Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Odluka o prenosu prava svojine na nekretninama na grad Prijedor

21.04.2017.


Vlada Republike Srpske, na redovnoj 121. sjednici održanoj 20. aprila 2017. godine u Banjaluci, donijela je Odluku o prenosu prava svojine na nekretninama na grad Prijedor. Ovom odlukom prenosi se pravo svojine na nekretninama izgrađenim sredstvima Vlade Republike Srpske i sredstvima Grada Prijedor, radi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, na Grad Prijedor, bez naknade, i to četrdesetjednu (41) stambenu jedinicu ukupne površine 2.046,62 m2, Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.744.161,67 KM sa uračunatim PDV-om.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Poslovnom politikom i Planom rada i poslovanja i Programom investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske, AD Banja Luka za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Planom rada i poslovanja i Programom investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske AD Banja Luka, za period 2017 - 2019. godina.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti na prostoru ranijeg akcionarskog društva "Jelšingrad". Predmet prodaje je nepokretnost (zemljište) u svojini Republike Srpske sa 1/1, koja se nalazi u Banjoj Luci na prostoru ranijeg akcionarskog društva "Jelšingrad". Početna prodajna cijena ove nepokretnosti iznosi 2.558.000,00 KM. Prodaja ove nepokretnosti sprovodi se usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom), u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave i ovom odlukom. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javne prodaje nepokretnosti na prostoru ranijeg akcionarskog društva "Jelšingrad".

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na pripremi Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH. Zadužuju se članovi radnih grupa iz Republike Srpske da tokom izrade Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH zastupaju stav da predmetni dokument može sadržavati samo ona pitanja oko kojih postoji saglasnost svih nivoa vlasti, a da se o neusaglašenim pitanjima treba prije izrade dokumenta pribaviti stav Vlade.

Vlada Republike Srpske ostaje kod stava da obuhvat Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH bude definisan u skladu sa Operativnim planom, odnosno da ne uključuje cjelokupan javni sektor, niti kantonalni i opštinski nivo vlasti.

Strateški okvir za reforme javne uprave u BiH treba da definiše osnovne strateške ciljeve koji su zajednički za sve upravne nivoe vlasti, a da se specifičnosti koje proizilaze iz potreba pojedinih upravnih nivoa vlasti realizuju kroz donošenje pojedinačnih strategija i akcionih planova, koji će se pripremiti na svim upravnim nivoima vlasti.

Vlada Republike Srpske je stava da je upravljanje i koordinaciju RJU potrebno povezati sa mehanizmom koordinacije evropskih integracija (radna tijela kao sastavni dio međuinstitucionalnog usaglašavanja među nivoima vlasti) i jasnije odrediti ulogu i značaj entitetskih predstavnika u sistemu monitoringa i izvještavanja.

Zadužuje se Koordinator za reformu javne uprave Republike Srpske da o stavovima Vlade Republike Srpske obavijesti nadležne institucije Republike Srpske i Kancelariju koordfinatora za reformu javne uprave u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 20.04.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772