Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite. Usvojene naredbe i preporuke kriznog štaba

23.04.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju s predloženim naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 19.4.2021. godine. Usvojene naredbe i preporuke stupaju na snagu 22.4.2021. godine, s rokom važena od sedam dana.

Na snazi ostaje naredba vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje KŠ FMZ.

Na snazi ostaje i ograničavanje kretanja građana na cijelom teritoriju Federacije BiH u vremenu od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

Ovaj štab je zadužen da, prije isteka sedmodnevnog ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Zadužen je KŠ FMZ da današnje zaključke, s prilozima, dostavi kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štaba kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

Vlada FBiH će, u skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Parlament FBiH izvijestiti o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji KŠ FMZ je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 205 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu. Sedmični inidikatori su u padu, osim broja smrtnih slučajeva koji bilježi blagi porast.

Kod procjene rizika, KŠ FMZ u informaciji navodi da je epidemiološka situacija u Federaciji BiH veoma ozbiljna iako se primjećuje blago poboljšanje. Predložene mjere su preventivnog karaktera, te su i dalje najmanje restriktivne u evropskom regionu. One trebaju biti produžene, jer garantuju održavanje privrednih aktivnosti, dok bi popuštanje mjera u ovom trenutku prestavljalo visoki rizik za ponovnu povećanu transmisiju virusa, a samim tim i uvođenje restriktivnijih mjera, što bi dodatno otežalo funcionisanje normalnog života i privrede.

Usvojene naredbe i preporuke KŠ FMZ-a bit će objavljene na web stranici Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba).

Federalna vlada je usvojila informaciju Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenje postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa, od 15. do 20.4.2021. godine.

 

Kako je navedeno, u ovom periodu su, kroz diplomatske i kontakte s kompanijama, vođeni pregovori o nabavci vakcija Sinopharm, Sputnik V, Sinovac, AstraZeneca i Moderna, a premijer Federacije BiH je potpisao četiri pisama namjere, u skladu sa zahtjevom Zavoda za nabavku vakcina koja su dostavljena zainteresiranim kompanijama.

Na sjednici Vlada se upoznala sa zahtjevom Zavoda za javno zdravstvo FBiH za osiguranje sredstava za nabavku usluga skladištenja i distribucije vakcina protiv COVID-19, te pojašnjenjem Federalnog ministarstva finansija.

Vlada FBiH je usvojila dva programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ime subvencije javnim i privatnim preduzećima za uvezivanje radnog staža, u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM

Riječ je o grant sredstvima namijenjenim za izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu obaveza za PIO zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju ili će ih steći do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu, po raspisanom javnom pozivu. Rezultat realizacije ovih programa je rješavanje socijalnog statusa zaposlenika kroz penzionisanje.

Program za javna preduzeća vrijedan je 7.000.000 KM i namijenjen kompanijama osnovana po Zakonu o privrednim društvima (u kojima FBiH ili kantoni imaju udio u vlasništvu najmanje 50 posto plus jedna dionica), sa sjedištem u FBiH, a čija je osnovna djelatnost proizvodnja u metalnoj, elektro i automobilskoj, zatim industriji građevinskog materijala, drvnoj, papirnoj i grafičkoj industriji, proizvodnji tekstila, kože i obuće, te hemijskoj i industriji gume i plastike, prehrambenoj, kao i namjenskoj industriji.

Pravo učešća po ovom programu imaju i preduzeća u stečaju, ali ne i ona koja su likvidirana. Za sredstva ne mogu aplicirati ni privredna društva koja su bila korisnici grantova dodijeljenih u budžetskoj 2020., kao i prethodnim godinama, u kojima su sredstva dodjeljivana za ove namjene, a koja ih nisu opravdala, odnosno ukoliko neutrošene iznose nisu vratili na Jedinstveni račun Trezora FBiH.

Programom za privatna preuzeća su, za iste namjene, planirana 3.000.000 KM, a to su ona u kojima privatne osobe imaju udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50 posto plus jedna dionica.

Korisnici sredstava, po oblastima djelatnosti, isti su kao i za javna preduzeća, izuzev što na listi privatnih nema kompanija iz namjenske industrije.

Vlada FBiH je usvojila dva programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a namijenjenih kao finansijska pomoć dvjema boračkim fondacijama, u ukupnom iznosu od 590.000 KM.

