Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt porodičnog zakona

22.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 166. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Nacrt Porodičnog zakona kojim su unaprijeđeni postojeći i uvedeni novi modeli zaštite djeteta, posebno u pogledu prava na slobodu izražavanja mišljenja i zaštite interesa djeteta, kao i porodice.

U skladu s tim, unaprijeđen je model određivanja izdržavanja djeteta na način da se propisuje minimalni i maksimalni iznos izdržavanja. Prema Nacrtu zakona, iznos izdržavanja ne može biti manji od 15 odsto od prosječne plate u Republici Srpskoj za svako izdržavano lice, niti veći od 50 odsto od ukupnih mjesečnih prihoda davaoca izdržavanja za sva lica koja traže izdržavanje.

Ovim Nacrtom, uređenje vršenja roditeljskog prava i održavanje ličnih odnosa daje u nadležnost sudu, čime se obezbjeđuje veća i sigurnija zaštita roditeljskog prava i dječija, za razliku od sadašnjeg uređenja, koje je povjereno centrima za socijalni rad, što je u praksi predstavljalo problem u pogledu provođenja odluka i nepostojanju mehanizma za njihovo izvršenje.

Nacrtom zakona, uvodi se i novi institut – zajedničko vršenje roditeljskog prava i nakon razvoda braka, koji roditeljima koji ne vode zajednički život daje mogućnost zajedničkog vršenja roditeljskog prava, ako zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava i ako sud procijeni da je to u najboljem interesu djeteta.

Uvođenjem instituta – pravo na porodični dom, definisano je da su to nepokretnosti u kojima žive roditelji i njihova maloljetna ili usvojena djeca, a da bračni supružnik, za vrijeme trajanja braka, ne može otuđiti ili opteretiti porodični dom koji predstavlja zajedničku imovinu, bez saglasnosti drugog bračnog supružnika koja se daje u formi notarski obrađene isprave.

U slučaju razvoda braka u porodičnom domu ostaje roditelj kojem je povjereno vršenje roditeljskog prava odnosno sa kojim dijete živi.

Pored navedenih, izvršene su i druge izmjene koje su inspirisane unapređenjem porodičnopravnih odnosa.

Vlada je na sjednici prihvatila Informaciju o finansijskim pokazateljima poslovanja u oblastima prerađivačke industrije za 2021. godinu.

Analiza finansijskog stanja privrednih društava bilježi povećanje obima poslovne aktivnosti koji su za 13,3% veći u odnosu na 2020. godinu i iznosili su 5.813.509.144 KM. U metalnoj i elektro industriji poslovalo je 520 privrednih društava ili 26,7%, te su ukupni prihodi u 2021. godini, iznosili 1.803.850.353 KM, što je za 41,14% više u odnosu na 2020. godinu, dok je neto dobit iznosila 162.591.207 KM i veća je za 59,22% u odnosu na 2020. godinu.

U drvnoj industriji poslovalo je 555 privrednih društava, a ukupni prihodi u 2021. godini iznosili su 1.097.087.123 KM, i veći su za 21,97% u odnosu na 2020. godinu, dok je neto dobit u 2021. godini iznosila 114.918.412 KM i veća je za 67,32% u odnosu na 2020. godinu.

U industriji tekstila, odjeće i kože poslovalo 155 privrednih društava, te su ukupni prihodi u 2021. godini iznosili 359.361.365 KM, i veći su za 19,34% u odnosu na 2020. godinu, dok je neto dobit u 2021. godini iznosila 41.466.767 KM i veća je za 96,84%.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske usvojila je Godišnji izvještaj o sprovođenju Strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2021-2027. godina za 2021. godinu.

U pogledu postignutog napretka u realizaciji strateških ciljeva i prioriteta bilježe se pozitivni pokazatelji u prerađivačkoj industriji u odnosu na 2020. godinu i to rast obima industrijske proizvodnje od 12,1%, rast izvoza za 30% i rast broj zaposlenih 1,38%.

Takođe, bruto dodana vrijednost ostvarena za tri tromjesečja 2021. godine veća je za oko 18% u odnosu na isti period prethodne godine, povećano je učešće prerađivačke industrije u BDP-u Republike Srpske je pokrivenost uvoza izvozom prerađivačke industrije za 3,3% procentna poena.

Kao podrška privrednim subjektima za ublažavanje štetnih posljedica pandemije korona virusa i oporavak industrije iz Kompenzacionog fonda podržan je oporavak devet privrednih društava iz oblasti prerađivačke industrije u iznosu 1.419.802,58 KM.

Garantni fond je izdao garancije u ukupnom iznosu od 22.789.290 KM, čime su podržani krediti 68 preduzeća u iznosu od 32.556.128 KM.

Od strane Poreske uprave Republike Srpske omogućeno je odgođeno plaćanje poreskog duga za 80 poreskih obveznika u ukupnom iznosu od 33.370.109,31 KM, te su izdata 42 rješenja o odgođenom plaćanju dospjelih poreskih obaveza na iznos duga od 664.000 KM. Putem Jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije izvršeno je šest kompenzacija ukupne vrijednosti 94,54 miliona KM, dok je IRB reprogramirao kreditne obaveze za 14 korisnika, u iznosu 34,5 miliona KM, a za socijalno zbrinjavanje radnika utrošeno je 6.049.999,97 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je, Odluku o utvrđivanju Srednjovjekovne nekropole stećaka “Svatovsko groblje”, Morine, opština Nevesinje, nepokretnim kulturnim dobrom od velikog značaja.

Ovom odlukom utvrđena je vrsta kulturnog dobra, granice zaštićene okoline sa ukupnom površinom zaštićene zone te mjere zaštite, održavanja i korišćenja kulturnog dobra i njegove okoline.

