Zastava Srbije

VLADA FBIH: Rok za subvencioniranje električne energije produžen do 30. juna naredne godine

21.07.2023.


Vlada Federacija Bosne i Hercegovine je izmijenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom je rok njene primjene produžen do 30. juna 2024. godine.

Odlukom je utvrđeno da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije sa najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad u FBiH. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (manja od 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar).

Inače, Odluka o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti u primjeni je od 2011. godine, a prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70 hiljada.

Podrška Lani Pudar za odlazak na pripreme i takmičenja u iznosu od 69.700 KM

Na prijedlog premijera Federacije BiH Nermina Nikšića na sjednici Vlada Federacije BiH je prihvatila Informaciju o molbi Kluba vodenih sportova “ORKA” za finansijsku podršku u svrhu odlaska Lane Pudar na pripreme i takmičenje na Evropskom i svjetskim prvenstvima, sa Inicijativom za izdvajanje sredstava sa pozicije “Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH”, iz Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Usvojenim zaključkom zaduženo je Federalno ministarstvo finanasija da za narednu sjednicu Vlade pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije za 2023. godinu. Radi se o iznosu od 69.700 KM, a koliko je i tražio Klub.

Naime, Klub vodenih sportova “ORKA” uputio je molbu za podršku u svrhu odlaska Lane Pudar na pripreme i takmičenja. Riječ je o ovogodišnjim troškovima puta i smještaja neophodnim za odlazak na pripreme i takmičenja. To su pripreme u Antaliji u iznosu od 16.500 KM, potom nastup na Evropskom juniorskom prvenstvu u Beogradu u iznosu od 6.700 KM, te pripremni kamp u Nagasakiju u Japanu u iznosu od 14.000 KM. Potom, riječ je i o nastupu na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Fukuoki u Japanu u iznosu od 8.000 KM, kao i pripremama u Sierra Nevadi u Španiji u iznosu od 13.500 KM, te nastupu na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Netanya u Izraelu u iznosu od 11.000 KM.

Kako se ističe u molbi Kluba, na svim ovim takmičenjima Lana Pudar je jedan od favorita za osvajanje najsjajnijih odličja, te bez podrške institucija sa svih nivoa vlasti, Klub neće moći sve troškove učešća na pripremama i takmičenjima sam isfinansirati.

Posebno naglašavaju da je Lana Pudar jedini sportista iz naše države koji je već ispunio A olimpijsku normu i jedini do sada kvalifikovani sportista iz naše države za ljetne olimpijske igre “Paris 2024”.

Vlada je još jednom uputila čestitku Lani Pudar i njenom klubu za izuzetne rezultate koja ova sportistkinja postiže na takmičenjima.

Usvojen Nacrt programa javnih investicija FBiH 2024-2026. godina

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila je Nacrt programa javnih investicija Federacije BiH 2024-2026. godina. Radi se o trogodišnjem dokumentu koji sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim i utrošenim, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, granta i drugih izvora.

Prema usvojenom Nacrtu, ukupna vrijednost projekata uključenih u Program javnih investicija FBiH 2024-2026. godina iznosi 17.574,24 miliona KM. Od toga se 8.770,56 miliona KM odnosi na 72 kandidovana projekta, 6.702,21 miliona KM na 58 projekata čija je implementacija u toku, te 2.101,47 miliona KM na sedam odobrenih projekata.

Inače, Program javnih investicija FBiH služi Vladi Federacije kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, uz dugoročni cilj povezivanja ovog programa sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja. Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva finansija svake godine usvaja ovaj program nakon procesa prikupljanja podataka od učesnika u procesu planiranja investiranja.

U izradi, osim Federalnog ministarstva finansija i Komisije za Program javnih investicija FBiH, učestvuju federalni organi uprave, vlade kantona, nadležni kantonalni organi, kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, samostalne upravne organizacije, specijalizirane organizacije i posebna tijela (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.) i javna preduzeća.

Također, Vlada FBiH je primila na znanje informaciju o utrošku sredstava u 2022. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija FBiH. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ovu informaciju objavi na svojoj internet stranici.

Data saglasnost za veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.7.2023. godine, koja iznosi 797 KM/1000 Sm³, odnosno 0,797 KM/Sm³. Riječ je o smanjenju za 7,96 posto.

U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost, a za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije i trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.

Tri miliona KM za izgradnju hitne pomoći u Zenici i Doma zdravlja u Kiseljaku

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH usvojila je dvije odluke o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele iz “Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima”, a odnose se na prvu fazu izgradnje zgrade hitne pomoći Doma zdravlja u Zenici i završetak izgradnje Doma zdravlja u Kiseljaku u ukupnom iznosu od tri miliona KM.

