Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijete odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba i o utvrđivanju Carinske tarife za 2022. godinu

20.12.2021.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je jednoglasno Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2022. godine.

Vijeće ministara na godišnjem nivou usvaja ovu privremenu mjeru u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2012), s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju te zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom zapošljavanju, što je dodatno važno u vrijeme pandemije Covida-19.  

Ovogodišnjom odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će ubuduće sačinjavati i Vijeću ministara BiH dostavljati godišnji izvještaj o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2022. godinu.

Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, čime se omogućava uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost Ministarstvu civilnih poslova zа iskazivanje interesa za priključenjem Bosne i Hercegovine sistemu EU digitalnih Covid potvrda.

Prethodno je upoznat sa Informacijom Ministarstva civilnih poslova о potrebi uspostavljanja tehničkog rješenja zа verifikaciju digitalnih Covid -19 potvrda u BiH.

Ministarstvo civilnih poslova će organizirati ministarsku konferenciju u oblasti zdravstva na kojoj će se razmatrati mogućnosti usaglašavanja tehničkog rješenja i pravnog okvira zа verifikaciju digitalnih Covid-19 potvrda u BiH.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH bit će nosilac tehničkog rješenja.

Cilj je da izdate Covid potvrde budu međunarodno priznate, kako bi se omogućilo građanima iz Bosne i Hercegovine da nesmetano putuju ро zemljama Evrope i svijeta.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014 - 2020 za 2020. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Doprinos Evropske unije za finansiranje ovog programa aktivnosti za 2020. godinu iznosi 1,8 miliona eura od ukupno procijenjene vrijednosti programa 2.117.647 eura. Preostala sredstva u iznosu 317.647 eura osigurat će korisnici grantova, uglavnom na nižim nivoima vlasti.

Programom je obuhvaćeno 67 općina u BiH i 31 općina u Srbiji. Programski cilj je da se unaprijedi socijalno-ekonomski razvoj u pograničnom području dvije države.

Sredstva su namijenjena projektima promoviranja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite okoliša te razvoja turizma.

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od stupanja na snagu.

Ranije je usvojen Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period od 2014. do 2020. godine, ukupno vrijedan 6.823.529 eura, od čega je grant EU 5,8 miliona eura. Razliku od 1.023.529 eura sufinansiraju korisnici granta.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka), zaključen 27. 12. 2016. godine u Sarajevu i 29. 12. 2016. godine u Luksemburgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. 12. 2019. godine – Projekt bolnice u RS/B (Ugovor o finansiranju), (FI N 31.526 – SERAPIS 2010-0049)

Amandmanom se kao krajnji datum povlačenja sredstava definira 31.12.2023. godine.

Ovim finansijskim ugovorom za Projekt bolnice u Republici Srpskoj odobreno je 15 miliona eura.

Prijedlog amandmana 2 sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (zeleni gradovi 2 - Window II vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 6,5 miliona eura.

Realizacijom projekta će se obezbijediti uslovi za poboljšan rad postojećeg sistema vodosnabdijevanja grada Brčko i prigradskih naselja, kao i stvoriti tehničke pretpostavke za njegovo daljnje širenje.

Ovaj projekt vodosnabdijevanja grada Brčko trebao bi biti završen u naredne tri godine.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, a sredstva su alocirana na Brčko distrikt BiH. Projekt ćе implementirati Javno preduzeće "Komunalno Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH.

Ministarstvo finansija i trezora će Prijedlog ugovora o zajmu sa Osnovama za njegovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je dva prijedloga ugovora o grantu (projekt Koridor Vc2 u FBiH - dio 3 - poddionica Poprikuše – Nemila i tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnose na investicione grantove iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Vrijednost granta za poddionicu Poprikuše – Nemila iznosi 36.074.000 eura, a za tunel Ivan grant je vrijedan 9.180.000 eura.

Ovim grantovima bit će finansirani dijelovi projekata, i to izgradnja dionice autoputa od oko 5,1 km između Nemile i Poprikuše, te izgradnja oko 2 km dionice tunela Ivan na  autoputu prema međunarodnim standardima.

Grantovi će biti alocirani na Federaciju Bosne i Hercegovine, a projekte će implementirati JP Autoceste Federacije BiH.

Prijedlozi pojedinačnih ugovora o grantu sa osnovama za njihovo zaključivanje bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 51,5 miliona eura.

Od ovog iznosa na Republiku Srpsku alocirano je 26.500.000 eura, a na Federaciju BiH 25 miliona eura.

Projekt se odnosi na medernizaciju sektora vodsnabdijevanja i sanitacije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i uključuje lokalne zajednice te unapređenje dostupnosti usluga u ovoj oblasti.

Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Istovremeno je utvrđen Prijedlog sporazuma o grantu za trust fond sa jednim donatorom Projekt modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu (Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora trust fonda jednog donatora za Projekt modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o grantu vrijednom 2,3 miliona američkih dolara kojim će biti podržan Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga, a sredstva su namijenjena Republici Srpskoj i Federaciji BiH u jednakim iznosima po 1.150.000 američkih dolara.

Svrha Projekta je podržati Bosnu i Hercegovinu u jačanju institucionalnih kapaciteta u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i na lokalnom nivou za poboljšanje pružanja usluga vodosnabdijevanja i sanitacije.

Prijedlozi ova dva sporazuma bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OFID-a, radi finansiranja izgradnje autoputa na Koridoru Vc, dionica Vranduk – Ponirak.

Iznos zajma za izgradnju poddionice Vranduk-Ponirak u dužini od 5,3 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila - Donja Gračanica iznosi 25 miliona eura i bit ćе alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine.