Nekropola “Svatovsko groblje” se nalazi u mjestu Morine, dvadesetak kilometara sjeveroistočno od Nevesinja i broji 59 stećaka, koji su klesani od krečnjaka dobrog kvaliteta. Pored velikog broja ukrasa, figuralnih predstava, originalnih scena turnira i lova, ono po čemu je ova nekropola posebno značajna jesu narodna predanja isprepletena oko nje, koja na svjetlo dana iznose nematerijalnu dimenziju srednjovjekovne sepulkralne baštine.

Takođe, Vlada je donijela Odluku o umanjenju godišnje zakupnine za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske za 2023. godinu.

Ovom odlukom se iznos godišnje zakupnine za 2023. godinu, za zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, umanjuje za iznos od 50% za sve zakupoprimce koji nemaju prispjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu zakupnine za 2022. godinu, zaključno sa 31.01.2022. godine.

Ova odluka se donosi u cilju prevazilaženja i poboljšanja postojećeg stanja u poljoprivredi koje je uzrokovano poskupljenjem cijena repromaterijala.

Vlada Srpske donijela je Odluku i o odobravanju umanjenja sredstava po osnovu koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike srpske za 2022. godinu

Ovom odlukom odobrava se umanjenje sredstava u iznosu od 50% od iznosa godišnje koncesione naknade za 2022. godinu, koncesionarima poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, koji nemaju prispjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu koncesione naknade za 2021. godinu, zaključno sa 31.01.2022. godine, u cilju prevazilaženja i poboljšanja postojećeg stanja u poljoprivredi koje je uzrokovano poskupljenjem cijena repromaterijala.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Programa unapređenja vodnih usluga u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske je pristupila reformi sektora vodnih usluga, u saradnji sa Alijansom za vode koju čine međunarodne organizacije kao što su UNDP, SECO, Švajcarska ambasada, Švedska SIDA, Češka ambasada, Češka razvojna agencija i Svjetska banka.

U oblastima vodosnabdijevanja, sanitaciji naselja i prečišćavanja otpadnih voda u narednom periodu se očekuju značajna ulaganja, a reformom sektora se stvara mnogo povoljnije okruženje, bolji uslovi i kvalitetniji administrativni okvir za provođenje navedenih investicija.

Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da provodi reformu u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave, Savezom opština i gradova i Udruženjem vodovoda.

Vlada se na sjednici upoznala sa “Informacijom o izradi Priloga institucija u BiH za godišnji izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija za period 15. jun 2021 – 17. mart 2022. godine”.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa nacrtom Priloga institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija za period od 15. juna 2021. do 17. marta 2022. godine.

Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da o ovom zaključku informiše Direkciju za evropske integracije Savjeta ministara.

Godišnji izvještaji EK o zemljama u procesu evropskih integracija jedan je od najvažnijih instrumenata za praćenje napretka ostvarenog u procesu pridruživanja i pristupanja EU zemalja potencijalnih kandidata i kandidata za članstvo u EU.

Na jesen 2022. godine EK će objaviti ovogodišnje izvještaje o svakoj pojedinačnoj zemlji zapadnog Balkana, kao dio Paketa proširenja za 2022. godinu. Jedna od obaveza institucija u BiH, u domenu godišnjeg izvještavanja o postignutom napretku u procesu evropskih integracija je priprema dokumenta pod nazivom “Prilog institucija u BiH za redovni godišnji Izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija” (Prilog institucija u BiH).

Pripreme ovogodišnjeg Priloga institucija u BiH, koji obuhvata izvještajni period od 15. juna 2021. do 17. marta 2021. godine, otpočele su 3. marta 2022. godine. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju koordinisalo je pripremu i usaglašavanje ovog dokumenta u Republici Srpskoj.

Nakon objedinjavanja i usaglašavanja informacija nadležnih institucija Republike Srpske, a zatim i ostalih institucija u BiH, utvrđen je konačan objedinjeni nacrt ovog dokumenta, koji je dat u Prilogu ove informacije

Ovaj dokument će se nakon njegovog razmatranja na Vladi Republike Srpske i drugim nivoima vlasti u BiH i prevođenja na engleski jezik dostaviti EK.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima u oblasti saradnje Republike Srpske sa dijasporom za 2021. godinu.Aktivnosti koje su opisane u Informaciji zasnovane su na temeljnom dokumentu – Strateškom planu za saradnju sa dijasporom, koga je Vlada Republike Srpske usvojila u maju 2020. godine. Strateški plan obuhvata više oblasti, tj. prioriteta, kojima se rukovode institucije prilikom osmišljavanje i sprovođenja svojih aktivnosti.

U ovoj informaciji su sadržane aktivnosti koje je Ministarstvo sprovodilo u protekloj godini, aktivnosti predstavništva koja predstavljaju značajnu sponu sa našim građanima i udruženjima u dijaspori, kao i saradnja i koordinacija sa drugim republičkim institucijama i jedinicama lokalne samouprave na pitanjima vezanim za dijasporu.

Vlada Republike Srpske usvojila je na jednici i Zaključak o dodjeli novčane pomoći javnim kuhinjama u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu od 357.000 KM. Pomoć se odnosi na svih 15 javnih kuhinja, a koje opslužuju oko 4.000 korisnika.

Vlada Republika Srpske prihvatila je ostavku Željka Ubiparipa, vršioca dužnosti direktora Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka, te zadužila Ministarstvo rada i boračko ivalidske zaštite da, zajedno sa Nadzornim odborom Centra, imenuje novog vršioca dužnosti Centra.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 21.04.2022.

Naslov: Redakcija