Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Unaprijeđen proces srednjoročnog planiranja u institucijama BiH

22.05.2024.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, čime se osigurava planska osnova za kvalitetno upravljanje razvojem.

Donošenjem ove odluke vrši se usklađivanje i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama BiH i optimalna raspodjela resursa te poboljšava proces praćenja i izvještavanja provođenja ove odluke.

Nova odluka o postupku srednjoročnog planiranja pripremljena je na osnovu analize primjene ranije odluke u ovoj oblasti, s ciljem unapređenja i pojednostavljenja procesa srednjoročnog planiranja te usklađivanja s drugim propisima o planiranju, kao i poboljšanja efekata planiranja u institucijama na državnom nivou.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, kada prestaje važenje Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine iz 2014. godine.  

RATIFIKACIJA SPORAZUMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je i dostavit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B IPA Jadransko-jonskog programa (ADRION) za period 2021 - 2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Republike Italije, koju predstavlja regija Emilia-Romagna.

Ukupan budžet ovog programa je 160.810.020 eura, a finansijski doprinos Evropske unije je 136.688.515 eura, dok će preostalih 24.121.505 eura sufinansirati zemlje učesnice.

Cilj programa je podsticanje evropskih integracija među partnerskim državama, koristeći prednosti njihovih bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa, kao i jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u jadranskoj i jonskoj regiji.

FUNKCIONALAN PREGOVARAČKI TIM ZA MIRNO RJEŠAVANJE INVESTICIJSKIH SPOROVA

Na prijedlog Pravobranilaštva BiH donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stalnog tima za pregovore u postupku mirnog rješavanja međunarodnih investicijskih sporova, s ciljem osiguranja funkcionalnog rada ovog tijela, nakon odlaska u penziju dva od četiri ranije imenovana člana.

Izmjenama Odluke u ovaj tim su imenovani pravobraniteljica Jelena Cvijetić uime Pravobranilaštva BiH i Ivona Jukić uime Ministarstva pravde BiH, koji će zamijeniti ranijeg pravobranioca Mariofila Ljubića i Nikolu Sladoju iz Ministarstva pravde, kojima je prestao radni odnos u ovim institucijama zbog odlaska u penziju.

Imenovanjem nedostajućih članova želi se osigurati pravovremeno, koordinirano i efikasno djelovanje na zaštiti interesa Bosne i Hercegovine u postupku mirnog rješavanja međunarodnih investicijskih sporova pokrenutih protiv BiH.

PRAVILNIK O SLUŽBENIM VOZILIMA ZA SPECIJALIZIRANE NAMJENE U RAK-u BiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Prijedlog pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila za specijalizirane namjene u Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) BiH, a radi usklađivanja s Pravilnikom o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

Novim pravilnikom je predviđeno da RAK BiH raspolaže s osam službenih vozila za specijalizirane namjene, kao i prema sada važećem pravilniku, od čega pet specijaliziranih monitoring vozila maksimalne nabavne vrijednosti do 300.000 KM i tri specijalna putnička/terenska vozila maksimalne nabavne vrijednosti do 120.000 KM.

Novim pravilnikom se ostvaruju određene budžetske uštede u odnosu na aktuelni pravilnik o korištenju specijaliziranih službenih vozila u RAK-u BiH, s obzirom na to da je jedinična cijena specijaliziranog monitoring vozila smanjena za 550.000 KM, dok je jedinična cijena specijalnog putničkog/terenskog vozila povećana za 30.000 KM i sada iznosi 120.000 KM.

U narednom trogodišnjem periodu nije planirana nabavka novih službenih vozila za specijalizirane namjene.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE

Uz saglasnost Vijeće ministara BiH potpukovnik Zsolt Lauko imenovan je na dužnost odbrambenog, vojnog i zrakoplovnog atašea Mađarske u Bosni i Hercegovini.

NIJE UTVRĐEN PRIJEDLOG MIŠLJENJA O DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI BiH

Vijeće ministara BiH nije utvrdilo Prijedlog mišljenja Ministarstva odbrane na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač delegatkinja u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 20.05.2024.

Naslov: Redakcija