Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE: Rok za podnošenje zahtjeva za otpis zateznih kamata na javne prihode 31. decembar 2016. godine

21.12.2016.


Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je porezne obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još 9 dana, odnosno da do 31. decembra 2016. godine mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

To pravo mogu iskoristiti porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastalih do 31. decembra 2014. godine.

Porezna uprava FBiH podsjetila je da je Zakonom propisano da ako porezni obveznik plati dug najkasnije do 31. decembra 2016. godine, zatezna kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31. decembra 2014. godine otpisuje se u cjelosti.

Ukoliko to učine u periodu od 1. januara 2017. do 30. juna 2017. godine obračunata kamata biće otpisana u iznosu od 50 posto.

Zahtjev je potrebno podnijeti na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 20.12.2016.