Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijete Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza za period april - juni 2022. godine, te Odluka o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva

21.03.2022.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je donijelo Odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva, kao podršku poljoprivrednicima, nakon poremećaja na globalnom tržištu i rasta cijena.

Odlukom se privremeno do 31. 12. 2022. godine omogućava bescarinski uvoz 100.000 tona mineralnih đubriva i utvrđuju kriteriji za primjenu privremenih tarifnih kvota i način raspodjele.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH u saradnji s vladama entiteta i resornim entitetskim ministarstvima želi pomoći poljoprivrednicima u osiguranju adekvatnih agrotehničkih mjera, a prije svega ishrane žitarica i ostalih gajenih kultura, te obezbijediti dovoljne količine ovih kultura na tržištu uz dobar kvalitet prinosa, i tako uticati na smanjenje nestašice hrane u BiH i ublažavanje poskupljenja u interesu građana.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa predložilo je ovu odluku nakon što je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija postigao saglasnost za njihovo donošenje s predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem na prošlosedmičnom sastanku kojem je prisustvovao i ministar BiH Staša Košarac.

Vijeće ministara BiH nije postiglo saglasnost za donošenje odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata te će se o ovoj odluci izjasniti u drugom krugu glasanja.

Vijeće ministara BiH nije postiglo konsenzus u vezi s davanjem saglasnosti za glasanje guvernera BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) za dvije rezolucije koje je predložio EBRD, te će se o ovom pitanju izjasniti u drugom krugu glasanja.

Rezolucije se odnose na obustavu i izmjenu pristupa resursima EBRD-a za Rusku Federaciju i Bjelorusiju, u skladu s članom 8.3 Sporazuma o osnivanju EBRD-a.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 300.000 KM iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH koji će biti dostavljeni Crvenom krstu Ukrajine putem Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, na ime humanitarne pomoći.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2022. godine.

Za finansiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249.000.000 KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršit će se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno obezbijeđena namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Vijeće ministara BiH upoznato je i s Informacijom Ministarstva finansija i trezora о trenutnom statusu i potrebnim narednim koracima zа usvajanje Zakona о budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini.

Informacija sadrži hronološki pregled koraka koji prethode usvajanju budžeta institucija BiH, počevši od usvajanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2022. - 2024. godine, što predstavlja prvi ključni korak zа nastavak procesa pripreme budžetskih dokumenata, odnosno izradu dokumenta okvirnog budžeta zа period 2022. 2024. godina i nacrta Zakona о budžetu institucija BiH i medunarodnih obaveza BiH zа 2022. godinu.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o utvrđivanju granične procedure za željeznički granični prijelaz Brasina – Zvornik.

Zaključivanjem ovog sporazuma žele se pojednostaviti granične procedure i smanjiti vrijeme zadržavanja vozova nа graničnom željezničkom prijelazu, radi povećanja konkurentnosti željezničkih usluga.

Na ovaj način bi se uspostavio jednostavan i funkcionalan sistem praćen skraćivanjem vremena kontrole željezničkog graničnog saobraćaja na graničnoj prugi Brasina – Zvornik, tim prije što zadržavanje vozova predstavlja jedan od najvećih generatora troškova poslovanja želježničkih preduzeća u BiH i Srbiji.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije.

Prijedlogom sporazuma definiše se međusobno priznavanje važećih vozačkih dozvola koje izdaju nadležni organi nositeljima sa zakonskim boravištem u ovim državama, što je dobra vijest za veliki broj građana BiH koji borave u Španiji. Istovremeno se u pravilu omogućava zamjena važećih vozačkih dozvola bez potrebe polaganja teorijskih i praktičnih ispita.

Prijedlog sporazuma sa Izvještajem o obavljenim pregovorima bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Libanske Republike o readmisiji osoba koje borave bez dozvola.

Zaključivanjem ovog sporazuma bit će unaprijeđene procedure za bržu i efikasniju identifikaciju te sigurniji povratak osoba koje borave bez dozvole ili ne ispunjavaju, uvjete ulaska, prisustva, ili boravka na teritoriji dviju država, uz omogućavanje njihovog tranzita putem zajedničke saradnje i reciprociteta.

Prjedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom saobraćaju.

Zaključivanje ovog sporazuma u funkciji je uređenja oblasti zračnog saobraćaja uz uvažavanje međunarodnih standarda u ovoj oblasti, što će omogućiti avioprijevoznicima da putnicima ponude raznovrsne opcije usluga.