Prvi transfer vrijedan je 390.000 KM, od čega će 90 posto biti dodijeljeno Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo (273.000 KM) i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar (117.000 KM).

 Za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije je, drugim programom, planirano 200.000 KM Ovaj iznos bit će doznačen Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije.

Obje današnje odluke bit će izvršene u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u 2021. godini.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, čime je započet proces stvaranja pravnih pretpostavki za realiziranje nekoliko ključnih strateških ciljeva u segmentu transformiranja postojećih institucionalnih oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija na nivou Federacije BiH.

Donošenje ovog zakona predstavlja značajan iskorak ka transformiranja pet ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Federacija BiH (Bakovići, Drin, Ljubuški, Pazarić i Sarajevo), posebno u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava. Kao značajan aspekt unaprjeđenja njihovog rada posebno treba istaknuti jasnije definiranje i razgraničenje usluga koje se u ovim ustanovama pružaju u segmentu socijalne zaštite (socijalno zbrinjavanje i podrška), zdravstvene zaštite (zdravstvena zaštita i njega), odgoja i obrazovanja, te provedbe zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu i dijagnostičko-opservacijskog tretmana

Zakon definira nekoliko ključnih načela koja predstavljaju pravni okvir zaštite osoba koje borave u ovim ustanovama, odnosno mehanizam kojim se od ovih ustanova, kao i njihovih uposlenika, zahtijeva djelovanje i postupanje utemeljeno na primjeni načela humanizma i poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda, aktivne uključenosti korisnika u proces odlučivanja sukladno njegovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima, te najboljeg interesa korisnika, a posebice u postupcima inicijalne stručne procjene, izrade individualnih planova i preispitivanja potrebe njegovog daljnjeg zadržavanja na smještaju.

Nadalje, Zakon sadrži i izričite zabrane diskriminacije i prisile, osim u posebnim slučajevima propisanim zakonom. Što se tiče prava smještenih korisnika, ovo poglavlje predviđa pravo na informiranost, sudjelovanje u donošenju odluka, slobodan izbor usluga, privatnost i povjerljivost osobnih podataka i pritužbu.

Na kraju, predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema koji se odnose na uspostavljanje i provedbu minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduslova od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga korisnicima.

Posebno je važno naglasiti da se značajno profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, poboljšava stručni, upravni i inspekcijski nadzor, te se, u odnosu na postojeći Zakon, detaljnije razrađuje pitanje financiranja njihove djelatnosti, posebice u segmentu utvrđivanja jedinstvene metedologije izračuna cijena smještaja, ali i kontrole nad njihovim financijskim poslovanjem.

 Federalna vlada je usvojila izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2020. i dala saglasnost na njen Plan poslovanja za 2021. godinu.

Također je donijela Odluku da dobit Lutrije BiH za 2020. godinu, u iznosu od 285.417 KM bude raspoređena za održavanje njene likvidnosti i omogućavanja nastavka poslovanja u 2021. godine, shodno prijedlogu Nadzornog odbora Lutrije BiH.

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, čime je postignuto njihovo jednostavnije organizovanje za brze intervencije, i to tako što se popunjavaju državnim službenicima i namještenicima Federalne uprave civilne zaštite.

Jedan od razloga je i što je Federalna uprava civilne zaštite kao donaciju Evropske unije dobila dva žirokoptera, te da je 2019. godine osam namještenika ove uprave okončalo teoretsku i praktičnu obuku za upravljanje ovim letilicama.

Sada su, uz helikoptere i avione, kao osnovna sredstava za rad jedinice za spašavanje i podršku iz zraka, dodani i žirokopteri (gyroplan) koji su Upravi donirani 2019. godine, nakon donošenja Uredbe o organizovanju Federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite.

Vlada Federacije BiH se upoznala s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za 2020. godinu, u kojoj su ukupni prihodi iznosili 6.289,9 milijuna KM, što je za 8,6 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.045,4 milijuna KM i veći su za 7,6 posto u odnosu na 2019. godinu. Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 2.985,4 milijuna KM. U odnosu na konsolidirano razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine njihovo ostvarenje je veće za 339,6 milijuna KM. Konsolidirani kapitalni transferi za dvanaest mjeseci 2020. godine iznose 83,9 milijuna KM i veći su za 6,9 milijuna KM u odnosu na 2019. godinu.

U razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile su pozitivan financijski rezultat u iznosu od 222,9 milijuna KM, dok je u istom periodu prošle godine također ostvaren pozitivan financijski rezultat od 756,3 milijuna KM.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2020. godine.

Ukupan dug u Federaciji BiH, koji obuhvata sve razine vlasti u FBiH i javna poduzeća, posljednjeg dana 2020. godine je iznosio 6.168,63 milijuna KM, od čega se 80,78 posto odnosi na vanjski i 19,22 posto na unutarnji dug.

Sudjelovanjem ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 27,93 posto Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera sudjelovanja duga u ostvarenom BDP-u.

Do 31.12.2020. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9.732,89 milijuna KM, od čega je angažirano 7.804,66 milijuna KM, dok je 1.928,23 milijuna KM na raspolaganju za angažman sukladno dinamici realizacije odobrenih projekata.

Ukupan dug Vlade Federacije BiH je 31.12.2020. godine iznosio 3.182,17 milijuna KM (15,71 posto BDP), od čega se na vanjski odnosi 2.321,66 milijuna KM, a na unutarnji 860,51 milijuna KM.

Vlada FBiH se upoznala i sa izvješćem o FBiH dugu za prvi kvartal 2021. godine. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na kraju ovog kvartala iznosi 5.994.701.589 KM.

Obje prezentirane informacije bit će objavljene na web stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljene Parlamentu FBiH radi informiranja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu privrednom društvu Širbegović inžinjering d.o.o. Gračanica, u iznosu od 800.000 KM.

Date su saglasnosti na okvirne i finansijske planove agencija za vodna područje rijeke Save - Sarajevo i Jadranskog mora - Mostar za period od 2021. do 2023. godine.

Vlada je usvojila izvještaje o radu Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo i Federalnog štaba civilne zaštite za 2021. godinu, te potvrdila da ja Nadzorni odbor JP Nacionalni park "Una" dostavio izvještaj o radu za period od 1.1. do 31.3.2021. godine.

Prihvaćen je prvi tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina - dodatno finansiranje - u Federaciji BiH za period od 1.1. do 31.3.2021. godine.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2020. godinu i zadužila ovu komisiju, te Federalnu upravu civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija prate korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta nastalih u prethodnom periodu i o tome pravovremeno izvijeste Federalni štab civilne zaštite i Vladu FBiH.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji njenih zaključaka za period januar-mart 2021. godine.

Usvojen je završni izvještaj o rezultatima provođenja Akcionog plana za razvoj poduzetništva žena u FBiH 2018-2020. godina.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog zavoda za statistiku o draftu Nacrta zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, s mišljenjem ovog i drugih federalnih institucija za izmjene i dopune odredbi drafta, koje će biti dostavljeno Agenciji za statistiku BiH.

Vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima na gašenju požara u Rudniku mrkog uglja Banovići d.d. Banovići za period od 1. do 20.4.2021. godine, te predložila ovom rudniku da, ukoliko ne raspolaže sa potrebnim kadrovima za gašenje požara, zatraži stručnu i drugu pomoć od ostalih rudnika u FBiH, akademske zajednice i drugih.

Federalna vlada je dala saglasnost na Nacrt ugovora o kuprodaji nekretnina terminala tečnih tereta Bihać u stečajnom postupku, neposrednom pogodbom, prodavca Žitoprerada d.d. Bihać (u stečaju) sa sjedištem u Bihaću, s jedne strane, te kupca Federacija BiH - Vlada FBiH, s druge strane.

Usvojena je informacija o donošenju odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za FBiH, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za imenovanje Ivana Leske, Jakova Maganića, Eldina Đonlagića i Murisa Ajanovića za članove Stručne grupe za učestvovanje u radu zajedničkih radnih grupa za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zemljama.

Doneseni su potrebni dokumenti o poništavanju ranije raspisanog, te o raspisivanju novog javnog oglasa za izbor i imenovanje dotektora Operatora za obnovljive izbore energije, za ovu poziciju.

Također su donesene odluke i rješenja neophodna za raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o.  

Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo date su prethodne saglasnosti za donošenje razrješenju dva člana Uprave ovog privrednog društva, te za imenovanje Emine Koćan i Harisa Balića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar opunomoćen je Renato Škrobo.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 22.04.2021.

Naslov: Redakcija