Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Drugi rebalans Budžeta, te prijedlozi Zakona o faktoringu i o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

20.11.2020.


Vlada Republike Srpske razmatrala je na svojoj 97. sjednici i utvrdila Drugi rebalans Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu. Okvir Drugog rebalansa iznosi 3 milijarde 636 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 23 miliona KM, odnosno 0,6 % u odnosu na Rebalans Budžeta za 2020. godinu.

Izvršenje budžetskih prihoda, bez grantova, za prvih deset mjeseci 2020. godine, ne odstupa značajno od iznosa usvojenog Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, a isto se očekuje i do kraja 2020. godine. Međutim, posmatrajući strukturu budžetskih prihoda, došlo je do značajnijih odstupanja kod pojedinih vrsta prihoda. Tako su u odnosu na Prvi rebalans prihodi od indirektnih poreza u 2020. godini umanjeni za 40,5 miliona KM, odnosno za 3,1%, dok su, kao rezultat mjera Vlade pomoći privredi, prihodi po osnovu poreza na dohodak i doprinosi za PIO uvećani za 11,3 miliona KM odnosno 47,9 miliona KM. Na poziciji prihoda od grantova je došlo do povećanja u iznosu od 39 miliona KM, a koji se odnosi na uplatu Vlade Republike Srbije.

S druge strane, kao potreba dalje podrške zdravstvu i privredi u borbi sa posljedicama pandemije Kovid 19, došlo je do porasta budžetskih izdataka od kojih izdvajamo povećanje transfera Kompenzacionom fondu za dodatnih 21 milion KM u odnosu na Prvi rebalans, te subvencija za podsticaje za povećanje plata radnicima za 3 miliona KM, tako da su i pored uštede od 13,3 miliona na izdacima, ukupni budžetski izdaci povećani za 23 miliona KM.

Posebno bismo istakli da i pored potrebe za dodatnim finansiranjem mjera u borbi sa pandemijom Kovid 19, čiji drugi talas je u toku u zemlji, ali i u našem okruženju, drugim rebalansom je planiran manji budžetski deficit u odnosu na prvobitno planirani za 18,5 miliona KM, dok je prvobitno planirano zaduženje drugim rebalansom umanjeno za 24,5 miliona KM.

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović je izjavila poslije sjednice Vlade, da se Budžet Republike Srpske nalazi u dobrom stanju, ocijenivši da je veoma važno što su zadržani veći budžetski prihodi u odnosu na rashode.

"Budžet Srpske će do kraja ove godine biti likvidan i izmirene sve predviđene obaveze, uključujući isplate penzija, socijalnih davanja, te boračkih dodataka", istakla je ministarka Vidović na pres konferenciji i dodala da je i u idućoj godini planirano da bude obezbijeđena likvidnost budžeta, te da će plate ostati na ovogodišnjem nivou, dok će penzije biti veće za 3,5 do četiri odsto.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog Zakona o faktoringu kojim se uređuju pojam, predmet i vrste faktoringa, ugovor o faktoringu, prava, obaveze i odgovornosti učesnika faktoringa, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za faktoring, te nadzor nad obavljanjem faktoringa.

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, nastalog na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge u kome učestvuju ustupilac, faktor i dužnik. Predloženim zakonom definisano je da predmet faktoringa može biti otkup svakog postojećeg nedospjelog ili budućeg, cijelog ili djelimičnog, kratkoročnog potraživanja koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge, zaključenog između poslovnih subjekata.

Ministarka finansija je ocijenila da će donošenje pomenutog zakona da doprinese povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata, kao i povećanju pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.

Vlada Republike Srpske razmatrala je na svojoj 97. sjednici i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojima se predlažu određena oslobađanja za korisnike obaveze poreza na dohodak od kapitalnog dobitka, kao i ostalog dohotka u odnosu na vrstu prava ili imovine koja se prenosi na poreskog obveznika.

Predloženim zakonom oslobađa se poreza na dohodak od kapitalnog dobitka imovina stečena nasljeđem i poklonom. U pogledu oporezivanja prihoda po osnovu poklona, ovim zakonom predloženo je oslobađanje u cjelosti u okviru srodnika po krvi u pravoj liniji, braće i sestara bračnih i vanbračnih supružnika, te usvojioca i usvojenika, kao i pokloni učinjeni između srodstvom nepovezanih lica ukoliko njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou ne prelazi 10.000 KM.

Imajući u vidu da je veoma teško odrediti vrijednost kod imovine koja je nabavljena prije dugog vremenskog perioda, ovim zakonom je predloženo da se u svrhu oporezivanja porezom na dohodak od kapitalnog dobitka smatra prenos imovine ili prava koju je poreski obveznik držao kraće od sedam godina.

Prema procjenama Ministarstva finansija, ovim oslobađanjima će godišnje u Budžetu biti manje naplaćeno poreskih prihoda za 1,2 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.11.2020.

Naslov: Redakcija