Period otplate zajma je 14 godina uz četiri godine grejs perioda.

Usvojena je i Inicijativa Ministarstva finansija i trezora i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED) - izgradnja poddionice autoceste Nemila - Vranduk na Koridoru Vc, vrijednog 21 milion eura.

Radi se o dodatnom kreditnom zaduženju kojim će biti finansirana izgradnja autoceste na Koridoru Vс, dionica Nemila - Vranduk u dužini од 5,7 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila - Donja Gračanica.

Sredstva će biti iskorištena za pokrivanje troškova eksproprijacije ukupno 92% površine, uključujući 35 stambenih objekata.

Kreditna sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a projekt će implementirati JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar.

Period otplate kredita je 20 godina, s uključenim grejs periodom od pet godina i kamatnom stopom od 2 %.

Ministarstvo finansija i trezora BiH nakon završenih pregovora dostavit će Vijeću ministara pojedinačne nacrte kreditnog i sporazuma o zajmu na razmatranje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja).

Zajam u iznosu 10 miliona eura namijenjen je kupovini pet novih tramvaja, kojim će se značajno povećati kapacitet voznog parka kako bi se zadovoljile stvarne potrebe korisnika u Kantonu Sarajevo.

Ova investicija će unaprijediti kvalitet javnog linijskog prijevoza u korist putnika uvođenjem evropskih standarda, uz zaštitu okoliša i bolju sigurnost korisnika ovog prijevoza.

Godišnje se tramvajima u Kantonu Sarajevo preveze oko 43.000 putnika, koji obave oko 20.000 putovanja.

Rok otplate zajma je 15 godina, sa grejs periodom od tri godine i alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo, a krajnji implementator projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Na sjednici je usvojena i Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (adaptivni sistem upravljanja saobraćajem) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Riječ je o zajmu vrijednom sedam miliona eura za realizaciju projekta koji podrazumijeva nabavku savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem, uključujući komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prijevoza, videonadzor sistema i videodetekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Projekt uključuje i izradu centra za upravljanje, kako bi se pratila situacija na saobraćajnicama i preduzimale odgovarajuće mjere za rasterećenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama ili incidentnih situacija.

Praktično bi se, zahvaljujući najmodernijoj senzorskoj opremi, u realnom vremenu imala potpuna saobraćajna slika grada, od čega će korist imati građani i posjetioci Sarajeva.

Rok otplate zajma je 15 godina, s grejs periodom od tri godine i alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo, a krajnji implementator projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji tri sporazuma.

Riječ je o Sporazumu o izmjenama i dopunama na Sporazum o finansiranju i projektu zaključen 17. 12. 2019. godine (Prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 10 miliona eura - energetska efikasnost u javnim zgradama, te o Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Aneksu sporazuma o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Bratunac (novi most) - Ljubovija (novi most), kao i o Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u 2021. godini iz budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 1,8 miliona KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog aneksa VI Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekata u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, čime se omogućava realizacija aktivnosti iz projekta “Unapređenje kvaliteta pravosuđa" do kraja juna 2022. godine, umjesto ranije predviđenog 31. 12. 2021. godine.

Prethodno je usvojena Informacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o proceduri i postupku zaključivanja Aneksa VI Sporazuma zaključenog između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekata u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u BiH.

Prijedlog aneksa VI bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen predsjednik Visokog sudskog i i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija.

Predloženo je i da se Aneks VI Sporazuma između BiH i Kraljevine Norveške počne privremeno primjenjivati od 1. 1. 2022. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju članova Odbora za žalbe policijskih službenika na mandat od četiri godine, nakon što je istekao mandat ranije imenovanim članovima ovog odbora.

Za predsjednika sedmočlanog Odbora imenovan je Samir Rizvo iz Ministarstva sigurnosti, a za njegovog zamjenika Veljko Lazić iz Granične policije BiH.

Odbor zа žalbe policijskih službenika nadležan je zа donošenje odluka ро žalbama koje podnesu policijski službenici protiv odluka koje su donijela policijska tijela BiH u pogledu statusa policijskog službenika ili u slučajevima propusta policijskog tijela dа donese odluku u pogledu statusa policijskog službenika.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o realizaciji nabavke vakcina protiv Covid-19 zaraznog oboljenja i realizaciji donacija kao podrške odgovoru na Covid-19 koje je realiziralo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Prema Informaciji, u BiH je u periodu od 2. marta do 7. septembra 2021. godine putem Ministarstva civilnih poslova stiglo 1.859.750 doza vakcina, uključujući sva tri mehanizma Covax, EU4Health i donacije.

U okviru Zakona о lijekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2008) BiH vakcine su raspoređene nadležnim zdravstvenim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, u omjerima koji su dogovoreni prema mehanizmu nabavke i načinu pakovanja vakcina pojedinih proizvođača.

Sastavni dio informacije je i pregled donacija lijekova, medincinskih sredstava, zaštitne opreme koja je kao podrška odgovoru na Covid-19 putem Ministarstva civilnih poslova stigla u BiH do septembra 2021. godine.

U Informaciji su sadržani detaljni podaci o 24 pristigle donacije uz navođenje institucija kojima su dodijeljene i datumima raspodjele donirane pomoći, koja uključuje anesteziološke ventilatore, pulsne oksimetre, lijekove, testove i setove za testiranje, zaštitnu opremu, dezinfekciona sredstva, rashladne uređaje za čuvanje vakcina.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 16.12.2021.

Naslov: Redakcija