Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 68. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BIH: Vijeće ministara BiH donijelo je odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine i o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu


  • ODRŽANA 68. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BIH: Vijeće ministara BiH donijelo je odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine i o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima kojim će Vijeću ministara biti omogućeno da, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenuje dva neovisna eksperta u sastav Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Zadatak neovisnih eksperata u Stručnom vijeću Agencije bit će zastupati interese Bosne i Hercegovine, pravodobno ukazati na obveze Vijeća ministara i dati stručni doprinos u pripremi konstruktivnih prijedloga za Vijeće ministara BiH.

Prema utvrđenim izmjenama Zakona, Stručno vijeće Agencije činit će dva kandidata Vijeća ministara, po dva kandidata iz svakog entiteta i jedan kandidat iz Brčko Distrikta BiH.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da Prijedlog zakona dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

 

  • Vijeće ministara BiH donijelo je odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine i o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Visina osnovnice za obračun plaća utvrđena je u iznosu 475,69 KM, a regres u iznosu 300,00 KM, što znači da ostaju na razini iz 2016. godine, sukladno Politici Vijeća ministara BiH o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade uposlenika u institucijama BiH.

 

  • Vijeće ministara BiH usvojilo je Dopunu informacije Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o pojavi bolesti kvrgava koža u regionu te je zadužilo Ured za veterinarstvo BiH da o najnovijoj situaciji glede širenja ove bolesti obavijesti nadležna entitetska i kantonalna tijela, Graničnu policiju BiH, Upravu za neizravno oporezivanje BiH i sve druge relevantne institucije u državi

Zadužen je Ured za veterinarstvo da  sa  švedskom razvojnom agencijom SIDA potpiše sporazum o nabavi cjepiva za eventualne potrebe žurnog cijepljenja životinja.

Po prijemu informacije, 21.7.2016. godine, da je na području općine Plav u Crnoj Gori potvrđena bolest kvrgave kože, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je, putem Ureda za veterinarstvo BiH, dopunilo Naputak o zabrani uvoza određenih pošiljki u BiH radi sprječavanja unošenja bolesti kvrgave kože. Trenutačno se zabrana uvoza odnosi na područja Srbije, Crne Gore, Bugarske, Albanije, Makedonije, Turske, Kazahstana, Rusije, Armenije i Izraela.

Ured za veterinarstvo je o širenju bolesti obavijestio nadležna tijela entiteta i veterinarsku inspekciju, a pripremljen je i dopis za farmere i informativni letak o potrebi provođenja pojačanih biosigurnosnih mjera na farmama koji je upućen nadležnim organima i objavljen na web stranici Ureda.

U cilju pojačane pripravnosti u slučaju pojave bolesti, Ministarstvo je u kolovozu ove godine putem Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) osiguralo trening u Beču za predstavnike dvaju laboratorija, a krajem srpnja dopremljeni su materijali za provođenje dijagnostike bolesti.

Budući da je bolest kvrgave kože egzotična bolest s bivše liste A Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), u slučaju njezinog utvrđivanja pokreću se procedure iz kriznog plana koji predviđa formiranje Zajedničkog centra za kontrolu bolesti.

Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH zaduženo je od Granične policije i Uprave za neizravno oporezivanje zatraži informaciju o poduzetim mjerama iz njihove nadležnosti, odnosno o realizaciji zaključaka Vijeća ministara sa 62. sjednice na kojoj je prvobitno razmatrana ova problematika.

 

  • Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o stanju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH  za razdoblje 2013-2015. godina te je preporučilo institucijama nadležnim za poljoprivredu da kreiranje agrarnih politika, posebice u sektoru mljekarstva, prilagode uvjetima sve jače tržišne konkurencije

U informaciji se navodi da domaća proizvodnja u promatranom trogodišnjem razdoblju zadržava stabilnost proizvodnje svježeg mlijeka, odnosno bilježi manji porast. Otkup mlijeka je povećan, a mljekarska industrija sve više radi na diverzifikaciji proizvoda i uvođenju u proizvodnju proizvoda visoke tržišne vrijednosti.

Ukupna proizvodnja sirovog mlijeka bilježi neznatno povećanje od oko jedan posto na godišnjoj razini, odnosno sa 689 milijuna litara u 2013. godini povećana je na 697,3 milijuna litara u 2015. godini.

Proizvodnja sirovog kravljeg mlijeka kao najznačajnije sirovine za mljekarsku industriju je stabilna, s rastom od jedan posto u trogodišnjem razdoblju te je u 2015. godini iznosila 674 milijuna litara. Proizvodnja sirovog ovčjeg mlijeka varira, ali se kreće u prosjeku oko 16 milijuna litara, a proizvodnja sirovog kozjeg mlijeka povećana je za 9,5 posto i u 2015. godini je iznosila 7,7 milijuna litara.

Brojno stanje krava i steonih junica nije značajno promijenjeno u promatranom trogodišnjem razdoblju i kreće se u prosjeku oko 290 do 293 tisuće grla.

U posljednjih nekoliko godina smanjen je ukupan broj proizvođača mlijeka i u 2014/2015. godini ih je bilo registrirano 12.553, ali je povećan broj proizvođača mlijeka s više od pet krava.

U trogodišnjem razdoblju je za 16 posto povećan otkup mlijeka i u 2015. godini je iznosio 234 milijuna litara. Otkupna cijena mlijeka u 2015. godini iznosila je 0,54 KM po litru i manja je za 6,9 posto u odnosu na cijene iz 2013. i 2014. godine.

Proizvodnja UHT konzumnog mlijeka smanjena je za dva posto i u 2015. godini iznosila je 119 milijuna litara, a za 23 posto je povećana proizvodnja vrhnja, milerama, jogurta i ostalih fermentiranih proizvoda.

