Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJU NAKNADE ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA - Tekst propisa


PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJU NAKNADE ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA

Član 1.

U članu 2. Uredbe o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/13), st. 2, 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"(2) Naknada za legalizaciju objekta plaća se u fiksnom iznosu ili se obračunava u skladu sa članom 73. Zakona zavisno od stepena izgrađenosti objekta ili zone gradskog građevinskog zemljišta u koji je izgrađen objekat koji je predmet legalizacije, pri čemu se za objekte izgrađene na zemljištu koje nije gradsko građevinsko naknada za legalizaciju ne obračunava.

(3)          Za objekte za koje se naknada za legalizaciju plaća u fiksnom iznosu u skladu sa članom 160a. stav 1. Zakona, ne donosi se posebno rješenje kojim se utvrđuje njen iznos već je utvrđuje nadležni organ u postupku donošenja rješenja o legalizaciji.

(4)          Za objekate iz čl. 152. i 157. stav 1. Zakona za koje je započet postupak legalizacije i za koje je rješenjem nadležnog organa utvrđena naknada za legalizaciju, a koja nije plaćena do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", 106/15 i 3/16), niti je zaključen ugovor o plaćanju naknade u mjesečnim ratama, naknada za legalizaciju plaća se u fiksnom iznosu u skladu sa članom 160a. stav 1. Zakona.

(5)          U slučaju kad se naknada za legalizaciju obračunava prema članu 73. Zakona, iznos naknade utvrđuje se rješenjem koje, po službenoj dužnosti, donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za komunalne poslove, nakon što nadležni organ za legalizaciju utvrdi da su ispunjeni svi drugi uslovi i dostavi potrebne podatke za obračun ove naknade."

Član 2.

U članu 3. riječi: "prije prvog aerofotogrametrijskog snimanja izvršenog za područje jedinice lokalne samouprave", brišu se.

Član 3.

Član 4. briše se.

Član 4.

Član 5. mijenja se i glasi:

"Član 5.

(1)Naknadu za legalizaciju investitor plaća na način i pod uslovima propisanim Zakonom i odlukama skupština jedinica lokalne samouprave o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.

(2) Odlukom iz stava 1. ovog člana definišu se uslovi i način otplate naknade u zavisnosti od visine iznosa utvrđene naknade ili u zavisnosti od toga da li se radi o fiksnom iznosu naknade ili naknadi izračunatoj prema članu 73. Zakona, i to:

a) maksimalni period otplate u mjesečnim ratama, uslovi i mjere finansijskog obezbjeđenja,

b)dodatni popust za gotovinsko plaćanje izračunate naknade odjednom, v)mogućnost plaćanja obveznicama Republike Srpske izdatim za materijalnu i

nematerijalnu štetu i g)mogućnost kombinacije predviđenih načina plaćanja iz t. a), b) i v) ovog člana."

Član 5.

Član 6. mijenja se i glasi:

"Član 6.

(1)Ukoliko investitor odluči da naknadu za legalizaciju plati na način određen članom 5. stav 2. 1. t. a), v) ili g) ove uredbe, jedinica lokalne samouprave zaključuje sa investitorom ugovor o plaćanju naknade za legalizaciju.

(2)Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži: a) ukupni iznos naknade za legalizaciju,

b)način plaćanja utvrđene naknade za legalizaciju, v)obračunatu kamatu za dio naknade za legalizaciju koji se plaća u mjesečnim ratama i

ugovoreni period otplate, kada je to ugovoreno, g)dio naknade za legalizaciju koju investitor plaća obveznicama, kada je to ugovoreno i

d)mjere obezbjeđenja u korist jedinice lokalne samouprave do isplate ukupnog iznosa naknade na ugovoreni način."

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 22.2.2016.

 

NACRT ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa

NACRT ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

 Ovim zakonom uređuju se prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave, a prava i dužnosti iz radnog odnosa funkcionera u organima jedinice lokalne samouprave uređuju se posebnim zakonom, osim ako pojedina prava i dužnosti nisu uređena ovim zakonom.

Član 2.

 Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

Član 3.

Cilj ovog zakona je:

1) da se izvorni i preneseni poslovi obavljaju na djelotvoran, funkcionalan i efikasan način, stručno, nepristrasno, politički neutralno, etički prihvatljivo i

2) da standardizovani sistem zasnivanja radnog odnosa, praćenja i vrednovanja rada, napredovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja i zaštite pravnog položaja po osnovu rada bude pravičan i podsticajan za zakonit, efikasan i djelotvoran rad.

Član 4.

U gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: gradska, odnosno opštinska uprava), poslove obavljaju gradski, odnosno opštinski službenici (u daljem tekstu: službenici) i namještenici.

Član 5.

(1) Službenik je zaposleno lice koje profesionalno obavlja poslove u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi iz samostalnih nadležnosti i prenesenih poslova republičke uprave na jedinice lokalne samouprave, a naročito: normativno-pravne poslove, izvršava zakone i druge propise, vodi upravni postupak, vrši inspekcijski i komunalno-inspekcijski nadzor, obavlja računovodstveno-finansijske poslove, administrativne poslove i druge stručne poslove iz nadležnosti gradske, odnosno opštinske uprave.

(2) Namještenik je zaposleno lice koje u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi profesionalno obavlja tehničke, pomoćne i druge poslove čije je obavljanje potrebno radi pravovremenog i nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti gradske, odnosno opštinske uprave.

Član 6.

(1) Poslodavac službenika i namještenika je jedinica lokalne samouprave.

(2) Prava i dužnosti u ime poslodavca vrši gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(3) Prava iz radnog odnosa uređena ovim zakonom zaposleni ostvaruju kod poslodavca.

Član 7.

(1)   Na prava i dužnosti službenika koje nisu uređene ovim ili posebnim zakonom ili drugim propisom primjenjuju se opšti propisi o radu, opšti kolektivni ugovor i Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Posebni kolektivni ugovor).

(2)  Na prava i dužnosti namještenika primjenjuju se opšti propisi o radu, opšti kolektivni ugovor, Posebni kolektivni ugovor i odredbe ovog zakona koje se odnose na prava i dužnosti, radno vrijeme, odmore i odsustva, nespojivost i sukob interesa, probni rad, ocjenu rada, raspoređivanje, trajanje radnog odnosa, proglašavanje viškom, odgovornost, mirovanje prava iz radnog odnosa, disciplinsku i materijalnu odgovornost, zaštitu prava, upravljanje ljudskim resursima, premještanje i razloge za prestanak radnog odnosa.

(3)  Posebni kolektivni ugovor zaključuju Ministarstvo uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) i reprezentativni sindikat u skladu sa opštim propisima o radu.

Član 8.

(1)  Sindikat štiti i unapređuje ekonomska, socijalna i druga prava iz radnog odnosa.

(2)  Ovlašćeni predstavnik sindikata, koji postupa u skladu sa zakonom, ne može biti pozvan na odgovornost, niti doveden u nepovoljniji položaj zbog zastupanja stavova sindikata.

GLAVA II

NAČELA DJELOVANJA SLUŽBENIKA

Član 9.

(1)  Službenik je dužan da postupa u skladu sa Ustavom Republike Srpske, zakonom i drugim propisima, prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno.

(2)  Službenik ne smije u obavljanju poslova svog radnog mjesta izražavati i zastupati svoja politička uvjerenja.

(3)  Službenik je odgovoran za zakonitost, stručnost i djelotvornost svog rada.

(4)  Niko ne smije vršiti uticaj na službenika da nešto čini ili ne čini suprotno važećim propisima.

Član 10.

(1)  Informacije o radu službenika dostupne su javnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sloboda pristupa informacijama.

(2)  Službenik je dužan da u svom radu i prilikom obavještavanja javnosti, obezbijedi zaštitu ličnih podataka, u skladu sa zakonom.

Član 11.

(1) Prilikom zapošljavanja, svim kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mjesta.

(2) Izbor kandidata zasniva se na stručnoj osposobljenosti, znanju i vještinama.

(3) Prilikom zapošljavanja vodi se računa o tome da zastupljenost polova i lica sa invaliditetom odražava u najvećoj mogućoj mjeri strukturu stanovništva jedinice lokalne samouprave.

GLAVA III

PRAVA I DUŽNOSTI SLUŽBENIKA

 1. 1.    Prava službenika

Član 12.

Svi službenici zaposleni u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi su jednaki u svojim pravima i dužnostima utvrđenim ovim zakonom.

Član 13.

(1) Službenik ima pravo na stalno zaposlenje do ispunjenja uslova za penziju, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Službenik ima pravo na platu koja odgovara njegovom radnom mjestu, složenosti poslova koje obavlja, vremenu provedenom na radu i rezultatima rada, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 14.

(1) Službenik ima pravo da napreduje u službi kroz strukturu kategorija radnih mjesta.

(2) Službenik ima pravo da napreduje u višu kategoriju radnog mjesta, zavisno od stručnosti, rezultata rada, postignutog uspjeha u stručnom osposobljavanju i usavršavanju, u skladu sa ovim zakonom.

(3) Službenik ima pravo na pošten i pravedan tretman u kadrovskoj politici, bez obzira na njegova politička uvjerenja, nacionalnu pripadnost, prebivalište, dob, invalidnost, pol i vjersku pripadnost.

Član 15.

Službenik ima pravo i dužnost da se stručno usavršava i osposobljava u skladu sa potrebama gradske, odnosno opštinske uprave.

Član 16.

(1) Službenik ima pravo na uslove rada koji mu neće ugroziti život i zdravlje, na tehničke i druge uslove potrebne za rad i na zaštitu od prijetnji, napada i svih vrsta ugrožavanja bezbjednosti na radu.

(2) Poslodavac je dužan da na zahtjev službenika preduzme druge neophodne mjere zaštite bezbjednosti na radu.

Član 17.

Službenik ima pravo da od neposrednog rukovodioca, koji je dužan da kontroliše njegov rad, blagovremeno dobije sve informacije o planiranim radnim zadacima i utvrđenim ciljevima, kao i da mu se daju opšte smjernice i uputstva, od kojih zavisi blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova radnog mjesta.

Član 18.

(1) Službenik ima pravo na zaštitu od uznemiravanja na radu.

(2) Zaštitu službenika, u skladu sa zakonom, dužan je da obezbijedi poslodavac.

Član 19.

Službenik ima pravo žalbe ili prigovora na rješenje kojim se odlučuje o njegovim pravima i dužnostima, ako žalba ovim zakonom nije izričito isključena.

Član 20.

(1) Službenik ima pravo da bude član sindikata i profesionalnog udruženja i njihovih organa upravljanja, u skladu sa zakonom.

(2) Službenik ima pravo na štrajk u skladu sa zakonom.

Član 21.

(1) Službenik koji radi s punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku radnog vremena u trajanju od 30 minuta.

 (2) Raspored korišćenja ovog odmora utvrđuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

Član 22.

(1)  Službenik ima pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna danu u trjanju od najmanje 12 časova neprekidno.

(2)  Službenik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno.

Član 23.

(1) Službenik koji ima najmanje šest mjeseci neprekidnog radnog staža ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana. U godišnji odmor se ne uračunavaju subota, nedjelja, dani republičkih praznika i drugi dani za koje je zakonom, odnosno aktom Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) određeno da se ne radi.

(2) Godišnji odmor iz stava 1. ovog člana uvećava se po osnovu radnog staža i drugim osnovima u skladu sa opštim i Posebnim kolektivnim ugovorom.

Član 24.

Službenik koji nije navršio šest mjeseci neprekidnog radnog staža ima pravo na godišnji odmor u trajanju od jednog radnog dana za svaki mjesec rada.

Član 25.

(1) Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u cijelosti.

(2) Godišnji odmor može se izuzetno koristiti u dijelovima, u skladu sa mogućnostima i potrebama gradske, odnosno opštinske uprave, s tim što jedan dio godišnjeg odmora mora trajati najmanje dvije radne sedmice, dok se drugi dio godišnjeg odmora mora iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne kalendarske godine.

(3) Plan korišćenja godišnjih odmora donosi gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(4) Prilikom raspoređivanja godišnjeg odmora može se uzeti u obzir zahtjev službenika.

Član 26.

Prilikom ostvarivanja prava na godišnji odmor i drugih prava čije ostvarivanje zavisi od neprekidnog rada, sva odsustvovanja s rada za koja je službenik ostvario naknadu plate neće se smatrati prekidom u radu.

Član 27.

