Zastava Srbije

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE RS: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju


 

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske dr Dane Malešević, nakon niza sastanaka sa predstavnicima akademske zajednice, donio je odluku da uputi u hitnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.

Ministarstvo prosvjete i kulture navedeno zakonsko rješenje uputiće Vladi Republike Srpske, s ciljem daljeg upućivanja u zakonodavnu proceduru, po hitnom postupku.

S obzirom da dva javna univerziteta nisu postigla konsenzus o najbitnijim pitanjima iz oblasti visokog obrazovanja, koja treba da budu uređena novim zakonom, kako na svojim organizacionim jedinicama, tako i međusobno te zbog ljetne pauze u radu Narodne skupštine Republike Srpske, ministar Malešević je procijenio da je, s ciljem zaštite interesa studenata, jedino moguće rješenje u ovom momentu usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju sadržani su u neophodnosti produženja važenja određenih odredbi Zakona o visokom obrazovanju, kako bi se moglo nesmetano i na vrijeme započeti odvijanje nastave u akademskoj 2016/2017. godini.

Izmjenama ovog zakona studentima, koji su upisali diplomski i postdiplomski studij po odredbama Zakona o univerzitetu, produžava se mogućnost studiranja za još dvije akademske godine po nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme kada su se upisivali na diplomski i postdiplomski studij.

Imajući u vidu da značajan broj studenata, oko 4000 na oba javna univerziteta, neće uspjeti ispuniti sve obaveze po starim nastavnim planovima i programima i okončati diplomski i postdiplomski studij do kraja akademske 2015/2016. godine, kako je propisano odredbom člana 148. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, ovo smatramo najboljim rješenjem. U suprotnom, ovi studenti bi, u skladu sa odredbama važećeg zakona, morali nastaviti školovanje po novom sistemu, a to bi još više produžilo završetak njihovih studija.

Pored toga, studentima koji studiraju prema odredbama ovog zakona, odnosno u skladu sa bolonjskim principima, daje se mogućnost upisa u akademsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova, koji se prenose ili najviše dva predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti, jer je odredbom važećeg zakona propisano da ovo pravo student ostvaruje za upis u akademskoj 2015/2016. godini.

Izmjena ove odredbe je neophodna jer, prema podacima sa visokoškolskih ustanova, manje od 10 odsto studenata uspije da ostvari 60 ECTS bodova u upisnoj godini pa bi, ukoliko ova odredba ne bi bila izmijenjena, samo neznatan broj studenata uspio upisati narednu godinu studija.

Takođe, ovim zakonom produžava se rok licima koja su stekla ili će steći naučni stepen magistra nauka, prema Zakonu o univerzitetu, da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2017/2018. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu, te im je produžen i rok do kog mogu steći naučni stepen doktora nauka za jednu godinu, odnosno sa 30. septembra 2019. godine na 30. septembar 2020. godine.

Razlog za produženje ovog roka sadržan je u činjenici da je ovim izmjenama produžen rok za završetak postdiplomskih studija, te se tim licima mora dati mogućnost da prijave i brane doktorsku tezu, zbog toga što se na većini fakulteta na dva javna univerziteta, ne izvode studijski programi trećeg ciklusa.

Treba naglasiti da su navedene zakonske izmjene samo prelazno rješenje i da se istovremeno nastavlja sa radom na izradi novog Zakona o visokom obrazovanju u očekivano mirnijoj atmosferi i s krajnjim ciljem da cjelokupna akademska zajednica bude zadovoljna novim zakonskim rješenjem.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture, 21.09.2016.