Zastava Srbije

VLADA FBIH: Manja cijena prirodnog gasa za distributere. Ukinuta zabrana raspisivanja konkursa

22.05.2020.


 Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.5.2020. godine, koja iznosi 530 KM/1.000 standardnih kubnih metara (Sm3), odnosno 0,530 KM/Sm3, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost.

Kako je navedeno u obrazloženju, BH-Gas je poslovnu 2020. godinu započeo smanjenjem cijene prirodnog gasa prema domaćinstvima i ona je sa 640 KM/1.000 Sm3 pala na 585 KM/1.000 Sm3, s primjenom od 1.1.2020. Ovo smanjenje je u procentualnom iznosu iznosilo 8,59 posto i pratilo je smanjenje cijene nafte, tj. uzete su u obzir projekcije smanjenja cijena nafte i naftnih derivata za 2020. godinu.

Cijena nafte početkom godine iznosila je oko 65 američkih dolara za barel, ali je zbog svih dešavanja uzrokovanih korona virusom i drugim faktorima, u martu došlo do pada cijene na oko 30 dolara po barelu. Slijedom pada cijene nafte na svjetskom tržištu došlo je i do blagog smanjena cijene prirodnog gasa, a isto tako će, na bazi formule za izračun ove cijene, doći i do daljnjeg pada cijene prirodnog gasa od ruskog isporučioca.

Na bazi ovih pokazatelja i projekcije za drugi, treći i četvrti kvartal 2020. godine, BH-Gas je započeo aktivnosti sa izračunom cijene gasa za distributivne kompanije s ciljem da smanji cijenu prirodnog gasa, koliko god može i time ga učini još pristupačnijim, imajući u vidu i sva dešavanja s pandemijom uzrokovanom korona virusom.

BH-Gas, ovim smanjenjem cijene prema distributivnim kompanijama, projicirano prilagođava cijene prema pokazateljima sa tržišta nafte i naftnih derivata.

Sve ovo ima za cilj da prirodni gas učini još konkurentnijim gorivom, kako za domaćinstva, tako i za industriju.

Kada se uporedi cijena prirodnog gasa na kraju 2019. godine u iznosu od 640 KM/Sm3 s novopredloženom cijenom BH-Gasa u iznosu od 530 KM/1.000 Sm3, njeno smanjenje za distributere je 17 posto.

 Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u iznosu od 496.706,26 KM uplaćenih u Proračun Federacije BiH u 2019. godini.

Iznos od 296.706,26 KM raspodijeljen je za financiranje programa i projekata iz oblasti promoviranja kulture, sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu.

Iznos od 200.000 KM raspodijeljen je za financiranje programa i projekata iz oblasti promicanja razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom natječaju.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.

Federalna vlada je Federalnom ministarstvu financija dala suglasnost za pretvaranje potraživanja Vlade FBiH u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo u iznosu od 25.000.000 KM putem zatvorene emisije dionica.

Ova sredstva predstavljaju nedospjela potraživanja Vlade Federacije BiH po osnovi dva ugovora o kreditu po subordiniranim uvjetima zaključena 29.3.2018. i 21.3.2019. godine između Vlade FBiH, koju je zastupalo Federalno ministarstvo financija i Union banke d.d. Sarajevo.

Vlada Federacije BiH je 31.12.2019. godine imala kapital u Union banci u iznosu 41.178.960 KM, što čini 93,38 posto ukupnog dioničkog kapitala. Pretvaranjem potraživanja u kapital Union banke bit će povećan kapital Vlade na iznos od 66.178.960 KM ili 95,78 posto ukupnog dioničkog kapitala.

Federalna vlada odobrila je zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu, u nominalnom iznosu do 30.000.000 KM

Bit će emitovano 30.000 obveznica, nominalne vrijednosti obveznice 1.000 KM, s rokom dospijeća od 15 godina.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije bit će objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira, najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

 Federalna vlada se upoznala sa izvješćem o dugu za prvi kvartal 2020. godine, koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija i proslijeđen Parlamentu FBiH.

Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 31.3.2020. iznosio 727.163.392 KM (410.236.220 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,14 posto ili za 947.988 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.311.136.118 KM ili 2.996.328.515 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 0,2 posto ili 10.465. 875 KM.

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 5.295.516.302 KM ili 2.987.516.446 dolara i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,21 posto ili 11.413.862 KM.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o dodjeli koncesija privrednim subjektima koji koriste vodu za i u proizvodnji električne energije.

Ovo ministarstvo je zaduženo da provede postupak po zahtjevu JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Termoelektrana Kakanj, za dodjelu koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem vodozahvatu.

Također je zaduženo da utvrdi listu pravnih subjekata koji koriste vodu s područja FBiH za i u proizvodnji električne energije u hidroelektranama i termoelektranama i obavijesti ih o obavezi podnošenja prijedloga za dodjelu koncesije najkasnije do kraja 2020. godine, radi postupanja u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Vlada FBiH je donijela je zaključak o prestanku važenja zaključka od 3.4.2020. godine.

Tim ranijim zaključkom je bilo obustavljeno raspisivanja javnih konkursa i oglasa za imenovanje članova organa upravljanja i nadzora u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala, institucija, fondacija, zavoda, agencija i svih drugih pravnih osoba čiji je osnivač FBiH za vrijeme važenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u roku od 30 dana, dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku kojim bi bila utvrđena nadležnost sudova da u vanparničnom postupku utvrđuju mjesto i vrijeme rođenja osoba koje vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu dokazati na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga.

 Na sjednici Federalna vlada je dala saglasnost Gradu Živinice da trećim osobama, uz naknadu, može ustupiti na korištenje skladište pogonskog goriva Pasci.

 Vladi Bosansko-podrinjskog kantona data je saglasnost da može ustupiti u zakup zemljište u kasarni Šišeta, površine 1.145 m2 i zemljište površine 4.404 m2.

Usvojen je izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za period juli - decembar 2019. godine.

 Vlada FBiH je prihvatila izvještaje o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje Sarajevo-osiguranje d.d. i Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za prvi kvartal 2020. godine.

Također, usvojen je kvartalni izvještaj o napretku Projekta podrške zapošljavanju (ESP) za period januar - mart 2020. godine.

 Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva trgovine o kontroli namjenskog utroška dodijeljenih grant sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH koja su deponovana na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH.

Vlada FBiH se upoznala i sa izvještajem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period januar - mart 2020. godine.

 Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH za 2019. godinu.

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca/branitelja" utvrđenog Budžetom FBiH za 2020. godinu. Ova sredstva, u iznosu od 2.000 KM, bit će dodijeljena za liječenje demobilisanog branioca Vahida Međuseljca iz Sarajeva.

 Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Feroelektra d.d. Sarajevo Vlada FBiH je opunomoćila Dijanu Bukovac.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za članicu Policijskog odbora za policijske službenike FBiH je imenovana Mia Hebib.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 21.05.2020.

Naslov: Redakcija