Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlzi zakona o pravosudnom ispitu u RS, i o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine RS


Vlada Republike Srpske, na 74. sjednici u Banjaluci, upoznala se sa "Informacijom u vezi sa Jedinstvenim programom za obradu popisne građe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine i saopštavanjem rezultata popisa stanovništva u BiH" i istu usvaja.

Vlada Republike Srpske smatra da je Jedinstveni program kojeg je 18. maja 2016. godine odlukom usvojio direktor Agencije za statistiku BiH, u suprotnosti sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ("Sl. glasnik BiH", br. 10/2012 i 18/2013 - dalje: Zakon), te ga, kao takvog, ne prihvata i zahtijeva da se stavi van snage.

Obavezuje se Republički zavod za statistiku Republike Srpske da, u cilju sprječavanja daljih nepravilnosti i manipulacija u Popisu, učestvuje u aktivnostima vezanim za obradu i objavu rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2013. godine, u skladu sa Zakonom.

Vlada Republike Srpske utvrdila je

  • Prijedlog zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj, kao i
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske, s ciljem usklađivanja sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, kojom je utvrđena neustavnost člana 20. stav 2. Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 117/2011, 63/2014 i 84/2015 - odluka US), koji je predviđao donošenje posebnih akata Vlade Republike Srpske, kojima se određuju vrste zagađivanja, kriterijumi za obračun naknada i obveznici, visina i način obračunavanja plaćanja naknada, a na osnovu kojih bi se donosila rješenja o plaćanju naknade koju plaćaju zagađivači životne sredine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period od 2016 do 2021. godine.

Opšti ciljevi Strategije su očuvanje i unapređivanje zdravlja stanovništva, te sprečavanje i smanjenje zloupotrebe opojnih droga. Preduzetim mjerama i aktivnostima trebalo bi da se zadrži niska stopa raširenosti zloupotrebe opojnih droga, u okvirima društveno prihvatljivog rizika da se ne bi narušile tradicionalne vrijednosti našeg društva i ugrozila bezbjednost stanovništva.

Strategija zagovara sistemsko razvijanje mreže institucija i organizacija civilnog društva, u okviru kojih će se osigurati dostupnost i raspoloživost tretmana, liječenja, rehabilitacije i socijalne reintegracije zavisnika, ali i odlučno i dosljedno primjenjivanje i sprovođenje zakonskih mjera protiv proizvodnje i prodaje opojnih droga. Pri izradi Strategije, budući da se radi za period od januara 2016. do januara 2021. godine, vodilo se računa da bude u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima koje proizlaze iz aktuelnog stanja društva.

Vlada Republike Srpske je upoznata sa Informacijom u vezi sa Nacrtom zakona o poštanskim uslugama Bosne i Hercegovine.

Vlada Republike Srpske ne prihvata ponuđeni Nacrt zakona o poštanskim uslugama Bosne i Hercegovine iz razloga što isti predstavlja prenos Ustavnih nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo saobraćaja i veza, u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, treba da obavijesti Ministarstvo komunikacija i transporta o Zaključku Vlade Republike Srpske, te da prati aktivnosti u vezi sa ponuđenim zakonom i redovno obavještava Vladu Republike Srpske u cilju preduzimanja neophodnih mjera i da obavijesti predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, da treba da postupaju u skladu sa ovim Zaključkom i zaštite Ustavne nadležnosti Republike Srpske, u oblasti poštanskog sobraćaja.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom u vezi sa imenovanjem člana u Recezentsku grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, i istu prihvata.

Vlada Republike Srpske smatra da nisu ispunjene pretpostavke da imenuje svog predstanika u Recezentsku grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, zbog nejasnih razloga o potrebi njegovog donošenja koje je navelo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da, posredstvom Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, o ovom zaključku i razlozima za njegovo donošenje informiše Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj "Željeznica Republike Srpske" a.d. Doboj o stanju bezbjednosti i urednosti u željezničkom saobraćaju za 2015. godinu.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 20.05.2016.