Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Sudovi zaključili 576 sudskih nagodbi tokom "Sedmicâ sudske nagodbe"

21.11.2017.


Prvostepeni i drugostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini zaključili su 576 sudskih nagodbi tokom "Sedmicâ sudske nagodbe" koje su se održavale tokom dvije sedmice u periodu od 6. do 17. novembar 2017. godine.

Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (128), Osnovnom sudu u Banja Luci (72), Osnovnom sudu u Sokocu (39), Općinskom sudu u Zenici (33) i Okružnom privrednom sudu u Banja Luci (33). Rezultati dvosedmične akcije su pokazali da su građani sve više zainteresovani za rješavanje sporova nagodbom.

Kao najpogodnije predmeti za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.

Prema posljednjim podacima, od početka godine do danas ukupno je zaključeno 6.246 sudske nagodbe. Treba podsjetiti da je od 2012. godine, implementacijom različitih aktivnosti unapređenja rada sudova, u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg su finansirale Vlada Norveške i Vlada Švedske i Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, sudska nagodba sve češće u primjeni.

Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima koji pokazuju da građani sve više prihvaćaju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda.

Također, VSTV BiH je zadovoljan što sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima.

Pozitivan uticaj organizovanja "Sedmicâ sudske nagodbe" VSTV BiH vidi i u tome što su pravne službe javno-komunalnih preduzeća u BiH iskoristile priliku i pozivale svoje korisnike protiv kojih pokrenut sudski postupak, da svoj spor riješe brže, ekonomičnije i mirnim putem.

VSTV BiH će, u saradnji sa sudovima, nastaviti sa promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta što je u skladu sa preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 20.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772