(1) Službenik ima pravo na plaćeno odsustvo u toku jedne kalendarske godine u sljedećim slučajevima:

1)    zaključenja braka – pet radnih dana,

2)    smrti člana porodice – pet radnih dana,

3)    rođenja djeteta – tri radna dana,

4)    teže bolesti člana porodice – tri radna dana,

5)    dobrovoljnog davanja krvi – dva radna dana i

6)     u drugim slučajevima propisanim opštim i Posebnim kolektivnim ugovorom.

(2) Plaćeno odsustvo iz stava 1. ovog člana ne može biti duže od pet radnih dana u toku kalendarske godine, osim u slučaju smrti člana porodice.

(3) Službenik, u slučaju potrebe, može u toku kalendarske godine koristiti plaćeno odsustvo po više osnova.

(4) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine može na zahtjev službenika, u opravdanim slučajevima, odobriti plaćeno odsustvo i duže od pet radnih dana u toku kalendarske godine.

(5) Uz zahtjev za korištenje plaćenog odsustva po svim osnovima, potrebno je priložiti odgovarajući dokaz o postojanju slučaja za koji se traži plaćeno odsustvo.

(6) Članom porodice, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se bračni i vanbračni supružnici, njihova djeca (bračna, vanbračna i usvojena), pastorčad, djeca uzeta pod starateljstvo i druga djeca bez roditelja uzeta na izdržavanje, majka, otac, očuh, maćeha, usvojilac, a djed i baba po majci i po ocu, braća i sestre ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

Član 28.

(1) Službenik ima pravo na neplaćeno odsustvo radi:

1)    pripremanja i polaganja ispita na fakultetu, drugoj obrazovnoj, naučnoobrazovnoj ili naučnoistraživačkoj ustanovi,

2)    stručnog ili naučnog usavršavanja u inostranstvu i

3)    njege teško oboljelog člana porodice iz člana 27. stav 6. ovog zakona.

(2) Neplaćeno odsustvo može trajati do tri mjeseca, osim u slučajevima stručnog i naučnog usavršavanja u inostranstvu, koje može trajati do godinu dana.

(3) Troškove penzijskog i invalidskog osiguranja snosi korisnik neplaćenog odsustva.

(4) Za vrijeme neplaćenog odsustva prava i obaveze službenika po osnovu rada miruju.

 1. 2.    Mirovanje prava iz radnog odnosa

Član 29.

(1) Službeniku za vrijeme obavljanja javne funkcije u državnom organu ili organizaciji, republičkom organu ili organizaciji, javnoj službi ili sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa miruju.

(2) Javnom funkcijom u smislu stava 1. ovog člana smatra se reizborna funkcija na koju je službenik neposredno izabran od građana ili na koju je imenovan ili postavljen od nadležnog organa Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave, ako tu funkciju obavlja profesionalno i za nju ostvaruje platu.

Član 30.

(1) Mirovanje prava i obaveza po osnovu vršenja reizborne javne funkcije može trajati najduže dva mandata i službenik je dužan da se u roku od pet dana od dana prestanka mirovanja prava iz radnog odnosa vrati na rad kod poslodavca na svoj raniji ili drugi odgovarajući posao.

 (2) Ako poslodavac, zbog ekonomskih razloga, promijenjene organizacije i tehnologije rada i poslovanja, službenika iz člana 29. stav 1. ovog zakona ne može da vrati na raniji ili na drugi odgovarajući posao, službeniku prestaje radni odnos, u skladu sa članom 138. ovog zakona.

Član 31.

O mirovanju prava iz radnog odnosa gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi rješenje u roku od 15 dana od dana kada su nastupile okolnosti koje predstavljaju razlog za mirovanje prava iz radnog odnosa.

Član 32.

Kolektivnim ugovorom mogu da se utvrde prava koja ovim zakonom nisu utvrđena, u skladu sa ovim zakonom i opštim propisima o radu.

 1. 3.    Dužnosti službenika

Član 33.

(1) Službenik je dužan da u okviru poslova svog radnog mjesta, postupa u skladu sa zakonom i kodeksom ponašanja, kao i da preduzima sve mjere i radnje koje omogućavaju pravnim i fizičkim licima da ostvare svoja zakonom i dugim propisom garantovana prava i interese.

(2) Kodeks ponašanja službenika donosi ministar uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar).

Član 34.

(1) Službenik je dužan da izvrši usmeni nalog neposrednog rukovodioca, izuzev kad smatra da je nalog suprotan propisima, pravilima struke, kodeksu ponašanja ili da njegovo izvršenje može da prouzrokuje štetu, što saopštava rukovodiocu.

(2) Nalog koji neposredni rukovodilac ponovi u pisanom obliku službenik je dužan da izvrši i o tome u pisanoj formi obavijesti gradonačelnika, odnosno načelnika opštine.

(3) Službenik je dužan da odbije izvršenje usmenog ili pismenog naloga ako bi to predstavljalo krivično djelo i da o tome pismeno obavijesti gradonačelnika, odnosno načelnika opštine, odnosno organ koji nadzire rad organa jedinice lokalne samouprave, ako je nalog izdao gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

Član 35.

Službenik je dužan da prihvati radno mjesto na koje je prema odredbama ovog zakona trajno ili privremeno premješten.

Član 36.

(1) Službenik je dužan da na osnovu pismenog naloga neposrednog rukovodioca radi i poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mjesta, ako za njih ispunjava uslove, zbog privremeno povećanog obima posla ili zamjene odsutnog službenika.

(2) Vrstu posla i trajanje posla određuje neposredni rukovodilac pismenim nalogom, najduže do 30 radnih dana.

Član 37.

(1) U slučaju elementarnih nepogoda, više sile ili drugih nepredvidivih okolnosti, službenik je dužan da na osnovu pismenog naloga neposrednog rukovodioca radi na radnom mjestu niže kategorije i zvanja od svog radnog mjesta, dok traju te okolnosti.

(2) Službenik za to vrijeme zadržava prava koja proizlaze iz njegovog radnog mjesta.

Član 38.

(1) Službenik je dužan da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuva sve podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, osim ako je zakonom drugačije propisano.

(2) Obaveza iz stava 1. ovog člana traje i po prestanku radnog odnosa, najduže tri godine od prestanka radnog odnosa, ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno.

(3) Poslodavac može službenika osloboditi obaveze čuvanja službene ili druge tajne u sudskom ili upravnom postupku ako je riječ o podacima bez kojih u tom postupku nije moguće utvrditi činjenično stanje i donijeti zakonitu odluku.

(4) Poslodavac je dužan da upozna službenika koji ima uvid u podatke sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka i mjerama za zaštitu tajnosti podataka.

Član 39.

(1) Službenik je dužan da poštuje radno vrijeme kod poslodavca.

(2) Ako je službenik privremeno spriječen da radi, dužan je da o razlozima odsustvovanja sa posla obavijesti neposrednog rukovodioca u roku od 24 časa od nastanka razloga.

Član 40.

(1) Puno radno vrijeme službenika iznosi 40 časova sedmično, raspoređenih na pet radnih dana, izuzev subote i nedjelje.

(2) Skraćeno radno vrijeme službenika određuje se u skladu sa zakonom.

(3) Prekovremeni rad službenika može odrediti gradonačelnik, odnosno načelnik opštine u slučajevima neplaniranog povećanja obima posla, u prilikama prouzrokovanim višom silom i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

(4) Prekovremeni rad može trajati najviše deset časova sedmično, odnosno 180 časova u toku jedne kalendarske godine.

Član 41.

Službenik je dužan da u pisanoj formi obavijesti neposrednog rukovodioca ako u vezi sa obavljanjem poslova radnog mjesta dođe do saznanja da je izvršena radnja korupcije u organu u kome radi.

Član 42.

(1) Službenik je dužan da postupi po pismenom nalogu kojim ga poslodavac ili službenik na rukovodećem radnom mjestu određuje za rad u radnoj grupi.

(2) Za učešće u radu i komunikaciji sa organima i institucijama izvan organa jedinice lokalne samouprave, službenik je obavezan da pribavi stav poslodavca u pisanoj formi ili lica koje on ovlasti i da mu o tome dostavi izvještaj u pisanoj formi.

GLAVA IV

NESPOJIVOST I SUKOB INTERESA

Član 43.

(1) Službenik ne smije da zahtijeva ili da primi poklon u vezi sa vršenjem svojih poslova, niti bilo kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili druga sa njim povezana lica.

(2) Službenik ne smije da koristi rad kod poslodavca da bi uticao na ostvarivanje svojih prava ili prava sa njim povezanih lica.

Član 44.

(1) Lice koje je preduzetnik, odnosno koje je vlasnik ili suvlasnik privrednog društva ili ustanove, ne može zasnovati radni odnos u svojstvu službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

(2) Službenik se ne može baviti preduzetničkom djelatnošću, odnosno ne može biti vlasnik ili suvlasnik privrednog društva ili ustanove.

(3) Ukoliko se utvrdi nespojivost, gradonačelnik, odnosno načelnik opštine nakon sprovedenog postupka razrješava službenika dužnosti, kome prestaje radni odnos.

Član 45.

(1) Službenik ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima.

(2) Službenik ne može:

1) biti osnivač ili član organa političke stranke,

2) biti član nadzornog i upravnog odbora pravnog lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili Republika Srpska ili

3) obavljati funkciju odbornika u skupštini jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: skupština), niti izvršnu funkciju u organima vlasti Republike Srpske.

(3) Službenik ne može donositi odluke, odnosno učestvovati u donošenju odluka koje utiču na njegov finansijski ili drugi interes, odnosno na finansijski ili drugi interes njegovog bračnog ili vanbračnog supružnika, djeteta ili roditelja.

(4) Ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa, gradonačelnik, odnosno načelnik opštine nakon sprovedenog postupka razrješava službenika dužnosti, kome prestaje radni odnos.

Član 46.

(1) Izuzetno, službenik može obavljati dodatne aktivnosti koje se ne finasiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno može:

1) biti član upravnih i drugih odbora humanitarnih organizacija,

2) biti član upravnih i drugih odbora sportskih klubova, društava i saveza, kao i drugih sportskih asocijacija,

3) obavljati aktivnosti na seminarima i savjetovanjima i u projektima nevladinih i drugih sličnih ustanova i organizacija i

4) baviti se naučnoistraživačkim radom, obavljati aktivnosti predavača na školskim ustanovama na svim nivoima obrazovanja, obukom i stručnim usavršavanjem službenika.

(2) O zahtjevu službenika da obavlja dodatnu aktivnost iz stava 1. ovog člana odlučuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine rješenjem.

(3) Poslodavac može zabraniti obavljanje dodatne aktivnosti iz stava 1. ovog člana ako se njome onemogućava ili otežava rad službenika, šteti ugledu poslodavca, odnosno stvara mogućnost sukoba interesa ili utiče na nepristrasnost rada službenika.

Član 47.

(1) Službenik je dužan da rukovodećeg službenika u pisanoj formi obavijesti o svakom interesu koji može imati u vezi sa odlukom u čijem donošenju učestvuje, radi odlučivanja o njegovom izuzeću.

(2) Ovim odredbama se ne ograničava primjena pravila o izuzeću, propisana zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

GLAVA V

RADNA MJESTA SLUŽBENIKA

Član 48.

(1) Radna mjesta službenika dijele se na rukovodeća radna mjesta i izvršilačka radna mjesta, u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti.

(2) Vlada uredbom propisuje kategorije službenika, njihova zvanja i uslove za obavljanje poslova na radnim mjestima iz stava 1. ovog člana.

(3) Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i vrši njihovo razvrstavanje po kategorijama i zvanjima.

(4) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(5) Pravilnikom iz stava 3. ovog člana utvrđuje se opis radnih mjesta službenika i namještenika u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica, kategorije i zvanja u kojima su radna mjesta razvrstana, potreban broj zaposlenih za svako radno mjesto, vrsta i stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo, odgovornost i drugi posebni uslovi za rad na svakom radnom mjestu.

(6) Raspoređivanje službenika vrši se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacije radnih mjesta.

 1. 1.    Rukovodeća radna mjesta

Član 49.

(1) Rukovodeće radno mjesto je radno mjesto na kome službenik ima ovlašćenja i odgovornosti vezane za vođenje i usklađivanje rada skupštine i usklađivanje rada gradske, odnosno opštinske uprave.

(2) Rukovodeća radna mjesta, u smislu ovog zakona, su radna mjesta sekretara skupštine jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: sekretar skupštine) i načelnika odjeljenja ili službe gradske, odnosno opštinske uprave (u daljem tekstu: načelnik odjeljenja ili službe).

(3) Rukovodeća radna mjesta razvrstavaju se u kategorije, u zavisnosti od složenosti poslova i odgovornosti za izvršavanje poslova, potrebnih znanja i sposobnosti i uslova za rad.

