Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima, o nasljeđivanju, o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, o registraciji poslovnih subjekata

22.07.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 29. sjednici, Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola i pobjednike republičkih takmičenja u osnovnim, srednjim i muzičkim školama za školsku 2019/2020. godinu, kao i o realizaciji pilot projekta digitalizacije sadržaja jednog udžbenika.

Ministarstvo prosvjete i kulture od školske 2007/2008. godine obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola. U školskoj 2019/2020. godini biće obezbijeđeni udžbenici za oko 9.300 učenika prvog i oko 9.700 učenika drugog razreda osnovnih škola, za šta je predviđeno 978.350 maraka.

Ministarstvo prosvjete i kulture obezbijediće prvi put i besplatne udžbenike za učenike pobjednike republičkih takmičenja, i to 225 učenika osnovnih i 178 učenika srednjih i muzičkih škola, za šta će biti izdvojeno oko 60.000 maraka. U ovu brojku nisu uračunati učenici iz višečlanih porodica jer za njih udžbenike obezbjeđuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta, za šta je predviđeno 200.000 maraka.

Vlada Republike Srpske zadužila je JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, da realizuju pilot projekat digitalizacije sadržaja jednog udžbenika, tokom prvog polugodišta školske 2019/2020. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 534.769,01 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 916 radnika iz 34 preduzeća, koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 441.986,63 KM, od čega je iznos od 177.660,92 KM za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća AD Industrija konfekcije "Novoteks" iz Trebinja (753 radnika) i jednog radnika Fabrike za proizvodnju žice AD iz Novog Goražda, a iznos od 264.325,71 KM je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 35 radnika iz 28 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske koji je otvoren do 31.12.2019. godine (u skladu sa Rješenjem Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-727/19 od 14. marta 2019. godine), a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju, i JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" u iznosu od 92.782,38 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike preduzeća u stečaju i likvidaciji: Fabrika motora specijalne namjene AD iz Pala (69 radnika), "Agrokombinat" a.d. iz Rogatice (8 radnika), "Vodovod i kanalizacija" a.d. iz Vlasenice (25 radnika) i KP "Čistoća" a.d. iz Vlasenice (25 radnika), a doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje će biti izmiren u narednom periodu. Sredstva se obezbjeđuju se iz Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu sa pozicija Program socijalnog zbrinjavanja radnika, u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj koji se odnose na uspostavljanje mogućnosti e-registracije privrednih društava i preduzetnika elektronskim putem i usvojila Informaciju o realizaciji projekta registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj elektronskim putem (on – line).

Razlozi za donošnje ovih zakona sadržani su u potrebi nastavka reforme registracije privrednih subjekata koja se odnosi na uspostavljanje mogućnosti za podnošenje prijave za registraciju osnivanja i poslovnih promjena elektronskim putem.

Realizacijom ovog dijela reforme, lica koja namjeravaju da posluju u Republici Srpskoj biće u prilici da elektronskim putem, uz minimalne novčane troškove, i kratko vrijeme na jednostavan i lak način registruju poslovanje u formi privrednog društva i preduzetnika.

Razlike između Nacrta i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima, ogledaju se u tome da je preciznije definisana odredba koja se odnosi na činjenicu da neće postojati potreba za ovjeru potpisa osnivača od strane notara kod jednočlanog društva doo, ali samo koji uplaćuju propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala.

Osnovni razlog za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti je propisivanje uslova i načina sprovođenja postupka elektronske registracije preduzetnika. Pored uspostavljanja operativne mogućnosti za predaju zahtjeva za registraciju preduzetnika elektronskim putem, ovim zakonom mijenja se i koncept u vezi sa dostavljanjem dokumenata, kojima se potvrđuju uslovi za registraciju osnivanja privredne forme preduzetnika.

