Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDNACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA - Tekst propisa


PREDNACRTZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet

Član 1.

(1) Ovim zakonom uređuju se način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze arbitara i miritelja, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje radnih sporova,te druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova.

(2) Postupak mirnog rješavanja radnih sporova pokreće se i vodi u skladu sa ovim zakonom, ukoliko o istom nije odlučeno pravosnažnom odlukom suda.

(3) Mirno rješavanje radnih sporova je načinrješavanja radnih sporova između strana u sporu uz učešće arbitra, miritelja, mirovnog vijeća i arbitražne komisija.

2. Značenje pojedinih pojmova

Član 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

1) pod radnim sporom smatra se individualni i interesni ili pravni kolektivni radni spor,

2) individualni radni spor je spor između radnika i poslodavca, a povodom ostvarivanja prava i obaveza radnika iz rada i po osnovu rada;

3) pravni kolektivni radni spor je spor povodom primjene važećeg kolektivnog ugovora i drugih opštih akata poslodavca

4) interesni kolektivni radni spor je spor povodom zaključivanja, izmjena i dopuna ili otkaza kolektivnog ugovora, ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje, štrajk i drugih kolektivnih prava;

5) strane u individualnom radnom sporu, su radnik i poslodavac (u daljem tekstu: strane u individualnom radnom sporu)

6) strane u kolektivnim radnim sporovima su učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora i drugi subjekti kolektivnih prava u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: strane u kolektivnom radnom sporu);

7) arbitar je lice koje samostalno ili kao član arbitražne komisije rješava ili daje prijedlog za okončanje individualnog radnog spora;

8) miritelj je lice koje samostalno ili kao član mirovnog vijeća rješava, predlaže i daje prijedloge i preporuke za okončanje radnig sporova.

9) mirovno vijeće je tijelo koje sporazumno osnivaju strane u kolektivnom radnom sporu

10) arbitražna komisija je tijelo koje se formira radi donošenja konačne odluke u vezi sa otkazom ugovora o radu izabranom predstavniku radnika.

GLAVA II

AGENCIJA ZA MIRNO RJEŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Član 3.

(1) Poslove mirnog rješavanje individulanih i kolektivnih radnih sporova, obavlja Agencija za mirno rješavanje radnih sporova (u daljem tekstu: Agencija).

(2) Pored poslova iz stava 1, ovog člana, Agencija obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na mirno rješavanje radnih sporova.

(3) Agencija je javna ustanova osnovana u skladu sa zakonom.

(4) Osnivač Agencije je Vlada Republike Srpske.

(5) Statutom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije bliže se uređuju poslovi, organizacija rada i druga pitanja od značaja za rad Agencije.

Član 4.

Agencija obavlja poslove koji se odnose se na:

1) mirno rješavanje radnih sporova,

2) određivanje arbitara i miritelja za postupanje u konkretnom sporu,

3) vođenje Imenika arbitara i miritelja (u daljem tekstu: Imenik),

4) edukaciju i stručno usavršavanje arbitara i miritelja,

5) evidenciju postupaka mirnog rješavanja radnih sporova i

6) druge poslove određene zakonom.

Član 5.

Organi Agencije su upravni odbor i direktor.

Član 6.

1) Upravni odbor Agencije (u daljem tekstu: Upravni odbor) ima tri člana, uključujući i predsjednika, gdje jednog člana imenuje osnivač na osnovu postupka javne konkurencije na prijedlog nadležnog ministarastva, a po jednog imenuju reprezentativni sindikati Republike Srpske i reprezentativne oraganizacije poslodavaca Republike Srpske.

2) Zaposleni u Agenciji ne mogu biti članovi njenog upravnog odbora.

Član 7.

Upravni odbor:

1) donosi Statut Agencije,

2) odlučuje o poslovanju Agencije,

3) razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Agencije,

4) donosi program rada i finansijski plan Agencije,

5) odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije, i

6) vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Agencije.

Član 8.

(1) Direktor rukovodi radom Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju i odgovoran je za zakonitost njenog rada.

