Zastava Srbije

U BANJOJ LUCI PREDSTAVLJENO INOVIRANO UPUTSTVO ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE U SUDOVIMA

21.12.2023.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja sa kontinuiranim zagovaranjem i monitoringom implementacije sistema strateškog planiranja u sudovima.

VSTV BiH je tokom 2021. godine uvelo proces strateškog planiranja u sve sudove u BiH, ali se nakon kontinuiranog monitoringa primjene ukazala potreba za dodatnim unapređenjem uputstva. Stoga je Vijeće početkom 2023. godine, usvojilo inovirano Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima, a Sekretarijat VSTV-a BiH ponovo započeo promociju zagovaranje neophodnosti praktične primjene strateškog planiranja. Inoviranim Uputstvom nastojalo se proces strateškog planiranja u većoj mjeri približiti i prilagoditi specifičnostima pravosudnog sistema.

Tako se, o značaju strateškog planiranja na nivou pravosudnih institucija i važnosti njegovog kontinuiranog unapređenja, govorilo i u okviru radionice koja je 12. decembra 2023. godine održana u Banjoj Luci, gdje je predsjednicima i sekretarima sudova, predstavljeno inovirano Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima.

Pored inoviranog Uputstva, predstavljen je i novi obrazac programa rada kandidata za predsjednike sudova. koji je izmijenjen na način da će omogućiti lakše i preciznije praćenje stepena realizacije ciljeva koje je kandidat za predsjednika suda postavio u programu rada i na čiju realizaciju se obavezao.

Kako je tokom svog obraćanja istakao član Vijeća, Srđan Forca, proces strateškog planiranja ne smije se posmatrati kao obaveza predsjednika sudova prema VSTV-u BiH, nego isključivo kao upravljački alat, koji upravo rukovodiocima pravosudnih institucija treba da pomogne pri kreiranju politika, mjera i aktivnosti usmjerenih na probleme i nedostataka identifikovane prethodnom strukturiranom analizom, kako bi se doprinijelo ostvarenju misije i vizije konkretne pravosudne institucije.

Strateško planiranje u sudovima ključna je aktivnost koja ima za cilj da pomogne predsjednicima sudova da iz reaktivne preuzmu proaktivnu ulogu u upravljanju sudom.

Uvođenje strateškog planiranja u sudove dio je aktivnosti projekta “EU podrška reformama pravosuđa u BiH- IPA 2019” koji VSTV BiH provodi uz podršku EU u BIH.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 18.12.2023.

Naslov: Redakcija