Član 50.

(1) Sekretara skupštine imenuje i razrješava skupština, nakon sprovedenog javnog konkursa.

(2) Načelnika odjeljenja ili službe imenuje i razrješava gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, nakon sprovedenog javnog konkursa.

Član 51.

(1) Skupština ima sekretara skupštine.

(2) Za sekretara skupštine može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i posebne uslove za imenovanje u skladu sa ovim zakonom.

(3) Posebni uslovi za izbor sekretara skupštine su:

1) da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,

2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i

3) da ima položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

(4) Sekretar skupštine organizuje rad stručne službe i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za skupštinu i njena radna tijela i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom, poslovnikom i drugim aktima skupštine.

(5) Na radno-pravni status sekretara skupštine primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na službenike.

Član 52.

(1) Mandat sekretara skupštine traje četiri godine.

(2) Sekretara skupštine razrješava dužnosti skupština, u slučaju:

1) isteka vremena na koje je imenovan,

2) podnošenja ostavke u pisanoj formi,

3) izbora na javnu funkciju i

4) nastupanja razloga za prestanak radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

(3) Nakon prestanka mandata sekretara skupštine, skupština do okončanja postupka imenovanja sekretara skupštine u skladu sa ovim zakonom imenuje vršioca dužnosti sekretara, a najduže za period do 90 dana.

(4) Vršilac dužnosti sekretara skupštine mora da ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i posebne uslove za imenovanje u skladu sa ovim zakonom.

Član 53.

(1) Za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara skupštine, skupština imenuje komisiju.

(2) Komisija ima pet članova, od kojih su dva člana odbornici u skupštini, dva člana službenici gradske, odnosno opštinske uprave koji imaju odgovarajuće profesionalno iskustvo, a jedan član sa liste stručnjaka koju utvrđuje skupština.

(3) Javni konkurs se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji Republike Srpske sa rokom od 15 dana za prijavljivanje kandidata.

(4) Postupak za izbor sekretara skupštine podrazumijeva ulazni intervju i kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, a sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata.

(5) Postupak imenovanja sekretara skupštine mora se okončati u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga komisije iz stava 1. ovog člana, predsjedniku skupštine jedinice lokalne samouprave.

(6) Ukoliko skupština ne imenuje sekretara skupštine u roku iz stava 5. ovog člana, smatra se da javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara skupštine nije uspio.

(7) U slučaju iz stava 6. ovog člana skupština donosi odluku o raspisivanju novog javnog konkursa u roku od 30 dana od dana utvrđivanja da javni konkurs nije uspio.

Član 54.

(1) Za načelnika odjeljenja ili službe može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i posebne uslove za imenovanje u skladu sa ovim zakonom.

(2) Posebni uslovi za imenovanje načelnika odjeljenja ili službe su:

1) da ima završen četvorogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,

2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

3) da ima položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i

4) drugi posebni uslovi predviđeni pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(3) Načelnik odjeljenja ili službe rukovodi odjeljenjem ili službom i odgovara za rad odjeljenja ili službe.

(4) Načelnik odjeljenja ili službe za svoj rad odgovara gradonačelniku, odnosno načelniku opštine.       

Član 55.

(1) Mandat načelnika odjeljenja ili službe traje četiri godine.

(2) Načelnika odjeljenja ili službe razrješava dužnosti gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, u slučaju:

1) isteka vremena na koje je imenovan,

2) podnošenja ostavke u pisanoj formi,

3) izbora na javnu funkciju,

4) ukidanja radnog mjesta na koje je imenovan i

5) nastupanja razloga za prestanak radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

(3) Nakon prestanka mandata načelnika odjeljenja ili službe, gradonačelnik, odnosno načelnik opštine do okončanja postupka imenovanja načelnika odjeljenja ili službe, u skladu sa ovim zakonom, imenuje vršioca dužnosti načelnika odjeljenja ili službe, a najduže za period do 90 dana.

(4) Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja ili službe mora da ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i posebne uslove za imenovanje u skladu sa ovim zakonom.

Član 56.

(1) Razrješenje službenika sa rukovodećeg radnog mjesta utvrđuje se rješenjem koje donosi skupština, odnosno gradonačelnik, odnosno načelnik opštine u roku od 15 dana od dana nastupanja razloga za razrješenje sa rukovodećeg radnog mjesta.

(2) Rješenje sadrži i razloge za razrješenje sa rukovodećeg radnog mjesta i datum razrješenja.

(3) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana dopuštena je žalba Odboru za žalbe jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Odbor za žalbe) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Član 57.

(1) Službenik kome je prestao rad na rukovodećem radnom mjestu iz razloga utvrđenih članom 52. stav 2. t. 1) do 3) i članom 55. stav 2. t. 1) do 4) ovog zakona ima pravo da kod poslodavca bude raspoređen na drugo odgovarajuće radno mjesto za koje ispunjava posebne uslove, ako takvo radno mjesto postoji i ako je prije imenovanja na rukovodeće radno mjesto imao status službenika ili namještenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

(2) U slučaju da službenik iz stava 1. ovog člana odbije raspored na odgovarajuće radno mjesto ili ako nema upražnjenog radnog mjesta na koje bi mogao biti raspoređen, prestaje mu radni odnos.

 1. 2.    Izvršilačka radna mjesta

Član 58.

Izvršilačka radna mjesta su sva radna mjesta koja nisu rukovodeća, uključujući i radno mjesta šefa odsjeka.

Član 59.

(1) Izvršilačka radna mjesta razvrstavaju se u kategorije i zvanja, u zavisnosti od složenosti poslova i odgovornosti za izvršavanje poslova, potrebnih znanja i sposobnosti i uslova za rad.

(2) Izvršilačka radna mjesta su:

1)    šef odsjeka,

2)    stručni savjetnik,

3)    samostalni stručni saradnik,

4)    inspektor,

5)    interni revizor,

6)    komunalni policajac,

7)    viši stručni saradnik i

8)    stručni saradnik.

GLAVA VI

TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Član 60.

(1) Radni odnos u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi zasniva se, po pravilu, na neodređeno vrijeme.

(2) Radni odnos koji je zasnovan na neodređeno vrijeme može da prestane samo u zakonom predviđenim slučajevima.

Član 61.

(1) Radni odnos može se zasnovati i za vrijeme čije trajanje je unaprijed određeno (radni odnos na određeno vrijeme):

 1) radi zamjene odsutnog službenika do njegovog povratka,

 2) zbog privremeno povećanog obima posla, najduže do šest mjeseci,

 3) radi obuke pripravnika dok traje pripravnički staž i

 4) za rad na projektu čije je trajanje unaprijed određeno, do završetka projekta, a najduže 60 mjeseci.

 (2) Zasnivanje radnog odnosa iz stava 1. t. 1), 2) i 4) ovog člana vrši se bez javnog konkursa, s tim da kandidati moraju ispunjavati propisane uslove radnog mjesta.

 (3) Radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Član 62.

(1) Probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

(2) Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vrijeme traje tri mjeseca.

(3) Za radni odnos na određeno vrijeme, probni rad je obavezan samo ako je radni odnos zasnovan na duže od šest mjeseci, a traje dva mjeseca.

(4) Probnom radu ne podliježu službenici na rukovodećim radnim mjestima i lica koja rade na poslovima iz člana 61. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Član 63.

(1) Probni rad službenika prati njegov neposredni rukovodilac, koji poslije okončanja probnog rada daje mišljenje u pisanoj formi gradonačelniku, odnosno načelniku opštine o tome da li je službenik zadovoljio na probnom radu.

(2) Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

(3) Službeniku na probnom radu čiji radni odnos prestaje, ima pravo na žalbu Odboru za žalbe.

GLAVA VII

PLANIRANJE I POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA

 1. 1.    Plan zapošljavanja

Član 64.

(1) Zapošljavanje u gradsku, odnosno opštinsku upravu može se vršiti samo u skladu sa planom zapošljavanja koji donosi gradonačelnik, odnosno načelnik opštine u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o usvajanju budžeta jedinice lokalne samouprave, osim u slučaju potrebe prijema u radni odnos na određeno vrijeme i popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja plana zapošljavanja za tekuću godinu.

(2) Planom zapošljavanja utvrđuju se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za period za koji se plan donosi i planira prijem pripravnika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Član 65.

Izmjena Plana zapošljavanja vrši se u slučaju izmjene odluke o usvajanju budžeta, uvođenja novih nadležnosti i povjeravanja novih poslova republičke uprave.

 1. 2.    Postupak popunjavanja upražnjenih radnih mjesta

Član 66.

 Radno mjesto u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi može da se popuni pod uslovom:

1) da je radno mjesto predviđeno pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i

2) da je njegovo popunjavanje predviđeno planom zapošljavanja za tekuću godinu.

Član 67.

(1) U radni odnos u gradsku, odnosno opštinsku upravu može se primiti lice pod sljedećim uslovima:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

(2) Pored opštih uslova, potrebno je da lice ispunjava i sljedeće posebne uslove:

1) odgovarajuća stručna sprema,

2) položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

3) odgovarajuće radno iskustvo i

4) da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i siste­matizaciji radnih mjesta.

(3) Izuzetno od stava 2. tačka 2) ovog člana, lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

(4) Ukoliko lice iz stava 3. ovog člana ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

Član 68.

(1) Rukovodeće radno mjesto popunjava se imenovanjem, nakon sprovedenog javnog konkursa.

(2) Upražnjeno izvršilačko radno mjesto popunjava se trajnim premještajem, sprovođenjem internog konkursa ili zasnivanjem radnog odnosa nakon sprovedenog javnog konkursa.

Član 69.

(1) Pri popunjavanju izvršilačkog radnog mjesta prednost ima premještaj službenika, sa napredovanjem ili bez napredovanja.

(2) Ako gradonačelnik, odnosno načelnik opštine odluči da radno mjesto ne popuni premještajem, sprovodi se interni konkurs.

 (3) Ako se radno mjesto ne popuni internim konkursom obavezno se sprovodi javni konkurs.

(4) Ako ni javni konkurs nije uspio, radno mjesto se ne popunjava i sprovodi se novi javni konkurs.

 1. 3.    Interni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

Član 70.

(1) Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mjesta sprovodi se interni konkurs.

(2) Interni konkurs oglašava gradonačelnik, odnosno načelnik opštine na oglasnoj tabli gradske, odnosno opštinske uprave.

Član 71.

(1) Na internom konkursu mogu da učestvuju samo službenici zaposleni na neodređeno vrijeme kod poslodavca koji oglašava interni konkurs.

(2) Ako je radno mjesto koje se popunjava internim konkursom razvrstano u neposredno višu kategoriju, prednost prilikom izbora na radno mjesto imaju službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje.

Član 72.

(1) Interni konkurs sprovodi konkursna komisija od tri člana.

(2) Konkursnu komisiju za sprovođenje internog konkursa imenuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine tako da konkursnu komisiju obavezno čine neposredni rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se popunjava upražnjeno radno mjesto, službenik za upravljanje ljudskim resursima i službenik koji ima odgovarajuće profesionalno iskustvo.

Član 73.

Na interni konkurs primjenjuju se odredbe ovog zakona o javnom konkursu, izuzev odredaba o broju članova konkursne komisije, načinu oglašavanja upražnjenog izvršilačkog radnog mjesta i roku za podnošenje prijava.

Član 74.

Kad interni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta uspije, gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi rješenje o premještaju službenika.

Član 75.

(1) Interni konkurs nije uspio, ako:

1) nije bilo prijava na internom konkursu ili

2) nijedan kandidat nije ispunio uslove internog konkursa, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili su prijave neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive ili

3) konkursna komisija utvrdi da nijedan kandidat nije učestvovao u izbornom postupku ili

4) konkursna komisija utvrdi da nijedan od kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku nije ispunio kriterijume propisane za izbor.

(2) O neuspjehu internog konkursa gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi zaključak koji dostavlja svim kandidatima iz stava 1. t. 2) i 4) ovog člana.

Član 76.

Kandidati iz člana 75. stav 1. t. 2) i 4) ovog zakona imaju pravo žalbe na zaključak o neuspjehu internog konkursa pod istim uslovima i u istom roku kao u postupku javnog konkursa.

 1. 4.    Javni konkurs za popununjavanje upražnjenih radnih mjesta

Član 77.

Javni konkurs se sprovodi radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika, kao i za prijem pripravnika.

Član 78.

(1) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine oglašava upražnjeno radno mjesto.