Ministarstvo komunikacija i transporta dostavit će Prijedlog ovog sporazuma sa Izvještajem o završenim pregovorima Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva komunikacija i prometa za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU), kojim će se omogućiti pristup podacima iz registra vozila Evropske unije u skladu s Direktivom EU 2015/413 Evropskog parlamenta i Vijeća EU od 11. 3. 2015. godine o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o saobraćajnim prekršajima protiv sigurnosti saobraćaja na putevima.

Utvrđen je i Prijedlog izjave о namjeri zaključivanja ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije kojim će se omogućiti pristup podacima iz registra vozila Evropske unije.

Zaključivanjem ovog ugovora s EU stvaraju se tehnički uvjeti za postupanje nadležnih tijela i izricanja sankcija za nepoštivanja propisa о sigurnosti saobraćaja nа cestama u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo komunikacija i prometa će Inicijativu i Izjavu о namjeri proslijediti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju zakonom predviđenu proceduru odobravanja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog za potpisivanje Operativnog sporazuma između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije - Mediteranski agronomski institut Bari (CIHEAM Bari) radi provođenja aktivnosti projekta "Nove aktivnosti za podršku fitosanitarnom sektoru u BiH u cilju usklađivanja s EU standardima - PHYTO-BiH”.

Vlada Republike Italije izdvojila je grant vrijedan 1.198.400 eura i dodijelila ova sredstva Međunarodnom centru za napredne Mediteranske agronomske studije - Mediteranski agronomski institut u Bariju za realizaciju ovog projekta.

Na ovaj način doprinijet će se jačanju fitosanitarnog sistema BiH i njegovom postepenom usklađivanju s pravnom stečevinom Evropske unije.

Prijedlog za potpisivanje ovog operativnog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o programu Evropske unije (EU) za jedinstveno tržište (Single Market Programme).

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da bude nosilac aktivnosti koje se odnose na postupanje i zaključivanje sporazuma o učešću BiH u Programu i njegovim pojedinim stubovima, kao i da prilikom toga ostvaraju stalnu saradnju s Direkcijom zа evropske integracije, kao i koordinatorom za program pomoći, te da o aktivnostima izvještava Vijeće ministara BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će analizirajući aktivnosti predviđene ovim programom i obaveze koje u vezi s tim proizlaze za BiH, zatražiti od nadležnih institucija na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH imenovanje kontakt- tačaka koje bi imale obavezu dа dostavljaju informacije potrebne za njihovo izvršenje.

Vijeće EU i Evropski parlament donijeli su u aprilu prošle godine Program Evropske unije zа jedinstveno tržište zа period 2021.-2027. godine, ukupno vrijedan oko 4,2 milijarde eura. Glavni ciljevi ovog programa su povećanje efikasnosti jedinstvenog tržišta; podrška preduzećima, pogotovo malim i srednjim; razvoj visokokvalitetnih evropskih standarda; jačanje i zaštita potrošača; unapređenje zdravlja ljudi, životinja i biljaka, te dobrobit životinja; kao i uspostavljanje okvira za finansiranje visokokvalitetnih statistika.

Jedan od šest stubova ovog programa predstavlja nastavak programa Evropske unije konkurentnost malih i srednjih preduzeća (COSME) zа period 2014. - 2020. godine, u kojem je učestvovala i Bosna i Hercegovina.

Na sjednici je data saglasnost na Ugovor о ustupanju potraživanja između Bosne i Hercegovine - Vijeća ministara BiH, koji ustupa potraživanja s jedne strane, i Republike Srpske - Vlade Republike Srpske, koja prima potraživanja s druge strane, te je ovlašten predsjedavajući Zoran Tegeltija da potpiše ovaj ugovor na koji je Vlada Republike Srpske ranije dala saglasnost.

Ovaj zaključak je usvojen nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine о Prijedlogu ugovora о ustupanju potraživanja, koje će ovaj ugovor dostaviti Vladi Republike Srpske na potpisivanje.

Riječ je o 1.102.669,00 eura dobijenih u arbitražnom postupku u predmetu Krajina osiguranje a.d. Banja Luka koji je izgubio tužilac Naveena Aggarwalla, Neeta Gupta i 'Usha Industriesa' INC prema arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo. Dosuđeni troškovi arbitražnog postupka u korist Bosne i Hercegovine odnose se na troškove zastupanja advokata BiH i troškove plaćanja sudskih depozita u ovom postupku, kao i druge administrativne troškove. Ove troškove snosila je Republika Srpska u skladu sa ranije zaključenim Sporazumom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske о međusobnim pravima i obavezama u vezi s ovim arbitražnim postupkom.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Rješenje o imenovanju članova i zamjenskih članova radne grupe i podgrupa za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021.- 2023. godine i pratećeg Akcionog plana za isti period.

U radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih institucija Vijeća ministara BiH, vlada Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH, ministarstava na državnom i entitetskom nivou, policijskih agencija, MONEYVAL delegacije, Tužilaštva BiH, kao i agencija za bankarstvo, te osiguranje i vrijednosne papire.

Također su imenovani članovi i njihovi zamjenici u podgrupama zа procjenu prijetnje od pranja novca, procjenu ranjivosti od pranja novca u bankarskom ali i pojedinačno u sektorima tržišta vrijednosnih papira, osiguravajućih društava, drugih finansijskih sektora i nefinansijskog sektora, kao i procjenu rizika оd finansiranja terorizma.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o aktivnostima Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (SPNiFT) uz korekcije na sjednici, nakon što ova radna grupa nije postigla saglasnost u pogledu potpunog usaglašavanja teksta nacrta zakona.

Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da u cilju ubrzanja procedure donošenja novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma predloži i Vijeću ministara BiH na potvrđivanje dostavi odluku o formiranju nove radne grupe, koja će biti sastavljena od predstavnika nadležnih institucija na državnom, entitetskom i nivou Brčko distrikta BiH.

Obaveza izrade novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji će biti usklađen s odgovarajućim direktivama EU u ovoj oblasti te harmoniziran sa FATF i MONEYVAL standardima i preporukama, jedna je od obaveza u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je saglasnost mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO Tuzla za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelomično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom Bosne i Hercegovine u skladu sa članovima II i VII Statuta (Articles of Agreement) Razvojne banke Vijeća Evrope.

Riječ je o kreditu u iznosu četiri miliona eura koje će Razvojna banka Vijeća Evrope dodijeliti mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO Tuzla za djelomično finansiranje prihvatljivih potprojekata u BiH usmjerenih na finansiranje poduzetnica, što doprinosi ekonomskom osnaživanju žena.

Finansiranjem su obuhvaćene produktivne investicije poduzetnica, potreba za obrtnim kapitalom, poboljšanje uvjeta stanovanja, s ciljem podizanja dobrobiti domaćinstava.

Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO Tuzla, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita, rizik finansiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru sva potrebna pokrića i garanciju za odobrenje kredita.

Obaveza davanja saglasnosti za investicije koje Razvojna banka Vijeća Evrope provodi u Bosni i Hercegovini proističe iz Statuta ove banke i nije vezana za zaduživanje BiH niti za izdavanje državne garancije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji pet sporazuma koje će biti dostavljene Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Radi se o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja; o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodice koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija; o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom saobraćaju; te o ratifikaciji Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske, kao i o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i magistralnog puta M3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u 2022. godini iz budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 320.000,00 KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za organiziranje glasanja državljana Republike Srbije koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine, povodom održavanja srbijanskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora - 3. aprila 2022. godine u terminu оd 07.00 do 20.00 sati.

Glasanje srbijanskim državljanima omogućeno je na 15 lokacija u BiH, i to u Ambasadi Republike Srbije u Sarajevu, generalnim konzulatima Srbije u Banjoj Luci i Mostaru, konzularnim uredima u Trebinju i Drvaru, Srednjoškolskom centru “Ivo Andrić” u Višegradu, Galeriji Centra zа kulturu i obrazovanje u Doboju, Srednjoškolskom centru u Bratuncu, Centru zа kulturu u Bijeljini, Osnovnoj školi “Desanka Maksimović” u Prijedoru, Zgradi Mte1-a u Banjoj Luci, Srednjoškolskom centru u Rudom, Osnovnoj školi “Sveti Sava” Lopare, kao i osnovnim školama “Sveti Sava” u Zvorniku i “Vuk Karadžić” u Branjevu, Pilica.

Vijeće ministara BiH je dalo saglasnost za organiziranje glasanja državljana Republike Slovenije koji borave na teritoriji BiH povodom održavanja izbora za poslanike Parlamenta Slovenije.

Glasanje će biti organizirano 24. aprila 2022. godine u prostorijama Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu, od 9.00 do 17.00 sati.


IZVOR: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine