Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

22.09.2023.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prihvatila Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030), koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja.

Kako je navedeno u pregledu ovog dokumenta, Strategija zapošljavanja je ambiciozna i akcijski orijentisana platforma koja postavlja glavne reforme i mjere koje će se provoditi u Federaciji u području zapošljavanja u periodu 2023- 2030. godina.

Tim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je važnost ovog dokumenta za Federaciju BiH.

- Zašto nam je važna Strategija zapošljavanja? Zato što je ova strategija ključni, temeljni dokument na kojem će se temeljiti programi i politike zapošljavanja u Federaciji za sljedećih sedam godina.

Kroz ovu strategiju nastojat ćemo ispuniti četiri uža strateška cilja kojima je krajnji ishod povećanje lične zapošljivosti. Putem dodatne profesionalne edukacije i prekvalifikacije nastojat ćemo uskladiti znanja i potrebne vještine sa zahtjevima tržišta rada kako bi svi imali priliku tražiti posao ovdje, a ne preko granice, čak i kad su obrazovanjem ospsobljeni za jedan posao, a na tržištu izražene potrebe za drugim zanimanjima.

Brzim programima prekvalifikacije predviđenim kroz programe i mjere aktivnih politika zapošljavanja nastojat ćemo prevazići taj jaz između ponude i potražnje na tržištu rada.

Jedan od važnih ciljeva ove strategije je i omogućiti uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada.

Ovdje je jako važno spomenuti da smo mi već, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada pokrenuli aktivnosti na provođenju Garancije za mlade, novog modela zapošljavanja za tzv. NEET generaciju - mlade do 30 godina koji nemaju zaposlenje, a i nisu više u sistemu obrazovanja. Sa UN WOMEN radimo na realizaciji preporuka Osnovne studije za ekonomiju brige koja prepoznaje visoku neaktivnost žena na tržištu rada i to zbog obaveza koje spadaju u kategoriju poslova brige, odnosno neplaćenih poslova u porodici i domaćinstvu.

Ova strategija upravo nam daje polazište za provođenje programa aktivnih mjera zapošljavanja tih kategorija u društvu i to putem programa i politika koje ćemo zasnivati na Strategiji. To će doprinijeti većoj zapošljivosti i ujedno smanjenju siromaštva, odlaska mladih i, nadamo se, dugoročno oporavku društva – izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Proces pripreme Strategije zapošljavanja odvijao se kroz horizontalnu i vertikalnu koordinaciju nadležnih institucija u sferi politike zapošljavanja. Horizontalna koordinacija i usklađivanje se odnosi na koordinaciju odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje Strategije zapošljavanja sa Strategijom razvoja Federacije BiH (2021-2027) i sektorskih strategija na istom nivou upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.

Također, Strategija zapošljavanja je izrađena i u skladu s glavnim međunarodnim dokumentima koji su relevantni za Federaciju u području politike zapošljavanja. Izrada Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030) predviđena je i Programom rada Vlade FBiH s ciljem unaprjeđenja oblasti zapošljavanja u Federaciji. Kako je obrazloženo, dokument se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu govori se o situaciji na tržištu rada u FBiH, u drugom dijelu se razrađuju utvrđene opcije politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, a u trećem dijelu govori se o operativnim aspektima koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja.

Opći cilj dokumenta je promovirati mogućnost dostojanstvenog rada za sve koji žive u FBiH. Vizija u osnovi ovog cilja je inkluzivno tržište Federacije BiH koje svima daje priliku da realizuju svoj potencijal i povećaju životni standard. Na sjednici utvrđen je i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030).

Odobreno skoro četiri miliona KM za uvezivanje staža radnika rudnika

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EPBiH. Ovom odlukom za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 101 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje odobrava se ukupno 3.963.355,79 KM.

Od ukupnog iznosa Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobrava se iznos od 1.005.265,83 KM za 32 radnika, rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 989.611,72 KM za 27 radnika, Breza d.o.o. Breza 427.081,45 KM za osam radnika, te Zenica d.o.o. Zenica 1.541.396,79 KM za 34 radnika. Ova sredstva isplatit će se iz sredstava zavisnih društava-rudnika uglja u Koncernu EPBiH.