(2) Javni konkurs o upražnjenom radnom mjestu sadrži:

1) opis upražnjenog radnog mjesta određen pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i broj izvršilaca,

2) opšte uslove za prijem u radni odnos,

3) posebne akademske i profesionalne uslove za radno mjesto koje se popunjava,

4) spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto njihovog podnošenja i

5) druge propisane uslove.

(3) Javni konkurs objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji Republike Srpske sa rokom od 15 dana za prijavljivanje kandidata.

(4) Javni konkurs sadrži i podatke o znanjima i vještinama, koje se ocjenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provjere, kontakt telefon i lično ime zaposlenog u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi zaduženog za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu, adresu na koju se prijave podnose, kao i podatke o dokazima koji se podnose uz prijavu.

Član 79.

(1) Prilikom sprovođenja postupka za prijem službenika gradonačelnik, odnosno načelnik opštine imenuje konkursnu komisiju.

(2) Konkursna komisija ima pet članova, od kojih su dva člana službenici koji imaju odgovarajuće profesionalno iskustvo, jedan član je službenik za upravljanje ljudskim resursima, a dva člana su sa liste stručnjaka koju utvrđuje skupština.

(3) Postupak za prijem službenika podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom i kontrolu ispunjavanja uslova. Postupak za prijem službenika obavlja se u roku od 30 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata.

(4) Konkursna komisija utvrđuje za svako radno mjesto za koje je raspisan javni konkurs, koje će se stručne osposobljenosti, znanja i vještine provjeravati u izbornom postupku i način njihove provjere.

(5) Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Odboru za žalbe u roku od osam dana od dana prijema zaključka.

(6) Žalba kandidata iz stava 5. ovog člana ne zadržava izvršenje zaključka.

Član 80.

(1) Konkursna komisija sačinjava spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem na upražnjeno radno mjesto, nakon čega sprovodi izborni postupak.

(2) U izbornom postupku se vrši ocjenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata koji učestvuju u izbornom postupku, prema kriterijumima i mjerilima propisanim za izbor.

(3) Izborni postupak može da se sprovede primjenom testa znanja i vještina, pismenim radom i simulacijom, ali je usmeni intervju sa kandidatom uvijek obavezan.

(4) Ako se u izbornom postupku sprovodi pismena provjera, prilikom te provjere kandidati se obavještavaju o mjestu i datumu kada će se obaviti usmeni intervju s kandidatima.

Član 81.

(1) Po okončanom izbornom postupku konkursna komisija sačinjava listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili mjerila propisana za izbor.

(2) Ako se konkurs sprovodi za više izvršilaca na jednom radnom mjestu, konkursna komisija dostavlja listu za izbor iz stava 1. ovog člana za svakog izvršioca.

(3) Konkursna komisija dostavlja gradonačelniku, odnosno načelniku opštine listu za izbor sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka.

Član 82.

(1) Odluku o izboru kandidata sa liste za izbor donosi gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(2) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi rješenje o prijemu u radni odnos kandidata koga je izabrao sa liste iz stava 1. ovog člana.

(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana sadrži lično ime kandidata, kao i naziv radnog mjesta na koje je izabran.

(4) Obrazloženje rješenja iz stava 2. ovog člana posebno sadrži radnje koje je konkursna komisija preduzela u toku izbornog postupka.

Član 83.

(1) Izabrani kandidat dužan je da stupi na posao u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos.

(2) Ako izabrani kandidat ne stupi na posao u roku iz stava 1. ovog člana, smatra se da rješenje o prijemu u radni odnos nije doneseno, a gradonačelnik, odnosno načelnik opštine može da izabere drugog kandidata sa liste za izbor.

Član 84.

(1) Rješenje o prijemu u radni odnos izabranog kandidata dostavlja se svim kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku.

(2) Kandidat iz stava 1. ovog člana ima pravo da u roku od osam dana od dana prijema rješenja izjavi žalbu Odboru za žalbe ako smatra da izabrani kandidat ne ispunjava uslove za zaposlenje na radnom mjestu ili da su se u izbornom postupku desile takve nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.

(3) Odbor za žalbe je dužan da u roku, koji ne može biti duži od 15 dana, odluči po žalbi kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku.

(4) Odluka Odbora za žalbe je konačna i protiv nje može da se pokrene spor pred nadležnim sudom.

Član 85.

(1) Kandidat koji je učestvovao u postupku javnog konkursa, kao i drugo lice, ima pravo na pristup informacijama sadržanim u dokumentaciji javnog konkursa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama.

(2) Obaveza je gradonačelnika, odnosno načelnika opštine da pri ostvarivanju prava iz stava 1. ovog člana vodi računa o zaštiti ličnih podataka, u skladu sa zakonom.

Član 86.

(1) Javni konkurs nije uspio, ako:

1) nije bilo prijava na javnom konkursu ili

2) nijedan kandidat nije ispunio uslove javnog konkursa, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili su prijave neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive ili

3) konkursna komisija utvrdi da nijedan kandidat nije učestvovao u izbornom postupku ili

4) konkursna komisija utvrdi da nijedan od kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku nije ispunio uslove propisane za izbor.

(2) O neuspjehu javnog konkursa gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi zaključak koji dostavlja svim kandidatima iz stava 1. t. 2) i 4) ovog člana.

Član 87.

(1) Kandidati iz člana 86. stav 1. t. 2) i 4) imaju pravo da u roku od osam dana od dana prijema zaključka o neuspjehu javnog konkursa izjave žalbu Odboru za žalbe ako smatraju da ispunjavaju mjerila propisana za izbor ili da su se u izbornom postupku desile takve nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.

(2) Odbor za žalbe je dužan da u roku koji ne može biti duži od 15 dana odluči po žalbi.

(3) Odluka Odbora za žalbe je konačna i protiv nje može da se pokrene spor pred nadležnim sudom.

GLAVA VIII

PREMJEŠTAJ SLUŽBENIKA ZBOG POTREBE RADA

Član 88.

(1) Službenik može, zbog potrebe posla, da bude trajno ili privremeno premješten na drugo odgovarajuće radno mjesto.

(2) Za premještaj službenika zbog potrebe posla nije potrebna saglasnost službenika.

(3) Službenik na rukovodećem radnom mjestu ne može biti premješten.

Član 89.

Odgovarajuće radno mjesto je radno mjesto čiji su poslovi u istoj kategoriji kao poslovi radnog mjesta sa koga se službenik premješta i za koje službenik ispunjava sve uslove.

Član 90.

Službenik može da bude trajno premješten na drugo odgovarajuće radno mjesto, ako to nalažu organizacija ili racionalizacija poslova ili drugi opravdani razlozi.

Član 91.

(1) Službenik može da bude privremeno premješten na drugo odgovarajuće radno mjesto zbog zamjene odsutnog službenika ili povećanog obima posla, pri čemu zadržava sva prava na svom radnom mjestu.

(2) Rješenje o privremenom premještaju službenika donosi gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(3) Privremeni premeštaj traje najduže godinu dana, poslije čega službenik ima pravo da se vrati na radno mjesto na kome je radio prije premještaja.

(4) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana dozvoljena je žalba Odboru za žalbe u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(5) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(6) Odluka Odbora za žalbe je konačna i protiv nje može da se pokrene spor pred nadležnim sudom.

GLAVA IX

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

Član 92.

(1) Stručno osposobljavanje i usavršavanje, posredstvom obuka, seminara, kurseva i drugih vidova edukacija je pravo i dužnost službenika da stiče znanja i vještine za izvršavanje poslova radnog mjesta u skladu sa potrebama poslodavca.

(2) Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika sprovodi se u skladu sa strategijom obuke koju donosi Vlada i planovima obuke za zaposlene u gradskim, odnosno opštinskim upravama.

(3) Vlada imenuje Komisiju za obuku kao koordinaciono tijelo za sistem obuke u gradskim, odnosno opštinskim upravama.

(4) Ministarstvo donosi godišnji plan obuke za zaposlene u gradskim, odnosno opštinskim upravama, na osnovu iskazanih potreba gradskih, odnosno opštinskih uprava.

(5) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi nakon donošenja godišnjeg plana obuke iz stava 4. ovog člana.

Član 93.

(1) Sredstva za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika obezbjeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, sredstva za pripremu i održavanje programa obuke po osnovu uvođenja novih zakonskih rješenja obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske.

GLAVA X

PRIPRAVNICI, VOLONTERI I STRUČNI ISPIT

Član 94.

Pripravnik je lice koje poslodavac prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla.

Član 95.

(1) Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme.

(2) Vrijeme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca uračunava se u pripravnički staž.

(3) Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vrijeme nakon sprovedenog javnog konkursa i zaključivanja ugovora o pripravničkom stažu.

Član 96.

(1) Pripravnički staž za pripravnike sa visokim obrazovanjem stečenim na studijama prvog ciklusa nakon koga se stiče najmanje 240 ECTS bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje godinu dana.

(2) Pripravnički staž za pripravnika sa visokim obrazovanjem stečenim na studijama prvog ciklusa nakon koga se stiče 180 ECTS bodova, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, traje devet mjeseci.

(3) Pripravnički staž za pripravnike sa završenom srednjom školom traje šest mjeseci.

(4) Za vrijeme trajanja pripravničkog staža pripravnik ostvaruje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

Član 97.

(1) Za vrijeme pripravničkog staža pripravnik se nalazi na stručnoj obuci koja se izvodi po programu koji utvrđuje poslodavac.

(2) Poslodavac zadužuje službenika koji prati sprovođenje stručne obuke pripravnika.

(3) Neposredni rukovodilac je dužan da pripravnika upozna sa sadržinom programa i načinom praćenja njegovog osposobljavanja.

Član 98.

Pripravnik stiče pravo na polaganje stručnog ispita nakon okončanja pripravničkog staža.

Član 99.

(1) Poslodavac može sa nezaposlenim licem da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja, odnosno sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje stručnog ispita (volonter). 

(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se, u zavisnosti od stepena stručne spreme, u trajanju određenom članom 96. st. 1. do 3. ovog zakona.

Član 100.

(1) Službenik koji je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme mora da ima položen stručni ispit.

(2) Uz stručni ispit, kao uslov za zasnivanje radnog odnosa može se predvidjeti i polaganje posebnog stručnog ispita, odnosno drugog odgovarajućeg ispita, u skladu sa zakonom.

(3) Poseban stručni ispit iz stava 2. ovog člana, osim pravosudnog ispita, ne zamjenjuje stručni ispit.

Član 101.

Stručni ispit se polaže na način, u postupku, pred organom, odnosno komisijom i u rokovima koji su propisani aktom Vlade i Agencije za državnu upravu Republike Srpske kojim se uređuju program i način polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave.

GLAVA XI

OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Član 102.

(1) Neposredni rukovodilac predlaže ocjenu za službenika na izvršilačkom radnom mjestu.

(2) Sekretara skupštine ocjenjuje predsjednik skupštine.

(3) Načelnika odjeljenja ili službe ocjenjuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

Član 103.

(1) Cilj ocjenjivanja je podsticanje službenika na bolje rezultate rada, otklanjanje nedostataka u radu službenika i stvaranje uslova za pravilno odlučivanje o napredovanju i stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

(2) Prilikom ocjenjivanja vrednuju se mjerila za ocjenjivanje, i to: rezultati postignuti u izvršavanju poslova radnog mjesta i postavljenih ciljeva, samostalnost, stvaralačka sposobnost, preduzimljivost, preciznost, savjesnost, stručno osposobljavanje i usavršavanje u skladu sa potrebama radnog mjesta i primjena stečenih znanja, saradnja sa drugim službenicima i ostalim zaposlenima.

(3) Neposredni rukovodilac vrednuje tromjesečno rezultate postignute u izvršavanju poslova radnog mjesta i postavljenih ciljeva.

(4) Vlada uredbom bliže uređuje postupak i mjerila za ocjenjivanje službenika.

Član 104.

Na osnovu rezultata tromjesečnog vrednovanja tokom kalendarske godine, službenik se ocjenjuje jednom godišnje, najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 105.

Ne ocjenjuje se službenik koji je u kalendarskoj godini radio manje od šest mjeseci bez obzira na razlog, ni službenik koji je zasnovao radni odnos na određeno vrijeme.

Član 106.

Službenik se ocjenjuje ocjenama: ne zadovoljava, zadovoljava, dobar, ističe se i naročito se ističe.

Član 107.

(1) Službeniku na izvršilačkom radnom mjestu se utvrđuje ocjena rješenjem gradonačelnika, odnosno načelnika opštine na osnovu prijedloga ocjene neposrednog rukovodioca iz člana 102. stav 1. ovog zakona.

