Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen veći broj prijedloga odluka

21.05.2021.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, koji je potpisan 16. marta ove godine u Ankari.

Cilj Sporazuma je konkretizacija daljnjih aktivnosti u saradnji dviju zemalja na realizaciji infrastrukturnih projekata u BiH, posebno izgradnje autoceste/brze prometnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Utvrđen je i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacioni protokol u vezi sa finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, koji je potpisan 3. marta 2021. godine u Ankari.

Ratifikacijom ovog sporazuma stvaraju se uvjeti za realizaciju donacije vrijedne 200 miliona turskih lira za Ministarstvo odbrane BiH kojom Turska u narednim godinama želi pomoći u rješavanju pitanja opremljenosti i osposobljenosti sistema odbrane BiH i realizacije aktivnosti iz programa bilateralne vojne saradnje.

U skladu sa Implementacionim protokolom obezbijeđena je finansijska pomoć Republike Turske za stručno usavršavanje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH koji pohađaju obuku/kurseve organizirane/koordinirane u centrima za obuku turskih oružanih snaga.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, koji je potpisan 16. marta 2021. godine u Ankari. Cilj Sporazuma je uzajamno priznavanje vozačkih dozvola koje izdaju nadležna tijela u Bosni i Hercegovini i Republici Turskoj vlasnicima vozačkih dozvola koji legalno borave na teritoriji druge ugovorne strane.

Vijeće ministara BiH je utvrdilo i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u području fizike visokih energija između BiH i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), koji je potpisan 16. februara 2021. godine u Sarajevu i Ženevi. Pored uspostavljanja kontakta između CERN-a i BiH, zaključivanjem ovog sporazuma i njegovom ratifikacijom potvrđen je interes BiH za učešće u naučnom programu CERN-a.

Pojedinačni prijedlozi odluka o ratifikaciji ova četiri sporazuma bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o uspostavljanju Radne grupe za izradu Prijedloga strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021. - 2026. godine i Prijedloga akcionog plana za provođenje strategije.

Radna grupa čiji su članovi predstavnici nadležnih institucija BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH će u roku od tri mjeseca sačiniti i Vijeću ministara predložiti na razmatranje Prijedlog strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, dok će Prijedlog akcionog plana biti dostavljen u roku od šest mjeseci od donošenja ove odluke.

U radu Radne grupe mogu učestvovati i predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada stranih zemalja, akademske zajednice, te nevladinog sektora, putem stručnih obrazloženja, evaluacije, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar 2021. godine u BiH.

I početak 2021. godine, kao i proteklu 2020. godinu, kako u zdravstvenom, tako i u ekonomskom smislu, u potpunosti je obilježila globalna pandemija koronavirusa koja je utjecala na pad privrednih aktivnosti.

Prema preliminarnim podacima Agencije za statistiku BiH (BHAS) za januar 2021. godine, u BiH je zabilježena stagnacija fizičkog obima industrijske proizvodnje sa registriranom stopom od -0,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Pad proizvodnje je zabilježen u okviru prerađivačke industrije za 1,5% i sektora rudarstvo od -16,7%, dok je u sektoru za proizvodnju električne energije zabilježeno povećanje proizvodnje od 8,6%.

Tokom prvog mjeseca ove godine, u BiH je ukupno prikupljeno oko 1,1 milijardu KM javnih prihoda, po osnovu indirektnih i direktnih poreza, socijalnih doprinosa, taksi, kazni i naknada. U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, javni prihodi su smanjeni za oko 4,6%. U strukturi javnih prihoda dominiraju prihodi entitetskih poreskih uprava sa oko 52%.

Također, u januaru 2021. godine je registriran vanjskotrgovinski robni deficit od 284 miliona KM i smanjen je za oko 100 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Prosječna penzija u BiH iznosila je oko 419 KM i nominalno je veća za 2,4% u odnosu na januar 2020. godine, što je rezultat uvećanja penzija u oba entiteta tokom 2020. godine, ali i uvećanja penzija u januaru 2021. godine u Republici Srpskoj.

Ukupna novčana masa na kraju januara iznosila je 28,4 milijardi KM što je povećanje za 7,8%.

Nastavljen je rast depozita u BiH, pa je ukupan iznos depozita iznosio 25 milijardi KM uz stopu rasta od 5,1%, a više od polovine su depoziti stanovništva sa iznosom 13,9 milijardi KM i veći su za 4,2% u januaru ove godine u odnosu na isti period prethodne godine.

Na sjednici je usvojena Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o statusu zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca.

Za vršioce dužnosti imenovane su Jelena Cvijetić, (rukovodilac Ureda), te Harisa Bašić i Monika Mijić (zastupnice).

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o zastupniku Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i uredu zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava kojom se stvaraju uvjeti za jačanje javne konkurencije za popunjavanje ovih radnih mjesta.

Prema izmjenama i dopunama Odluke, za zastupnika Vijeća ministara može biti imenovana osoba koja ima završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, оd čega tri godine na rukovodećim poslovima, pet godina radnog iskustva na poslovima zastupanja pred sudovima u BiH ili Evropskim sudom za ljudska prava i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika.

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom Direkcije za evropske integracije o 5. sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave (RJU) između Evropske unije (EU) i BiH, održanom 25. februara 2021. godine putem internet platforme i Preporukama Evropske komisije nakon ovog sastanka, te su doneseni određeni zaključci u cilju provođenja ovih preporuka.

Preporuke Evropske komisije usmjerene su na poduzimanje daljnjih aktivnosti vlasti u BiH u cilju postizanja napretka u procesu reforme javne uprave u BiH, uključujući strateški okvir za reformu javne uprave, upravljanje javnim finansijama, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, izradu politika i koordinaciju te pružanje usluga i odgovornost.

Vijeće ministara u drugom krugu glasanja nije postiglo konsenzus u vezi s usvajanjem Informacije o poduzetim mjerama za poboljšanje uvjeta vanjskotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.  

Vijeće ministara BiH usvojilo je i dostavit će na razmatranje Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Odgovor Direkcije za evropske integracije na poslaničku inicijativu Saše Magazinovića, poslanika u ovom domu, u vezi sa realizacijom 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Sastavni dio ovog odgovora je Finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara, 20.05.2021.

Naslov: Redakcija