Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske, Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku

22.12.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 157. sjednici, u Banjaluci, Rješenje o odobrenju sredstava, u iznosu od 233.415,00 KM, za pomoć Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za nabavku pet inkubatora, pet monitora i jedne centralne jedinice za potrebe Odjela intezivne njege i terapije Klinike za dječije bolesti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za građenje objekta za potrebe ustanove socijalne zaštite Centra za specijalističke socijalne usluge "Za majku i dijete".

Ovom odlukom Vlada Republike Srpske daje saglasnost da se u Banjoj Luci na zemljištu u svojini Republike Srpske izgradi objekat za potrebe ustanove socijalne zaštite Centra za specijalističke socijalne usluge "Za majku i dijete" čija djelatnost je od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Pribavljanje dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole i izgradnju objekta iz ove odluke finansiraće Centar sredstvima prikupljenim putem humanitarnog projekta za izgradnju objekta za potrebe Centra, čiji pokrovitelj je predsjednik Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za priznavanje statusa i prava žrtava ratne torture, prava po osnovu utvrđenog statusa i način njihovog ostvarivanja, način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značaja za priznavanje statusa i prava po ovom zakonu.

Ovaj zakon isključuje bilo koji oblik diskriminacije i promoviše, odnosno obezbjeđuje principe ravnopravnosti polova, pravičnosti, socijalne osjetljivosti i solidarnosti, te ravnotežu između privatnog interesa i društvenih mogućnosti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju predložene su u cilju nastavka aktivnosti na ispunjavanju obaveza iz Akcionog plana BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, a radi harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca - FATF, a što bi doprinijelo i uklanjanju BiH sa FATF-ove "sive liste".

Ciljevi predloženih izmjena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju su proširenje obuhvata kod fizičkog prekograničnog prenosa na prenosive instrumente na donosioca, kao i sve druge gotovinske ekvivalente, koji se smatraju gotovinom u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kontrola radi otkrivanja, zaustavljanja i sprečavanja fizičkog prekograničnog prenosa instrumenata koji glase na donosioca, te svih drugih gotovinskih ekvivalenata, kao i primjena odgovarajućih sankcija za neprijavljivanje, odnosno nepotpuno prijavljivanje, da bi se bile djelotvorne, srazmjerne i preventivne.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske.

U okolnostima i budućim trendovima koji su karakteristični za domaće i inostrano finansijsko tržište, zadržavanjem postojeće regulative može se očekivati pad realnog prinosa na portfelj Rezervnog fonda, koji je u prethodne tri godine, u prosjeku, iznosio 5,69%.

Predloženi su novi oblici ulaganja imovine Rezervnog fonda, koji su i dalje usklađeni sa odnosnim ciljevima osnivanja Rezervnog fonda i koji bi trebalo da doprinesu razvoju domaćeg tržišta privlačenjem stranih investicija. Stvaranjem zakonskih preduslova, daje se mogućnost Rezervnom fondu da, kao domaći investitor, zajedno sa međunarodnim finansijskim organizacijama i multilateralnim razvojnim bankama učestvuje u investiranju u infrastrukturne projekte ili neke druge dugoročne projekte na domaćem tržištu.

U cilju kontrole rizika koncentracije ulaganja, redefinisana su ograničenja ulaganja Rezervnog fonda, da bi, i u narednom periodu, Društvo za upravljanje nastavilo da ostvaruje pozitivne rezultate i pruža podršku obaveznom penzijskom osiguranju.

Iako se dosadašnji model upravljanja Rezervnim fondom pokazao kao efikasan, s obzirom na protok prevena od donošenja Zakona, kao i na izvršene izmjene Zakona, u narednom periodu je potrebno revidirati model nadzora, kao i postupak donošenja strateških politika Rezervnog fonda, radi njihovog unapređenja, te usklađivanja sa korporativnom praksom, a što je bio i jedan od prijedloga predstavnika Udruženja penzionera Republike Srpske na javnoj raspravi o Nacrtu zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku.

Donošenje novog Zakona o radu, koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona.

Naime, Zakon o radu više ne poznaje pojam "većinski reprezentativni" sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su ovim zakonom, pored ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike Srpske, pa je u tom smislu neophodno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o radu.

Takođe, u novembru 2016. godine na snagu je stupio i novi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova, zbog čege je potrebno uskladiti odredbe Zakona o štrajku sa novim pravnim institutima propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova.