(2) Direktora Agencije imenuje i razrješava Vlada na period od četiri godine uz prethodno sproveden postupak javne konkurencije.

(3) Uslovi za direktora utvrđuju se Statutom Agencije.

GLAVA III

POSTUPAK MIRNOG RJEŠAVANjA RADNIH SPOROVA

1) Zajedničke odredbe

Član 9.

(1) Postupak mirnog rješavanja radnog spora pokreće se podnošenjem Agenciji prijedloga za mirno rješavanje radnog spora (u daljem tekstu: Prijedlog).

(2) Strane u sporu prijedlog mogu da podnesu pojedinačno ili zajednički.

(3) Prijedlog sadrži:

1) ime, prezime, odnosno naziv i sjedište strana u sporu

2) predmet spora i

 3) drugu dokumentaciju u vezi sa predmetom spora, kao i imena svjedoka, ako ih imaju.

(4) Predlagač odnosno strane u sporu u prijedlogu mogu predložiti arbitra ili miritelja iz Imenika.

Član 10.

(1) Agencija, po prijemu prijedloga, utvrđuje njegovu dopuštenost i blagovremenost, u skladu sa zakonom.

(2) Nedopušten ili neblagovremen prijedlog Agencija odbacuje zaključkom, koji je konačan u postupku pred Agencijom.

Član 11.

Na pitanja koja nisu uređenja ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Član 12.

Bliža pravila i uslove međusobne komunikacije učesnika u postupku mirnog rješavanja radnog spora i vođenje postupka, u skladu sa ovim zakonom, propisuje ministar nadležan za poslove rada.

2) Mirno rješavanje individualnih radnih sporova

Član 13.

(1) Ako je prijedlog podnijela jedna od strana u sporu, Agencija dostavlja prijedlog i dokumentaciju drugoj strani u sporu.

(2) Druga strana u sporu je dužna da se u roku od osam dana od dana prijema prijedloga izjasni o osnovanosti i opravdanosti navoda iz prijedloga kao i drugim činjenicama od značaja za postupak mirnog rješavanja radnog spora.

(3) Po prijemu izjašnjenja ili protekom roka iz stava 2. ovog člana, direktor Agencije rješenjem određuje arbitra ili miritelja.

Član 14.

Ako je postupak pokrenut zajedničkim prijedlogom, Agencija odmah po prijemu prijedloga rješava radni spor ili rješenjem određuje arbitra ili miritelja.

Član 15.

(1) Arbitar ili miritelj zakazuje raspravu u roku od pet dana od dana prijema ili preuzimanja predmeta.

(2) Strane u sporu su dužne da odrede svog predstavnika u postupku rješavanja radnog spora i o tome obavijeste arbitra ili miritelja najkasnije do dana zakazane rasprave.

(3) Ako strane u sporu ne odrede svog predstavnika u roku iz stava 2 ovog člana, postupak rješavanja radnog spora arbitar ili miretelj nastavljaju neposrednim kontaktom sa stranama u sporu.

Član 16.

(1) U cilju rješavanja radnog spora arbitar ili miritelj imaju pravo da odvojeno, van rasprave, traže i prikupljaju informacije i druge podatke od strana u sporu ili njihovih predstavnika.

(2) Arbitar ili miritelj ima pravo da uključi vještake i druge stručnjake koji će pomoći u rješavanju spora, uz saglasnost i o trošku strana u sporu.

Član 17.

(1) Postupak iz člana 15. stav 3. ovog zakona arbitar ili miritelj je dužan okončati najkasnije u roku od 10 dana.

(2) Nakon proteka roka iz stava 1. ovog člana, arbitar ili miritelj je dužan u roku od tri dana podnijeti izvještaj Agenciji, činjenicama i dokazima do kojih je došao ili utvrdio u postupku.

(3)Izuzetnood roka iz stava 1. ovog člana, na osnovu obražloženog zahtjeva arbitra ili miritelja direktor Agencije može donijeti odluku kojom će odrediti dodatni rok za okončanje predmetnog postupka.

Član 18.