(2) Načelniku odjeljenja ili službe utvrđuje se ocjena rješenjem gradonačelnika, odnosno načelnika opštine.

(3) Sekretaru skupštine određuje se ocjena rješenjem predsjednika skupštine.

Član 108.

(1) Službeniku čiji su rezultati postignuti u izvršavanju poslova radnog mjesta i postavljenih ciljeva u jednom kvartalu vrednovani najnižom ocjenom, određuje se ocjena ne zadovoljava.

(2) Službenik iz stava 1. ovog člana upućuje se na vanredno ocjenjivanje protekom roka od tri mjeseca.

Član 109.

Službenik kome je određena ocjena ne zadovoljava može biti upućen na dodatno stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Član 110.

(1) Službeniku kome na vanrednom ocjenjivanju rješenjem bude određena ocjena ne zadovoljava, prestaje radni odnos.

(2) Radni odnos prestaje danom konačnosti rješenja iz stava 1. ovog člana.

(3) Službenik kome na vanrednom ocjenjivanju bude određena ocjena zadovoljava može biti premješten na radno mjesto razvrstano u neposredno nižu kategoriju koja odgovara stepenu njegovog obrazovanja.

GLAVA XII

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

Član 111.

Napredovanje je kretanje službenika u službi koje zavisi od rezultata postignutih u izvršavanju poslova radnog mjesta i postavljenih ciljeva, kao i postignutog uspjeha u stručnom osposobljavanju i usavršavanju, u skladu sa ovim zakonom.

Član 112.

(1) Službenik napreduje premještajem na radno mjesto rukovodioca niže unutrašnje organizacione jedinice ili premještajem na neposredno više izvršilačko radno mjesto.

(2) Neposredno više izvršilačko radno mjesto jeste ono čiji se poslovi obavljaju u neposredno višoj kategoriji ili zvanju.

Član 113.

(1) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine može da premjesti na neposredno više izvršilačko radno mjesto službenika kome je najmanje dva puta uzastopno određena ocjena naročito se ističe ili četiri puta uzastopno ističe se, ako postoji slobodno radno mjesto i službenik ispunjava uslove za rad na njemu.

(2) Ocjene na kojima je zasnovano napredovanje ne uzimaju se u obzir za sljedeće napredovanje.

GLAVA XIII

ODGOVORNOST SLUŽBENIKA

Član 114.

(1) Za povrede radnih dužnosti utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima, službenik može odgovarati disciplinski i materijalno.

(2) Krivična, odnosno prekršajna odgovornost ne isključuje disciplinsku odgovornost za isto djelo koje je bilo predmet krivičnog, odnosno prekršajnog postupka, bez obzira na to da li je službenik oslobođen krivične, odnosno prekršajne odgovornosti.

 1. 1.       Disciplinska odgovornost službenika

Član 115.

(1) Službenik je disciplinski odgovoran za povrede radnih dužnosti.

(2) Povrede radnih dužnosti mogu biti lakše i teže.

Član 116.

Lakše povrede radnih dužnosti su:

1) učestalo kašnjenje, neopravdano odsustvovanje u toku radnog vremena ili raniji odlazak sa radnog mjesta,

2) nesavjesno čuvanje službenih spisa ili podataka,

3) neopravdan izostanak sa posla jedan radni dan i

4) povreda kodeksa ponašanja službenika koja nije obuhvaćena nekom od povreda radnih dužnosti predviđenih ovim ili posebnim zakonom.

Član 117.

Teže povrede radnih dužnosti su:

1) neizvršavanje, nesavjesno, odnosno neblagovremeno izvršavanje radnih dužnosti ili naloga neposrednog rukovodioca,

2) ponašanje koje šteti ugledu službe,

3) nedostojno, uvredljivo ili na drugi način neprimjereno ponašanje prema pretpostavljenom, drugim zaposlenima, građanima, pravnim i fizičkim licima i drugim strankama u postupku pred organom jedinice lokalne samouprave,

4) odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka organima jedinice lokalne samouprave, republičkim organima uprave, pravnim i fizičkim licima, ako je davanje podataka propisano zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona,

5) zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlašćenja,

6) nezakonito raspolaganje materijalnim sredstvima,

7) radnje koje ometaju građane, pravna lica i druge stranke u ostvarivanju njihovih prava i interesa u postupku kod organa jedinice lokalne samouprave,

8) odbijanje izvršavanja poslova radnog mjesta na koje je zaposleni raspoređen ili, suprotno propisima, odbijanje naloga rukovodioca,

9) neopravdano izostajanje sa posla pet radnih dana u toku šest mjeseci ili neopravdano izostajanje sa posla tri radna dana uzastopno,

10) dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem opojnih droga ili uživanje alkohola ili drugih opojnih sredstava koja smanjuju radnu sposobnost u toku radnog vremena,

11) verbalno i svako drugo nasilje po osnovu bilo kojeg vida diskriminacije (dobi, pola, invalidnosti, nacionalnog i etničkog porijekla, jezika, vjeroispovijesti i sl.),

12) povreda načela nepristrasnosti ili političke neutralnosti ili izražavanje i zastupanje političkih stavova i uvjerenja na radu,

13) nezakonit rad ili propuštanje radnji za koje je službenik ovlašćen radi sprečavanja nezakonitosti ili štete,

14) primanje poklona u vezi sa vršenjem poslova suprotno odredbama zakona, primanje usluge ili koristi za sebe ili drugo sa njime povezano lice ili korišćenje rada radi uticaja na ostvarivanje sopstvenih prava ili prava lica povezanih sa službenikom,

15) obavljanje poslova ili dodatnog rada koji su nespojivi sa službenim dužnostima,

16) neprijavljivanje interesa koji službenik ili sa njime povezano lice može imati u vezi sa odlukom organa u čijem donošenju učestvuje,

17) ponavljanje lakših povreda radnih dužnosti utvrđenih konačnim rješenjem kojim je izrečena disciplinska mjera i

18) zloupotreba prava bolovanja.

Član 118.

(1) Za teže povrede radnih dužnosti utvrđenih ovim zakonom, a nakon sprovedenog disciplinskog postupka, službeniku se može izreći disciplinska mjera:

1) novčana kazna od 20% do 30℅ neto plate za puno radno vrijeme, isplaćene za mjesec u kojem je novčana kazna izrečena, u trajanju od tri mjeseca, sa zabranom napredovanja u službi u trajanju od godinu dana do četiri godine, zavisno od izrečene novčane kazne,

2) premještaj na radno mjesto niže kategorije i zvanja u okviru iste stručne spreme i

3) prestanak radnog odnosa.

(2) Novčana kazna iz stava 1. tačka 1) ovog člana izvršava se administrativnim putem.

(3) Službeniku kome je izrečena disciplinska mjera – prestanak radnog odnosa, radni odnos prestaje danom konačnosti rješenja kojim je izrečena disciplinska mjera.

Član 119.

(1) Za lakše povrede radnih dužnosti, a nakon sprovedenog disciplinskog postupka, službeniku se može izreći opomena u pisanoj formi i novčana kazna u iznosu do 20% neto plate za puno radno vrijeme, isplaćene za mjesec u kome je novčana kazna izrečena, a u trajanju do tri mjeseca.

(2) Novčana kazna iz stava 1. ovog člana izvršava se administrativnim putem.

Član 120.

(1) Svako lice može dati obrazloženu inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv službenika.

(2) Disciplinski postupak protiv službenika pokreće gradonačelnik, odnosno načelnik opštine ili lice koje on ovlasti.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana disciplinski postupak protiv sekretara skupštine pokreće predsjednik skupštine.

(4) Disciplinski postupak pokreće se zahtjevom u pisanoj formi koji se dostavlja službeniku i disciplinskoj komisiji, a protiv zahtjeva žalba nije dopuštena.

Član 121.

(1) Disciplinski postupak protiv službenika vodi disciplinska komisija.

(2) Disciplinsku komisiju imenuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(3) Disciplinska komisija ima tri ili pet članova, koji imaju zamjenike, a članovi komisije se imenuju iz reda službenika, s tim što rukovodeći službenici ne mogu biti članovi komisije.

(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika komisije imenuje se diplomirani pravnik.

(5) Disciplinska komisija je obavezna da dostavi nadležnoj sindikalnoj organizaciji zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka sa potrebnom dokumentacijom, ako je uz zahtjev dostavljena.

(6) Sindikalna organizacija iz stava 5. ovog člana može dostaviti mišljenje disciplinskoj komisiji u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva ili odlučiti da zastupa službenika, uz njegovu saglasnost.

Član 122.

(1) Pokretanje disiplinskog postupka zbog teže povrede radne dužnosti zastarijeva istekom šest mjeseci od učinjene povrede, odnosno istekom 30 dana zbog lakše povrede radne dužnosti.

(2) Vođenje disciplinskog postupka zbog teže povrede radne dužnosti zastarijeva istekom godinu dana od pokretanja disciplinskog postupka, odnosno šest mjeseci zbog lakše povrede radne dužnosti.

(3) Izrečena disciplinska mjera ne može se izvršiti nakon isteka 60 dana od dana konačnosti rješenja kojim je disciplinska mjera izrečena.

(4) Zastarjelost ne teče ako disciplinski postupak nije moguće pokrenuti ili voditi zbog odsustva službenika ili iz drugih opravdanih razloga.

Član 123.

(1) U disciplinskom postupku održava se usmena rasprava, na kojoj službenik ima pravo da izloži svoju odbranu.

(2) Službenik može da se na raspravi brani sam ili posredstvom punomoćnika.

(3) Rasprava može da se održi i bez prisustva službenika ako za to postoje naročito opravdani razlozi, a službenik je na raspravu uredno pozvan.

(4) Na ostala pitanja vođenja disciplinskog postupka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije predviđeno.

Član 124.

(1) Na osnovu sprovedenog disciplinskog postupka, disciplinska komisija može da predloži:

1) obustavu disciplinskog postupka protiv službenika zbog nastupanja zastarjelosti,

2) izricanje disciplinske mjere za povredu radne dužnosti i

3) oslobađanje službenika od disciplinske odgovornosti.

(2) Obrazloženi prijedlog iz stava 1. ovog člana, disciplinska komisija dostavlja gradonačelniku, odnosno načelniku opštine.

(3) Prilikom razmatranja prijedloga iz stava 1. ovog člana gradonačelnik, odnosno načelnik opštine može da:

1) prihvati prijedlog disciplinske komisije i o tome donese odgovarajući akt, u skladu sa ovim zakonom,

2) zatraži dopunu postupka, ukoliko smatra da za to postoje opravdani razlozi i

3) odluči drugačije u odnosu na prijedlog disciplinske komisije, ukoliko smatra da postoje razlozi za drugačiju odluku, ali je dužan da to obrazloži u svom aktu.

Član 125.

(1) Disciplinske mjere rješenjem izriče gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, na prijedlog disciplinske komisije.

(2) Pri izboru i odmjeravanju disciplinske mjere vodi se računa o stepenu odgovornosti službenika, težini posljedica povrede radne dužnosti, ranijem disciplinskom kažnjavanju, kao i o drugim okolnostima pod kojima je povreda dužnosti izvršena.

(3) O činjenici da li je službeniku ranije izrečena disciplinska mjera vodi se računa samo ako disciplinska mjera nije izbrisana iz evidencije o izrečenim disciplinskim mjerama.

Član 126.

(1) Rješenje o izricanju disciplinske mjere dostavlja se službeniku i nadležnoj sindikalnoj organizaciji.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana službenik može podnijeti žalbu Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(3) Odbor za žalbe je dužan da odluči o žalbi u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe.

(4) Službenik može pokrenuti postupak za zaštitu prava pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema odluke Odbora za žalbe.

Član 127.

(1) Rješenje kojim je izrečena disciplinska mjera dostavlja se službeniku koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

(2) O izrečenim disciplinskim mjerama, službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima vodi evidenciju koja sadrži: podatke o službeniku kome je izrečena mjera, vrsti povrede radne dužnosti, izrečenoj disciplinskoj mjeri, konačnom aktu kojim je mjera izrečena, kao i datume upisa i brisanja disciplinske mjere.

(3) Izrečena disciplinska mjera briše se iz evidencije ako službeniku ne bude izrečena nova disciplinska mjera i ukoliko je proteklo dvije godine od izricanja disciplinske mjere za lakšu povredu radne dužnosti, odnosno četiri godine od izrečene disciplinske mjere za težu povredu radne dužnosti.

