Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH


Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (FBiH) jednoglasno su podržali Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, kojim je predviđeno da su svi građani donatori organa, osim ako se ne izjasne da to ne žele biti.

Nacrt zakona pripremljen je na osnovu Inicijative Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH, koja ukazuje na nedostatke važećeg Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, jer "on bitno ograničava mogućnosti doniranja organa i njihovog korištenja radi transplantacije".

Udruženje je ukazalo na nepovoljan položaj dijaliznih pacijenata, teške uslove u kojima se dijaliza odvija, te na činjenicu da se broj ovih pacijenata stalno povećava na području Federacije BiH, kao i na finansijske aspekte dijalize.

Ukoliko na kraju prođe ovo zakonsko rješenje bio bi propisan "pretpostavljeni pristanak", čime bi se osiguralo da je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uslovom da donator nije potpisao pismenu izjavu o nedoniranju.

Dom naroda Federalnog parlamenta odobrio je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. Taj akt je prvi korak ka uspostavi istog sistema upravljanja otpadnim materijama na području cijele Bosne i Hercegovine.

Jedna od novina u Nacrtu zakona odnosi se na "posebne kategorije otpada", karakteristične po štetnosti za okoliš i ljudsko zdravlje ili po količinama koje nastaju, pa iziskuju posebno uređeni način upravljanja, od mjesta nastajanja, skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.

Nova je i definicija "proizvođača i uvoznika proizvoda". To je pravna osoba što na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prva stavlja na tržište Federacije proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Uvedena je i definicija "operater sistema" kao pravna osoba koja prema principu "produžene odgovornosti proizvođača" ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištavanje takvih vrsta otpadnih materija.

Kao posebne kategorije su, između ostalog, definirani ambalažni otpad, otpadna vozila, ulja, baterije i akumulatori, otpadne gume, električni, elektronički i medicinski otpad, zatim onaj koji sadrži azbest ili PCB, nastao u proizvodnji titandioksida.

Federalna vlada kao predlagač je zatražila da ovaj zakon bude razmotren u Parlamentu po hitnom postupku, ali se Dom naroda opredijelio za redovnu proceduru te je, nakon odobravanju akta, odlučio da ga uputi u tromjesečnu javnu raspravu.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH (FBiH) usvojio je većinom glasova Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH.

Nacrtom zakona se koordinirano sa Zakonom o vodama potvrđuje raspodjela vodnih naknada i prihoda prikupljenih po osnovu zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije, koja nije bila obuhvaćena u postojećem Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša FBiH.

Precizno se uređuju i pitanja distribucije sredstava između Federacije i kantona, kao i pitanja transparentnog rada, planiranja i izvještavanja, radi efikasnog i namjenskog trošenja sredstava primarno namijenjenih sveukupnom unaprjeđenju stanja okoliša i stvaranja preduslova održivog razvoja.


Izvor: Vebsajt BHRT, 21.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772