Prva odluka o Programu utroška odnosi se na transfer za prvu fazu izgradnje zgrade hitne pomoći Doma zdravlja Zenica u iznosu od 1.000.000 KM. Ova sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekta izgradnje objekta i uspostave službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima kojeg provodi Grad Zenica, a s ciljem poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Sredstva će se doznačavati u tranšama na račun Grada Zenice, a na osnovu zaključenih ugovora sa dobavljačima radova/usluga i u iznosima u vrijednosti ugovora.

O načinu utroška odobrenih sredstava za ovaj projekt potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva zdravstva i Grada Zenice kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

Grad Zenica će o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava kvartalno dostavljati izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva, a Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Druga odluka se odnosi na Program utroška sredstava za dovršetak izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Kiseljak u iznosu od 2.000.000 KM.

Projekt izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Kiseljak provode Općina Kiseljak i JU Dom zdravlja Kiseljak. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun Općine Kiseljak kao jednog od implementatora projekta, nakon što isti Federalnom ministarstvu zdravstva dostavi dokaze o izvršenim radovima/uslugama od strane dobavljača.

O načinu utroška odobrenih sredstava za ovaj projekt potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva zdravstva i Općine Kiseljak kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti od požara

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila Nacrt zakona o zaštiti od požara i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom uređuje se funkcionisanje sistema zaštite od požara, kao i nosioci i obaveze subjekata, planiranje i provođenje mjera za zaštitu od požara. Također, uređuje se nadležnost, organizacija zaštite od požara radi otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara, te organizacija spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zakon obuhvataa i pitanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih lica, finansiranje, nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara u Federaciji BiH.

Zaštita od požara, prema ovom zakonu, obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, te obrazovne prirode, koje se preduzimaju radi provođenja, kontrole mjera i radnji, te sprečavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja i spašavanja ljudi, materijalnih dobara, kao i zaštite okoliša ugroženog požarom.

Prema ovom zakonu subjekti, odnosno nosioci zaštite od požara su organi uprave i upravne organizacije Federacije i kantona, odnosno gradova i općina, te druga pravna i fizička lica koja se nalaze na području Federacije. Zaštitu od požara, osim ovih nosilaca, provode i pravna lica i organizacije koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje područje vatrogastva te zaštite i spašavanja.

Kako je navedeno u obrazloženju važećim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu poslovi zaštite od požara organizovani su većim dijelom u okviru Federalne uprave civilne zaštite, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, kojima je definisano da su poslovi zaštite od požara u djelokrugu poslova Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Također, u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara iz djelokruga federalnih i kantonalnih inspektora utvrđene su određene manjkavosti zakonskih rješenja koje onemogućuju pravilnu i zakonitu primjenu mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. To se naročito odnosi na primjenu mjera zaštite od požara u toku građenja i sistema aktivne zaštite od požara. S obzirom na to da su navedena pitanja iz isključive nadležnosti organa unutrašnjih poslova, odlučeno je da se pristupi izradi novog zakona o zaštiti od požara.

U obrazloženju predloženih rješenja, između ostalog, navedeno je da je Nacrt zakona sistematizovan u devet samostalnih poglavlja, koja zajednički čine jednu cjelinu i regulišu oblast zaštite od požara. Ovim nacrtom predviđeno je i donošenje 34 podzakonska propisa kojima bi se bliže definisala pojedina pitanja iz oblasti zaštite od požara i zajedno sa njim predstavljaju normativno uređen sistem zaštite od požara Federacije BiH.

Radi jedinstvenog postupanja i praćenja pitanja iz oblast zaštite od požara, ovim nacrtom zakona predloženo je da poslove upravnog nadzora inspekcije obavljaju organi unutrašnjih poslova u odnosu na rješenja iz važećeg Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu gdje je poslove upravnog i inspekcijskog nadzora izvršavalo više organa.

Također, navedeno je da su u procesu izrade ovog propisa provedene javne konsultacije.

Utvrđen Nacrt izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, utvrdila je i u parlamentarnu proceuduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Kako je obrazloženo, cilj izmjena i dopuna je prilagođavanje zakonodavnog okvira potrebama investitora radi stvaranja što boljeg i efikasnijeg privrednog ambijenta u Federaciji BiH.

Izmjenama i dopunama ovog zakona predviđeno je osnivanje komore inženjera u građevinarstvu Federacije BiH, a s ciljem unapređenja uslova za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, građenja građevina i zahvata u prostoru i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju. Svrha komore je ostvarivanje interesa inženjera arhitektonske, građevinske, geodetske, mašinske, elektrotehničke i saobraćajne, kao i drugih koji sudjeluju u sektoru građevinarstva.

