Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O ZAŠTITI DJECE U KRIVIČNOM POSTUPKU: Fokus je na primjeni alternativnih mjera odnosno vaspitnih preporuka prema djeci u kojima se oni odvraćaju od sudskog postupka

20.12.2017.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF-a BiH i Save the Children, organiziralo je u Sarajevu promociju rezultata projekta nazvanog "Pravda za svako dijete - Jačanje sistema zaštite djece u krivičnim postupcima".

Resorni federalni ministar Vesko Drljača ukazao je na otvaranju skupu da je osnovni cilj stvoriti preduvjete za kvalitetniju i efikasniju provedbu Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 7/2014), posebno je interesantno kako ustvari jačati te kapacitete stručnih organa (organa starateljstva) u primjeni i izvršenju zakona.

- Maloljetna djeca imaju posebnu zaštitu, to treba jačati i na tome raditi u kontinuitetu - ukazao je.

Istaknuo je podršku UNICEF-a i Save the Children u procesu zaštite porodica posebno prava i zaštite djece, a riječi zahvalnosti izrazio je i Vladi Brčko Distrikta i Birou za ljudska prava u Tuzli koji je pružio podršku u izradi vodiča za primjenu odgojnih preporuka.

Podsjetio je da se sistem maloljetničkog pravosuđa prvenstveno zasniva na najboljem interesu djeteta (pravu na život, opstanak, razvoj, ne diskriminaciju, poštivanje mišljenja djeteta), a cilj je osigurati dobrobiti djeteta i ostvariti vladavinu prava.

Kako je ukazao, težište propisa je na alternativnim mjerama kako osuditi maloljetnički kriminal, a u isto vrijeme tražiti humana rješenja. Kako ih usmjeriti na prihvatljivi način života, da bi maloljetnici koji su u sukobu sa zakonom postali korisni članovi društvene zajednice. U tom procesu bitna je suradnja i pravosudnih i ne pravosudnih institucija.

- Naša tendencija je na ne pravosudnim institucijama, to je ideal kojem težimo. Bitno je i osposobiti institucije koje su relevantne (organi starateljstva), ojačati njihovu ulogu da budu kreativniji a da istovremeno događaj ima što manje posljedica na maloljetnog počinioca, a na pravičan način zadovolji žrtvu te da se traži optimalno rješenje koje je realno i prihvatljivo a u skladu s principima i standardima - ukazao je.

Istaknuo je i važnost medijacije (proces posredovanja) u krivičnom postupku prema maloljetnicima što, po iskustvima iz više evropskih država, kratkoročno može doprinijeti rehabilitaciji žrtve, a i razvoju osjećaja odgovornosti i promjeni u ponašanju maloljetnih počinilaca krivičnih djela. Dugoročno ona smanjuje recidivizam.

Ministarstvo je, kaže, ministar u 2016. i 2017. radilo na uspostavi programa edukacije profesionalaca za vođenje postupka medijacije, ali i specijaliziranog programa edukacije u primjeni zakona.

- Danas imamo certificirane medijatore, posrednike u centrima za socijalni rad na području FBiH koji adekvatno mogu postupiti po naredbi tužioca ili sudije i provesti postupak medijacije - ukazao je. Dodaje da su izrađeni i dokumenti koji će poslužiti svima koji sudjeluju u tom procesu i dolaze u kontakt s maloljetnim počiniteljima djela.  

Predstavnik Kancelarije UNICEF-a u BiH Mario Tokić naglasio je da je Zakon se primjenjuje od 2015. godine, a fokus je prvenstveno na primjeni alternativnih mjera odnosno vaspitnih preporuka prema djeci u kojima se oni odvraćaju od sudskog postupka.

- Time na određeni način štitimo djecu od daljnje stigmatizacije. Naravno, Zakon propisuje uvjete pod kojima se te alternativne mjere mogu implementirati - kazao je.

Najavio je nastavak podrške sličnim aktivnostima (uz podršku vlada Švicarske i Švedske) te izdvojio podršku djeci žrtvama i svjedocima krivičnih djela.

- Jedan od glavnih ciljeva naredne faze programa je održivost aktivnosti, a odnosi se na što više građenja sistemskih rješenja koja će ostati nakon realizacije ovog programa - ukazao je.  

Naglašava da će iza tih aktivnosti ostati treneri koji će nastaviti educirati ciljne skupine (organe starateljstva), ali i plan i program edukacije socijalnih radnika radi što bolje implementacije novog zakonodavstva.

Admed Pjano iz organizacije Save the Children napomenuo je da Zakon donosi niz inovativnih rješenja, a sve u cilju zaštite i adekvatne brige i staranja o djeci koja su o kontaktu sa zakonom (kako djecom izvršiocima, tako i djecom žrtvama).


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 19.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772