2. Udaljenje službenika

Član 128.

Službenik se udaljava sa rada u jednom od sljedećim slučajevima:

1) ako je protiv službenika potvrđena optužnica za krivično djelo učinjeno na radu ili u vezi sa radom ili

2) ako se službenik nalazi u pritvoru ili

3) ako je zatečen u vršenju radnje za koju postoji osnovana sumnja da predstavlja krivično djelo ili da ugrožava imovinu veće vrijednosti.

Član 129.

Službenik može biti udaljen sa rada u sljedećim slučajevima:

1) ako je protiv službenika potvrđena optužnica za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje tri godine ili

2) ako je pokrenut disciplinski postupak zbog učinjene teže povrede radne dužnosti, do okončanja disciplinskog postupka.

Član 130.

(1) Rješenje o udaljenju službenika sa rada donosi gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(2) U slučaju izrečenog udaljenja sa rada, službenik ima pravo na naknadu u iznosu od 50% od neto plate koju bi ostvario da radi, dok udaljenje traje.

Član 131.

(1) Na rješenje o udaljenju službenik može izjaviti žalbu Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(2) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(3) Odbor za žalbe odlučuje po žalbi u roku od 30 dana od dana njenog prijema.

(4) Protiv odluke Odbora za žalbe, službenik može pokrenuti postupak za zaštitu prava pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

Član 132.

Službeniku pripada pravo na povrat obustavljenog iznosa plate od dana udaljenja u slučajevima ako:

1) Odbor za žalbe uvaži njegovu žalbu protiv rješenja o udaljenju,

2) je pravosnažnom odlukom u krivičnom ili disciplinskom postupku pokrenutom zbog teže povrede radne dužnosti oslobođen od odgovornosti ili

3) je pravosnažnom odlukom obustavljen krivični postupak, odnosno disciplinski postupak zbog teže povrede radne dužnosti.

Član 133.

(1) Službeniku koji izdržava kaznu zatvora do šest mjeseci miruju prava iz radnog odnosa.

(2) O mirovanju prava iz stava 1. ovog člana gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi rješenje u roku od 15 dana od dana kada su nastupile okolnosti koje predstavljaju razlog za mirovanje prava iz radnog odnosa.

3. Materijalna odgovornost službenika

Član 134.

(1) Službenik je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje, prouzrokovao gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

(2) Postojanje štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, učinioca štete i način njene naknade utvrđuje posebna komisija koju formira gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(3) Ukoliko bi utvrđivanje visine štete prouzrokovalo nesrazmjerne troškove, visina štete može da se odredi u paušalnom iznosu.

Član 135.

(1) Službenik se oslobađa odgovornosti za štetu koju je prouzrokovao izvršenjem naloga neposrednog rukovodioca, ukoliko je rukovodiocu saopštio da izvršenje naloga može da prouzrokuje štetu.

(2) Ukoliko bi isplatom naknade za štetu pričinjenu gradskoj, odnosno opštinskoj upravi bila ugrožena egzistencija službenika i njegove uže porodice, službenik se može djelimično osloboditi plaćanja te naknade.

Član 136.

(1) Za štetu koju službenik na radu ili u vezi sa radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje trećem licu, odgovara jedinica lokalne samouprave.

(2) Ako jedinica lokalne samouprave oštećenom nadoknadi štetu koju je službenik prouzrokovao namjerno ili iz krajnje nepažnje, ima pravo da od službenika zahtijeva naknadu plaćenog iznosa u roku od šest mjeseci.

(3) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine dužan je da se u roku od 90 dana od dana isplaćene naknade štete obrati pravobranilaštvu sa zahtjevom za naknadu plaćenog iznosa, ako zapoleni iz stava 2. ovog člana ne nadoknadi plaćeni iznos na ime materijalne štete.

Član 137.

(1) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine i službenik mogu da zaključe sporazum u pisanoj formi kojim određuju visinu i način naknade štete, koji ima snagu izvršne isprave.

(2) Ako službenik odbije da nadoknadi štetu, pravo na naknadu štete može da se ostvari u parničnom postupku.

GLAVA XIV

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Član 138.

Službeniku prestaje radni odnos:

1) istekom vremena na koje je zasnovan,

2) otkazom koji daje službenik,

3) sporazumom koji zaključuju službenik i gradonačelnik, odnosno načelnik opštine – na dan utvrđen sporazumom,

4) kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili 60 godina života i 40 godina staža osiguranja,

5) u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti službenika – danom pravosnažnosti rješenja nadležnog organa,

6) u slučaju nezadovoljavajućeg probnog rada,

7) zbog dvije uzastopne negativne ocjene o radu,

8) u slučaju reorganizacije gradske, odnosno opštinske uprave ili ukidanja radnog mjesta, ako ne bude raspoređen na drugo radno mjesto u roku od tri mjeseca od kada je ostao neraspoređen,

9) ako pravosnažnom presudom bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci – danom početka izvršenje kazne,

10) ako odbije premještaj ili raspoređivanje, kada nije potrebna saglasnost službenika ili iz neopravdanog razloga ne stupi na radno mjesto na koje je premješten ili raspoređen,

11) ako poslije prestanka razloga za mirovanje radnog odnosa ne stupi na rad u roku od pet radnih dana,

12) ako je službenik prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa,

13) ako se u roku od dvije godine ustanovi da je službenik nezakonito zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme,

14) u slučaju smrti,

15) ako ne položi stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi u roku iz člana 67. stav 3. ovog zakona,

16) izrečene disciplinske mjere prestanka rada u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i

17) u slučaju kada se utvrdi postojanje nespojivosti i sukoba interesa.

Član 139.

(1) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi rješenje o prestanku radnog odnosa, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

(2) Službeniku prestaje radni odnos u slučajevima iz člana 138. stav 1. t. 1), 4), 5), 9), 11), 14) i 15) danom nastupanja razloga za prestanak radnog odnosa, a u ostalim slučajevima – danom konačnosti rješenja o prestanku radnog odnosa.

(3) Na rješenje o prestanku radnog odnosa, službenik može izjaviti žalbu Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema.

(4) Žalba na rješenje u slučajevima iz stava 2. ovog člana ne zadržava izvršenje.

(5) Odbor za žalbe je dužan da donese rješenje po žalbi službenika u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

(6) Rješenje Odbora za žalbe je konačno i protiv njega se može pokrenuti spor pred nadležnim sudom, u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

GLAVA XV

PRESTANAK POTREBE ZA RADOM SLUŽBENIKA

Član 140.

(1) Službenik zaposlen na neodređeno vrijeme stiče status zaposlenog za čijim je radom prestala potreba zbog:

1) promjene nadležnosti gradske, odnosno opštinske uprave,

2) promjene poslova koji se obavljaju u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i zbog izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kada ne postoji radno mjesto na koje službenik može biti raspoređen.

(2) U slučajevima iz stava 1. ovog člana, službenik koji ne bude raspoređen u skladu sa odredbama ovog zakona, postaje neraspoređeni službenik i stiče prava utvrđena ovim zakonom.

Član 141.

U slučaju ukidanja nadležnosti jedinice lokalne samouprave na osnovu čega prestaje potreba za obavljanjem poslova ukinutih nadležnosti, službenici koji su obavljali te poslove i koji ne budu raspoređeni nakon donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta postaju neraspoređeni.

Član 142.

(1) Ako se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ukinu pojedina radna mjesta, službenici koji ne budu raspoređeni nakon donošenja pravilnika postaju neraspoređeni.

(2) Ako se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta smanji potreban broj izvršilaca na radnom mjestu gradonačelnik, odnosno načelnik opštine propisuje kriterijume na osnovu kojih se određuje koji službenici postaju neraspoređeni.

(3) Prilikom utvrđivanja kriterijuma iz stava 2. ovog člana gradonačelnik, odnosno načelnik opštine dužan je da pribavi mišljenje nadležne sindikalne organizacije.

(4) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi rješenje na osnovu koga službenik postaje neraspoređen.

(5) Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana službenik ima pravo žalbe Odboru za žalbe u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(6) Odbor za žalbe dužan je da donese rješenje po žalbi službenika u roku od 30 dana.

(7) Rješenje Odbora za žalbe je konačno i protiv njega službenik može pokrenuti postupak za zaštitu prava pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Član 143.

(1) Neraspoređeni službenik ima pravo na platu koju je ostvarivao prema posljednjem rješenju donesenom prije sticanja statusa neraspoređenog.

(2) Sva prava iz radnog odnosa službenik ostvaruje u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi u kojoj mu je utvrđen status neraspoređenog.

Član 144.

(1) Ako se službenik koji je ostao neraspoređen u roku od tri mjeseca ne rasporedi na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, proglašava se viškom.

(2) Prava i dužnosti službenika za vrijeme dok je neraspoređen, rješenjem uređuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 145.

(1) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, uz pribavljeno mišljenje nadležne sindikalne organizacije, donosi program zbrinjavanja viška službenika, ukoliko je viškom proglašeno više od 5% od ukupnog broja zaposlenih.

(2) Programom iz stava 1. ovog člana bliže se utvrđuju prava i obaveze službenika koji su proglašeni viškom, način ostvarivanja prava, kao i obaveze organa jedinice lokalne samouprave u sprovođenju programa.

Član 146.

(1) Službeniku koji je proglašen viškom pripada pravo na:

1) dokup staža u skladu sa propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju ili

2) otpremninu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

(2) Osim prava iz stava 1. ovog člana, službenik ima pravo na:

1) godišnji odmor u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ako odmor ili dio odmora nije iskoristio prije proglašavanja viškom i

2) otkazni rok u trajanju predviđenom zakonom i kolektivnim ugovorom, radi traženja novog zaposlenja.

GLAVA XVI

ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA

Član 147.

(1) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine o pravima i dužnostima službenika odlučuje rješenjem, osim ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

(2) U postupku odlučivanja o pravima i dužnostima službenika primjenjuju se pravila opšteg upravnog postupka, ako ovim ili posebnim zakonom nije drugačije uređeno.

Član 148.

(1) Radi ostvarivanja svojih prava, službenik se pismeno obraća gradonačelniku, odnosno načelniku opštine.

(2) Protiv akta kojim je odlučeno o njegovim pravima ili obavezama, izuzev o statusnim pitanjima, službenik ima pravo da podnese prigovor.

(3) Prigovor se podnosi gradonačelniku, odnosno načelniku opštine u roku od osam dana od dana prijema rješenja ili drugog pojedinačnog akta, a gradonačelnik, odnosno načelnik opštine dužan je da o prigovoru odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja.

(4) U postupku odlučivanja o podnesenom prigovoru gradonačelnik, odnosno načelnik opštine preispituje svoju odluku i može je izmijeniti ili dopuniti.

(5) Ako gradonačelnik, odnosno načelnik opštine u utvrđenom roku ne odluči o podnesenom prigovoru ili ako službenik nije zadovoljan odlukom povodom podnesenog prigovora, službenik se može obratiti Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema odluke, odnosno isteka roka u kome je trebalo odlučiti o podnesenom prigovoru.

(6) Ako Odbor za žalbe ne odluči o žalbi u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe, smatraće se da je žalba odbijena.

(7) Ako je službenik nezadovoljan odlukom Odbora za žalbe ili ako Odbor za žalbe nije odlučio u roku iz stava 6. ovog člana, službenik može podnijeti tužbu nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke, odnosno isteka roka za rješavanje po žalbi.

Član 149.

(1) Radi zaštite svojih prava, službenik se može obratiti upravnoj inspekciji.

(2) Upravni inspektor je dužan da postupi po svakoj predstavci iz svoje nadležnosti i da podnosioca predstavke obavijesti o ishodu svog postupanja.

(3) Ako upravni inspektor utvrdi nezakonitost ili nepravilnost u sprovođenju zakona, drugih propisa i opštih akata, preduzima mjere na koje je ovlašćen zakonom kojim se uređuje upravna inspekcija.

(4) Poništenje rješenja o izboru i imenovanju, prijemu u radni odnos ili raspoređivanju, odnosno premještaju ne utiče na punovažnost akata ili radnji koje je službenik donio ili preduzeo do poništenja rješenja.

GLAVA XVII

ODBOR ZA ŽALBE

Član 150.

(1) Odbor za žalbe, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u gradsku, odnosno opštinsku upravu, o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim ovim zakonom.

(2) Pod statusnim pitanjem službenika podrazumijeva se zasnivanje radnog odnosa, premještaj, raspoređivanje, ocjenjivanje, napredovanje, disciplinska odgovornost i prestanak radnog odnosa.

