Zastava Srbije

POREZNA UPRAVA FBIH: Obveznici da podnesu porezne prijave

21.01.2022.


Iz Porezne uprave Federacije BiH pozivaju porezne obveznike, pravne osobe, poduzetnike i građane, da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 29/2011 - odluka US, 27/2012, 7/2013, 71/2014 i 91/2015) i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave.
 
Riječ je o godišnjoj prijavi poreza na dohodak i poreza na dobit za prošlu godinu, prijavi poreza na imovinu za 2022. godinu, te prijavi komunalne, kantonalne i općinske takse.
 
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2021. godinu - Obrazac GPD-1051 podnosi se do 31. marta 2022. godine. Iz Porezne uprave ističu da godišnju prijavu poreza na dohodak, s propisanim prilozima, obavezno podnosi fizička osoba - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan FBiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji FBiH), ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak direktno iz inostranstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.
 
Prijava poreza na dobit za 2021. godinu podnosi se do 31. marta 2022. godine. Poreznu prijavu koja uključuje prijavu poreza na dobit, porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem podnose privredna društva i druge pravne osobe - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, pravne osobe koje su registrovana u skladu s posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje).
 
Iz ove uprave napominju da su od 1.1.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste dužni podnijeti isključivo elektronskim putem.
 
Također, ističu da se godišnja prijavu poreza na imovinu za 2022. godinu, po kantonalnim propisima podnosi do 31.1.2022. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.2.2022. godine, a prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.
 
Sve dodatne informacije porezni obveznici mogu pogledati na web stranici Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba), saopćeno je iz ove uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 18.01.2022.

Naslov: Redakcija