Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, podržan Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH

21.02.2018.


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog tog zakona kojim se definira pravo na policijski dodatak policijskim službenicima. Na taj način pravo na poseban dodatak (policijski dodatak) pored policijskih službenika zaposlenih u Graničnoj policiji BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, imat će i policijski službenici zaposleni u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Predloženim izmjenama Zakona definirano je da policijskim službenicima pripada pravo na policijski dodatak, i to pojedinačno najviše do 40 posto osnovne plaće, s tim da ukupan fond za isplate ovog policijskog dodatka ne može biti veći od 35 posto budžeta predviđenog za osnovne plate policijskih službenika na koje se odnosi ovaj dodatak.

Predviđeno je i da se policijskim službenicima raspoređenim na poslove u sastavu Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu može odobriti poseban dodatak pojedinačno najviše do 50 posto osnovne plate. Istovremeno je definirano da imenovanim policijskim službenicima ne pripada pravo na poseban dodatak.

Komisija za finansije i budžet Doma naroda ranije je podržala predloženi zakon uz jedan amandman koji je postao sastavni dio zakona, a koji predviđa da se zakonom obuhvati i 16 državnih službenika iz Interpola.

Delegati su podržali i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, koji je predložio Predstavnički dom državnog parlamenta, a kojim je, između ostalog, definirano da se odredbe po kojima je moguće izrečenu kaznu zatvora do jedne godine zamijeniti novčanom kaznom ne primjenjuju na počinioce krivičnih djela iz Poglavlja XVI, koje se odnosi na krivična djela protiv integriteta BiH.

Dom naroda je podržao principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 20.02.2018.

Naslov: Redakcija