Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud utvrdio da Pravilnik o obavljanju pripravničkog staža u oblasti socijalne zaštite nije u saglasnosti sa Ustavom RS i Zakonom o socijalnoj zaštiti


U Banjoj Luci je 22. juna 2016. godine, održana Dvije stotine i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona i drugih opštih pravnih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske i pitanjima organizacije i rada Suda.

Između ostalih predmeta o kojima je odlučivao, Ustavni sud je u predmetu broj U-11/15 donio odluku kojom je utvrdio da Statut Opštine Jezero nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 101/2004, 42/2005, 118/2005 i 98/2013). Neustavnost i nezakonitost osporenog Statuta očituje se u tome, kako je ocijenio Ustavni sud, što predmetni opšti akt, kojeg je usvojila Skupština opštine Jezero, nije predložen od strane Zakonom ovlašćenog predlagača. Imajući u vidu, naime, da je načelnik opštine Jezero povukao prijedlog Statuta iz procedure, a da Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise Skupštine Opštine Jezero nema zakonsko ovlašćenje za predlaganje Statuta, Sud je ocijenio da osporeni Statut nije u saglasnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a time i sa ustavnim načelom zakonitosti.

Ustavni sud je, takođe, donio i odluku u predmetu broj U-35/15 kojom je utvrdio da Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kneževo za period januar – mart 2015. godine i ista odluka donesena za period april – juni 2015. godine, u vrijeme važenja, nisu bile u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012, 52/2014, 103/2015 i 15/2016) i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ustavni sud je ovakvu svoju odluku donio s obzirom na činjenicu da je osporene odluke donio načelnik Opštine Kneževo, iako je navedenim zakonima propisano da je njihovo donošenje u nadležnosti opštinske skupštine, čime je, ujedno, došlo do povrede ustavnog načela prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Pored navedenih, Ustavni sud je donio i odluku kojom je utvrdio da nisu u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012) i Zakonom o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012 i 15/2016) odredbe člana 38. st. 1. i 2. Pravilnika o obavljanju pripravničkog staža u oblasti socijalne zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015), koji je donio ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. Donesena odluka obrazložena je od strane Suda time što je donosilac osporenog Pravilnika, uvodeći obavezu polaganja stručnog ispita ne samo za pripravnike već, mimo navedenih zakona, i za stručne radnike koji imaju do 20 godina radnog iskustva u oblasti socijalne zaštite, uz određivanje roka u kome su ova lica dužna položiti ovaj stručni ispit, prekoračio granice svojih zakonskih ovlašćenja i time narušio načelo zakonitosti iz člana 108. Ustava Republike Srpske.

Takođe, Ustavni sud je donio i odluke kojima je odbio prijedloge ili nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske. Tako, Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 93/2006, 86/2007, 14/2010 i 5/2012), Zakona o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015) i Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl. glasnik RS", br. 100/2012, 116/2012 - ispr. i 32/2014). U predmetu broj U-20/15 Ustavni sud je odbacio prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba Kolektivnog ugovora za Željeznice Republike Srpske, dok je u predmetu broj U-17/15 obustavio daljnje vođenje postupka, jer su prestale postojati procesne pretpostavke za rješavanje sukoba nadležnosti.

Ustavni sud je donio i odluku o reizboru akademika prof. dr Snežane Savić za potpredsjednicu Ustavnog suda Republike Srpske, kao i odluke o izboru pojedinih radnih tijela Suda.


Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 22.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772