Ovim zakonskim rješenjima, pored ostalog, propisuje se provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja. Bolji uslovi poslovanja pružit će mogućnost investitorima da lakše dobiju dozvola, odnosno da se unaprijedi funkcionalnost sistema i upravnih akata. Također, otklonit će se i potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedine institucije, što će značajno smanjiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvola. S ciljem olakšavanja investitorima i omogućavanja da što brže dođu do potrebnih akata o građenju, izmjenama zakona predloženo je i skraćenje rokova za izdavanje akata o građenju.

Na projektu e-sistema je aktivno radilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja u saradnji sa USAID-om, s obzirom na to da važeći zakon ne sadrži odredbe za uvođenje elektronskog sistema izdavanja dozvola u oblasti građenja.

Inače, radi se o propisu koji je, između ostalih, Vlada povukla iz Parlamenta, a za koji je Ministarstvo zatražilo nastavak parlamentarne procedure, te je na sjednici razmatran i utvrđen.

Podržana inicijativa da se osigura 8 miliona eura za energetsku obnovu zgrada javne namjene u Tuzlanskom kantonu

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta “Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona”, u iznosu do 8.000.000 eura.

Prihvaćena je informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta. U informaciji je navedeno da je 1. juna 2023. godine Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dostavilo inicijativu za pokretanje procedure za kreditno zaduženje kod EBRD-a za finansiranje ovog projekta. Po prijemu prijedloga za pokretanje incijative za zaduživanje, a na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo finansija TK, te uzimajući u obzir iznos servisiranja postojećeg duga koji dospijeva u svakoj narednoj godini, izvršena je analiza i procjena kreditne sposobnosti Tuzlanskog kantona. Na osnovu urađene analize i procjene kreditne sposobnosti, utvrđeno je da postoji mogućnost otplate dospjelih obveza za servisiranje planiranog zaduženja, pod pretpostavkom zadržavanja godišnjih prihoda na istom nivou ili eventualnog povećanja istih.

Zaključkom su zaduženi Federalno ministarstvo finansija i Tuzlanski kanton da u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om sa kojim će se utvrditi konačni uslovi kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Tuzlanski kanton.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a. Također, Ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Usvojena informacija o provođenju preporučenih mjera u uslovima ekstremno visokih temperatura

Vlada Federacije BiH je zaključkom usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o provođenju preporučenih mjera u uslovima ekstremno visokih temperatura.

Podržano je provođenje preporučenih mjera u uslovima ekstremno visokih temperatura u zdravstvenim ustanovama na teritoriju Federacije BiH, a Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da, u saradnji s kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo u FBiH, prati provođenje utvrđenih preporučenih mjera.

Također, resorna federalna ministarstva su zadužena da, svako u okviru svojih nadležnosti, utvrdi preporučene mjere u uslovima ekstremno visokih temperatura i naloži njihovo provođenje na nižim nivoima vlasti.

U informaciji Federalnog ministarstva zdravstva su, između ostalog, preporučene i mjere zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile teritorij Federacije BiH i koje kontinuirano negativno utiču na zdravlje stanovništva, a posebno hroničnih bolesnika, trudnica, djece, radnika koji rade na otvorenom, ali i zdravih mladih ljudi koji veliki dio dana provode na ulicama, kao i radno-aktivnog stanovništva.

Preporučene mjere su da radno vrijeme na nivou primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnih službi počinje u 7 sati ujutro, zatim da se prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite pruži hroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i osobama starijim od 65 godina, da roditelji koji dovode djecu na vakcinisanje protiv zaraznih bolesti, to učine najkasnije do 10 sati ujutro. U preporučenim mjerama su i to da poslodavci uposlenicima koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru, početak radnog vremena pomjere na 6 sati ujutro, a ako tehnologija posla to ne dozvoljava, da se treba razmotriti mogućnost prekida poslova u periodu od 11 do 18 sati, te nastavka poslije 18 sati. Radno vrijeme se može i skratiti srazmjerno štetnom utjecaju uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.

Preporuka je da se uposlenim hroničnim bolesnicima u ovom periodu omogući korištenje godišnjeg odmora, a poslodavci bi trebali dozvoliti i ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, preduzećima i organima vlasti, kao i ležernije odijevanje na oficijelnim dogadajima. Također, preporučeno je da ustanove koje s radom počinju u 9 sati početak radnog vremena pomjere na 8 sati.

Općine bi, navedeno je u preporučenim mjerama, na određenim lokacijama trebale osigurati besplatnu podjelu vode za piće iz cisterni, kao što je, u slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima, potrebno osigurati podjelu vode i drugih napitaka.