Predlagač je utvrdio da je ovaj zakon od interesa za javnost jer spada u propise kojima se uređuje organizovanje i djelovanje sindikata i udruženja poslodavaca. Prednacrt Zakona je bio objavljen na internet stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. U pripremi i izradi ovog zakona, između ostalih, kao članovi radne grupe, učestvovali su i predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata, čime su obezbijeđene konsultacije sa zainteresovanim licima s obzirom na to da oni zastupaju interese i predstavljaju poslodavce i radnike.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o uslovima za osnivanje i rad predstavništava Republike Srpske u inostranstvu.

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se pojedina pitanja koja se odnose na rad predstavništava Republike Srpske u inostranstvu urede tako da se omogući funkcionalnije obavljanje poslova predstavništava van njihovog sjedišta, a to bi doprinijelo kvalitetnijem i efikasnijem obavljanju poslova za potrebe Republike Srpske.

Stoga, predloženim rješenjem će se omogućiti da se u slučajevima društveno-ekonomske opravdanosti otvori kancelarija predstavništva u državi njegovog sjedišta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o provođenju dogovorenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH od 17. avgusta 2016. godine.

Vlada Republike Srpske poziva Savjet ministara da preduzme aktivnosti na izradi Prijedloga odluke o utvrđivanju članova stalnih delegacija BiH u zajedničkim tijelima BiH i EU, u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, vodeći računa o ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti u BiH u oblastima koje su predmet razmatranja zajedničkih tijela, kao i o potrebi osiguranja odgovarajuće funkcionalne povezanosti između tijela unutrašnjeg sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, s jedne, te djelovanja i zastupanja usaglašenog "jednog glasa" u ime BiH u okviru zajedničkih tijela BiH i EU, s druge strane.

Vlada ponovo zahtijeva od privremenog DIPAK-a da, u saradnji sa imenovanim članovima Privremenog IPA 2 odbora, obezbijedi punu primjenu dogovorenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH od 17. avgusta 2016. godine u procesu pripreme, programiranja, provođenja i izvještavanja o provođenju projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije.

Vlada je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku informiše Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara i Direkciju za evropske integracije BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi privremene odgode naplate poreskih obaveza Rukometnom klubu "Borac M:TEL" iz Banje Luke.

Zaključkom Vlade ovlašćuje se ministar finansija da donese rješenje kojim se Rukometnom klubu "Borac M:TEL" iz Banje Luke odobrava privremena odgoda naplate poreskih obaveza bez obezbjeđenja poreskog duga, na period do 31.12.2018. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog programa rada JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" za 2018. godinu i Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog finansijskog plana- budžeta JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" za 2018. godinu.

 Vlada Republike Srpske donijela je Plan obrazovanja odraslih za 2018. godinu kojim se utvrđuju prioritetne oblasti obrazovanja odraslih, infrastrukturne djelatnosti potrebne za izvođenje obrazovanja odraslih, određuje raspoređivanje programa obrazovanja odraslih na jedinice lokalne samouprave, okvirni obim sredstava za realizaciju plana, određuju nadležna ministarstva za sprovođenje Plana obrazovanja odraslih, određuju programi i dinamika njihovog ostvarivanja.

Prioritetne oblasti u obrazovanju odraslih za 2018. godinu su: osposobljavanje, srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikacija i dokvalifikacija i edukacija i osposobljavanje kadrova za obrazovni rad sa odraslima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog statističkog programa Republike Srpske za period 2018-2021. godina koji će biti dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.

U Statističkom programu date su strateške smjernice i prioriteti razvoja zvanične statistike, kao i aktivnosti, odnosno istraživanja po statističkim oblastima i nosiocima statističke aktivnosti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Plana poslovanja Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2018. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglanosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Planove utroška sredstava:

-Tekući grantovi Karitasu u Republici Srpskoj, za period 01. 01 – 31.12. 2017. godine, u iznosu od 30.000,00 KM,

-Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa, za period 01. 11 – 31. decembar 2017. godine, u iznosu od 22.289,54 KM,

-Tekući grantovi dobrotvornim društvima "Merhamet" u Republici Srpskoj, za period 01.01-31.12.2017. godine, u iznosu od 78.000,00 KM,

- Tekući grant humanitarnom društvu "Kolo srpskih sestara", za period 01.01-31.12.2017. godina, u iznosu od 42.000,00 KM,

-Tekući grant za rad Udruženja "Dvanaest beba" Prijedor, za period 01.01-31.12.2017. godina, u iznosu od 20.000,00 KM.

-Tekući grantovi za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata, za period 01.01-31.12.2017. godina, u iznosu od 78.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 21.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772