Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

22.06.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 76. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju s ciljem očuvanja stabilnosti i povjerenja u tržište osiguranja u uslovima izazvanim posljedicama pandemije virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog virusom COVID 19.

Izmjenama Zakona predviđeno je da se prolongiraju utvrđeni rokovi za uvođenje djelimične i potpune liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti za period od tri godine, kako bi se realizacijom ove reformske mjere, koja je implementirana u strateške dokumente Republike Srpske, u narednom periodu, po stabilizaciji opštih zdravstvenih i ekonomskih neprilika, ostvarili željeni pozitivni efekti na sektor osiguranja.

S obzirom na to da društva za osiguranje, putem filijala, posluju u oba entiteta, postoji potreba za očuvanjem harmonizovanih uslova poslovanja na tržištu osiguranja, a što bi se takođe trebalo uzeti u obzir prilikom razmatranja i donošenja predloženog zakona u Republici Srpskoj. U Federaciji BiH se zakon već duže vrijeme nalazi u proceduri usvajanja, zbog čega će rokovi za liberalizaciju morati biti prolongirani.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.03.2020. godine, prema kojem su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 847,1 milion KM, što predstavlja 99% u odnosu na Budžet za prva tri mjeseca 2020. godine.

Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su u iznosu od 781,6 miliona KM, što predstavlja 91% u odnosu na Budžet za prva tri mjeseca 2020. godine.

Ino-dug je u prvom kvartalu 2020. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 45,5 miliona KM. Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 69,8 miliona KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt programa javnih investicija Republike Srpske za period 2021-2023. godine. Program javnih investicija je evidencioni dokument koji sadrži informacije o investicionim projektima u implementaciji (projekti za koje su obezbijeđena ili je izvjesno da će biti obezbijeđena finansijska sredstva i čija je realizacija u toku ili treba da počne), kao i o projektima koje su nadležna ministarstva/institucije iskazala kao prioritetne ali za čiju realizaciju u momentu izrade dokumenta nisu obezbijeđena finansijska sredstva.

U periodu 2021-2023. u Republici Srpskoj ugovorene su investicije u iznosu od 871,5 miliona KM. Najveće učešće u finansiranju ugovorenih investicionih projekata u pomenutom periodu imaju ino sredstva u ukupnom iznosu od 586,6 miliona KM ili 67,3%, dok domaća sredstva po svim osnovama učestvuju u iznosu od 285,0 miliona KM ili 32,7%.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog odluke o četrdeset drugoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom. Ovom odlukom planirano je da se emituje do 25.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od 3,2% godišnje.

Namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti - obveznica jeste obezbjeđivanje sredstava, u skladu sa Budžetom Republike Srpske za 2020. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Programa referalnog mehanizma podrške djeci u školama Republike Srpske.

Program referalni mehanizam podrške djeci u školama Republike Srpske nastao je kao rezultat potrebe da se na jedinstven, sistematičan i funkcionalan način uspostavi mehanizam podrške djeci kroz stvaranje stimulativnog okruženja za njihov rast i razvoj putem sistemskog uspostavljanja mehanizma identifikacije indikatora rizika za dijete, unapređenja intersektorskog sistema saradnje i jačanja profesionalnih kapaciteta stručnjaka u školama.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave i Republičkim pedagoškim zavodom, nastavi provoditi mjere i aktivnosti koje se odnose na obezbjeđivanje stimulativnijeg i podsticajnijeg okruženja za rast i razvoj djece u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske i na jačanje vaspitne uloge škole.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godine) čiji je najznačajniji ostvareni rezultat usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici u 2019. godini.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici zaštita žrtve podignuta je na viši nivo, a svako djelo nasilja u porodici definisano kao krivično djelo, čime je dokazano da institucije Republike Srpske teže nultom stepenu tolerancije na nasilje. Pristupom koji odvaja pomoć, podršku i zaštitu žrtava nasilja u porodici i propisuje ih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, od sankcionisanja učinioca koje se propisuje Krivičnim zakonikom Republike Srpske, dobija se bolja zaštita žrtve i efektniji i stroži odgovor društva prema učiniocu nasilja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sprovođenju Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici za 2019. godinu u Republici Srpskoj. Podaci za 2019. godinu pokazuju da svi subjekti zaštite bilježe povećanje slučajeva nasilja u porodici u odnosu na prethodnu godinu, izuzev osnovnih sudova. Prema evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova nasilju u porodici je bilo izloženo 1.438 lica (za 14,4% više nego 2018. godine), a prema evidencijama centara za socijalni rad, 1.472 lica (za 8,6% više nego 2018. godine). Kao najzastupljeniji oblici ispoljavanja nasilja u porodici zabilježeni su fizičko, psihičko i kombinovano nasilje, dok su osnovni sudovi najčešće izricali sankcije novčane kazne (u 117 predmeta) i uslovne osude (u 88 predmeta), i izrečeno je 65 zaštitnih mjera i 19 hitnih mjera zaštite.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o finansiranju Projekta revitalizacije rodnog mjesta Branka Ćopića u Hašanima.

U skladu sa strateškim ciljevima u oblasti kulture i kulturnom politikom za period od 2017. do 2022. godine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izdvojiće 150.000,00 KM za projekat revitalizacije rodnog mjesta Branka Ćopića.

Radi se o izvođenju druge faze projekta obnove i izgradnje rodne kuće Branka Ćopića u Hašanima čija je realizacija započela 2019. godine. Sredstva će biti utrošena na završetak zanatsko-građevinskih radova na samom objektu, kao i na vanjsko uređenje. Takođe, objekat će biti obogaćen raznim edukativnim i kreativnim sadržajima koji će našim učenicima približiti velikog pisca i njegovo stvaralaštvo.

Za realizaciju projekta zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 19.06.2020.

Naslov: Redakcija