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva - rudnici uglja u Koncernu EPBiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH zaduženi su za realizaciju ove odluke.

Kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju donošenje i realizacija ove odluke potrebna je kako bi se omogućio nastavak procesa restrukturiranja zavisnih društava rudnika uglja.

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i u skraćenom postupku uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Obrazloženo je da je cilj predloženih izmjena i dopune ovog zakona otklanjanje prepreka u povedbi odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava i omogućavanje privrednim društvima da u roku od dodatne četiri godine, odnosno do 31.12.2027. godine, izvrše sve aktivnosti koje se odnose na primjenu ovog zakona. Također cilj je i da se drugim privrednim društvima koja posluju sa poteškoćama omogući da u roku do 30.6.2026. godine mogu podnijeti zahtjeve za odobravanje postupka finansijske konsolidacije.

Predloženom dopunom definira se da se u ovaj zakon uključe i privredna društva čija je osnovna djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina. Ovom dopunom realizirale bi se aktivnosti u skladu sa zaključcima Vlade FBiH od 12. januara i 11. maja ove godine. Kako je obrazloženo, zaključci su doneseni usvajanjem Izvještaja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u FBiH za 2021. godinu - Rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.

Predložene izmjene Zakona odnose se na rokove. Njima se precizira da finansijska konsolidacija društva sa većinskim učešćem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2021. godine, umjesto sadašnjeg roka do 31.12.2019. godine. Nadalje, predloženo je da zahtjev za finansijsku konsolidaciju odgovorno lice u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala, može podnijeti do 30.6.2026. godine, umjesto 31.12.2022. godine kako je to predviđeno sadašnjim Zakonom.

Također, Prijedlog zakona obuhvata i izmjenu da postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2027. godine, umjesto sadašnjeg roka do 31.12.2023. godine. Definirano je i da postupak finansijske konsolidacije društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100 posto učešćem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2021. godine umjesto do 31.12.2019. godine.

Usvojen Program utroška sredstava: Za projekte razvoja, poduzetništva i obrta 200.000 KM iz Budžeta FBiH

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - udruženjima građana, Obrtničkoj komori FBiH, komorama kantona i obrazovnim institucijama, utvrđenog ovom ministarstvu Federalnim budžetom za 2023. godinu.

Za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 320.000 KM, od čega je 200.000 KM iz Budžeta FBiH, a 120.000 su donatorska sredstva. Ova sredstva isplatit će se korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva po projektima.

Za provedbu projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” čija ukupna vrijednost iznosi 270.000 KM raspodjeljuje se 150.000 KM iz Budžeta FBiH, a dodatnih 120.000 KM donatorskih sredstava osigurano je na osnovu sporazuma između Federalnog ministarstva i UNDP-a. Svrha ovog projekta je poticanje uspostavljanja novih i osnaživanje postojećih usluga poslovne podrške usmjerene prvenstveno na start-up kompanije i mlade poduzetnike u oblasti digitalizacije poslovnih procesa, razvoja poslovanja, unapređenja konkurentnosti i uvođenja inovativnih poslovnih modela.

Korisnici će biti poduzetničke potporne institucije sa područja Federacije BiH koje imaju minimalno jednog stalno zaposlenog i registrirane su najkasnije do 31.12.2020. godine. To su poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije, udruženja poduzetnika i obrtnika, te komore. Sredstva će biti dodijeljena putem javnog konkursa, čiji rezultati će biti objavljeni u Službenim novinama BiH i na web stranici Ministarstva. Sredstva će biti dodijeljena u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Obrazloženo je da je razlog donošenja ove odluke poticanje udruženja poduzetnika i obrtnika, komora i poduzetničkih potpornih institucija na uspostavu novih ili osnaživanje postojećih linija poslovne podrške usmjerene ka malim i srednjim preduzećima (MSP), sa posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike. Iz Ministarstva su precizirali da ovaj projekt istovremeno stimulira izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi.

Drugi projekt na koji se odnosi Program utroška sredstava koji je usvojen Odlukom Vlade je “Podrška organizaciji sajmova”, za čiju realizaciju se iz ovogodišnjeg federalnog budžeta raspodjeljuju sredstva u iznosu od 50.000 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 21.09.2023.

Naslov: Redakcija