Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Veći broj prijedloga zakona upućen na usaglašavanje Kolegiju Doma

22.11.2023.


Na 13. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je zahtjev da se Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, razmatra po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i zahtjev da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač poslanik Nihad Omerović, razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom nije usvojio, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Milorad Kojić. Dom je prethodno usvojio zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmata po hitnom postupku.

Predstavnički dom po hitnom postupku nije usvojio Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Milorad Kojić. Prethodno je usvojen zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš. Dom je prethodno usvojio zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom usvojio je Rezoluciju o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Jasmin Imamović, Rejhana Dervišević, Saša Magazinović, Albin Muslić i Ermina Salkičević-Dizdarević. (tekst usvojene Rezolucije možete pročitati ovdje)

Usvojena je poslanička inicijativa Nihada Omerovića kojom se od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine traži da, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem i Nadzornim tijelom za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, u roku od 30 dana od dana usvajanja inicijative dostavi Predstavničkom domu PSBiH detaljnu analizu provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Usvojena je i poslanička inicijativa Nihada Omerovića i Safeta Keše kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da putem Ministarstva finansija i trezora BiH izdvoji sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za medicinsku pomoć stanovništvu Gaze, s posebnim akcentom na djecu Gaze.

Dom je usvojio i poslaničku inicijativu Šemsudina Dedića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku usvoji i dostavi Nacrt Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu Predsjedništvu BiH, koje će podnijeti Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH PSBiH na usvajanje.

Predstavnički dom usvojio je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojeno je Zbirno mišljenje o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu. Uz Zbirno mišljenje (prilog možete pročitati ovdje) usvojeni su i sljedeći zaključci:

 1. Predstavnički dom prihvata 72 izvještaja finansijske revizije institucija BiH za 2022. godinu, od kojih:

a) 61 izvještaj finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim “pozitivnim mišljenjem” i ““pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje” (po osnovu mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i po osnovu mišljenja revizora o usklađenosti) – (Prilog 1. Zbirnog mišljenja možete pročitati ovdje);

b) 11 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim “mišljenjem sa rezervom sa skretanjem pažnje” (po osnovu mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i po osnovu mišljenja revizora o usklađenosti) – (Prilog 2. Zbirnog mišljenja možete pročitati ovdje);

 1. Predstavnički dom obavezuje rukovodstvo 40 institucija BiH, čije je finansijsko poslovanje u 2022. godini ocijenjeno revizorskim “pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje” (obuhvatajući skretanja pažnje uz pozitivna mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i/ili uz pozitivna mišljenja revizora o usklađenosti), na preduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle daljnje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u “pozitivnom mišljenju”, a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije eventualno ne preraste u buduće kvalifikacije u narednom izvještaju revizije.
 2. Predstavnički dom usvaja predložene zaključke Komisije za 11 institucija BiH, sadržane u pojedinačnim komisijskim mišljenjima za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2022. godinu bili predmet detaljne komisijske analize.
 3. Predstavnički dom PSBiH traži od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Granične policije BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Pravobranilaštva BiH, Službe za zajedničke poslove institucija BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ureda za veterinarstvo BiH i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju daljem jačanju svog sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja.
 4. Predstavnički dom zadužuje Ministarstvo finansija i trezora BiH da u Instrukciji sa uputstvima za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta, počevši od budžeta za 2025. godinu (Instrukcija broj 2) traži od institucija BiH, koje su po Izvještaju o finansijskoj reviziji institucija BiH za prethodnu godinu za koju je okončana revizija dobile “negativno mišljenje”, “mišljenje s rezervom”, “mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje”, te “pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje”, da u budžetskom zahtjevu detaljno analitički prikažu i obrazlože budžetske stavke koje su povezane sa nedostacima ili nepravilnostima koje su bile osnov za mišljenje Ureda za reviziju institucija BiH u prethodnoj godini. Također, Predstavnički dom zadužuje Ured za reviziju institucija BiH da prije roka definiranog za dostavljanja Instrukcije broj 2 institucijama BiH dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH spisak institucija BiH koje u budžetskom zahtjevu treba detaljno analitički da prikažu i obrazlože stavke na koje će se obaveza iz prethodnog navedenog zaključka odnositi.
 5. Predstavnički dom zadužuje Vijeće ministara BiH da u najkraćem roku izradi smjernice kojim bi se trajanje, sadržaj i uslovi za sklapanje ugovora o djelu u institucijama BiH detaljno definirali.

Usvojen je i Izvještaj - praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama Bosne i Hercegovine”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Povodom izvještaja GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim za provođenje odredaba Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuka Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, Predstavnički dom usvojio je sljedeće zaključke:

 • Predstavnički dom PSBiH sa zabrinutošću je primio k znanju GREVIO Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim u cilju provođenja odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope.
 • Predstavnički dom PSBiH poziva parlamente entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona da razmotre predmetni Izvještaj i, u skladu sa preporukama, preduzmu tražene zakonodavne mjere.
 • Predstavnički dom PSBiH poziva Vijeće ministara BiH i sve druge organe izvršne vlasti u BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, pokrenu zakonodavne inicijative i preduzmu druge mjere u cilju ispunjenja preporuka iz GREVIO Izvještaja i Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope.
 • Predstavnički dom PSBiH poziva Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa resornim institucijama na entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko distrikta BiH, izradi Plan mjera za provedbu preporuka GREVIO komiteta i Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, prati provođenje i redovno izvještava PSBiH.

Predstavnički dom razriješio je, nakon podnesene ostavke, Zorana Petrovića članstva u Nezavisnoj komisiji za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom razriješio je, nakon podnesene ostavke, Darka Radića s pozicije člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Projekat gradskog prijevoza u Sarajevu – B (FI N° 94.965 – SERAPIS 2019-0820) (EFSD + Specijalno investiciono područje 1),
 • Ugovora o grantu (Projekat Vodovod Visoko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Predstavnički dom nije usvojio prijedlog zaključaka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o davanju saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu i davanju saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, koji glase:

 • Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da Sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, koji je parafiran u okviru Berlinskog procesa 3. novembra 2022. godine, hitno dostavi Predsjedništvu BiH radi dalje procedure u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora;
 • Predstavnički dom PSBiH poziva Predsjedništvo BiH da Sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, koji je parafiran u okviru Berlinskog procesa 3. novembra 2022. godine, u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, hitno dostavi Predstavničkom domu PSBiH radi davanja saglasnosti za raticiranje.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 20.11.2023.

Naslov: Redakcija