih rješenja.

Prema Izvještaju, 27 od 63 aktivnosti planirane Akcionim planom realizirane su u potpunosti ili djelomično, dok je za 20 aktivnosti realizacije u toku, a njih 16 nije realizirano.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za 2019. godinu.

Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2015. – 2020. i pratećih akcionih planova zaduženo je da Vijeću ministara dostavi konačni izvještaj o stepenu implementacije Strategije, najkasnije do 31.12. 2020.

Ministarstvo sigurnosti će poduzeti neophodne aktivnosti na formiranju Radne grupe za izradu strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021- 2026.

Izvještaj za 2019. godinu daje tabelarni pregled stepena provođenja aktivnosti, a koje su dostavile nadležne institucije u BiH uključene u implementaciju Akcionog plana, za otklanjanje identificiranih nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Izvještaj o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja 2019. godine u Bosni i Hercegovini, koji je sačinjen na osnovu prikupljenih podataka, praćenja aktivnosti i razmjene informacija sa donatorima i korisnicima sredstava međunarodne pomoći.

Izvještaj sadrži podatke koji omogućavaju bolji uvid u aktivnosti institucija u BiH i međunarodnih donator, te je sačinjen s namjerom da se pomogne u identifikaciji potreba poljoprivrednog sektora u ostvarivanju planiranih sektorskih ciljeva. Također, cilj je da se pomogne potencijalnim donatorima u kreiranju njihovih planova i definiranju prioriteta za podrške i ulaganja u sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u skladu sa strateškim prioritetima u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH Finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je pripremila Direkcija za evropske integracije.

Prema Izvještaju, od ukupno planirane 591 mjere realizirano je njih 288 (42%), dok 403 mjere (58%) nisu realizirane.

Najviše realiziranih mjera, njih 168 (54%) od planiranih 311 odnosi se na IT rješenja, međunarodne sporazume, memorandume o saradnji, operativne aktivnosti.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je saglasnost za glasanje državljana Rumunije na teritoriji Bosne i Hercegovine, povodom održavanja parlamentarnih izbora u Rumuniji. Biračka mjesta bit će otvorena 5. i 6. decembra 2020. godine u prostorijama Ambasade Rumunije u Sarajevu.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je tri zaključka sa 16. sjednice Predsjedništva BiH te za njihovu realizaciju zadužilo nadležna ministarstva.

Za realizaciju zaključka koji se odnosi na provođenje aktivnosti u vezi sa borbom protiv pandemije Covid-19 zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova (koordinacija epidemioloških mjera u cijeloj državi i dinamiziranje saradnje s međunarodnim organizacijama). Istovremeno je Ministarstvo sigurnosti zaduženo da intenzivira aktivnosti Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje i obezbijedi njegovo djelovanje u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvo vanjskih poslova u saradnji sa Kabinetom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH pripremit će analizu interesa i koristi koje bi BiH imala u slučaju da putem zvaničnog poziva bude pozvana u "Mini Šengen", a u cilju realizacije zaključka sa sjednice Predsjedništva BiH.

Vijeće ministara BiH razriješilo je na lični zahtjev Kenana Vehabovića s pozicije direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, nakon što je dobio saglasnost Agencije za državnu službu BiH za njegovo razrješenje.

Za v.d. direktora Agencije imenovan je Tarik Jahić do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Istovremeno je naloženo Agenciji za državnu službu BiH da raspiše javni konkurs za poziciju direktora Agencije za javne nabavke BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Instituta za mjeriteljstvo, donijelo je Odluku o imenovanju članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, koje čini 15 članova, stručnjaka u ovoj oblasti.

Riječ je o stručnom savjetodavnom tijelu u okviru Instituta u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 22.10.2020.

Naslov: Redakcija