U odnosu na važeće rješenje, prema kojem su stranke dostavljale dokumente o identitetu, stanju poreskih obaveza i zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti, prema novom konceptu stranke prilikom predaje zahtjeva za registraciju, bez obzira da li se radi o pisanom ili elektronskom zahtjevu, nemaju obavezu na dostavu navedenih dokumenata. Svi podaci, koje su registracioni organi za poslovanje u formi preduzetnika ranije provjeravali iz navedenih dokumenata, ubuduće će se provjeravati uvidom u elektronske evidencije o ovim podacima, koje se vode kod Ministarstva unutrašnjih poslova i Poreske uprave Republike Srpske. Stoga, uvođenjem novog koncepta provjere uslova za poslovanje u formi preduzetnika, stranke se potpuno oslobađaju obaveze na dostavu dokumenata, kojima potvrđuju uslove za registraciju poslovanja u formi preduzetnika. Na taj način, smanjuju se troškovi i vrijeme za podnošenje zahtjeva za registraciju preduzetnika, što doprinosi jednostavnosti i ekonomičnosti postupka registracije preduzetnika.

Za novi koncept provjere uslova za poslovanje u formi preduzetnika, bitno je istaći da će Republika Srpska biti jedina od svih zemalja u okruženju, u kojoj stranke u postupku registracije preduzetnika, u pravilu, neće dostavljati dokaze o ispunjenosti uslova za registraciju, niti davati određene izjave o podacima važnim za ovaj postupak.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj razlike ovog prijedloga u odnosu na usvojeni Nacrt zakona odnose se na detaljniji postupak elektronske registracije u vezi sa potvrdom prijema e-prijave, dostavljanjem dokumenata uz e-prijavu, koji su to podaci koje registarski sud provjerava putem Registra nadležnih organa, dostavljanje rješenja o upisu poslovnog subjekta po e-prijavi, ulaganje žalbe na rješenje, da se u postupku rezervacije poslovnog imena plaća sudska taksa čija visina će biti uređena Zakonom o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2008, 49/2009, 67/2013, 63/2014 i 66/2018). Ovim Prijedlogom zakona utvrđeno je da će registracija elektronskim putem biti moguća samo za domaća pravna i fizička lica jer za strana fizička i pravna lica kvalifikovani elektronski sertifikat se neće moći izdavati, što će biti omogućeno u sljedećoj fazi reforme registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske je prihvatila je Informaciju o realizaciji projekta registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj elektronskim putem (on-line).

Pored trenutno važećeg sistema registracije poslovnih subjekata putem jednošalterskog sistema podnošenjem prijava i pratećih dokumenata u fizičkom obliku, postojaće mogućnost prijave o registrovanju poslovnog subjekta (i privrednih društava i preduzetnika) elektronskim putem (on-line).

Kao osnovni preduslov neophodno je da podnosilac zahtjeva za registrovanjem poslovnog subjekta, mora da ima kvalifikovani elektronski certifikat izdat od strane jednog od pružalaca usluga certifikacije.

Nakon pribavljanja kvalifikovanog elektronskog certifikata, potrebno je pribaviti odgovarajuće dokumente u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 67/2013 i 15/2016), Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 117/2011, 121/2012, 67/2013 i 44/2016) i eventualno drugim propisima, specifičnim za pojedine oblasti.

Svi dokumenti moraju biti elektronski potpisani, pri čemu dokumente treba potpisati podnosilac zahtjeva, a mogu se zahtijevati i dokumenti potpisani od strane odgovarajućih institucija.

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju, koji je donesen radi usaglašavanja određenih odredbi sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske.

Naime, Članom 30 stav 1. Zakona o nasljeđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 1/2009, 55/2009 - ispr., 91/2016 i 28/2019 - odluka US) propisano je da su nužni nasljednici djeca umrlog, njegovi usvojenici iz člana 21 Zakona i njegov supružnik, dok je osporenim stavom 2.,propisano da su ostali potomci umrlog, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi roditelji i njegova braća i sestre, nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.