(3) Odluke Odbora su konačne, a mogu se preispitivati od nadležnog suda, u skladu sa zakonom.

Član 151.

(1) Odbor za žalbe ima predsjednika i dva člana i samostalan je u svom radu.

(2) Predsjednik i članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i namještenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

(3) Predsjednik i članovi Odbora za žalbe imaju pravo na naknadu za rad, čija se visina utvrđuje odlukom skupštine.

(4) Odbor za žalbe odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

(5) Odbor za žalbe donosi Poslovnik o radu.

(6) Odbor za žalbe ima pečat u skladu sa zakonom.

(7) Odbor za žalbe o svom radu podnosi izvještaj skupštini najmanje jednom godišnje.

(8) Stručno-tehničke poslove za potrebe Odbora za žalbe obavlja unutrašnja organizaciona jedinica gradske, odnosno opštinske uprave nadležna za opšte poslove.

Član 152.

(1) Predsjednika i članove Odbora za žalbe imenuje skupština nakon sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

(2) Javni konkurs objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji Republike Srpske, sa rokom od 15 dana za prijavljivanje kandidata.

(3) Za sprovođenje javnog konkursa za izbor Odbora za žalbe skupština imenuje komisiju od pet članova, od kojih su tri člana sa liste stručnjaka koju utvrđuje skupština, a dva člana su službenici koji imaju odgovarajuće profesionalno iskustvo.

(4) Postupak za izbor Odbora za žalbe podrazumijeva ulazni intervju i kontrolu ispunjenosti uslova, a sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata.

(5) Postupak imenovanja Odbora za žalbe mora se okončati u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga komisije iz stava 3. ovog člana predsjedniku skupštine.

Član 153.

(1) U Odbor za žalbe može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u gradsku, odnosno opštinsku upravu i posebne uslove za imenovanje.

(2) Posebni uslovi za imenovanje su:

1) da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

3) da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave ili položen pravosudni ispit i

4) dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.

(3) Za člana Odbora za žalbe ne mogu se imenovati lica zaposlena u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Član 154.

Članu Odbora za žalbe prestaje mandat prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

1) u slučaju smrti,

2) podnošenja ostavke u pisanoj formi,

3) ako je u postupku izbora prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za imenovanje u Odbor za žalbe,

4) zbog neizvršavanja, nesavjesnog, odnosno neblagovremenog izvršavanja dužnosti,

5) u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti – danom pravosnažnosti rješenja nadležnog organa i

6) ako pravosnažnom presudom bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci.

GLAVA XVIII

POSEBNE ODREDBE O NAMJEŠTENICIMA

Član 155.

Radna mjesta namještenika utvrđuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a popunjavanje upražnjenog radnog mjesta vrši se u skladu sa planom zapošljavanja.

Član 156.

(1) O pravima i dužnostima namještenika rješenjem odlučuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(2) Namještenik ima pravo na platu, naknade i druga primanja u skladu sa za­konom, opštim kolektivnim ugovorom i posebnim kolektivnim ugovorom.

Član 157.

 Namještenik zasniva radni odnos na osnovu prethodno sprovedenog postupka javnog konkursa.

Član 158.

 Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi rješenje o raspoređivanju namještenika na radno mjesto.

GLAVA XIX

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U GRADSKOJ, ODNOSNO OPŠTINSKOJ UPRAVI

Član 159.

(1) U gradskoj, odnosno opštinskoj upravi organizuje se upravljanje ljudskim resursima.

(2) Upravljanje ljudskim resursima uređuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Član 160.

(1) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine imenuje najmanje jednog službenika iz reda službenika koji obavlja poslove upravljanja ljudskim resursima.

(2) Službenik iz stava 1. ovog člana učestvuje u pripremi i izradi opštih akata iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, daje inicijative za unapređivanja u ovoj oblasti, prati stanje u ovoj oblasti i obavlja druge poslove utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 161.

Poslovi upravljanja ljudskim resursima odnose se na:

1) realizaciju strateških ciljeva gradske, odnosno opštinske uprave u upravljanju ljudskim resursima,

2) pripremu prijedloga plana zapošljavanja,

3) stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata,

4) analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem službenika,

5) pripremu prijedloga godišnjeg programa stručnog usavršavanja službenika i prijedloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg programa stručnog usavršavanja,

6) organizaciju stručnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja službenika i procjenu efekata sprovedenih obuka,

7) analizu organizacije i sistematizacije radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

8) organizaciju, analizu rezultata i praćenje efekata ocjenjivanja službenika,

9) analizu i praćenje učinaka rada službenika, planiranje rada i izvještavanje o radu,

10) uspostavljanje mehanizama i praćenje efekata motivacija za rad i zadržavanje službenika,

11) vođenje registra zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Registar zaposlenih) i

12) ostali poslovi od značaja za napredovanje službenika.

Član 162.

(1) Registar zaposlenih služi upravljanju ljudskim resursima i drugim potrebama u oblasti radnih odnosa.

(2) U Registar zaposlenih upisuju se podaci koji se odnose na:

1) lično ime, pol, adresu i jedinstveni matični broj,

2) vrstu radnog odnosa i datum njegovog zasnivanja,

3) radna mjesta na kojima je zaposleni radio od zasnivanja radnog odnosa u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

4) stručnu spremu, položen stručni ispit za rad u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i drugi stručni ispit u skladu sa zakonom,

5) obrazovanje stečeno nakon zasnivanja radnog odnosa u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

6) posebna znanja i vještine i druge podatke o stručnosti zaposlenog,

7) stručno osposobljavanje i usavršavanje posredstvom kurseva, seminara i drugih vidova edukacije,

8) godine radnog staža, staža osiguranja i staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem,

9) invalidnost i osnov invalidnosti,

10) datum navršenja radnog vijeka,

11) ocjenu rada,

12) napredovanje,

13) izrečene disciplinske mjere i utvrđenu materijalnu odgovornost,

14) podatke potrebne za obračun plate, podaci o isplaćenoj plati, naknadama i nagradama,

15) odmore i odsustva i

16) podatke u vezi sa prestankom radnog odnosa.

 (3) Registar zaposlenih može da sadrži i druge podatke propisane zakonom i drugim propisom.

 (4) Podaci upisani u Registar zaposlenih dostupni su organima i licima koja odlučuju o pravima i dužnostima službenika, kao i upravnim inspektorima.

(5) Svaki zaposleni ima pravo uvida u svoje podatke u Registar zaposlenih.

(6) Način vođenja Registra zaposlenih u organima jedinice lokalne, te način korišćenja i dostupnost podataka iz Registra zaposlenih, bliže će se urediti pravilnikom koji donosi ministar.

Član 163.

(1) Za sve zaposlene u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi vodi se personalni dosije.

(2) Personalni dosije sadrži isprave i dokumentaciju od značaja za:

1) zasnivanje radnog odnosa, raspoređivanje i obračun plate,

2) obavljanje poslova radnog mjesta u vezi sa stručnim usavršavanjem i dodatnim obrazovanjem,

3) korišćenje godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva,

4) praćenje i vrednovanje rezultata rada,

5) nagrađivanje, izrečene disciplinske mjere i naknadu materijalne štete,

6) ostvarivanje prava iz penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i obaveznih vidova osiguranja zaposlenih od nastupanja određenih rizika na radu i u vezi sa radom i

7) druge podatke predviđene posebnim propisima.

GLAVA XX

NADZOR NAD PRIMJENOM ZAKONA

Član 164.

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu.

(2) U vršenju nadzora, Ministarstvo je ovlašćeno da zatraži podatke i informacije od značaja za primjenu ovog zakona, kao i da vrši nadzor, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave.

(3) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši upravna inspekcija.

GLAVA XXI

KAZNENE ODREDBE

Član 165.

Novačnom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, ako:

1) službeniku ili namješteniku onemogući ostvarivanje prava utvrđenih odredbama ovog zakona,

2) ne obezbijedi pošten i pravedan tretman svim učesnicima u postupku javne konkurencije prilikom zapošljavanja,

3) zaposli ili popuni radno mjesto u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi suprotno odredbama ovog zakona,

4) ne obezbijedi pošten i pravedan tretman službenika i namještenika u kadrovskoj politici, stručnom osposobljavanju i usavršavanju, bez obzira na njihovu dob, invalidnost, pol, vjersku i nacionalnu pripadnost i politička opredjeljenja,

5) onemogućava ili ometa organizovanje sindikata, profesionalnih udruženja ili štrajka, u skladu sa zakonom,

6) organizuje prekovremeni rad suprotno odredbama zakona,

7) zadrži službenika ili namještenika na radu nakon sticanja uslova za penzionisanje prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju,

8) službeniku ne obezbijedi pravo na otpremninu,

9) službeniku ne omogući vraćanje na rad nakon isteka mirovanja prava iz radnog odnosa,

10) ne poštuje princip jednakih mogućnosti i različitosti službenika,

11) ne donese odluku po prigovoru u zakonom propisanom roku i

12) ne izvrši naložene inspekcijske mjere.

GLAVA XXII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 166.

Vlada će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasiti Uredbu o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 167.

Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uredbu o postupku i mjerilima za ocjenjivanje službenika u jedinicama lokalne samouprave.

Član 168.

Ministar će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o standardima obuke i stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave.

Član 169.

Ministar će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) kodeks ponašanja službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

2) pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i

3) pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave.

Član 170.

Organi jedinice lokalne samouprave dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu i usaglase opšte akte jedinice lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona.

Član 171.

Postupci odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih koji su započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se primjenom propisa prema kojima su započeti.

Član 172.

Ministarstvo i Sindikat uprave Republike Srpske zaključiće Posebni kolektivni ugovor u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 173.

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. novembra 2016. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

IV RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Rukovodeći se programskim ciljevima definisanim Ekonomskom politikom Republike Srpske za 2015. godinu u okviru Reforme javnog sektora, odnosno reforme sistema lokalne samouprave, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) pristupilo je analizi postojećeg stanja u oblasti lokalne samouprave i radnih odnosa, te izradi Nacrta zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koja je strukturisana u XXII Glava sa 172. člana i uređuje:

‒        načela djelovanja službenika, prava i dužnosti službenika,

‒        nespojivost i sukob interesa,

‒        vrste radnih mjesta,

‒        trajanje radnog odnosa,

‒        planiranje i postupak zapošljavanja, premještaj službenika zbog potreba rada,

‒        stručno osposobljavanje i usavršavanje,

‒        ocjenjivanje službenika, napredovanje u službi,

‒        pripravnike i volontere i stručni ispit,

‒        disciplinsku i materijalnu odgovornost,

‒        predstanak radnog odnosa i prestanak potrebe za radom službenika,

‒        Odbor za žalbe,

‒        zaštitu prava službenika,

‒        upravljanje ljudskim resursima u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, kao i druga pitanja od značaja za službenike i namještenike u organima jedinica lokalne samouprave.

Važeći Zakon o lokalnoj samoupravi koji je donesen krajem 2004. i značajno izmijenjen krajem 2013. godine, velikim dijelom uređivao je radno-pravni status zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave (službenika i tehničkih i pomoćnih radnika). Nakon analize važećeg zakona zaključeno je da je neophodno pristupiti izradi posebnog zakona koji će uređivati sistem lokalne samouprave i posebnog zakona koji će uređivati prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave.

Izradi Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave pristupilo se sa ciljem da se izvorni i preneseni poslovi obavljaju na djelotvoran, funkcionalan i efikasan način, stručno, nepristrasno, politički neutralno, etički prihvatljivo, kao i da standardizovani sistem zasnivanja radnog odnosa, praćenja i vrednovanja rada, napredovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja i zaštite pravnog položaja po osnovu rada bude pravičan i podsticajan za zakonit, efikasan i djelotvoran rad.        Nacrt zakona, u odnosu na važeći Zakon detaljnije uređuje prava i dužnosti zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, mirovanje radnog odnosa, te sadrži novi koncept u pogledu vrsta radnih mjesta u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti. Takođe, predložen je novi koncept u pogledu postavljenja, odnosno imenovanja rukovodećih službenika u organima jedinica lokalne samouprave. Naime, uvodi se više novih kvantitativnih i kvalitativnih rješenja koja se odnose na pristup u regulisanju radno-pravnog statusa načelnika odjeljenja gradske, odnosno opštinske uprave i sekretara skupštine jedinice lokalne samouprave, namještenika i pripravnika u opštinskoj upravi, pitanja koja regulišu udaljenje službenika iz gradske, odnosno opštinske uprave, disciplinsku odgovornost službenika, kriterijume za proglašavanje viška neraspoređenih službenika i program zbrinjavanja viška službenika u organu jedinice lokalne samouprave, kao i prava službenika koji bude proglašen viškom u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Kada je u pitanju drugostepeni postupak koji se vodi po žalbama službenika izjavljenim na odluke gradonačelnika, odnosno načelnika opštine, ovo pitanje se uređuje na način da drugostepeni postupak vodi Odbor za žalbe koji osniva svaka jedinica lokalne samouprave.