Agencija je dužna na osnovu izvještaja arbitra ili miritelja, ukoliko nije postignut i zaključen sporazum između strana u individualnomom radnom sporu, donijeti akt kojim se postupak mirnog rješavanja individualnog radnog spora završava i stranka upućuje na dalji postupak zaštita prava.

Član 19.

(1) Sporazum koji strane postignu u postupku mirnog rješavanj individualnog radnog spora sačinjava se u pisanoj formi i ima snagu izvršne isprave.

(2) Sporazuma iz stava 1. ovog člana arbitar ili miritelj dostavlja Agenciji.

3) Postupak mirnog rješavanja pravnih kolektivnih radnih sporova

Član 20.

(1) Ako je prijedlog za mirno rješavanje pravnog kolektivnog radnog spora podnijela jedna od strana u sporu, Agencija dostavlja prijedlog i dokumentaciju drugoj strani u sporu.

(2) Druga strana u sporu je dužna da se u roku od deset dana od dana prijema prijedloga izjasni o osnovanosti i opravdanosti navoda iz prijedloga kao i drugim činjenicama od značaja za postupak mirnog rješavanja radnog spora.

(3) Protekom roka iz stava 2. ovog člana, direktor Agencije rješenjem određuje arbitra ili miritelja.

Član 21.

Ako je postupak pokrenut zajedničkim prijedlogom, Agencija odmah po prijemu prijedloga rješava radni spor ili rješenjem određuje arbitra ili miritelja.

Član 22.

(1) Arbitar ili miritelj zakazuje raspravu u roku od 10 dana od dana prijema ili preuzimanja predmeta.

(2) Strane u sporu su dužne da odrede svog predstavnika u postupku rješavanja radnog spora i o tome obavijeste arbitra ili miritelja najkasnije do dana zakazane rasprave.

(3) Ako strane u sporu ne odrede svog predstavnika u roku iz stava 2 ovog člana, postupak rješavanja radnog spora arbitar ili miretelj nastavljaju neposrednim kontaktom sa stranama u sporu.

Član 23.

(1) U cilju rješavanja radnog spora arbitar ili miritelj imaju pravo da odvojeno, van rasprave, traže i prikupljaju informacije i druge podatke od predstavnika strana u sporu.

(2) Arbitar ili miritelj ima pravo da uključi vještake i druge stručnjake koji će pomoći u rješavanju spora, uz saglasnost i o trošku strana u sporu.

Član 24.

(1) Postupak iz člana 22. stav 3. arbitar ili miritelj je dužan okončati najkasnije u roku od 15 dana.

(2) Nakon proteka roka iz stava 1. ovog člana, arbitar ili miritelj je dužan u roku od 5 dana podnijeti izvještaj Agenciji, o činjenicama i dokazima do kojih je došao ili utvrdio u postupku.

Član 25.

Agencija je dužna na osnovu izvještaja arbitra ili miritelja, ukoliko nije postignut i zaključen sporazum između strana u pravnom kolektivnom radnom sporu sporu, donijeti akt kojim će postupak mirnog rješavanja pravnog kolektivnog radnog spora okončati i stranke upućuje na dalji postupak zaštita prava.

Član 26.

(1) Sporazum koji strane postignu u postupku mirnog rješavanja pravnog kolektivnog radnog spora sačinjava se u pisanoj formi.

(2) Na osnovu sporazuma iz stava 1. ovog člana, arbitar ili miritelja je dužan da sačini pojednačne sporazume koji imaju svojstva i snagu izvršen isprave.

(3) Pojedinačene sporazume iz stav 2. ovog člana zakučuje radnik koji je bio predstavljen u sporu sa poslodavcem.

4) Postupak mirnog rješavanja interesnih kolektivnih radnih sporova

Član 27.

(1) Ako je prijedlog za mirno rješavanje interesnog kolektivnog radnog spora podnijela jedna od strana u sporu, Agencija dostavlja prijedlog i dokumentaciju drugoj strani u sporu.

(2) Druga strana u sporu je dužna da se u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga izjasni o prijedlogu.

Član 28.

(1) Ukoliko druga strane ne prihvati prijedlog ili ne dostavi odgovor u roku iz člana 27.stav 2. ovog zakona, direktor Agenicje zaključljučkom obustavlja postupak.