U konkretnom slučaju, prema ocjeni Suda, svi usvojenici, odnosno usvojenici iz potpunog i nepotpunog usvojenja, obuhvaćeni su u članu 30 stav 1. Zakona o nasljeđivanju".

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o organizovanju Penzijskog plana Vlade Republike Srpske za sve zaposlene čije se plate finansiraju iz budžeta Republike Srpske.

Organizuje se Penzijski plan Vlade Republike Srpske za sve zaposlene čije se plate finansiraju iz budžeta Republike Srpske.

Član penzijskog plana može biti lice zaposleno na neodređeno vrijeme u svim ministarstvima i drugim korisnicima budžetskih sredstava Republike Srpske i čija se plata finansira iz budžeta Republike Srpske.

Ugovor o organizovanju Penzijskog plana ove odluke, Vlada Republike Srpske, ponudiće na zaključenje predstavnicima zaposlenih u svim ministarstvima i drugim korisnicima budžetskih sredstava Republike Srpske i čija se plata finansira iz budžeta Republike Srpske.

Vlada Srpske, zajedno sa ministarstvima i drugim korisnicima budžetskih sredstava Republike Srpske u kojima se plata zaposlenih finansira iz budžeta Republike Srpske, će iz sopstvenih sredstava, na individualni račun svakog člana penzijskog plana, uplaćivati mjesečni iznos od 20,00 KM za svakog pojedničnog zaposlenog, u svrhu uplate penzijskog doprinosa kao i pripadajuće troškove (poreza i doprinosa), počevši od plate za januar 2020. godine.

Svakom članu penzijskog plana biće omogućeno, potpisivanjem izjave kojom dozvoljava organizatoru finansiranja iz budžeta Republike Srpske da od njegove plate uplaćuje dio penzijskog doprinosa, da mu organizator na njegov račun, uplaćuje iznos koji će samostalno odrediti, na teret njegove bruto plate.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na program za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za 2019-2020. godinu.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma i ostali subjekti odgovorni za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj.

Programom za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za 2019.- 2020. godinu, se utvrđuju ciljevi politike zaštite potrošača, način i dinamika ostvarivanja tih ciljeva, subjekti ovlašćeni za realizaciju programa, finansijska sredstva i drugi elementi značajni za ostvarivanje zaštite potrošača. Unapređenje zaštite potrošača je važan segment razvoja tržišta i dio je reformi i procesa kojim je izložena Republika Srpska (kao što su liberalizacija trgovine, regionalizacija tržišta, razvoj usluga, i dr.). S tim u vezi, a imajući u vidu i opredijeljenost Republike Srpske i BiH za pristup Evropskoj uniji, ističe se značaj kontinuiranog jačanja i sprovođenja politike zaštite potrošača, što se može postići kroz jačanje kapaciteta organa republičke uprave sa jedne strane, te jačanje udruženja za zaštitu potrošača sa druge strane. Treba imati u vidu da je Zakonom propisano načelo da se zahtjevi za zaštitu potrošača moraju uzeti u obzir prilikom utvrđivanja i provođenja drugih politika i aktivnosti svih nosilaca zaštite potrošača, što je vidljivo i u ovom Programu. Počevši od 2012. godine, kada je Zakon donesen, realizovana su tri Programa i to za period 2013.-2014., za period 2015.-2016. i 2017.-2018 godine.

S tim u vezi, Ministarstvo trgovine i turizma će, kao jedan od nosilaca zaštite potrošača provoditi aktivnosti na usklađivanju sa zakonodavstvom EU, raditi na jačanju institucionalne saradnje sa udruženjima za zaštitu potrošača, ostvarivati saradnju sa medijima u svrhu jačanja svijesti o značaju zaštite potrošača, kontinuirano sarađivati sa kontrolnim organima, raditi na edukaciji službenika kao i članova udruženja za zaštitu potrošača, te kao koordinator sarađivati sa svim nosiocima zaštite prava potrošača sa ciljem realizacije planiranih aktivnosti prezentovanih u ovom Programu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 18.07.2019.

Naslov: Redakcija