V         OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Glavom I Zakona koja obuhvata čl. 1–8. uređuje se:

‒        predmet Zakona,

‒        način upotrebe gramatičkih izraza kojima se obezbjeđuje rodna ravnopravnost,

‒        cilj Zakona,

‒        da poslove u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi obavljaju gradski, odnosno opštinski službenici i namještenici,

‒        definicija službenika i namještenika,

‒        ko je poslodavac službenika i namještenika, te ko u ime poslodavca vrši njegova prava i dužnosti,

‒        supsidijarna primjena opštih propisa o radu, opšteg i posebnog kolektivnog ugovora na prava i dužnosti službenika i namještenika koja nisu uređena ovim zakonom, te da Posebni kolektivni ugovor zaključuju Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Sindikat uprave Republike Srpske i

‒        uloga sindikata i da ovlašćeni predstavnik sindikata ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj zbog zastupanja stavova sindikata.

Glavom II Zakona koja obuhvata čl. 9–11. uređuju se načela djelovanja službenika.

Glavom III Zakona koja obuhvata čl. 12–42. uređuju se prava i dužosti službenika. Utvrđuje se da su svi službenici jednaki u svojim pravima i dužnostima utvrđenim ovim zakonom. Takođe, utvrđuje se da službenik ima pravo na: stalno zaposlenje, platu, napredovanje u službi, stručno usavršavanje i osposobljavanje, uslove rada koji mu neće ugroziti život, informacije o planiranim radnim zadacima i utvrđenim ciljevima, zaštitu od uznemiravanja na radu, žalbu ili prigovor na odluke kojima se odlučuje o njegovim pravima i dužnostima, sindikalno organizovanje i štrajk i odmore i odsustva. Dalje, uređuje se mirovanje prava iz radnog odnosa službeniku za vrijeme obavljanja javne funkcije u državnom organu ili organizaciji, republičkom organu ili organizaciji, javnoj službi, sindikatu ili političkoj organizaciji. U dijelu u kojem se definišu dužnosti službenika, utvrđeno je da službenik, u okviru poslova svog radnog mjesta, postupa u skladu sa zakonom i kodeksom ponašanja, kao i da preduzima sve mjere i radnje koje omogućavaju pravnim i fizičkim licima da ostvare svoja zakonom i dugim propisom garantovana prava i interese. Takođe, službenik ja dužan da: izvršava naloge neposrednog rukovodioca, prihvati trajni ili privremeni premještaj, da kao tajnu čuva sve podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, poštuje radno vrijeme kod poslodavca, obavijesti neposrednog rukovodioca ako dođe do saznanja da je izvršena radnja korupcije.

Glavom IV Zakona koja obuhvata čl. 43–47. uređuju se razlozi za postojanje nespojivosti i sukoba interesa prilikom obavljanja poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Glavom V Zakona, koja obuhvata čl. 48. i 59. utvrđene su vrste radnih mjesta službenika.

Definisano je da se radna mjesta službenika dijele se na rukovodeća i izvršilačka radna mjesta, u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti, te da se utvrđuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koju donosi gradonačelnik, odnosno načelnik opštine. Utvrđeno je da su rukovodeća radna mjesta, u smislu ovog zakona, radna mjesta sekretara skupštine jedinice lokalne samouprave i radna mjesta načelnika odjeljenja ili službe gradske, odnosno opštinske uprave. Uređen je radno-pravni status sekretara skupšine jedinice lokalne samouprave, odnosno opšti i posebni uslovi za njegovo imenovanje, poslovi, mandat, razrješenje dužnosti, imenovanje vršioca dužnosti sekretara i sprovođenje postupka za njegovo imenovanje. Takođe, uređen je i radno-pravni status načelnika odjeljenja ili službe, gradske, odnosno opštinske uprave, odnosno opšti i posebni uslovi za imenovanje, poslovi, mandat, razrješenje i postupak imenovanja vršioca dužnosti. Utvrđeno je da su izvršilačka radna mjesta sva radna mjesta koja nisu rukovodeća, uključujući i radno mjesta šefa odsjeka, te su taksativno navedena.

Glavom VI Zakona koja obuhvata čl. 60–63. uređuje se trajanje radnog odnosa. Radni odnos se, po pravilu, zasniva na neodređeno vrijeme, dok se propisuju slučajevi u kojima je moguće zasnovati i radni odnos na određeno vrijeme. Takođe, utvrđuje se da je probni rad obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, njegovo trajanje, te izuzeci od obaveze obavljanja probnog rada.

 Glavom VII Zakona koja obuhvata čl. 64–87. uređuje se planiranje i postupak zapošljavanja. Zakon utvrđuje da se zapošljavanje u opštinsku, odnosno gradsku upravu može vršiti samo u skladu sa planom zapošljavanja koji donosi gradonačelnik, odnosno načelnik opštine u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o usvajanju budžeta jedinice lokalne samouprave, osim u slučaju potrebe prijema u radni odnos na određeno vrijeme i popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja plana zapošljavanja za tekuću godinu. Planom zapošljavanja utvrđuju se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za period za koji se plan donosi i planira prijem pripravnika odgovarajuće stručne spreme i struke. Takođe, uređen je i postupak i uslovi za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, te načini popunjavanja upražnjenih radnih mjesta. Rukovodeće radno mjesto popunjava se imenovanjem, nakon sprovedenog javnog konkursa. Upražnjeno radno mjesto popunjava se trajnim premještajem, sprovođenjem internog konkursa ili zasnivanjem radnog odnosa nakon sprovedenog javnog konkursa. Zakonom je detaljno uređen postupak sprovođenja internog i javnog konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

 Glavom VIII Zakona koja obuhvata čl. 88–91. uređuje se premještaj službenika zbog potrebe rada. Zakonom se utvrđuje da službenik, zbog potrebe rada može da bude trajno ili privremeno premješten na drugo odgovarajuće radno mjesto bez svoje saglasnosti, izuzeci, definicija odgovarajućeg radnog mjesta, razlozi za premještaj i vrijeme trajanja premještaja.

Glavom IX Zakona koja obuhvata čl. 92–93. uređuje se stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, posredstvom obuka, seminara, kurseva i drugih vidova edukacija na osnovu strategije obuke koju donosi Vlada Republike Srpske, način obezbjeđenja sredstava za stručno osposobljavanje i usavršavanje, te da Vlada imenuje Komisuju za obuku kao koordinaciono tijelo.

Glavom X Zakona koja obuhvata čl. 94–101. uređuje se radno-pravni status pripravnika, volontera i polaganje stručnog ispita.

Glavom XI Zakona koja obuhvata čl. 102–110. uređuje se ocjenjivanje službenika. Utvrđeno je da za službenika na izvršilačkom radnom mjestu ocjenu predlaže neposredni rukovodilac, dok sekretara skupštine ocjenjuje predsjednik skupštine, a načelnika odjeljenja ili službe ocjenjuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine. Takođe, definisani su cilj i mjerila za ocjenjivanje, period za koji se vrši ocjenjivanje, ocjene i postupak ocjenjivanja.

Glavom XII Zakona koja obuhvata čl. 111–113. uređuje se napredovanje u službi.

Glavom XIII Zakona koja obuhvata čl. 114–137. uređuje se odgovornost službenika. Zakonom je propisano da za povrede radnih dužnosti utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima, službenik može odgovarati disciplinski i materijalno. U okviru disciplinske odgovornosti utvrđene su lakše i teže povrede radnih dužnosti, disciplinske mjere za utvrđene povrede radnih dužnosti, pokretanje, vođenje i zastarjelost disciplinskog postupka, izricanje disciplinskih mjera, te evidencija disciplinskih mjera i njihovo brisanje iz evidencije kada se za to stvore zakonom propisani uslovi. Takođe, uređuju se i slučajevi obaveznog i fakultativnog udaljenja službenika sa rada, te njegova prava u slučaju donošenja odluke o udaljenju. Na kraju navedene glave uređuje se materijalna odgovornost službenika, te se propisuje da je službenik odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokovao gradskoj, odnosno opštinskoj upravi. Takođe, uređuje se postupak utvrđivanja materijalne odgovornosti, slučajevi u kojima se službenik oslobađa od odgovornosti za štetu, odgovornost gradske, odnosno opštinske uprave za štetu prouzrokovanu trećim licima i druga pitanja od značaja za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza proisteklih iz postupka utvrđivanja odgovornosti službenika.

Glavom XIV Zakona koja obuhvata čl. 138–139. utvrđuju se razlozi za prestanak radnog odnosa službenika, momenat prestanka radnog odnosa i rok za izjavljivanje žalbe drugostepenom organu protiv rješenja o prestanku radnog odnosa.

Glavom XV Zakona koja obuhvata čl. 140–146. utvrđuju se slučajevi u kojima službenik zaposlen na neodređeno vrijeme stiče status zaposlenog za čijim je radom prestala potreba, odnosno uređuju se slučajevi u kojima službenik gradske, odnosno opštinske uprave postaje neraspoređeni službenik. Takođe, uređuje se postupak utvrđivanja statusa neraspoređenog službenika, prava i dužnosti službenika koji je postao neraspoređen i za vrijeme trajanja neraspoređenosti, program zbrinjavanja viška službenika, te prava službenika koji su proglašeni viškom.

Glavom XVI Zakona koja obuhvata čl. 147–149. uređuje se postupak ostvarivanja zaštite prava službenika, te da se u navedenom postupku shodno primjenjuju pravila opšteg upravnog postupka, ako ovim ili posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Glavom XVII Zakona koja obuhvata čl. 150–154. uređuje se način rada i odlučivanja Odbora. Uređen je postupak javne konkurencije za izbor Odbora. Određeno je da članovi Odbora nemaju status službenika i namještenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, kao i da predsjednik i članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad, čija se visina utvrđuje odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave. Propisan je postupak i uslovi za imenovanje članova Odbora u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, te razlozi za prestanak mandata prije njegovog isteka.

Glavom XVIII Zakona koja obuhvata čl. 155–158. sadržane su posebne odredbe o namještenicima. Radna mjesta namještenika utvrđuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a popunjavanje upražnjenog radnog mjesta vrši se u skladu sa planom zapošljavanja, nakon sprovedenog javnog konkursa.

Glavom XIX Zakona koja obuhvata čl. 159–163. uređuje se upravljanje ljudskim resursima u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom je propisano da gradonačelnik, odnosno načelnik opštine imenuje najmanje jednog službenika iz reda službenika koji obavlja poslove upravljanja ljudskim resursima, koji učestvuje u pripremi i izradi opštih akata iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, daje inicijative za unapređenja, prati stanje u ovoj oblasti i obavlja druge poslove utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Takođe, definisani su poslovi upravljanja ljudskim resursima, vođenje i sadržaj registra zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, te utvrđena obaveza da se za sve zaposlene vodi personalni dosije i definisan njegov sadržaj.

Glavom XX Zakona koja obuhvata član 164. uređuje se nadzor nad primjenom ovog zakona.

 Glavom XXI Zakona koja obuhvata član 165. utvrđuju se kaznene odredbe za povrede Zakona.

Glavom XXII Zakona koja obuhvata čl. 166–173. uređuju se prelazne i završne odredbe, te je utvrđeno:

‒        da će Vlada u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasiti Uredbu o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa odredbama ovog zakona,

‒        da će Vlada u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uredbu o postupku i mjerilima za ocjenjivanje službenika u jedinicama lokalne samouprave,

‒        da će ministar u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o standardima obuke i stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave,

‒        da će ministar u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona usaglasiti sa odredbama ovog zakona:

 1. kodeks ponašanja službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
 2. pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i
 3. pravilnik o sadržaju i način vođenja registra zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave,

‒        da su organi jedinice lokalne samouprave dužni da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu i usaglase opšte akte jedinice lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona,

‒        da će se postupci odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih koji su početi do stupanja na snagu ovog zakona okončati primjenom propisa prema kojima su početi,

‒        da će Ministarstvo i Sindikat uprave Republike Srpske zaključiti Posebni kolektivni ugovor u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona i

‒        stupanje na snagu ovog zakona.


Izvor: Press služba Skupštine Republike Srpske, 19.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772