Ukupna vanjskotrgovinska razmjena mlijeka i mliječnih proizvoda u 2015. godini iznosila je 189 milijuna KM, od čega je udio uvoza iznosio 68 posto, a izvoza 32 posto.

 

  • Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, usvojilo je Informaciju o realizaciji prioriteta iz Izvješća za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu i Akcijskog plana - Dio A - o uvođenju strožijih kazni u oblasti sprječavanja i borbe protiv korupcije kako bi se postigao jači učinak odvraćanja  

Vijeće ministara smatra da su važeće kaznene odredbe  propisane u kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini za koruptivna kaznena djela adekvatne za postizanje učinkovitosti kažnjavanja, a da se kaznena politika pokazala blagom i neadekvatnom.

Informaciju o realizaciji aktivnosti po  prioritetima iz Izvješća za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu Ministarstvo pravde BiH dostavit će Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, vladama entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, ministarstvima pravde entiteta i Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara poziva Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine da Informaciju učini dostupnom rukovoditeljima svih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini radi realizacije Strateškog programa 3.11. „Unaprjeđenje kaznene politike za korupcijska kaznena djela u cilju proaktivnog odvraćanja od koruptivnih aktivnosti“ iz Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Također, Vijeće ministara poziva Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine da putem Centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine i Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, kao i rukovoditeljima pravosudnih institucija pristupi realizaciji strateške aktivnosti 3.11.2. „Na temelju analize definirati prijedloge za učinkovitije odvraćanje od koruptivnih djela ujednačavanjem kaznene politike i strožijem kažnjavanju kod koruptivnih kaznenih djela“ iz Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Zaduženo je Ministarstvo pravde da Informaciju dostavi Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije glede realizacije aktivnosti 3.11.1. „Izraditi analizu kaznenog zakonodavstva u pogledu visine kazni za koruptivna djela, te praksu njihovog izricanja u smislu učinkovitog odvraćanja od koruptivnih radnji“ iz Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Ministarstvo pravde će na temelju podataka iz Informacije za ovu oblast sačiniti naredno Izvješće za Bosnu i Hercegovinu.

U Izvješću Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu navodi se da je

Bosna i Hercegovina  ostvarila određenu razinu pripremljenosti u borbi protiv korupcije te da je postignut određeni napredak. Medutim, pravni i institucionalni okvir i dalje je slab i neadekvatan. Nedostatak provedbe zakona negativno utječe na građane i institucije.

 

  • Vijeće ministara razmotrilo je i usvojilo Informaciju o dodatnom projektu u oblasti javne uprave u okviru državnog programa IPA 2016 za Bosnu i Hercegovinu i projektni prijedlog Potpora reformi upravljanja javnim sektorom u Bosni i Hercegovini kao sastavni dio državnog programa IPA 2016. za Bosnu i Hercegovinu

Direkcija za europske integracije će u sklopu cjelokupnog revidiranog godišnjeg paketa IPA 2016. za Bosnu i Hercegovinu dostaviti Europskoj komisiji i novi projektni prijedlog Potpora reformi upravljanja javnim sektorom u Bosni i Hercegovini, zajedno s dobivenim pismima potpore.

 

  • Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o načinu rješavanja oblasti zaštite prehrambenih proizvoda oznakama originalnosti, geografskog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane u BiH, u cilju osiguranja funkcionalnosti sustava

 

Oblast zaštite prehrambenih proizvoda oznakama originalnosti, geografskog podrijetla i tradicionalnog ugleda hrane predmet je preporuka Europske komisije da institucije BiH usklade propise s Uredbom EU 1151/2012.

BiH može vrlo uspješno konkurirati raznovrsnom ponudom domaćih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih specijaliteta, ali zbog administrativne nedorečenosti do sada nije bila  u mogućnosti krenuti u zaštitu svojih prehrambenih proizvoda, prije svega u BiH, a poslije i na razini EU, kako je to propisano i omogućeno legislativom Europske unije.

Agencija za sigurnost hrane BiH  ažurirat će odluke: o visini naknade za postupak registracije oznake originalnosti i oznake geografskog podrijetla hrane i davanju ovlasti pravnim osobama za oblast oznake originalnosti i oznake geografskog podrijetla prehrambenih proizvoda, te će ih po žurnoj proceduri dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Također, Agencija za sigurnost hrane BiH će po žurnoj proceduri pripremiti i dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje izmjene i dopune Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog podrijetla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane.

 

  • Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o stanju u oblasti sigurnosti hrane u BiH za 2015. godinu

Agencija za sigurnost hrane BiH će i u 2016. godini nastaviti surađivati s nadležnim organima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i kantona te laboratorijima za kontrolu hrane u BiH iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora glede prikupljanja i obrade podataka o laboratorijskim analizama hrane u BiH, epidemioloških podataka o oboljenjima čiji je put prijenosa hrana, te podataka o prijavljenim slučajevima zoonoza.

Nadležni inspekcijski organi BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i kantona će prilikom izrade kontrolnih planova i planiranja službenih kontrola koristiti podatke dostavljene u Izvješću o rezultatima laboratorijskih analiza hrane, oboljenjima čiji je put prijenosa hrana i zoonozama u Bosni i Hercegovini za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine, kako bi bili utemeljeni na procjeni rizika.

 

 

  • Vijeće ministara je na temelju Mišljenja Agencije za državnu službu BiH za zamjenike direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, na mandatno razdoblje od 4 godine imenovalo Šimuna Novakovića i Hadžiju Hadžiabdića

 

Vijeće ministara BiH dalo je Suglasnost za imenovanje pukovnika Philippea Delsola za obrambenog atašea Republike Francuske za BiH, sa sjedištem u Beogradu.

                Izvor: http://vijeceministara.gov.ba


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772