Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 24. novembra 2020. godine 13. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

20.11.2020.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 13. sjednicu Doma naroda za utorak, 24. novembar 2020. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavlјaju delegatska pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Doma narodaParlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj:02-02-1-2146/20 od 3. 11. 2020;
 3. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj:02-02-1-2147/20 od 3.11.2020;
 4. Prijedlog zakonao izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH,broj: 01,02-02-1-1344/20 od 2.7.2020;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH,broj: 01,02-02-1-596/20 od 31.3.2020.;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-840/19 od 27. 7.2020., s mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaklјučku iz Mišlјenja Zajedničke komisije za lјudska prava koji glasi: "Nalaže se Vijećuministara BiH da do kraja ove kalendarske godine u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine"- veza: akt broj: 03/6-50-14-12-6/20 od 14. 9. 2020., broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020.;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII.Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu- veza: akt broj: 01,02,03-37-1656/20 od 17.8.2020.,broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020.;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministricevanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavlјene od delegatkinje Dušanke Majkić – veza: akt broj: 02-50-6-1964/20 od 8.10.2020., broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. ;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2019 - veza: akt broj: 01,02-16-1-1678/20 od 24.8.2020., broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020.;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio zaklјučku delegataAsima Sarajlića koji glasi: "Pozivaju se entitetske agencije državne službe i Vlada Brčko Distrikta BiH da u što kraćem roku uspostave i učine operativnim registar zaposlenih u institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH s podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacionoj strukturi te nacionalnoj strukturi rukovodećih službenika"- veza: akt broj: 01,02-50-18-1555/20 i 02-50-6-16-12/20 od 8. 10. 2020., broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020.;
 12. Razmatranje materijala Upravnog odbora BHRT-a:
  a) Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-1503/20 od 23.7.2020;
  b) Programski planovi i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1031/20 od 29.5.2020;
 13. Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1795/20 od 9. 9. 2020;
 14. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1595/20 od 31.7.2020;
 15. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1910/20 od 29.9.2020;
 16. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šestmjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji s nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za lјudsku potrošnju u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-1918/20 od 30.9.2020;
 17. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH poziva Predsjedništvo BiH da, u najkraćem mogućem roku od dana usvajanja ove inicijative, donese Odluku o angažiranju Oružanih snaga BiH na državnoj granici Bosne i Hercegovine s cilјem pomoći Graničnoj policiji BiH u zaustavlјanju ilegalnih prelazaka državne granice i osiguranja sigurnosti za sve narode i građane Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-1762/20 od 3.9.2020;
 18. Izbor direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH - Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata za izbor direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, dostavlјen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj :01,02-50-16-1091-7,1/20 od 6. 10. 2020;
 19. Imenovanje sedam članova Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu- Izvještaj o utvrđivanju liste uspješnih kandidata za imenovanje sedam članova Uredaza razmatranje žalbi u Sarajevu, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma za provođenje procedure imenovanja sedam članova Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, broj: 01,02-50-14-1183-4/20 od 13.10.2020;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmanabroj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1(Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH – C (Fi 82.304- SERAPIS 2010-0562), broj: 01,02-21-1-1872/20 od 23. 9. 2020.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 17.11.2020.

Naslov: Redakcija