(2) Ukoliko druga strane prihavti prijedlog za mirno rješavanje spora, direktor Agencije donosi rješenje o imenovanju mirovnog vijeća.

Član 29.

(1) Mirovno vijeće se sastoji od tri člana, od kojih po jednog člana imenuju strane u sporu a trećeg člana koji i,a ulogu predsjedavajućeg imenuje direktor Agencije.

(2) Članovi mirovnog vijeća se imenuju sa liste arbitara i mititelja koji su upisani u Imenik.

(3) Mirovno vijeće je dužno da u roku od tri dana od dana konstituisanja donese pravila o načinu rada i odlučivanja.

Član 30.

Mirovno vjeće je dužno interesni kolektivni radni spor okončati u roku od 30 dana od dana konstituisanja i u navedenom roku podnijeti izvještaj o radu direktoru Agencije.

Član 31.

(1) Sporazum postignut između strana u interesnom kolektivnom radnom sporu postaje sastavni dio kolektivnog ugovora ili drugog opšteg akta koji je bio predmet spora.

(2) Ukoliko strane u kolektivnom radnom sporu ne postignu sporazuam, direktor Agencije, na osnovu izvještaja mirovnog vijeća postupak mirnog rješavanja interesnog kolektivnog radnog spora obustavlja zaključkom, protiv kojeg nije dozvoljena žalba.

5. Postupak pred arbitražnom komisijom

Član 32.

(1) Postupak pred arbitražnom komisijom pokreće se na prijedlog poslodavca u slučaju uskraćivanja saglasnosti sindikata, odnosno savjeta radnika na otkaz ugovora o radu izabranom predstavniku radnika".

(2) Prijedlog iz stava 1. ovog člana poslodavac podnosi u roku od 15 dana od dana prijema izjašnjenja sindikata odnosno savjeta radnika.

Član 33.

(1) Arbitražna komisija se sastoji od tri člana, od kojih po jednog člana imenuju strane u sporu a trećeg člana koji ima ulogu predsjedavajućeg imenuje direktor Agencije.

(2) Arbitražnu komisiju čine arbitri koji se imenuju sa liste arbitara i miritelja koji su upisani u Imenik.

(3) Arbitražna komisija je dužna da u roku od tri dana od dana konstituisanja donese pravila o načinu rada i odlučivanja.

Član 34.

Arbitražna komisija iz člana 33. ovog zakona je dužna da donese konačnu odluku u roku od 15 dana od dana konstituisanja i u navedenom roku podnese izvještaj o radu direktoru Agencije.

6. Izuzeće arbitra i miritelja

Član 35.

(1) Strana u sporu može direktoru Agencije da podnese zahtjev za izuzeće arbitra ili miriteljai to:

1) ako zastupa jednu od strana u sporu, ili je u posljednje tri godine zastupao jednu od strana u sporu,

2) ako je srodnik jedene od strana u sporu u pravoj liniji, u pobočnoj do četvrtog stepena i u tazbinskoj do drugog stepena i

3) ako je povezan sa stranama u sporu na bilo koji drugi način koji bi mogao da utiče na njegovu nepristrasnost.

(2) Arbitar i miritelj po službenoj dužnosti vode računa o razlozima za izuzeće u toku postupka i dužni su da o njima obavijeste direktora Agencije.

(3) O izuzeću arbitra ili miritelja odlučuje direktor Agencije svojim rješenje.

7. Evidencija o postupcima mirnog rešavanja radnih sporova

Član 36.

(1) Agencija vodi evidenciju o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova.

(2) Ministar Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana.

GLAVA IV

ARBITRI I MIRITELjI

Član 37.

(1) Za arbitra i miritelja može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da ima visoku stručnu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti rada i socijalnog dijaloga i

3) da nije osuđivano za krivično djelo.

(2) Pored uslova utvrđenih u stavu 1. ovog člana arbitar mora imati položen pravosudni ispit.

Član 38.

(1) Imenovanje arbitara i miritelja vrši se javnim konkursom na osnovu odluke Ekonomsko socijalnog savjeta Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet) vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i polnoj ravnopravnosti.