Stanovništvo bi trebalo kontinuirano izvještavati o općim mjerama zaštite od visokih temperatura poput izbjegavanja kretanja od 10 do 18 sati, nošenja široke svijetle odjeće, upotrebe šešira i naočala, uzimanja dovoljnih količina tečnosti, konzumiranja voća i povrća, kao i da osobe koje putuju prave češće odmore i češće uzimaju manje količine tečnosti.

Stanovništvo treba savjetovati i da borave u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da se pri tome vodi računa da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od 5°C.

Odluke, informacije i izvještaji

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela neophodne akte za prestanak provođenja procedure popunjavanja Komisije za koncesije FBiH, a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, za poništenje i raspisivanje javnih konkrusa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, te Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donesena je Odluka o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”, utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu.

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o molbi Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE za finansijsku pomoć za organizaciju 14. konferencije Evropskog društva za prevencijska istraživanja, sa inicijativom za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu. Vlada je zaključkom dala zaduženja nadležnim ministarstvima i Generalnom sekretarijatu da se u skladu sa ovim zahtjevom, za narednu sjednicu Vlade pripremi prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava u iznosu od 5.000 KM iz Tekuće rezerve Vlade Federacije.

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa preporukama Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a u vezi Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Zadužila je kantonalne službe za zapošljavanje da u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, postupe prema preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, te da razmotre mogućnost isplate jednokratne novčane pomoći osobama koje su imale status nezaposlene osobe po evidencijama Zavoda za zapošljavanje na dan 31.8.2022. godine, a kojima ista nije isplaćena u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva trgovine o potrebi izrade Projekta digitalizacije prijema podataka u Informacioni sistem za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.

Vlada se upoznala sa Informacijom o potrebi pripreme, provođenja i diseminacije rezultata Popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023-2026., koju je usvojilo Vijeće ministara BiH na 13. sjednici. Informaciju su sačinili Federalni zavod za statistiku, Agencija za statistiku BiH i Republički zavod za statistiku RS.

Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2022. godinu, te se upoznala i usvojila izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koje je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Usvojen je i Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH (AF- dodatno finansiranje) za period 1.1.-31.3.2023. godine (I kvartal).

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2023. godinu, kao i na Trogodišnji Plan poslovanja ovog javnog preduzeća za 2023-2025. godinu.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Rješenje o imenovanju Dijane Tomić i Adisa Šehića za članova Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije, za predstavnike Federacije BiH. Ovaj upravni odbor imenuje se na period od šest mjeseci. Prethodno su dva vršioca dužnosti Upravnog odbora razriješena zbog isteka mandata.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma je doneseno Rješenje kojim se imenuje Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u sastavu Muhamed Šehović za predsjedavajućeg (Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH), te članovi Omer Čaušević (Federalna uprava za inspekcijske poslove), Mirsad Ibrović (Federalno ministarstvo okoliša i turizma), Sabina Bezdrob (Federalno ministarstvo finansija), Jasmin Osmanović (Eko život d.o.o. Tuzla, ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom), te Amela Hrbat (Ekopak Sarajevo, ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom). Članovi Koordinacionog tijela imenovani su na period od četiri godine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma doneseno je i Rješenje kojim se imenuje Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda u sastavu Emina Kilim za predsjedavajuću (Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH), te članovi Azem Mujan (Federalna uprava za inspekcijske poslove), Azra Bašić (Federalno ministarstvo okoliša i turizma), Esma Jahić (Federalno ministarstvo finansija), Elma Babić Džihanić (Zeos eko-sistem d.o.o. Sarajevo, ovlašteni operater sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda), te Erkin Međedović (KimTec Eko d.o.o. Vitez, ovlašteni operater sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda). Članovi Koordinacionog tijela imenovani su na period od četiri godine.

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH, te je u ovo tijelo imenovan Goran Lulić.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija data je prethodna saglasnost za imenovanje Sedada Avdića (predjednik), Samira Čorbe, Affana Čehajića, Muje Hasića, Nadira Durmića i Zorana Marijanovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Željka Petrovića (predsjednik), te Igora Josipovića, Armina Kurtagića, Nermina Bojčića i Nermina Jašarevića (članovi) za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova ovog nadzornog odbora radi isteka mandata.

Imenovan je Odbor za reviziju Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, na period od četiri godine i to Enes Baljić (predsjednik), te Nina Džidić i Ivana Bušić (članovi). Prethodno je donesena odluka o razrješenju ovog odbora.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje Adisa Kepeša, Damira Okanovića, Vedrana Kasera, Milenka Obada, Idhama Kruške i Edina Hamzića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data saglasnost Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Zineta Mujaković (JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać) i Sanjin Dugalić (Feroelektro d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.07.2023.

Naslov: Redakcija