Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: član 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Odluka o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu, nisu u saglasnosti sa Ustavom RS

22.12.2017.


20. decembra 2017. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i dvadeset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je, u skladu sa Ustavom utvrđenim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih, donio odluku broj U-72/16 kojom je utvrdio da član 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, u dijelu u kojem je poslije člana 63. dodat član 63v. i Odluka o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII).

O razlozima za ovakvu odluku Ustavni sud je naveo da je normiranjem iz osporene odredbe navedenog Zakona došlo do povrede garancija iz članova 62. i 69. Ustava. Naime, po ocjeni Suda, pitanja koja se odnose na predmetnu naknadu, a koja ima karakter javnog prihoda, ne mogu biti u nadležnosti Vlade Republike Srpske, jer se ne radi o materiji izvršavanja zakona, već su to temeljna pitanja od kojih zavisi visina ove naknade i stoga moraju biti regulisana od strane zakonodavca. Zbog toga je Ustavni sud ocijenio da je osporenim propisivanjem, kojim se Vladi daje ovlašćenje da svojim propisom utvrđuje koeficijent naknade za ponovno iskorišćavanje i reciklažu ambalaže, došlo do povrede principa podjele vlasti iz člana 69. Ustava. Ustavni sud je takođe konstatovao, shodno ovakvom utvrđenju, da ni osporene Odluke Vlade o koeficijentima za obračun predmetne naknade nisu u saglasnosti sa članom 69. Ustava Republike Srpske.

Nadalje, odlukom u predmetu broj U-104/16 Ustavni sud je utvrdio da odredbe članova 4. stav 2, 5. st. 2. i 3. i člana 6. Uputstva o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, kojeg je donio ministar uprave i lokalne samouprave, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) i Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 31/2014, 33/2014 - ispr. i 116/2016). Osporavanim odredbama, naime, određeni su uslovi i način ostvarivanja naknade za troškove prevoza zaposlenih u organima uprave na način koji je u suprotnosti sa relevantnim odredbama pomenutih Zakona, čime je donosilac Uputstva izašao iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja. Zbog toga su iste odredbe, prema ocjeni Ustavnog suda, u nesaglasnosti sa ustavnom odredbom prema kojoj propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Iz istih razloga Ustavni sud je donio i odluku broj U-108/16 kojom je utvrđeno da tačke 6. i 8. Uputstva o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenih u ustanovama obrazovanja i kulture Republike Srpske, kojeg je donio ministar prosvjete i kulture, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o radu i Zakonom o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture.

Ustavni sud je takođe donio odluke i u predmetima broj U-93/16, U-97/16, U-101/16, U-121/16, U-122/16, U-124/16 i U-1/17 kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporavanih zakona i podzakonskih normativnih akata. Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o uređenju prostora i građenju, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, kao niti neustavnost i nezakonitost pojedinih podzakonskih opštih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 20.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772