(2) Konkurs raspisuje i proceduru provodi Konkursna komisija koju imenuje Savjet (u daljem tekstu: Komisija).

(3) Nakon provedene procedure Komisija utvrđuje prijedlog liste arbitara i miritelja i dostavlja ga Savjetu.

Član 39.

(1) Odluku o imenovanju arbitara i miritelja donosi Savjet u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga Komisije.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana je konačna.

Član 40.

(1) Arbitri i miritelji se biraju na period od četiri godine i mogu biti ponovo izabrani.

(2) Rok iz stava 1. ovog člana računa se od dana upisa u Imenik.

Član 41.

(1) Na osnovu odluke Savjeta o imenovanju arbitra i miritelja i direktor Agencije donosi rješenje o upisu u Imenik.

Član 42.

(1) Arbitar i miritelj su dužni da postupaju odgovorno, savjesno i nepristrasno, vodeći računa da strane u sporu imaju jednaka prava i obaveze.

(2) Arbitar i miritelj i su dužni da se stručno usavršavaju u oblasti radnih odnosa i socijalnog dijaloga.

(3) Ministar rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: ministar) Pravilnikom će propisati sadržaj i način vođenja Imenika.

Član 43.

(1) Arbitri i miritelji imaju pravo na nagradu za rad i naknadu troškova koje su imali tokom postupka.

(2) Odlukom Vlade utvrđuju se uslovi za ostvarivanje prava na nagradu i naknadu troškova i njihova visina.

(3) Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske.

Član 44.

Arbitar i miritelj i imaju pravo na odsustvo sa rada bez naknade zarade za vrijeme dok vode postupak mirnog rješavanja radnog spora.

Član 45.

(1) Svojstvo arbitra i miritelja prestaje brisanjem iz Imenika.

(2) Arbitara i miritelj se briše iz Imenika:

1) ako se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 37.ovog zakona,

2) ako prestanu da postoje uslovi iz člana 37. t. 1) i 3) ovog zakona,

3) po isteku roka na koji je izabran, ako ne bude ponovo izabran,

4) ako odbije da se stručno usavršava,

5) ako nestručno i nesavjesno obavlja dužnosti,

6) ako se neuredno odaziva na poziv Agencije,

7) ako neopravdano odugovlači postupak mirnog rješavanja radnog spora,

8) na lični zahtjev,

9) usljed gubitka poslovne sposobnosti i

10) usljed smrti.

Član 46.

(1) Direktor Agencije je dužan da u roku od 15 dana od dana saznanja za okolnosti iz člana 45. stava 2. t. 1), 2), 4), 5), 6) i 7).ovog zakona, podnese zahtjev Savjetu za donošenje odluke o brisanju arbitra ili miritelja iz Imenika.

(2) U slučajevima nastanka okolnosti iz člana 45. stava 2. t. 3), 8), 9) i 10), direktor Agencije donosi rješenje o brisanju miritelja i arbitra iz Imenika u roku od 15 dana od dana saznanja za nastale okolnosti o čemu obavještava Savjet.

 (3) Na osnovu odluke Savjeta iz stava 1. ovog člana, direktor Agencije vrši brisanje arbitra ili miritelja iz Imenikau roku od sedam dana od dana dostavljanja odluke.

Član 47.

Rešenje o upisu i brisanju iz Imenika objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.

(1) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada će donijeti Odluku o uslovima za ostvarivanje prava na nagradu i naknadu troškova arbitara i miritelja (član 43. stav 2).

(2) Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti sljedeće pravilnike:

1) o načinu vođenja Imenika arbitara i miritelja(član 42. stav 3),

2) o načina međusobne komunikacije učesnika u mirnom rješavanju spora i vođenja postupka (član 13.) i

3) o načinu vođenja evidencije o mirnom rješavanju radnih sporova (član 36).

Član 49.

Postupci za mirno rješavanje radnih sporova započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 50.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova ("Službeni glasniku Republike Srpske" broj: 71/09 i 109/09).

Član 51.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske". 


Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, 19.2.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772